ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Vascular Involvement in Behcet’s Disease: An Evaluation of 147 Cases and Literature Review [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 380-386 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.89083

Vascular Involvement in Behcet’s Disease: An Evaluation of 147 Cases and Literature Review

Ebru Atalar1, Sukran Erten2, Ismail Dogan2, Hatice Ecem Konak1
1Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
2Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Ankara Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye

Objectives: Behcet’s disease (BD) is characterized by systemic vasculitis with inflammation that can affect various body organs. In BD, vasculitis primarily manifests with venous involvement, distinguishing it from other forms of systemic vasculitis.
Methods: We retrospectively analyzed the demographic and clinical characteristics of 147 patients diagnosed with vascular BD in our center.
Results: Vascular BD cases accounted for 25.0% (147 out of 589) of all BD patients. A statistically significant correlation was found between gender and vascular involvement that was seen predominantly in males (76.9%). In 71 patients, a vascular event developed during follow-up for BD, while in 76 patients the disease was diagnosed after the occurrence of a vascular event (51.7%). The most common vascular event was deep vein thrombosis in the lower extremities (69.4%). Arterial involvement was primarily observed in the pulmonary arteries (12.9%). Patients with lower extremity deep vein thrombosis tended to be younger, while those with pulmonary artery involvement were typically older. Overall, veins were affected 4.5 times more frequently than arteries.
Conclusion: The prevalent type of venous involvement was deep vein thrombosis in the lower extremities. Thrombotic events in BD cannot be solely attributed to abnormalities in thrombotic factors. The treatment of thrombotic events in BD remains contentious, with anticoagulant efficacy being debated and immunosuppressive therapy representing the primary treatment approach. Behcet’s disease should be considered when a young male patient presents with an arterial or venous vascular event, especially if it is recurrent.

Keywords: Aneurysm, Behcet’s disease, deep venous thrombosis

Vasküler Tutulumlu Behçet Hastalığı; 147 Olgunun Değerlendirilmesi ve Literatür İncelemesi

Ebru Atalar1, Sukran Erten2, Ismail Dogan2, Hatice Ecem Konak1
1Ankara Şehir Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Romatoloji Bölümü, Ankara
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara

Amaç: Behçet Hastalığı (BH) vücudun çeşitli organlarını etkileyebilen sistemik vaskülit olup inflamasyonla seyreder. Diğer sistemik vaskülitlerde farklı olarak bu hastalıkta venöz ağırlıklı tutulum sözkonusudur.
Çalışma Planı: Merkezimizde Vasküler Behçet Hastalığı tanısı konulan 147 hastanın demografik ve klinik özellikleri retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Vasküler Behçet Hastalığı tanısı alan hastalar, tüm Behçet hastalarının %25'ini (147/589) oluşturmuştur. Damar tutulumu ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış olup ağırlıklı olarak erkeklerde (%76.9) görülmüştür. 71 hastada Behçet Hastalığı izleminde vasküler olay gelişti ve 76 hastada (%51.70) vasküler olay sonrası hastalık tanısı koyuldu. En sık görülen vasküler olay alt ekstremitede derin ven trombozu (%69.4) idi. Arter tutulumu en çok pulmoner arterlerde görüldü (%12.90). Alt ekstremite derin ven trombozu genç hastalarda, pulmoner arter tutulumu ise daha yaşlı hastalarda saptandı. Genel olarak venler, arterlerden 4,5 kat daha fazla etkilenmiştir.
Sonuç: Derin ven trombozu en sık alt ekstremitede görülür ve bu hastalıkta trombotik olaylar trombotik faktörlerdeki anormallikler ile açıklanamaz. Behçet Hastalığında trombotik olayların tedavisinde antikoagülan tedavinin etkinliği net değildir ve temel tedavi immünosupresif tedavidir. Genç erkek hastalar arteriyel veya vasküler bir olay ile başvurduğunda ve özellikle tekrarlayan bir vasküler olay olduğunda, Behçet Hastalığı düşünülmelidir. (SETB-2023-07-112)

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, Behçet sendromu, derin ven trombozu

Ebru Atalar, Sukran Erten, Ismail Dogan, Hatice Ecem Konak. Vascular Involvement in Behcet’s Disease: An Evaluation of 147 Cases and Literature Review. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 380-386

Corresponding Author: Ebru Atalar
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale