ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Computed Tomography Findings Affecting the Decision of Sternotomy in Substernal Goiter [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 305-311 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.25307

Computed Tomography Findings Affecting the Decision of Sternotomy in Substernal Goiter

Ozlem Akinci1, Sinan Aygan1, Ercan Inci1, Husnu Aydin2, Ozan Akinci2, Deniz Guzey2, Ahmet Cem Dural2
1Department of Radiology, Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Bakırköy Dr Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Although thyroidectomy is completed with a cervical incision in most patients with substernal goiter (SG), sternotomies may be required occasionally. The purpose of this study is to examine computed tomography (CT) findings that may predict the need for sternotomy in SG surgery.
Methods: Neck-thoracic CT images of patients who underwent total thyroidectomy with the diagnosis of SG between 2013 and 2022 were retrospectively examined. The patients (n=41) were divided into two groups: sternotomies (n=6) and cervical (n=35). Preoperative pathological data, CT findings, and postoperative complications of the patients were recorded.
Results: The total thyroid volume of the sternotomy group (280.75±127.01 mm3) was significantly greater than that of the cervical group (155.38±74.18 mm3) (p=0.015). The retrosternal thyroid volume (mm3), thyroid craniocaudal, and anterior-posterior dimensions (mm) were significantly greater in the sternotomy group (p=0.001, p<0.001, and p=0.004, respectively). While the majority of mediastinal extension degrees in the cervical group were grade 1 (80%), grade 2 (83%) predominated in the sternotomy group (p=0.001).
Conclusion: The radiological findings of total thyroid volume, retrosternal thyroid tissue volume, retrosternal thyroid length, thyroid anterior-posterior dimension, and mediastinal extension degree on CT are valuable in predicting the decision to perform a sternotomy in SG surgery.

Keywords: Computed tomography, sternotomy, substernal goiter, total tiroidectomy

Substernal Guatrda Sternotomi Kararını Etkileyen Bilgisayarlı Tomografi Bulguları

Ozlem Akinci1, Sinan Aygan1, Ercan Inci1, Husnu Aydin2, Ozan Akinci2, Deniz Guzey2, Ahmet Cem Dural2
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Substernal guatrlı (SG) hastalarda tiroidektomi genellikle servikal insizyonla tamamlanabilse de nadiren sternotomi ihtiyacı doğabilmektedir. Bu çalışmanın amacı SG cerrahisinde sternotomi kararını öngörebilecek bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularını incelemektir.
Yöntemler: 2013-2022 yılları arasında SG tanısıyla total tiroidektomi uygulanan hastaların boyun-göğüs BT görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. Hastalar (n=41); Sternotomi (n=6) ve Servikal (n=35) grup olmak üzere ikiye ayrıldı. Hastaların preoperatif patolojik verileri, BT bulguları ve postoperatif komplikasyonları kaydedildi.
Bulgular: Sternotomi grubunun total tiroid hacmi (280.75±127.01 mm3), Servikal gruptan (155.38±74.18 mm3) anlamlı ölçüde daha yüksekti (p=0.015). Retrosternal tiroid hacmi (mm3), kranio-kaudal ve anterior-posterior tiroid uzunluğu (mm) Sternotomi grubunda anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla; (p=0.00, p<0.001 ve p=0.004). Servikal grupta mediastinal uzanım derecesi çoğunlukla derece 1 (%80) iken, Sternotomi grubunda derece 2 (%83) hakimdi (p=0.001).
Sonuç: BT radyolojik bulgularından total tiroid hacmi, retrosternal tiroid hacmi, retrosternal tiroid uzunluğu, tiroid anterior-posterior boyutu ve mediastinal uzanım derecesi; substernal guatr cerrahisinde sternotomi uygulanması kararını öngörmede değerli bulgulardır. (SETB-2023-03-036)

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, sternotomi, substernal guatr, total tiroidektomi

Ozlem Akinci, Sinan Aygan, Ercan Inci, Husnu Aydin, Ozan Akinci, Deniz Guzey, Ahmet Cem Dural. Computed Tomography Findings Affecting the Decision of Sternotomy in Substernal Goiter. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 305-311

Corresponding Author: Ozlem Akinci
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale