ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 57 (3)
Volume: 57  Issue: 3 - 2023
EDITORIAL
1.Front Matter

Pages I - IX

REVIEW ARTICLE
2.Management of Thyroid Nodules
Mehmet Uludag, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Nurcihan Aygun, Ozan Caliskan, Alper Ozel, Adnan Isgor
PMID: 37900341  PMCID: PMC10600596  doi: 10.14744/SEMB.2023.06992  Pages 287 - 304
Tiroid nodülleri sık olup, prevalans palpasyonla %4-7, yüksek çözünürlüklü USG ile %19-68 arasında değişmektedir. Tiroid nodüllerinin çoğu benignd olup malinite oranı hasta %7-15 arasında değişmektedir. Tiroid nodülleri klinik muayene veya daha sıklıkla başka bir nedenle yapılan görüntüleme yöntemlerinde insidental olarak saptanmaktadır. Saptanmış olan tüm tiroid nodülleri klinik olarak değerlendirilmelidir. Tiroid fonksiyonunun değerlendirlmesinde temel test TSH’dır. Serum TSH düzeyi normal referans aralığının altındaysa, nodülün hiperfonksiyonel olup olmadığını belirlemek için bir radyonüklid tiroid taraması yapılmalıdır. Serum TSH düzeyi normal veya yüksekse nodüllü değerlendirmek için ultrasonografi (US) yapılmalıdır. US tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde en sensitif görüntüleme yöntemidir. Bigisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG)’ın tiroid nodüllerinin ilk değerlendirmesinde rutin kullanılmazlar Tiroid nodüllerinin USG özelliklerine göre birçok risk sınıflama sistemi mevcut olup, klinik pratikte en yaygın kullanılan Amerikan Tiroid Birliği (ATA) klavuzu ve Amerikan Radyoloji Koleji Tiroid Görüntüleme Raporlama ve Veri Sistemi (ACR TI-RADS)’dır. USG risk sınıfına göre endikasyonu olan nodüllerin değerlendirmesinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) altın standart yöntemdir. İİAB’nin sitolojik değerlendirmesinde Bethesda Tiroid Sitopatolojisini Raporlama Sistemi (TBSRTC) en sık uygulanan sitolojik sınıflamadır. TBSRTC basitleştirilmiş, 6 kategoriye dayalı bir raporlama sistemi olup, 2023 yılında güncellenmiştir. Özellikle Bethesda III ve IV tanılı İİAB örneklerine tanısal cerrahi girişim ihtiyacını azaltmak için moleküler testlerin uygulanması giderek artmaktadır. Özellikle tanı koyulamaya Bethesda III ve IV nodüllerde Her kategorinin malinite riskine göre nodüllerin tedavisinde farklı yöntemler uygulanmakta olup, bunlar; takip, cerrahi tedavi, radyoaktif iyot tedavisi, cerrahi dışı ablasyon yöntemleridir. (SETB-2023-09-176)
Thyroid nodules are common and the prevalence varies between 4 and 7% by palpation and 19–68% by high-resolution USG. Most thyroid nodules are benign, and the malignancy rate varies between 7 and 15% of patients. Thyroid nodules are detected incidentally during clinical examination or, more often, during imaging studies performed for another reason. All detected thyroid nodules should be evaluated clinically. The main test in evaluating thyroid function is thyroid stimulating hormone (TSH). If the serum TSH level is below the normal reference range, a radionuclide thyroid scan should be performed to determine whether the nodule is hyperfunctioning. If the serum TSH level is normal or high, ultrasonography (US) should be performed to evaluate the nodule. US is the most sensitive imaging method in the evaluation of thyroid nodules. Computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging are not routinely used in the initial evaluation of thyroid nodules. There are many risk classification systems according to the USG characteristics of thyroid nodules, and the most widely used in clinical practice are the American Thyroid Association guideline and the American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) is the gold standard method in the evaluation of nodules with indication according to USG risk class. In the cytological evaluation of FNAB, the Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology (TBSRTC) is the most frequently applied cytological classification. TBSRTC is a simplified, 6-category reporting system and was updated in 2023. The application of molecular tests to FNAB specimens, especially those diagnosed with Bethesda III and IV, is increasing to reduce the need for diagnostic surgery. Especially in Bethesda III and IV nodules, different methods are applied in the treatment of nodules according to the malignancy risk of each category, these are follow-up, surgical treatment, radioactive iodine treatment, and non-surgical ablation methods.

ORIGINAL RESEARCH
3.Computed Tomography Findings Affecting the Decision of Sternotomy in Substernal Goiter
Ozlem Akinci, Sinan Aygan, Ercan Inci, Husnu Aydin, Ozan Akinci, Deniz Guzey, Ahmet Cem Dural
PMID: 37900343  PMCID: PMC10600595  doi: 10.14744/SEMB.2023.25307  Pages 305 - 311
Amaç: Substernal guatrlı (SG) hastalarda tiroidektomi genellikle servikal insizyonla tamamlanabilse de nadiren sternotomi ihtiyacı doğabilmektedir. Bu çalışmanın amacı SG cerrahisinde sternotomi kararını öngörebilecek bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını incelemektir.
Yöntemler: 2013-2022 yılları arasında SG tanısıyla total tiroidektomi uygulanan hastaların boyun-göğüs BT görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar (n=41); Sternotomi (n=6) ve Servikal (n=35) grup olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastaların preoperatif patolojik verileri, BT bulguları ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi.
Bulgular: Sternotomi grubunun total tiroid hacmi (280.75±127.01 mm3), Servikal gruptan (155.38±74.18 mm3) anlamlı ölçüde daha yüksekti (p=0.015). Retrosternal tiroid hacmi (mm3), kranio-kaudal ve anterior-posterior tiroid uzunluğu (mm) Sternotomi grubunda anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla; (p=0.00, p<0.001 ve p=0.004). Servikal grupta mediastinal uzanım derecesi çoğunlukla derece 1 (%80) iken, Sternotomi grubunda derece 2 (%83) hakimdi (p=0.001).
Sonuç: BT radyolojik bulgularından total tiroid hacmi, retrosternal tiroid hacmi, retrosternal tiroid uzunluğu, tiroid anterior-posterior boyutu ve mediastinal uzanım derecesi; substernal guatr cerrahisinde sternotomi uygulanması kararını öngörmede değerli bulgulardır. (SETB-2023-03-036)
Objectives: Although thyroidectomy is completed with a cervical incision in most patients with substernal goiter (SG), sternotomies may be required occasionally. The purpose of this study is to examine computed tomography (CT) findings that may predict the need for sternotomy in SG surgery.
Methods: Neck-thoracic CT images of patients who underwent total thyroidectomy with the diagnosis of SG between 2013 and 2022 were retrospectively examined. The patients (n=41) were divided into two groups: sternotomies (n=6) and cervical (n=35). Preoperative pathological data, CT findings, and postoperative complications of the patients were recorded.
Results: The total thyroid volume of the sternotomy group (280.75±127.01 mm3) was significantly greater than that of the cervical group (155.38±74.18 mm3) (p=0.015). The retrosternal thyroid volume (mm3), thyroid craniocaudal, and anterior-posterior dimensions (mm) were significantly greater in the sternotomy group (p=0.001, p<0.001, and p=0.004, respectively). While the majority of mediastinal extension degrees in the cervical group were grade 1 (80%), grade 2 (83%) predominated in the sternotomy group (p=0.001).
Conclusion: The radiological findings of total thyroid volume, retrosternal thyroid tissue volume, retrosternal thyroid length, thyroid anterior-posterior dimension, and mediastinal extension degree on CT are valuable in predicting the decision to perform a sternotomy in SG surgery.

4.Predictive Factors Affecting the Development of Lateral Lymph Node Metastasis in Papillary Thyroid Cancer
Ozan Caliskan, Mehmet Taner Unlu, Ceylan Yanar, Mehmet Kostek, Nurcihan Aygun, Mehmet Uludag
PMID: 37900340  PMCID: PMC10600609  doi: 10.14744/SEMB.2023.90235  Pages 312 - 319
Amaç: Papiller tiroid kanserinde (PTK) lateral lenf nodu metastazı (LLNM), uygulanacak cerrahinin genişliğini ve hastalığın prognozunu belirlemektedir. Biz bu çalışmada LLNM gelişimi üzerine etkili klinikopatolojik risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde, Mayıs 2012-Eylül 2020 tarihleri arasında opere edilen PTK tanılı 346 vakaya ait demografik ve klinikopatolojik verileri, univaryans ve multivaryans analiz aracılığıyla retrospektif olarak değerlendirdik. Hastalar, LLNM olan (Grup 1) ve olmayan (Grup 2) olarak 2 gruba ayırıldı.
Bulgular: 346 PTK’lı hastanın 36’sında (%10.4) LLNM bulunmaktaydı. Grup 1 ile Grup 2 arasında; sırasıyla erkek hasta (E/K: %38.9 vs %21.6; p=0.020), tümör boyutu (2.30 ± 1.99 cm vs 1.31 ± 1.40 cm; p=0.000), lenfovasküler invazyon (%69.4vs %20.6; p=0.000), multisentrisite (%69.4 vs %35.5; p=0.000), multifokalite ( p=0.000), agresif varyant (tall cell, hobnail, solid, diffüz sklerozan alt tipleri) (%22.2 vs %9.4; p=0.000), ekstratiroidal yayılım (ETE) (%50 vs %16.1 p=0.000), santral lenf nodu metastaz(SLNM) oranları (%75 vs %6.5; p=0.000), ve >=3cm lenf nodu metastazı olması (%48.5 vs % 0, p=0.000),uzak metastaz olması(%2,1 vs % 0, p=0.000 ) açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. Multivaryans analiz ise SLNM varlığını, LLNM gelişimi için bağımsız risk faktörü olarak gösterdi.
Sonuç: PTK’lı hastalarda SLNM varlığı, LLNM gelişimi için bağımsız risk faktörü olarak tespit edildi. LLNM’da profilaktik santal boyun diseksiyonu(SBD) ile ilgili tartışmalar artmasına rağmen, LLNM olan hastalarda SLNM oranı yüksek olduğundan bu hastalarda profilaktik SBD halen göz önünde bulundurulmalıdır. SLNM cerrahinin genişliğini belirleyebilmek açısından cerrahlara referans sağlayabilir.Ayrıca SLNM’ın varlığı LLNM nüksünün erken tespiti açısından yakın takip önemlidir. (SETB-2023-08-157)
Objectives: Lateral lymph node metastasis (LLNM) in papillary thyroid cancer (PTC) determines the extent of surgery to be per- formed and the prognosis of the disease. In this study, we aimed to evaluate the clinicopathological risk factors affecting the development of LLNM.
Methods: We retrospectively evaluated the demographic and clinicopathological data of 346 cases with PTC who were operated in our clinic between May 2012 and September 2020. The patients were divided into 2 groups as patients with LLNM (Group 1) and without LLNM (Group 2).
Results: Thirty-six (10.4%) patients out of 346 patients with PTC had LLNM. A statistically significant difference was found between Group 1 and Group 2 regarding the male gender (M/F: 38.9% vs. 21.6%; p=0.020), tumor size (2.30±1.99 cm vs. 1.31±1.40 cm; p=0.000), lymphovascular invasion (69.4 vs. 20.6%; p=0.000), multicentricity (69.4% vs. 35.5%; p=0.000), multifocality (p=0.000), aggressive variant (22.2% vs. 9.4%; p=0.000), extrathyroidal extension (50% vs. 16.1% p=0.000), central lymph node metastasis (CLNM) rates (75% vs. 6.5%; p=0.000), and ≥3 cm lymph node metastasis (48.5% vs. 0%, p=0.000), distant metastasis (2.1% vs. 0%, p=0.000), respectively. Multivariance analysis determined the presence of CLNM as an independent risk factor for the development of LLNM.
Conclusion: The presence of CLNM in patients with PTC was determined as an independent risk factor for the development of LLNM. Although there has been increasing debate about prophylactic central neck dissection (pCND) in LLNM, pCND should still be considered in these patients as the rate of CLNM is high in patients with LLNM. CLNM might be a reference for surgeons to de- termine the extent of surgery. In addition, the presence of CLNM is important for close follow-up for the early detection of LLNM recurrence.

5.Clinical and Laboratory Parameters for Differential Diagnosis of Necrotizing Faciitis and Cellulitis
Hasan Okmen, Nagehan Didem Sari, Kivilcim Ulusan, Abdurrahman Tunay, Ufuk Oguz Idiz
PMID: 37900338  PMCID: PMC10600610  doi: 10.14744/SEMB.2023.09476  Pages 320 - 325
Amaç: Nekrotizan fasiit cerrahi müdahale gerektiren ve yüksek morbidite ve mortaliteye sahip bir hastalık olup ayrıca selülit gibi bazı cilt hastalıkları ile karıştırılabilir. Bu çalışmamızda nekrotizan fasiit ve selülit hastalarının ayırıcı tanısında hastaneye başvuru anındaki klinik ve laboratuvar parametrelerin rollerini araştırdık.
Yöntemler: Retrospektif olarak tasarlanan çalışmamıza Ocak 2018 ile Ocak 2021 tarihleri arasında meme başı ile diz arasında yerleşimli selülit ve nekrotizan fasit tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. Hastaların acil servise başvuru anındaki ateş, özgeçmiş, tam kan sayımı sonuçları, kan biyokimyası, c-reaktif protein (CRP) ve prokalsitonin değerleri, hastanede kalış süreleri, mortalite oranları, nekrotizan fasiit için laboratuvar risk göstergesi (LRINEC) skorları kaydedildi ve her iki hasta grubunda fark olup olmadığı değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya nekrotizan fasiit grubundan 26 hasta ve selülit grubundan 29 hasta olmak üzere toplam 55 hasta dahil edildi. İstatistiksel olarak nekrotizan fasiitli hastaların hastaneye daha erken başvurduğu, lökosit, trombosit ve nötrofil düzeylerinin daha yüksek olduğu, hastanede kalış sürelerinin daha uzun olduğu ve mortalite sayılarının daha yüksek olduğu görüldü.
Sonuç: Selülitli hastalarda lökosit, trombosit ve nötrofil düzeylerinin yüksek olması durumunda, klinisyen hastanın klinik seyrini yakından takip etmeli ve nekrotizan fasiiti akılda tutmalıdır. (SETB-2023-04-057)
Objective: Necrotizing fasciitis (NF) requires surgical intervention and has high morbidity and mortality. Furthermore, it can be confusing with some skin diseases such as cellulitis. We investigated the roles of clinical and laboratory parameters at the time of admission to the hospital in the differential diagnosis of NF and cellulitis patients.
Methods: Patients with cellulitis and NF located between the nipple level and the knee between January 2018 and January 2021 were included in our retrospective study. The fever, history, complete blood count results, blood biochemistry, C-reactive protein and procalcitonin values of the patients at the time of admission to the emergency department, length of hospital stay, mortality rates, and laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis (LRINEC) scores were recorded and evaluated whether there was a dif- ference in both patient groups.
Results: A total of 55 patients, including 26 patients in the NF group and 29 patients in the cellulite group, were included in the study. It was observed that patients with NF applied to the hospital statistically earlier, had higher leukocyte, platelet and neutro- phil levels, had longer hospital stays and had higher mortality numbers.
Conclusion: In high leukocyte, platelet, and neutrophil levels in the case of cellulitis patients, the clinician should follow the patient’s clinic course closely and keep NF in mind.

6.Can the Combination of Magnetic Resonance Imaging, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Platelet-to-Lymphocyte Ratio Predict the Mass Origin in Ovarian Masses?
Merve Aldikactioglu Talmac, Tolga Ciftpinar, Merve Sam Ozdemir, Aytul Hande Yardimci, Izel Gunay, Nilufer Cetinkaya Kocadal
PMID: 37900344  PMCID: PMC10600603  doi: 10.14744/SEMB.2023.47529  Pages 326 - 331
Amaç: Malign, borderline ve benign kitlelerin ayrımında objektif kriterlerin rolünü belirlemek ve yorumlama farklılıklarını azaltarak gereksiz cerrahi girişimleri en aza indirmek için MRG, kan parametreleri ve tümör belirteçlerinin etkinliğini değerlendirmek
Yöntem: Başlangıç tanısı için ameliyat edilen ve over kitleleri doğrulanan hastaların histopatolojik ve klinik-laboratuvar sonuçları retrospektif olarak incelendi. Gruplar arasında yaş, kanser antijeni 125 (CA-125), ortalama trombosit hacmi (MPV), NLR, PLR, asit varlığı, ORADS MRG skorları, kitle özellikleri ve lenfosit sayısı karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya toplam 191 hasta dahil edildi. Bu hastalar benign (n=113), borderline (n=26) ve malign (n=52) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Solid, kistik veya mikst kitlelerin uniloküler veya multiloküler doğası ile NLR, PLR veya MPV oranları arasında kayda değer bir korelasyon saptanmadı. Bununla birlikte, NLR ile asit varlığı arasında dikkate değer bir korelasyon tespit edildi (p=0.003). Over kanserli hastalarda malign epitelyal ve malign seks kord-stromal tipler arasında NLR ve MPV açısından anlamlı fark yokken (p>0.05), PLR oranında anlamlı fark ortaya çıktı (p=0.013).
Sonuç: Malign potansiyeli olan over kitlelerinde NLR ve PLR gibi laboratuvar parametreleri tanı sürecinde yol gösterici olabilir. Gelecekte farklı testlerin, belirteçlerin ve görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi, NLR, PLR, MPV gibi kan testlerinin kanser teşhisinde kullanılması gibi çeşitli çalışmalar mümkün olacaktır. Bu çalışmaların sonuçları yumurtalık kanseri tanısı için yeni yöntemlerin geliştirilmesine ve tedavi protokollerinin iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. (SETB-2023-08-143)
Objective: Evaluate the effectiveness of magnetic resonance imaging (MRI), blood parameters, and tumor markers to determine the role of objective criteria in distinguishing malignant, borderline, and benign masses and to minimize unnecessary surgical interventions by reducing interpretation differences.
Methods: The histopathological and clinical–laboratory results of the patients who underwent surgery for the initial diagnosis and whose ovarian masses were confirmed were retrospectively reviewed. Between groups, age, cancer antigen 125, mean platelet vol- ume (MPV), neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), the presence of ascites, the ovarian-adnexal reporting and data system MRI scores, mass characteristics, and lymphocyte count were compared.
Results: The study comprised a total of 191 patients. These patients were categorized into three groups: Benign (n=113), border- line (n=26), and malignant (n=52). No noteworthy correlation was detected between the unilocular or multilocular nature of solid, cystic, or mixed masses and the rates of NLR, PLR, or MPV. However, a notable correlation was identified between NLR and the presence of acidity (p=0.003). In ovarian cancer patients, there was no significant difference in NLR and MPV between malignant epithelial and malignant sex cord-stromal types (p>0.05), whereas a significant difference emerged in the PLR ratio (p=0.013). Conclusion: In ovarian masses with malignant potential, laboratory parameters such as NLR and PLR can guide the diagnosis pro- cess. In the future, various studies such as the development of different tests, markers, and imaging methods, the use of blood tests such as NLR, PLR, and MPV in cancer diagnosis will be possible. The results of these studies may contribute to the development of new methods for the diagnosis of ovarian cancer and the improvement of treatment protocols.

7.Assessment of Health-Related Quality of Life in Patients with İdiopathic Hirsutism Compared to Patients with Polycystic Ovary Syndrome
Muhammed Masum Canat, Hazan Erhan, Ceren Yarkutay Turkkan, Dilek Canat, Alper Ozel, Feyza Yener Ozturk, Yuksel Altuntas
PMID: 37900345  PMCID: PMC10600605  doi: 10.14744/SEMB.2023.15579  Pages 332 - 338
Amaç: Hirsutizm üreme çağındaki kadınların %5-15'ini etkileyen bir problemdir. Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (HQOL), belirli bir hastalığa bağlı fiziksel, sosyal ve duygusal yönleri dikkate alan çok boyutlu bir refah değerlendirmesidir. Bu çalışmanın amacı idiyopatik hirsutizm (İH) tanısı alan hastalarda HQOL'yi değerlendirmek ve polikistik over sendromu (PKOS) tanısı alan hastalarla karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu kesitsel gözlemsel çalışma, 51 idiyopatik hirsutizm tanılı hasta, 76 polikistik over sendromu tanılı hasta ve 56 sağlıklı gönüllüden oluşan 183 kadınla gerçekleştirilmiştir. Nöropsikiyatrik bozukluk öyküsü olan, 18 yaş altı ve 45 yaş üstü, gebelik ve emzirme döneminde olan, tanısal laboratuvar testlerini etkileyebilecek herhangi bir kronik hastalığı olan ve daha önce İH veya PCOS tedavisi görmüş olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Olguların demografik, antropometrik, laboratuvar ve klinik verileri kaydedilmiştir. Kısa Form-36 (SF-36) anketi, Beck Depresyon Envanteri (BDI) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAI), ilgili yazarlar tarafından yüz yüze görüşmelerle katılımcılara uygulandı.
Bulgular: Ortalama yaş, eğitim düzey, yaşam tarzı ve medeni durum her üç grupta benzerdi. Gruplar arasında beden kitle indeksi (BMI) veya bel çevresi açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ortalama modifiye Ferriman-Gallwey (mFG) skorları İH ve PKOS gruplarında benzerdi. İH hastalarında, SF-36 yaşam kalitesi skorlarının genel sağlık ve ruh sağlığı alanları kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla p<0.001 ve p=0.026). SF 36 yaşam kalitesi skorları İH ve PKOS grupları arasında karşılaştırıldığında, genel sağlık ve duygusal rol alanları PKOS grubunda anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla p=0.013 ve p<0.001) ve diğer alanlar benzerdi. Tüm SF-36 yaşam kalitesi alanları, İH hastalarında BMI ve bel çevresi ölçümleri ile anlamlı ve negatif korelasyon göstermiştir. Hem BDI hem de BAI skorları, BMI (sırasıyla r=0.348, p<0.001 ve r=0.162, p=0.012) ve bel çevresi (sırasıyla r=0.326, p<0.001 ve r=0.344, p<0.001) ile anlamlı ve pozitif korelasyon göstermiştir. SF-36 yaşam kalitesi skorlarının sekiz alanından altısı mFG skorları ile anlamlı ve negatif korelasyon göstermiştir.
Sonuç: İH tanılı hastaların sağlıkla ilişkili yaşam kalite düzeyleri, PKOS tanılı hastalara benzer şekilde düşüktür. Endokrinoloji ve dermatoloji polikliniklerine başvuruların sık nedenlerinden biri olan hirsutizm için hasta yönetiminde hedeflerden biri de HQOL'yi iyileştirmek olmalıdır. (SETB-2023-08-147)
Objective: Hirsutism affects 5–15% of women of reproductive age. Health-related quality of life (HQOL) is a multidimensional assessment of well-being that considers the physical, social, and emotional aspects associated with a specific disease. The aim of this study is to evaluate HQOL in patients diagnosed with idiopathic hirsutism (IH) and compare it with patients diagnosed with polycystic ovary syndrome (PCOS).
Methods: This cross-sectional observational study was performed on 183 female individuals, consisting of 51 patients diagnosed with idiopathic hirsutism, 76 patients diagnosed with PCOS, and 56 healthy volunteers. Participants with a history of neuropsychiatric disorders, under 18 and over 45 years of age, during pregnancy and lactation, with any chronic disease that could interfere with diag- nostic laboratory tests, and who had previously been treated for IH or PCOS were excluded from the study. Demographic, anthropo- metric, laboratory, and clinical data on the cases were recorded. The Short Form-36 (SF-36) questionnaire, the Beck Depression Inven- tory (BDI), and the Beck Anxiety Inventory (BAI) were administered in a face-to-face interview by related authors involved in the study. Results: The mean age, level of education, lifestyle, and marital status of all three groups were similar. There were no significant differ- ences in body mass index (BMI) or waist circumference between the groups. Mean modified Ferriman-Gallwey (mFG) scores were similar in the IH and PCOS groups. In the IH patients, the general health and mental health domains of the SF-36 questionnaire scores were sig- nificantly lower than in the control group (p<0.001 and p=0.026, respectively). When the SF-36 questionnaire scores were compared be- tween the IH and PCOS groups, the general health and role emotional domains were significantly lower in the PCOS group (p=0.013 and p<0.001, respectively), and the other domains were similar. All SF-36 questionnaire domains were significantly and negatively correlated with BMI and waist circumference measurements in IH patients. Both BDI and BAI scores were significantly and positively correlated with BMI (r=0.348, p<0.001, and r=0.162, p=0.012, respectively) and waist circumference (r=0.326, p<0.001, and r=0.344, p<0.001, respective- ly). Six out of eight domains of the SF-36 QOL scores were significantly and negatively correlated with the mFG scores.
Conclusion: Patients diagnosed with IH have impaired HQOL, similar to patients diagnosed with PCOS. Improving HQOL should be a goal when deciding on a management approach for hirsutism, which is one of the most common reasons for referral to endo- crinology and dermatology outpatient clinics.

8.Comparison of Transrectal Ultrasonography-Guided Prostate Biopsies Analgesia’s; Rectal Lidocaine Gel Versus Sandwich Anesthesia (Transurethral Plus Trans Rectal Lidocaine Gel Administration): A Double-Blind, Randomized Controlled, Prospective Study
Nihat Turkmen, Cemil Kutsal, Semih Turk, Sinan Levent Kirecci, Abdullah Hizir Yavuzsan, Soner Guney
PMID: 37900339  PMCID: PMC10600600  doi: 10.14744/SEMB.2023.33269  Pages 339 - 345
Amaç: Transrektal yolla verilenlere ilave olarak Transüretral yoldan Anestezik madde verilmesinin etkinliğini araştırmak.
Metod: Transrektal ultrason eşliğinde 12 kor prostat biyopsi yapılmasına karar verilen 237 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar Randomize olarak iki gruba ayrıldı. Biyopsisinden 10 dakika önce Grup 1’e (n=113) Sadece transrektal 10 ml % 2 lidokainli jel, Grup 2’ye (n=124) Transüretral + Transrectal yoldan 10 ml %2 Lidokainli jel verildi. Biyopsiden hemen sonra hastaya iğnenin girişi esnasında hissettiği ağrı düzeyini 0-10 puan arasında puanlamasını söyleyerek elde edilen VAS scoru ile ölçüm yapıldı. Biyopsiden hemen sonra biyopsiden duyduğu memnuniyet ve yeniden biyopsi gerekirse kabul etme durumu 1-4 arasında puanlandı. İki grup istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Grup 1 ve Grup 2 nin VAS skoru ortalaması sırasıyla 4,88±1,89 ve 3,77±1,83, olarak bulundu. Grup 2 nin ağrı düzeyi Grup 1 in ağrı düzeyinden daha düşüktü. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0,001). Grup 1 ve Grup 2 nin hasta memnuniyet oranı sırasıyla 2,45±0,71 ve 2,78±0,66, Yeniden biyopsiyi kabul oranı sırasıyla 2,81±0,69 ve 3,02±0,51 olarak bulundu. Grup 2 nin hasta memnuniyet düzeyi oranı ve Yeniden Biyopsiyi Kabul Oranı Grup 1 den yüksekti. İki grup arasındaki Hasta Memnuniyet Düzeyi Oranı(p<0,001) ve Yeniden Biyopsiyi Kabul Oranı (p=0,014) farkı İstatistiksel olarak anlamlı bulundu.
Sonuç: Sandviç anestezi, TRUS rehberliğinde yapılan prostat biyopsilerinde uygulanabilir, ucuz, güvenli, etkili bir yöntemdir. (SETB-2023-09-168)
Objectives: We aimed to evaluate the effectiveness of the additive transurethral anesthetic agent to transrectal anesthetic agent.
Methods: Transrectal ultrasound-guided 12 core prostate biopsy planned, 237 patients included in our study. The patients randomly divided into two groups. Group 1 (n=113): Only transrectal 2% lidocaine, Group 2 (n=124): Transrectal + Transurethral(Sandwiches) lidocaine gel given to the patients 10 min before the procedure as anesthesia. Immediately after the biopsy, the patient questioned about the level of pain he felt during the needle entry. The evaluation measured by the VAS score. Immediately after biopsy satisfaction rate with the procedure and if rebiopsy was required, acceptance was scored between 1 and 4. The two groups compared statistically.
Results: The mean VAS score of Group 1 and Group 2 was 4.88±1.89 and 3.77±1.83, respectively. The pain level of Group 2 was lower than Group 1’ pain level. The difference between the two groups was considered statistically significant (p<0.001). The patient satis- faction rates of Group 1 and Group 2 found to be 2.45±0.71 and 2.78±0.66, and the acceptance rate of rebiopsy was 2.81±0.69 and 3.02±0.51, respectively. The patient satisfaction rate and acceptance rate of the rebiopsy of Group 2 were higher than Group 1. Patient satisfaction level (p<0.001) and rebiopsy acceptance rate (p=0.014) between the two groups found to be statistically significant.
Conclusion: In the TRUS-guided prostate biopsies, sandwich anesthesia is a cheap, convenient, tolerable, and effective method.

9.Surgical Delay Increases the Perioperative Blood Transfusion Rate in Percutaneous Nephrolithotomy
Yusuf Sahin, Mehmet Yilmaz, Enes Kilic, Ahmet Yaser Muslumanoglu
PMID: 37900342  PMCID: PMC10600608  doi: 10.14744/SEMB.2023.63904  Pages 346 - 352
Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL) yapılan hastalarda tanıdan tedaviye kadar geçen süredeki (TTS) uzamanın cerrahi sonuçlara etkisini araştırdık.
Materyal ve metod: Kasım 2017 ile kasım 2021 tarihleri arasında PNL yapılan 544 hastanın demografik, radyolojik ve peroperatif klinik bilgileri kaydedildi. Hastaların 3. ay batın tomografisine göre taşsızlık oranları ve peroperatif komplikasyonlar ile TTS arasındaki ilişki istatistiksel yöntemlerle araştırıldı.
Bulgular: Hastaların median yaşı 48 (38-58), taş boyutu 405 (250-700) mm2, dansitesi ise 1000 (730-1221) Hounsfield Unit idi. TTS median değeri 75 (42-133) gün idi. 27 (5,0 %) hastaya peroperatif kan transfüzyonu uygulandı. TTS ile peroperatif kan transfüzyonu oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0,022). TTS ile taşsızlık oranları ve genel komplikasyon oranları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. TTS cut-off değeri (90,5 gün) kan transfüzyonu yapılma ihtimalini tahmin etmede 59,3% sensitivite ve 60% spesifite değerlerine sahipti.
Sonuç: PNL yapılan hastalarda TTS 90,5 günü geçtiğinde peroperatif kan transfüzyon oranı artmaktadır. TTS’deki uzamanın PNL’nin cerrahi sonuçları üzerine etkisinin daha net anlaşılması için geniş çaplı ve yüksek kanıt düzeyinde çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2023-02-028)
Objectives: We aimed to investigate the effect of prolonged time from diagnosis to treatment (TDT) on surgical outcomes in patients undergoing percutaneous nephrolithotomy (PNL).
Methods: This study included a total of 544 patients who underwent PNL in our clinic between November 2017 and November 2021. Clinicodemographical, radiological, and perioperative data of the patients were recorded. The stone-free rate as assessed by abdominal computed tomography at 3 months was estimated. The possible relation of the stone-free rate and perioperative complications with TDT was examined.
Results: The median age was 48 (range, 38–58) years, the median stone size was 405 (range, 250–700) mm2, and the median stone density was 1,000 (range, 730–1,221) Hounsfield units. The median TDT was 75 (range, 42–133) days. Twenty-seven patients (5.0%) required perioperative blood transfusion (PBT). There was a statistically significant correlation between TDT and the need for PBT (p=0.022). However, there was no significant correlation between TDT and stone-free rate (p>0.05). Using a cutoff value of 90.5 days, TDT could predict the need for PBT with 59.3% sensitivity and 60% specificity.
Conclusion: Our study results suggest that the need for PBT increases in patients undergoing PNL longer than 90.5 days after the diagnosis. However, further large-scale, prospective studies are warranted to elucidate the effect of prolonged TDT on surgical outcomes in this patient population.

10.Investigation of Kidney Morphology and Somatotype Components in Early-Stage Kidney Patients
Hilal Er Ulubaba, Fahri Safa Cinarli, Rukiye Ciftci, Ozkan Ulutas
PMID: 37900334  PMCID: PMC10600599  doi: 10.14744/SEMB.2023.08365  Pages 353 - 358
Amaç: Bu çalışmanın amacı, erken evre kronik böbrek hastalığı (KBH) olan erişkin hastalarda böbrek morfolojisi ve somatotip bileşenlerini incelemektir.
Yöntem: Örneklemi erken evre KBH'li 46 birey (26 erkek ve 20 kadın, ortalama yaş = 45.92 ± 16.53 yıl) oluşturdu. Patolojik denekler, 46 sağlıklı kişiden (28 erkek ve 18 kadın, ortalama yaş = 41.96 ± 11.48 yıl) oluşan bir kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Somatotip bileşenlerini belirlemek için Heath-Carter yöntemi kullanıldı. Evre 2 KBH'li hastaların ve sağlıklı gönüllülerin son 3 ay içinde çekilen karın bilgisayarlı tomografisi (BT) böbrek morfolojisini belirlemek için tarandı. BT'lerde böbrek ölçümleri yapıldı (böbreğin uzunluğu, genişliği, derinliği ve hacmi).
Bulgular: Böbrek hastaları (ortalama somatotip: 6.33–5.37–0.6), kontrollere göre (ortalama somatotip: 4.35–4.40–3.02) daha az ektomorfik ve daha fazla endomorfikti. Gruplar arasında endomorfi (ES = 0.87; p = 0.035) ve ektomorfide (ES = 1.08; p=0.012) orta düzeyde etki büyüklüğü (ES) bulundu. Böbrek morfolojisinde anlamlı bir fark gözlenmedi (ES = 0.04-0.19; p>0.05).
Sonuç: Erken evre KBH'de böbrek morfolojisi ayırıcı faktör olmayabilir. Öte yandan, hastalar endomorf bileşenleri açısından önemli ölçüde farklılık gösterdi. Aşırı kilolu olmak da böbrek hastalığı için olumsuz bulgulardan biri olabilir. Somatotip sınıflandırması, böbrek hastalığının izlenmesi için uygun bir araç olabilir. (SETB-2022-11-252)
Objectives: The aim of this study is to examine the kidney morphology and somatotype components of adult patients with early-stage chronic kidney disease (CKD).
Methods: The sample consisted of 46 individuals with early-stage CKD (26 men and 20 women, mean age=45.92±16.53 years). The pathological subjects were compared with a control group consisting of 46 healthy subjects (28 men and 18 women, mean age=41.96±11.48 years). The Heath-Carter method was used to determine somatotype components. Abdominal computed tomography (CT) of patients with Stage 2 CKD and healthy volunteers taken within the past 3 months was scanned to determine kidney morphology. Kidney measurements were performed on CTs (length, width, depth, and volume of kidney).
Results: Kidney patients (mean somatotype: 6.33–5.37–0.6) were less ectomorphic and more endomorphic than the controls (mean somatotype: 4.35–4.40–3.02). Moderate effect size (ES) was found in endomorphy (ES=0.87; p=0.035) and ectomorphy (ES=1.08; p=0.012) between groups. No significant difference was observed in the kidney morphology (ES=0.04–0.19; p>0.05).
Conclusion: In the early-stage CKD, kidney morphology may not be the distinguishing factor. On the other hand, patients differed significantly in terms of endomorph components. Being overweight can also be one of the negative findings for kidney disease. Somatotype classification could be a suitable tool for monitoring kidney disease.

11.Retrospective Evaluation of the Results of Low-Dose Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke
Mustafa Cetiner, Neslihan Eskut, Gonul Akdag, Fatma Akkoyun Arikan, Merve Guler, Sibel Canbaz Kabay
PMID: 37900337  PMCID: PMC10600607  doi: 10.14744/SEMB.2023.51437  Pages 359 - 366
Amaç: Çalışmada, akut iskemik inmede düşük doz (0,9 mg/kg; maksimum 50 mg/kg) trombolitik tedavi uygulanan hastaların klinik verilerinin incelenmesi, sonuçların standart doz trombolitik tedavi uygulanan hastalarla karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2015 ve Haziran 2018 tarihleri arasında semptom başlangıcından sonraki 4,5 içerisinde intravenöz trombolitik tedavi uygulanmış hastalar retrospektif olarak incelendi. Uygulanan trombolitik tedavi dozuna göre hastalar düşük doz grubu (0,9 mg/kg; maksimum 50 mg/kg) ve standart doz grubu (0,9 mg / kg; maksimum 90 mg/kg) olarak ayrılarak demografik veriler ve klinik sonuçlar analiz edildi.
Bulgular: Trombolitik tedavi uygulanan toplam 109 hasta çalışmaya dahil edildi (düşük doz grubunda 19 hasta ve standart doz grubunda 90 hasta). Her iki grupta da iyi sonuç oranı arasında anlamlı bir fark yoktu (%47,4'e karşılık %52,2). Semptomatik ve asemptomatik intraserebral kanama oranları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamız akut iskemik inmeli hastalarda semptom başlangıcından itibaren ilk 4,5 saat içerisinde uygulanan standart doz trombolitik tedaviyle kıyaslandığında düşük doz intravenöz trombolitik tedavinin benzer etkinlik ve güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. (SETB-2022-05-133)
Objectives: This study aimed to investigate the clinical data of patients with acute ischemic stroke who received low-dose intravenous (IV) thrombolytic therapy (0.9 mg/kg; maximum 50 mg) for various reasons, compare the obtained results with those of patients who received standard-dose thrombolytic therapy, and discuss them in light of the literature.
Methods: Patients who received IV thrombolytic therapy within 4.5 h of symptom onset between January 2015 and June 2018 were retrospectively reviewed. Patients were divided into the low-dose group (0.9 mg/kg; max. 50 mg) and the standard-dose group (0.9 mg/kg; max 90 mg) according to the thrombolytic therapy dose, after which demographic data and clinical results were analyzed.
Results: A total of 109 patients receiving thrombolytic therapy (19 patients in the low-dose group and 90 patients in the standard-dose group) were included in the study. There was no significant difference between the two groups in terms of good outcome rates (47.4% vs. 52.2%). There was no statistically significant difference in terms of symptomatic and asymptomatic intracerebral hemorrhage rates.
Conclusion: Our study showed similar efficacy and safety for low-dose IV thrombolytic therapy compared with standard-dose IV thrombolytic therapy administered within 4.5 h of symptom onset in patients with acute ischemic stroke.

12.Microvascular Dysfunction in COVID-19 Patients with Acute Coronary Syndrome
Erol Kalender, Gunes Melike Dogan, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Mutlu Cagan Sumerkan, Ozgur Selim Ser, Omer Alyan
PMID: 37900331  PMCID: PMC10600601  doi: 10.14744/SEMB.2023.92074  Pages 367 - 373
Amaç: Koronavirüs hastalığının (COVID-19) hiperinflamasyon yoluyla endotel fonksiyonunda bozulmaya neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, akut koroner sendromu olan COVID-19 hastalarında anjiyografik parametrelerden TIMI frame sayısı (TFC) ve miyokardiyal boyanma derecesini (MBG) kullanarak mikrovasküler disfonksiyonu araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 1 Mart - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında akut koroner sendromla (%62,4’ü ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü) başvurarak perkütan koroner girişim uygulanan yüz altmış beş hasta çalışmaya dahil edildi. COVID-19’u düşündüren semptomları veya tipik bilgisayarlı tomografi bulguları olması durumunda hastalara polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi yapıldı.
Bulgular: Yirmi altı hastada (%15,7) COVID-19 testi pozitif saptandı. COVID -19 hastaları anlamlı olarak daha düşük MBG’ye (0 ve 1. derece) sahipken (p<0.001), TFC değerleriyse anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0.001). Tepe troponin-I değeri de COVID-19 grubunda daha yüksek bulundu (27335’e karşı15959 ng/dl, p=0.006). Mortalite riski COVID-19 hastalarında daha yüksekti (%38,4’e karşı %7,2, p<0.001). Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre; TFC ve ejeksiyon fraksiyonu, akut koroner sendromu olan COVID-19 hastalarında hastane içi mortaliteyi öngördürebilir. Korelasyon analizinde; TFC’nin, C-reaktif protein (CRP) (r=0.340, p<0.001) ve tepe troponin-I değeriyle (r=0.369, p<0.001) pozitif korele olduğu saptandı.
Sonuç: COVID-19, akut koroner sendromda koroner yavaş akım ve mikrovasküler bozulmayla ilişkilidir. (SETB-2022-09-206)
Objective: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is considered to deteriorate endothelial function through hyperinflammation. We aimed to investigate microvascular dysfunction using the angiographic parameters thrombolysis in myocardial infarction frame count (TFC) and myocardial blush grade (MBG), in COVID-19 patients with acute coronary syndrome (ACS).
Methods: One hundred and sixty-five patients presented with ACS (62.4% ST elevated myocardial infarction) and underwent percutaneous coronary intervention between March 1 and June 30, 2020, were enrolled in the study. The polymerase chain reaction test was performed in case of suggestive symptoms or typical computerized tomography findings.
Results: Twenty-six patients (15.7%) were tested positive for COVID-19. Significantly higher values were observed in TFC in patients with COVID-19 (p<0.001), whereas COVID-19 patients had significantly lower MBGs (Grade 0 and 1) (p<0.001). Peak troponin-I value was also higher in the COVID-19 group (27335 vs. 15959 ng/dL, p=0.006). Mortality risk was higher in COVID-19 patients (38.4% vs. 7.2%, p<0.001). TFC and ejection fraction may predict in-hospital mortality among COVID-19 patients with ACS according to logistic regression results. In correlation analysis, TFC correlated positively with C-reactive protein (r=0.340, p<0.001) and peak troponin-I value (r=0.369, p<0.001).
Conclusion: COVID-19 is associated with slow coronary flow and microvascular impairment in ACS.

13.Naples Prognostic Score and Clinical Outcomes in Pulmonary Arterial Hypertension Patients
Emre Arugaslan, Suleyman Kalayci, Omac Tufekcioglu
PMID: 37900336  PMCID: PMC10600604  doi: 10.14744/SEMB.2023.82783  Pages 374 - 379
Amaç: Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), artmış ortalama pulmoner arter basıncı (oPAP) ile karakterize pulmoner hipertansiyonun spesifik bir formudur. Çeşitli klinik, laboratuvar ve görüntüleme parametreleri kullanılarak yapılan risk sınıflandırması, PAH hastalarının yönetiminde çok önemli bir rol oynar. İnflamatuar ve nutrisyonel belirteçleri içeren Naples prognostik skoru (NPS)’nun, diğer tıbbi durumlarda prognostik değeri göstermiştir ancak PAH'ta çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı PAH hastalarında prognostik bir gösterge olarak NPS'nin önemini değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 101 PAH hastası dahil edildi. Ekokardiyografik, laboratuvar ve sağ kalp kateterizasyonu (SKK) verileri toplandı. İstatistiksel analizler, hayatta kalan ve hayatta kalmayan hastalar arasındaki değişkenleri karşılaştırdı ve çok değişkenli lojistik regresyon, mortalite risk faktörlerini belirledi.
Bulgular: 101 hastadan 18'i takip süresi içerisinde öldü. Mortalite grubunda yüksek B tipi natriüretik peptid (BNP) seviyeleri ve anlamlı derecede yüksek ortalama NPS görüldü. Hastalar NPS skoruna göre kategorize edildi ve Grup 2'de daha yüksek mortalite ortaya çıktı. Çok değişkenli lojistik regresyon, yaş ve BNP düzeylerini mortalitenin bağımsız belirleyicileri olarak tanımladı. NPS'nin modele dahil edilmesi, mortaliteyle ilişkisini daha da güçlendirdi.
Sonuç: Çalışma, NPS'nin PAH hastalarındaki kötü sonuçlarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Basit ve kolayca hesaplanabilen bir skor olan NPS, PAH'ın klinik gidişatını tahmin etme potansiyeline sahiptir ve bu popülasyonda risk değerlendirmesinde avantajlar sunar. (SETB-2023-07-130)
Objectives: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a specific form of pulmonary hypertension characterized by an increased mean pulmonary arterial pressure. Risk stratification is crucial in managing PAH, using various clinical, laboratory, and imaging parameters. The Naples prognostic score (NPS), incorporating nutritional and inflammatory markers, has demonstrated prognostic value in other conditions but not in PAH. The goal of this study was to appraise the importance of NPS as a prognostic indicator for patients with PAH.
Methods: This retrospective study involved 101 PAH patients. Echocardiographic, laboratory, and right heart catheterization data were collected. Statistical analyses compared variables between survivors and non-survivors, and multivariate logistic regression identified mortality risk factors.
Results: Among the 101 patients, 18 died within the follow-up period. The mortality group showed elevated levels of B-type natriuretic peptide (BNP) and significantly higher median NPS. Patients were categorized based on their NPS scores, revealing higher mortality in Group 2. Multivariate logistic regression identified age and BNP levels as independent predictors of mortality. The inclusion of NPS in the model further reinforced its association with mortality.
Conclusion: The study suggests that NPS is linked to poor outcomes in PAH patients. NPS, a straightforward and easily calculated score, holds the potential to predict the clinical trajectory of PAH, offering advantages for risk assessment in this population.

14.Vascular Involvement in Behcet’s Disease: An Evaluation of 147 Cases and Literature Review
Ebru Atalar, Sukran Erten, Ismail Dogan, Hatice Ecem Konak
PMID: 37900329  PMCID: PMC10600606  doi: 10.14744/SEMB.2023.89083  Pages 380 - 386
Amaç: Behçet Hastalığı (BH) vücudun çeşitli organlarını etkileyebilen sistemik vaskülit olup inflamasyonla seyreder. Diğer sistemik vaskülitlerde farklı olarak bu hastalıkta venöz ağırlıklı tutulum sözkonusudur.
Çalışma Planı: Merkezimizde Vasküler Behçet Hastalığı tanısı konulan 147 hastanın demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Vasküler Behçet Hastalığı tanısı alan hastalar, tüm Behçet hastalarının %25'ini (147/589) oluşturmuştur. Damar tutulumu ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış olup ağırlıklı olarak erkeklerde (%76.9) görülmüştür. 71 hastada Behçet Hastalığı izleminde vasküler olay gelişti ve 76 hastada (%51.70) vasküler olay sonrası hastalık tanısı koyuldu. En sık görülen vasküler olay alt ekstremitede derin ven trombozu (%69.4) idi. Arter tutulumu en çok pulmoner arterlerde görüldü (%12.90). Alt ekstremite derin ven trombozu genç hastalarda, pulmoner arter tutulumu ise daha yaşlı hastalarda saptandı. Genel olarak venler, arterlerden 4,5 kat daha fazla etkilenmiştir.
Sonuç: Derin ven trombozu en sık alt ekstremitede görülür ve bu hastalıkta trombotik olaylar trombotik faktörlerdeki anormallikler ile açıklanamaz. Behçet Hastalığında trombotik olayların tedavisinde antikoagülan tedavinin etkinliği net değildir ve temel tedavi immünosupresif tedavidir. Genç erkek hastalar arteriyel veya vasküler bir olay ile başvurduğunda ve özellikle tekrarlayan bir vasküler olay olduğunda, Behçet Hastalığı düşünülmelidir. (SETB-2023-07-112)
Objectives: Behcet’s disease (BD) is characterized by systemic vasculitis with inflammation that can affect various body organs. In BD, vasculitis primarily manifests with venous involvement, distinguishing it from other forms of systemic vasculitis.
Methods: We retrospectively analyzed the demographic and clinical characteristics of 147 patients diagnosed with vascular BD in our center.
Results: Vascular BD cases accounted for 25.0% (147 out of 589) of all BD patients. A statistically significant correlation was found between gender and vascular involvement that was seen predominantly in males (76.9%). In 71 patients, a vascular event developed during follow-up for BD, while in 76 patients the disease was diagnosed after the occurrence of a vascular event (51.7%). The most common vascular event was deep vein thrombosis in the lower extremities (69.4%). Arterial involvement was primarily observed in the pulmonary arteries (12.9%). Patients with lower extremity deep vein thrombosis tended to be younger, while those with pulmonary artery involvement were typically older. Overall, veins were affected 4.5 times more frequently than arteries.
Conclusion: The prevalent type of venous involvement was deep vein thrombosis in the lower extremities. Thrombotic events in BD cannot be solely attributed to abnormalities in thrombotic factors. The treatment of thrombotic events in BD remains contentious, with anticoagulant efficacy being debated and immunosuppressive therapy representing the primary treatment approach. Behcet’s disease should be considered when a young male patient presents with an arterial or venous vascular event, especially if it is recurrent.

15.Is There a Relationship Between Epicardial Adipose Tissue, Inflammatory Markers and the Severity of COVID-19 Pneumonia?
Aslihan Calim, Ugur Yanic, Ahmet Mesrur Halefoglu, Ayda Damar, Cigdem Ersoy, Hatice Topcu, Abdulkadir Unsal
PMID: 37900326  PMCID: PMC10600611  doi: 10.14744/SEMB.2023.99582  Pages 387 - 396
Amaç: Epikardiyal yağ dokusu proinflamatuar özelliklere sahip bir tür viseral yağ dokusudur. Covid-19 pnömonisi olan hastalarda hastalığın şiddeti ile kontrastsız toraks bilgisayarlı tomografiden bakılan epikardiyal yağ dokusu hacmi ve atenüasyonu, inflamasyon belirteçlerle arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Method: Hastanemize başvuran, nazofarengeal sürüntü örneğinde bakılan Covid-19 polimeraz zincir reaksiyonu(PCR) testi (+) ve çekilen akciğer tomografisinde Covid-19 pnömonisini düşündüren, 18 yaşından büyük olan 125 hasta çalışmaya alındı. Başvuru sırasında c-reaktif protein(CRP), prokalsitonin, fibrinojen, lökosit, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, laktat dehidrogenaz(LDH), ferritin, d-dimer değerlendirildi. Toraks bilgisayarlı tomografide epikardiyal yağ dokusu hacmi ve atenüasyonu ölçüldü. Serviste yatıp taburcu olan hastalar Grup 1, yoğun bakım yatışı gereken ve/veya ex olan hastalar Grup 2 olarak sınıflandırıldı. Çalışmamızın birincil sonlanım noktası ölüm,yoğun bakıma yatış ve taburculuk olarak değerlendirildi. Hastalığın ciddiyeti ile epikardiyal yağ dokusu ve diğer inflamatuar belirteçler arasındaki ilişki araştırıldı.
Bulgular: Grup 1’de 106 hasta, Grup 2’de 19 hasta var idi. 125 hastanın 46’sı kadın, 79’u erkek idi. Ortalama yaş 58.5±15.9 idi. Grup 2’deki hastalar daha yaşlı idi. Epikardiyal yağ doku volümü ve atenüasyon ölçümleri ile ilgili olarak, belirlenen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Grup 2’deki hastalarda laboratuar değerlerinden üre, kreatinin, LDH, d-dimer, troponin T, prokalsitonin, CRP, Nötrofil/lenfosit oranı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Grup 1’deki hastalarla karşılaştırıldığında, grup 2’deki hastaların albumin değerleri istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü (p<0.001). Obez hastalarda, epikardiyal yağ doku volümü istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek, epikardiyal yağ doku atenüasyonu daha düşük saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda kritik Covid-19 hastalığı ile epikardiyal yağ dokusu inflamasyonunun bir göstergesi olan epikardiyal yağ dokusu hacmi ve atenüasyonu arasında bir ilişki saptanmadı. Kritik Covid-19 hastalığını öngördürmede rutin laboratuar testlerinden inflamatuar belirteçleri kullanılabilir. Obezite ile kritik Covid-19 hastalığı arasında bir ilişki saptanmadı. (SETB-2023-01-08)
Objectives: Epicardial adipose tissue (EAT) is a type of visceral adipose tissue with pro-inflammatory properties. We sought to examine the relationship between the EAT volume and attenuation measured on non-contrast chest computed tomography (CT), inflammation markers, and the severity of COVID-19 pneumonia.
Methods: One hundred and twenty-five patients who are over 18 years old who applied to our hospital and were found to have COVID-19 polymerase chain reaction (+) on nasopharyngeal swab sample and COVID-19 pneumonia on chest CT were included in the study. At admission, C-reactive protein (CRP), procalcitonin, fibrinogen, leukocytes, neutrophil–lymphocyte ratio, platelet-lymphocyte ratio, lactate dehydrogenase (LDH), ferritin, and d-dimer were evaluated. EAT volume and attenuation were measured on chest CT. Patients who were hospitalized and discharged from the ward were categorized as Group 1, whereas patients who required intensive care admission and/or died were classified as Group 2. The primary endpoint of our study was defined as death, hospitalization in the intensive care unit, and discharge. The relationship between disease severity and EAT and other inflammatory markers was investigated.
Results: One hundred and six individuals were in Group 1 and 19 patients were in Group 2. Of the 125 individuals, 46 were women and 79 were men. The mean age was 58.5±15.9 years. Group 2 patients were older. Regarding measurements of the EAT volume and attenuation; there was no statistically significant difference between the groups determined. The patients in Group 2 had statistically substantially higher values for urea, creatinine, LDH, d-dimer, troponin T, procalcitonin, CRP, and neutrophil/lymphocyte ratio in their laboratory tests. When compared to patients in Group 1, patients in Group 2 had statistically significantly lower albumin values (p<0.001). In obese patients, EAT volume was statistically significantly higher and EAT attenuation was found to be lower.
Conclusion: In our study, no relationship was found between critical COVID-19 disease and EAT volume and attenuation, which is an indicator of EAT inflammation. Inflammatory markers from routine laboratory tests can be used to predict critical COVID-19 disease. No relationship was found between obesity and critical COVID-19 disease.

16.Etiological Evaluation in Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic with Chest Pain
Muhammed Karabulut, Busra Kutlu, Mustafa Safa Kasim
PMID: 37900330  PMCID: PMC10600598  doi: 10.14744/SEMB.2023.22316  Pages 397 - 402
Giriş: Çocuk kardiyoloji polikinliklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi çocukluk çağı göğüs ağrılarıdır. Çoğunlukla masum karakterli olmakla birlikte nadiren hayatı tehdit edebilen patolojiler ile birliktelik gösterebilir. Bu çalışmada göğüs ağrısı olan çocuklarda etyolojik nedenlerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Metot: Çalışmamıza Ocak 2019-Haziran 2022 tarihleri arasında çocuk kardiyoloji kliniğine göğüs ağrısı şikayeti ile yönlendirilen 1000 çocuk dahil edildi. Hastaların dosya arşivlerinden demografik özellikleri, eşlik eden yakınmaları ekokardiografi, elektrokardiografi, 24 saat ritm holter, efor testi, bilgisayarlı tomografi anjiyografi gibi laboratuvar sonuçları ile takiplerinde etyolojiye yönelik tespit edilen diğer bulgular retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 509’u (%50.9) kız, 491’i (%49.1) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 11,3’tü (aralık: 3-18 yıl). Hastaların sadece %6.8’sinde göğüs ağrısı ilişkili kardiyolojik patolojiler saptandı. Göğüs ağrısı etyolojileri içerisinde %2.1 oranla mitral kapak prolabsusu (MVP) en sık kardiyolojik patolojiydi. Göğüs ağrısına yönelik kalp dışı etyolojik değerlendirmede sırasıyla %48 sıklıkta idiyopatik nedenler, %22.6 sıklıkta kas-iskelet sistemi patolojileri, %7.9 sıklıkta solunumsal patolojiler, % 7.3 sıklıkta psikiyatrik patolojiler, %4.1 sıklıkta gastrointestinal patolojiler, % 2.4 sıklıkta ailesel akdeniz ateşi, %1.1 diğer nedenler saptandı.
Tartışma: Çalışmada çocuk yaş grubunda göğüs ağrısı etyolojik nedenleri arasında kalp dışı nedenler daha sık tespit edildi. Ek olarak, MVP kardiyak göğüs ağrısının en yaygın nedeniydi. (SETB-2023-07-121)
Objectives: One of the most common reasons for pediatric cardiology referrals is chest pain in childhood. Although it is mostly innocent in character, it is rarely associated with life-threatening pathologies. In this study, it was aimed to evaluate the etiological causes in children with chest pain.
Methods: Our study included 1000 children who were referred to the pediatric cardiology clinic with the complaint of chest pain between January 2019 and June 2022. Demographic characteristics, accompanying complaints, echocardiographies, electrocardiographies, 24-h rhythm holters, treadmill exercise test, computed tomography angiography, and non-cardiac findings related to etiology were analyzed retrospectively from the file archives of the patients.
Results: Five hundred and nine (50.9%) of the patients were female and 491 (49.1%) were male. The mean age of the patients was 11.3 y (range: 3–18 years). Cardiological pathology associated with chest pain was detected in only 6.8% of the patients. Among the etiologies of chest pain, mitral valve prolapse (MVP) was the most common cardiological pathology with a rate of 2.1%. In the non-cardiac etiological evaluation of chest pain, idiopathic causes with a frequency of 48%, musculoskeletal pathologies with a frequency of 22.6%, respiratory pathologies with a frequency of 7.9%, psychiatric pathologies with a frequency of 7.3%, gastrointestinal pathologies with a frequency of 4.1%, and familial Mediterranean fever with a frequency of 2.4%, miscellaneous with a frequency of 1.1% were found, respectively.
Conclusion: In the study, it was determined that non-cardiac causes were more common among the etiological causes of chest pain in the pediatric age group. In addition, MVP was the most common cause of cardiac chest pain.

17.Food Sensitivity in Children Diagnosed with Atopic Dermatitis in the First 2 Years: How Many of These Patients Are Truly Allergic?
Sevgi Sipahi Cimen, Belgin Usta Guc, Lida Bulbul
PMID: 37900332  PMCID: PMC10600614  doi: 10.14744/SEMB.2023.21298  Pages 403 - 409
Amaç: Bu çalışmada atopik dermatit (AD) tanısı olan hastalarda besin duyarlılığı ve duyarlılık saptanan hastalarda besin alerjisi sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
Metod: Çalışmaya AD tanısı ile izlenen 0-2 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile laboratuvar bulguları geriye dönük olarak kayıt edildi. Hastalar AD şiddetine göre SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) indeksi kullanılarak hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırıldı. Besin duyarlılığı varlığı deri prik ve serum spesifik (sp)Immunglobulin (Ig) E sonuçları ile değerlendirildi. Besin alerjisi tanısı oral besin yükleme testi ile konuldu.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 72 hastanın %62,5’i (n=45) erkek, yaş ortalaması 9 ± 4,8 ay idi. Hastalık şiddeti değerlendirildiğinde 40 hastada (%55,6) hafif; 32 hastada (%44,4) orta/ağır şiddette AD mevcuttu. Daha küçük yaşta olan (p=0,01), semptomları ilk 6 ayda başlayan (p=0,03), ailesinde alerjik hastalık öyküsü olan (p=0,001), daha kısa süre anne sütü alan (p=0,01), ortanca serum total IgE düzeyi ve serum eozinofil yüzdesi daha yüksek saptanan (sırası ile p=0,005, p=0,01) hastalarda orta/ağır şiddette AD sıklığı daha fazla saptandı. Hastaların %45,8’inde besin duyarlılığı; %41,7’sinde besin alerjisi saptandı. En sık duyarlılık ve alerji saptanan besinler yumurta beyazı/sarısı ve inek sütü idi. Erkek cinsiyette olan (p=0,03) ve anne sütü alan hastalarda (p=0,03) besin duyarlılığı oranı daha yüksek iken, hafif ve orta/ağır şiddette AD’li hastalarda benzer oranda idi.
Sonuç: Atopik dermatit tanılı hastalarda besin duyarlılığının araştırılmasında hastalık şiddeti dışında cinsiyet, anne sütü alımı gibi diğer demografik ve klinik özelliklerin birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Besin duyarlılığı saptanan atopik dermatit tanılı hastalarda besin eliminasyonu önerilmeden önce mutlaka besin yükleme testi yapılmalıdır. (SETB-2023-08-133)
Objectives: In this study, it was aimed to examine food sensitivity in patients with atopic dermatitis (AD) and to investigate the frequency of food allergy in patients with food sensitivity.
Methods: Patients aged 0–2 years who were followed up with the diagnosis of AD were included in the study. The characteristics of demographic and clinical and laboratory findings of the patients were recorded retrospectively. Patients were classified as mild, moderate, and severe using the SCORing AD index according to the severity of AD. The presence of food sensitivity was evaluated by skin prick test and serum-specific immunoglobulin (Ig)E results. Food allergy was diagnosed by oral food challenge (OFC) test.
Results: Of the 72 patients included in the study, 62.5% (n=45) were male, and the mean age was 9±4.8 months. When the disease severity was evaluated, it was mild in 40 patients (55.6%); moderate/severe AD was present in 32 patients (44.4%). The frequency of moderate/severe AD was higher in patients who were younger (p=0.01), whose symptoms started in the first 6 months (p=0.03), who had a family history of allergic disease (p=0.001), who breastfed for <6 months (p=0.01), who had a higher median serum total IgE level, and a higher percentage of serum eosinophils (p=0.005 and p=0.01, respectively). Food sensitivity in 45.8% of patients; food allergy was detected in 41.7% of them. The most common sensitivities and allergies were eggs white/yolk and cow’s milk, respectively. The rate of food sensitivity was found to be higher in male gender (p=0.03) and breastfed patients (p=0.03), whereas it was similar in patients with mild and moderate/severe AD.
Conclusion: In the investigation of food sensitivity in patients with AD, it is important to evaluate other demographic and clinical characteristics such as gender and breastfeeding, apart from the severity of disease. The OFC test should be performed to confirm the food allergy in patients with food sensitivity before the recommendation of an elimination diet.

18.Investigation of Deltoid Muscle Activation from Different Angles in Body Building Athletes
Ahmet Kurtoglu, Rukiye Ciftci, Bekir Car, Nurettin Konar
PMID: 37900328  PMCID: PMC10600597  doi: 10.14744/SEMB.2023.09522  Pages 410 - 415
Amaç: Vücut geliştirme sporcularının omuz sakatlıklarını sık geçirdikleri bilinmektedir. Bu nedenle omuz egzersizleri sırasında, hareketin en uygun formunun belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, vücut geliştirme sporcularının deltoid kas aktivasyonunu farklı açılardan inceleyerek, hareketin en doğru formunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada nicel araştırma tekniklerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya düzenli olarak vücut geliştirme salonlarına devam eden yaşları 25.77±9.13, boyları 177.07±8.40, vücut ağırlıkları 78.06±14.16 ve beden kütle indeksi (BKI) değerleri 24.78±3.43 olan 53 sporcu (44 erkek, 9 kadın) dahil edilmiştir. Glenohumeral eklem 90°'de, kubital eklem 180°, 150° ve 120°'de abduksiyonda iken katılımcıların deltoid aktivasyonları ölçüldü. Kas aktivasyonları, yüzeyel elektromiyografi (yEMG) biofeedback cihazı Neurotrac Myoplus Pro cihazı kullanılarak belirlendi. Eklem açıları gonyometre ile belirlendi. Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 25 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal dağıldığı görülmüş ve karşılaştırmalar için Tekrarlı Ölçüm Anova Testi uygulanmıştır.
Bulgular: İstatistiksel analiz sonucunda erkek katılımcılarda ortalama deltoid yEMG değerleri ve maksimum istemli kasılma (MVC (%) açı boyutu küçüldükçe anlamlı olarak azaldığı tespi edilmiştir (p<0.05). Kadın katılımcılarda ortalama yEMG ve MVC (%) değerleri farklı açılarda değişmemiştir (p>0,05).
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre vücut geliştirme sporcularında omuz yEMG aktivasyonları açı ile doğru orantılı olarak azalmaktadır. Glenohumeral eklem 90° ve kubital eklem 180° olduğunda medial deltoid kasın aktivasyonu en yüksektir. Vücut geliştirme sporcularının deltoid kası hipertrofisi için egzersizler yaparken çalışmamızın sonuçlarını dikkate almaları önerilir. (SETB-2022-12-264)
Objectives: It is known that bodybuilders suffer from shoulder injuries frequently. Therefore, it is important to determine the most appropriate form of movement during shoulder exercises. For this reason, this study was carried out to determine the most accurate form of movement by examining the deltoid muscle activation of bodybuilders from different angles.
Methods: The survey model, one of the quantitative research techniques, was used in this study. 53 athletes (44 men, 9 women) with an age of 25.77±9.13 years, height of 177.07±8.40 cm, body weight of 78.06±14.16 kg, and body mass index of 24.78±3.43 kg/m2 who regularly attended bodybuilding gyms were included in the study. The deltoid activations of the participants was measured, while the glenohumeral joint is at 90°, the cubital joint is in abduction at 180°, 150° and 120°. surface electromyography (sEMG) biofeedback was determined using the Neurotrac Myoplus Pro device. Joint angles were determined with a goniometer. Statistical analyses of the study were performed using the SPSS 25 package program. It was found that the data were normally distributed and the Repeated measures Anova test was applied for comparisons.
Results: As a result of statistical analysis, in male participants, mean deltoid sEMG values and maximum voluntary contraction (MVC [%]) significantly decreased with decreasing angle size (p<0.05). In female participants, the average sEMG and MVC (%) values did not change at different angles (p>0.05).
Conclusion: According to the research results, shoulder sEMG activations decrease in direct proportion to the angle in bodybuilders. When the glenohumeral joint is 90° and the cubital joint is 180°, the activation of the medial deltoid muscle is highest. It is suggested that bodybuilders should consider the results of our study when performing exercises to hypertrophy the deltoid muscle.

19.Bloodstream Infections Caused by Multidrug Resistant Bacteria: Clinical and Microbiological Features and Mortality
Zuhal Kalayci Cekin, Ahsen Oncul, Banu Bayraktar
PMID: 37900327  PMCID: PMC10600613  doi: 10.14744/SEMB.2023.31697  Pages 416 - 425
Amaç: Kan dolaşımı enfeksiyonları, yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir. Araştırmamızın amacı, altta yatan hastalık, hastanın tıbbi öyküsü veya girişimsel işlem uygulamaları gibi belirli risk faktörleri ile çoklu ilaca dirençli (ÇİD) bakteriyel enfeksiyon arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek ve mortalite için risk faktörlerini saptamaktı.
Gereç ve Yöntemler: Altı aylık bir sure boyunca bakteriyemi saptanan, ayaktan ve/veya yatarak tedavi edilen 222 hasta çalışmaya dahil edildi. 222 hastadan 232 izolat elde edildi. Bu izolatlar antimikrobiyal duyarlılık açısından test edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri ile ÇİD bakteri oranları arasındaki ilişki analiz edildi.
Bulgular: En sık görülen mikroorganizmalar gram negatif bakteriler (%59,4), gram pozitif bakteriler (%36,9), Candida türleri (%2,2) ve anaerobik bakterilerdi (%1,35). En çok elde edilen izolatlar Escherichia coli 53 (%22,8), Staphylococcus aureus 35 (%15,1), Klebsiella pneumoniae 26 (%11,2), Pseudomonas spp. (n=17, %7.3), Acinetobacter spp 17 (%7,3), Enterococcus spp 14 (%6) idi. En çok antimikrobiyal direnç gözlenen mikroorganizmalar Acinetobacter baumannii’de %82,3, koagülaz negatif stafilokoklarda %64,5, Escherichia coli’de %60,3, Klebsiella pneumoniae’de %50 ve Enterobacterales spp.’de %27,2 idi. ÇİD bakterilerin sebep olduğu kan dolaşımı enfeksiyonuna sahip hastaların çoğu yoğun bakım ünitesindeydi (%64). Sepsis tanısı, üriner kateter kullanımı, cerrahi öykü, geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, antibiyotiğe dirençli bakteriyemi, koroner arter hastalığı, uygun olmayan ampirik tedavi, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar, üriner kateterizasyon ve yoğun bakımda kalış mortalite için risk faktörleri olarak belirlendi.
Sonuç: Çalışmamız ÇİD bakterilerin neden olduğu kan dolaşımı enfeksiyonlarının risk faktörlerini belirlemiş ve bu faktörler ile mortalite arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olmuştur. (SETB-2023-04-056)
Objectives: Bloodstream infections (BSI) are associated with high morbidity and mortality. The aim of our study is to determine whether there is a relationship between certain risk factors such as the underlying disease, patient’s medical history, or interventional procedures and multidrug resistant (MDR) bacterial infection and to determine the risk factors for mortality.
Methods: Two hundred and twenty-two outpatients and inpatients who were diagnosed with bacteremia over a 6-month period were included in the study. 232 agents from 222 patients were isolated and tested for antimicrobial susceptibility. The relationship between patients demographic and clinical data and MDR was analyzed.
Results: The most common microorganisms were Gram-negative bacteria (59.4%), Gram-positive bacteria (36.9%), Candida species (2.2%), and anaerobic bacteria (1.35%). The most common isolates were Escherichia coli 53 (22.8%), Staphylococcus aureus 35 (%15.1), Klebsiella pneumoniae 26 (11.2%), Pseudomonas spp. (n=17, 7.3%), Acinetobacter spp 17 (7.3%), and Enterococcus spp 14 (6%). Microorganisms with the highest antimicrobial resistance observed were 82.3% in Acinetobacter baumannii, 64.5% in coagulase-negative staphylococci, 60.3% in E. coli, 50% in K. pneumoniae, and 27.2% in Enterobacterales spp. Most patients with BSI caused by MDR bacteria were in the intensive care unit (64%). Sepsis diagnosis, urinary catheter use, history of surgery, and use of broad-spectrum
antibiotics as well as risk factors for antibiotic-resistant bacteremia, coronary artery disease, inappropriate empirical therapy, healthcare-associated infections, urinary catheterization, and stay in the ICU were determined as risk factors for mortality.
Conclusion: Our study identified the risk factors of BSI caused by MDR bacteria and helped to reveal the relationship between these factors and mortality.

20.The Cochlear Size Variations in Incomplete Partitions with Multiplanar Images on Pediatric Temporal Bone CT
Direnc Ozlem Aksoy, Emine Meltem, Yesim Karagoz, Melis Baykara Ulusan, Ozdes Mahmutoglu, Abdullah Soydan Mahmutoglu
PMID: 37900333  PMCID: PMC10600602  doi: 10.14744/SEMB.2023.65725  Pages 426 - 433
Amaç: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi multiplanar rekonstrüksiyon (MPR) görüntülerinde elde edilen koklea boyut ölçümlerinin, İnkomplet partisyon (IP) defekti tanısındaki faydasını değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya inkomplet partisyon defekti tanısı konmuş 64 koklea (32 hasta) ve herhangi bir defekti olmayan control grubu olarak kabul edilen 38 koklea dahil edilmiştir. Bazal dönüş uzunluğu (BL), Koklear yükseklik (CH), Orta apikal uzunluk (MAL), Orta apikal yükseklik (MAH), Koklear uzunluk (A) ve Koklear genişlik (B) reformat görüntüler üzerinde ölçülmüştür.
Bulgular: Hasta grubunda 20 koklea IP tip I, 34’ü IP tip II ve 10'u IP tip III olarak teşhis edilmiştir. MAL değerleri IP tip I ve III'te kontrol grubuna göre daha kısadır (p<0.001, p<0.001). BL değerleri IP tip III olgularında daha kısadır (p<0.001). IP II olgularında BL ve MAL değerleri kontrol grubu ile örtüşmektedir. CH hiçbir IP tipinde kontrol grubundan anlamlı farklılık göstermemiştir. A ve B değerleri IP I ve III için kontrol grubundan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). Tüm IP tipleri için A ve B değerleri arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır (p<0.01).
Sonuç: İnkomplet partisyon vakalarında kokleanın boyut ve şeklindeki farklılıklara ilişkin nicel veriler, bu vakaların normal kokleadan ayırt edilmesine yardımcı olacaktır. A ve B değerleri pozitif bir korelasyon gösterdiğinden, A ve B değerlerinin IP tipleri için CDL'yi tahmin etmek için kullanılabileceği önerilmektedir. (SETB-2023-04-051)
Objectives: The purpose of the study was to evaluate cochlea dimensions by the multiplanar reconstruction of high-resolution computed tomography that could be useful in diagnosing incomplete partition (IP) malformations.
Methods: This study included 32 patients with 64 side cochleae diagnosed with IP defect and 38 cochleae as the control without any defect. Basal turn length (BL), cochlear height (CH), Mid-apical length (MAL), Mid-apical height, Cochlear length (A), and Cochlear width (B) were measured on reformat images.
Results: Twenty cochleae of these patients have been diagnosed with IP type I, 34 with IP type II, and 10 with IP type III. The MAL values are shorter than the control group in IP types I and III (p<0.001, p<0.001). BL values are shorter in IP type III cases (p<0.001). In IP II cases, BL and MAL values overlapped with the control group. CH did not differ significantly from the control group in any IP type. A and B values were significantly lower than the control group for IP I and III (p<0.01). There is a positive correlation between A and B values for all IP types (p<0.01).
Conclusion: Quantitative data about differences in the size and shape of the cochlea in IP cases would help differentiate them from the normal cochlea. Since A and B values showed a positive correlation, it is suggested that A and B values can be used to estimate CDL for IP types.

21.Effects of Personal Protective Equipment on Speech Acoustics
Ahmet Mutlu, Serdal Celik, Mehmet Akif Kilic
PMID: 37900335  PMCID: PMC10600612  doi: 10.14744/SEMB.2023.22556  Pages 433 - 439
Amaç: Ciddi akut solunum sendromu koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) damlacıklar aracılığıyla bulaşırken, bu nedenle ağız, burun ve konjonktival mukozaların korunmasının önemi kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kullanılmasını gerektirmektedir. KKE kullanımı, sağlık çalışanları ve hastalar arasında iletişim zorluklarına neden olabilmektedir. Bu çalışma, farklı KKE tiplerinin kullanıldığı durumlarda konuşma seslerinin akustik parametrelerindeki değişikliklerini araştırmayı amaçlamaktadır.
Yöntemler: Kesitsel bir çalışma olarak 18 sağlıklı erkek ve kadın katılımcı dahil edildi. Katılımcılara, ses kalitesini değerlendirmek için en az 3 saniye boyunca sürekli bir [ɑː] ünlüsünü üretmeleri istendi. Ayrıca, tüm Türkçe ünlülerini en az 200 ms süreyle üretmeleri istendi. Son olarak, bir taşıyıcı cümle içinde farklı ünlü bağlamlarıyla birlikte üç Türkçe sürtünmeli ünsüzü ([f], [s], [ʃ]) üretildi. Kayıtlar, şu koşullarda tekrarlandı: KKE olmadan, cerrahi maske, N99 maske, yüz siperliği, cerrahi maske + yüz siperliği ve N99 maske + yüz siperliği. Tüm kayıtlar analiz edildi.
Sonuçlar: Frekans bozulma parametrelerinde anlamlı farklılıklar gözlenmedi. Ancak erkeklerde, birinci formant (F1) içinde [u] hariç tüm ünlüler, ikinci formant (F2) içinde [ɔ] ve [u] hariç tüm ünlüler, üçüncü formant (F3) içinde [ɛ] ve [ɔ] hariç tüm ünlüler ve dördüncü formant (F4) içinde sadece [i] anlamlıydı. Kadınlarda ise, birinci formant (F1) içinde [i] hariç tüm ünlüler, ikinci formant (F2) içinde [u] hariç tüm ünlüler, üçüncü formant (F3) içinde tüm ünlüler ve dördüncü formant (F4) içinde [u] ve [ɯ] hariç tüm ünlüler anlamlıydı. Spektral moment değerleri her iki grupta da anlamlı bulundu.
Sonuçlar: Farklı KKE tiplerinin kullanımı konuşma akustik özelliklerinde farklılıklara yol açmaktadır. Bu bulgular, KKE'nin belirli frekanslardaki filtreleme etkileri ve yüz önünde potansiyel bir boşluk etkisi ile ilişkilendirilebilir. KKE'nin konuşma akustiğine etkisinin anlaşılması, sağlık ortamlarında iletişim zorluklarının ele alınmasına katkı sağlar. (SETB-2023-04-052)
Objectives: The transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 occurs primarily through droplets, which highlights the importance of protecting the oral, nasal, and conjunctival mucosas using personal protective equipment (PPE). The use of PPE can lead to communication difficulties between healthcare workers and patients. This study aimed to investigate changes in the acoustic parameters of speech sounds when different types of PPE are used.
Methods: A cross-sectional study was conducted, enrolling 18 healthy male and female participants. They were instructed to produce a sustained [ɑː] vowel for at least 3 s to estimate voice quality. In addition, all Turkish vowels were produced for a minimum of 200 ms. Finally, three Turkish fricative consonants ([f ], [s], and [ʃ]) were produced in a consonant/vowel/consonant format with different vowel contexts within a carrier sentence. Recordings were repeated under the following conditions: no PPE, surgical mask, N99 mask, face shield, surgical mask + face shield, and N99 mask + face shield. All recordings were subjected to analysis.
Results: Frequency perturbation parameters did not show significant differences. However, in males, all vowels except [u] in the first formant (F1), except [ɔ] and [u] in the second formant (F2), except [ɛ] and [ɔ] in the third formant (F3), and only [i] in the fourth formant (F4) were significant. In females, all vowels except [i] in F1, except [u] in F2, all vowels in F3, and except [u] and [ɯ] in F4 were significant. Spectral moment values exhibited significance in both groups.
Conclusion: The use of different types of PPE resulted in variations in speech acoustic features. These findings may be attributed to the filtering effects of PPE on specific frequencies and the potential chamber effect in front of the face. Understanding the impact of PPE on speech acoustics contributes to addressing communication challenges in healthcare settings.

LookUs & Online Makale