ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Etiological Evaluation in Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic with Chest Pain [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 397-402 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.22316

Etiological Evaluation in Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic with Chest Pain

Muhammed Karabulut1, Busra Kutlu2, Mustafa Safa Kasim2
1Department of Pediatric Cardiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: One of the most common reasons for pediatric cardiology referrals is chest pain in childhood. Although it is mostly innocent in character, it is rarely associated with life-threatening pathologies. In this study, it was aimed to evaluate the etiological causes in children with chest pain.
Methods: Our study included 1000 children who were referred to the pediatric cardiology clinic with the complaint of chest pain between January 2019 and June 2022. Demographic characteristics, accompanying complaints, echocardiographies, electrocardiographies, 24-h rhythm holters, treadmill exercise test, computed tomography angiography, and non-cardiac findings related to etiology were analyzed retrospectively from the file archives of the patients.
Results: Five hundred and nine (50.9%) of the patients were female and 491 (49.1%) were male. The mean age of the patients was 11.3 y (range: 3–18 years). Cardiological pathology associated with chest pain was detected in only 6.8% of the patients. Among the etiologies of chest pain, mitral valve prolapse (MVP) was the most common cardiological pathology with a rate of 2.1%. In the non-cardiac etiological evaluation of chest pain, idiopathic causes with a frequency of 48%, musculoskeletal pathologies with a frequency of 22.6%, respiratory pathologies with a frequency of 7.9%, psychiatric pathologies with a frequency of 7.3%, gastrointestinal pathologies with a frequency of 4.1%, and familial Mediterranean fever with a frequency of 2.4%, miscellaneous with a frequency of 1.1% were found, respectively.
Conclusion: In the study, it was determined that non-cardiac causes were more common among the etiological causes of chest pain in the pediatric age group. In addition, MVP was the most common cause of cardiac chest pain.

Keywords: Chest pain, children, etiology

Göğüs Ağrısı ile Çocuk Kardiyoloji Polikliniğine Yönlendirilen Çocuklarda Etiyolojik Değerlendirme

Muhammed Karabulut1, Busra Kutlu2, Mustafa Safa Kasim2
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul

Giriş: Çocuk kardiyoloji polikinliklerine en sık başvuru nedenlerinden birisi çocukluk çağı göğüs ağrılarıdır. Çoğunlukla masum karakterli olmakla birlikte nadiren hayatı tehdit edebilen patolojiler ile birliktelik gösterebilir. Bu çalışmada göğüs ağrısı olan çocuklarda etyolojik nedenlerin değerlendirilmesi amaçlandı.
Metot: Çalışmamıza Ocak 2019-Haziran 2022 tarihleri arasında çocuk kardiyoloji kliniğine göğüs ağrısı şikayeti ile yönlendirilen 1000 çocuk dahil edildi. Hastaların dosya arşivlerinden demografik özellikleri, eşlik eden yakınmaları ekokardiografi, elektrokardiografi, 24 saat ritm holter, efor testi, bilgisayarlı tomografi anjiyografi gibi laboratuvar sonuçları ile takiplerinde etyolojiye yönelik tespit edilen diğer bulgular retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 509’u (%50.9) kız, 491’i (%49.1) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 11,3’tü (aralık: 3-18 yıl). Hastaların sadece %6.8’sinde göğüs ağrısı ilişkili kardiyolojik patolojiler saptandı. Göğüs ağrısı etyolojileri içerisinde %2.1 oranla mitral kapak prolabsusu (MVP) en sık kardiyolojik patolojiydi. Göğüs ağrısına yönelik kalp dışı etyolojik değerlendirmede sırasıyla %48 sıklıkta idiyopatik nedenler, %22.6 sıklıkta kas-iskelet sistemi patolojileri, %7.9 sıklıkta solunumsal patolojiler, % 7.3 sıklıkta psikiyatrik patolojiler, %4.1 sıklıkta gastrointestinal patolojiler, % 2.4 sıklıkta ailesel akdeniz ateşi, %1.1 diğer nedenler saptandı.
Tartışma: Çalışmada çocuk yaş grubunda göğüs ağrısı etyolojik nedenleri arasında kalp dışı nedenler daha sık tespit edildi. Ek olarak, MVP kardiyak göğüs ağrısının en yaygın nedeniydi. (SETB-2023-07-121)

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, çocuklar, etyoloji

Muhammed Karabulut, Busra Kutlu, Mustafa Safa Kasim. Etiological Evaluation in Children Referred to the Pediatric Cardiology Outpatient Clinic with Chest Pain. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 397-402

Corresponding Author: Muhammed Karabulut
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale