ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Naples Prognostic Score and Clinical Outcomes in Pulmonary Arterial Hypertension Patients [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 374-379 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.82783

Naples Prognostic Score and Clinical Outcomes in Pulmonary Arterial Hypertension Patients

Emre Arugaslan, Suleyman Kalayci, Omac Tufekcioglu
Department of Cardiology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

Objectives: Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a specific form of pulmonary hypertension characterized by an increased mean pulmonary arterial pressure. Risk stratification is crucial in managing PAH, using various clinical, laboratory, and imaging parameters. The Naples prognostic score (NPS), incorporating nutritional and inflammatory markers, has demonstrated prognostic value in other conditions but not in PAH. The goal of this study was to appraise the importance of NPS as a prognostic indicator for patients with PAH.
Methods: This retrospective study involved 101 PAH patients. Echocardiographic, laboratory, and right heart catheterization data were collected. Statistical analyses compared variables between survivors and non-survivors, and multivariate logistic regression identified mortality risk factors.
Results: Among the 101 patients, 18 died within the follow-up period. The mortality group showed elevated levels of B-type natriuretic peptide (BNP) and significantly higher median NPS. Patients were categorized based on their NPS scores, revealing higher mortality in Group 2. Multivariate logistic regression identified age and BNP levels as independent predictors of mortality. The inclusion of NPS in the model further reinforced its association with mortality.
Conclusion: The study suggests that NPS is linked to poor outcomes in PAH patients. NPS, a straightforward and easily calculated score, holds the potential to predict the clinical trajectory of PAH, offering advantages for risk assessment in this population.

Keywords: B-type natriuretic peptide, monocyte-to-lymphocyte ratio, Naples prognostic score, neutrophil-to-lymphocyte ratio, pulmonary arterial hypertension

Naples Prognostik Skoru ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastalarının Klinik Sonlanımları

Emre Arugaslan, Suleyman Kalayci, Omac Tufekcioglu
Ankara Şehir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Amaç: Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH), artmış ortalama pulmoner arter basıncı (oPAP) ile karakterize pulmoner hipertansiyonun spesifik bir formudur. Çeşitli klinik, laboratuvar ve görüntüleme parametreleri kullanılarak yapılan risk sınıflandırması, PAH hastalarının yönetiminde çok önemli bir rol oynar. İnflamatuar ve nutrisyonel belirteçleri içeren Naples prognostik skoru (NPS)’nun, diğer tıbbi durumlarda prognostik değeri göstermiştir ancak PAH'ta çalışılmamıştır. Bu çalışmanın amacı PAH hastalarında prognostik bir gösterge olarak NPS'nin önemini değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 101 PAH hastası dahil edildi. Ekokardiyografik, laboratuvar ve sağ kalp kateterizasyonu (SKK) verileri toplandı. İstatistiksel analizler, hayatta kalan ve hayatta kalmayan hastalar arasındaki değişkenleri karşılaştırdı ve çok değişkenli lojistik regresyon, mortalite risk faktörlerini belirledi.
Bulgular: 101 hastadan 18'i takip süresi içerisinde öldü. Mortalite grubunda yüksek B tipi natriüretik peptid (BNP) seviyeleri ve anlamlı derecede yüksek ortalama NPS görüldü. Hastalar NPS skoruna göre kategorize edildi ve Grup 2'de daha yüksek mortalite ortaya çıktı. Çok değişkenli lojistik regresyon, yaş ve BNP düzeylerini mortalitenin bağımsız belirleyicileri olarak tanımladı. NPS'nin modele dahil edilmesi, mortaliteyle ilişkisini daha da güçlendirdi.
Sonuç: Çalışma, NPS'nin PAH hastalarındaki kötü sonuçlarla bağlantılı olduğunu göstermektedir. Basit ve kolayca hesaplanabilen bir skor olan NPS, PAH'ın klinik gidişatını tahmin etme potansiyeline sahiptir ve bu popülasyonda risk değerlendirmesinde avantajlar sunar. (SETB-2023-07-130)

Anahtar Kelimeler: B-tipi natriüretik peptit, monosit-lenfosit oranı, Naples prognostik skoru, nötrofil-lenfosit oranı, pulmoner arteriyel hipertansiyon

Emre Arugaslan, Suleyman Kalayci, Omac Tufekcioglu. Naples Prognostic Score and Clinical Outcomes in Pulmonary Arterial Hypertension Patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 374-379

Corresponding Author: Emre Arugaslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale