ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Food Sensitivity in Children Diagnosed with Atopic Dermatitis in the First 2 Years: How Many of These Patients Are Truly Allergic? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 403-409 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.21298

Food Sensitivity in Children Diagnosed with Atopic Dermatitis in the First 2 Years: How Many of These Patients Are Truly Allergic?

Sevgi Sipahi Cimen1, Belgin Usta Guc2, Lida Bulbul3
1Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Adana City Hospital, Adana, Türkiye
3Division of Pediatric Allergy and Immunology, Department of Pediatrics, Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

Objectives: In this study, it was aimed to examine food sensitivity in patients with atopic dermatitis (AD) and to investigate the frequency of food allergy in patients with food sensitivity.
Methods: Patients aged 0–2 years who were followed up with the diagnosis of AD were included in the study. The characteristics of demographic and clinical and laboratory findings of the patients were recorded retrospectively. Patients were classified as mild, moderate, and severe using the SCORing AD index according to the severity of AD. The presence of food sensitivity was evaluated by skin prick test and serum-specific immunoglobulin (Ig)E results. Food allergy was diagnosed by oral food challenge (OFC) test.
Results: Of the 72 patients included in the study, 62.5% (n=45) were male, and the mean age was 9±4.8 months. When the disease severity was evaluated, it was mild in 40 patients (55.6%); moderate/severe AD was present in 32 patients (44.4%). The frequency of moderate/severe AD was higher in patients who were younger (p=0.01), whose symptoms started in the first 6 months (p=0.03), who had a family history of allergic disease (p=0.001), who breastfed for <6 months (p=0.01), who had a higher median serum total IgE level, and a higher percentage of serum eosinophils (p=0.005 and p=0.01, respectively). Food sensitivity in 45.8% of patients; food allergy was detected in 41.7% of them. The most common sensitivities and allergies were eggs white/yolk and cow’s milk, respectively. The rate of food sensitivity was found to be higher in male gender (p=0.03) and breastfed patients (p=0.03), whereas it was similar in patients with mild and moderate/severe AD.
Conclusion: In the investigation of food sensitivity in patients with AD, it is important to evaluate other demographic and clinical characteristics such as gender and breastfeeding, apart from the severity of disease. The OFC test should be performed to confirm the food allergy in patients with food sensitivity before the recommendation of an elimination diet.

Keywords: Atopic dermatitis, childhood, food allergy, food sensitivity

İlk 2 Yaşta Atopik Dermatit Tanısı Alan Çocuklarda Besin Duyarlılığı: Ne Kadarı Alerjik?

Sevgi Sipahi Cimen1, Belgin Usta Guc2, Lida Bulbul3
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü, İstanbul
2Adana Şehir Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bölümü, Adana
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada atopik dermatit (AD) tanısı olan hastalarda besin duyarlılığı ve duyarlılık saptanan hastalarda besin alerjisi sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.
Metod: Çalışmaya AD tanısı ile izlenen 0-2 yaş arası hastalar dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri ile laboratuvar bulguları geriye dönük olarak kayıt edildi. Hastalar AD şiddetine göre SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) indeksi kullanılarak hafif, orta ve ağır olarak sınıflandırıldı. Besin duyarlılığı varlığı deri prik ve serum spesifik (sp)Immunglobulin (Ig) E sonuçları ile değerlendirildi. Besin alerjisi tanısı oral besin yükleme testi ile konuldu.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 72 hastanın %62,5’i (n=45) erkek, yaş ortalaması 9 ± 4,8 ay idi. Hastalık şiddeti değerlendirildiğinde 40 hastada (%55,6) hafif; 32 hastada (%44,4) orta/ağır şiddette AD mevcuttu. Daha küçük yaşta olan (p=0,01), semptomları ilk 6 ayda başlayan (p=0,03), ailesinde alerjik hastalık öyküsü olan (p=0,001), daha kısa süre anne sütü alan (p=0,01), ortanca serum total IgE düzeyi ve serum eozinofil yüzdesi daha yüksek saptanan (sırası ile p=0,005, p=0,01) hastalarda orta/ağır şiddette AD sıklığı daha fazla saptandı. Hastaların %45,8’inde besin duyarlılığı; %41,7’sinde besin alerjisi saptandı. En sık duyarlılık ve alerji saptanan besinler yumurta beyazı/sarısı ve inek sütü idi. Erkek cinsiyette olan (p=0,03) ve anne sütü alan hastalarda (p=0,03) besin duyarlılığı oranı daha yüksek iken, hafif ve orta/ağır şiddette AD’li hastalarda benzer oranda idi.
Sonuç: Atopik dermatit tanılı hastalarda besin duyarlılığının araştırılmasında hastalık şiddeti dışında cinsiyet, anne sütü alımı gibi diğer demografik ve klinik özelliklerin birlikte değerlendirilmesi önemlidir. Besin duyarlılığı saptanan atopik dermatit tanılı hastalarda besin eliminasyonu önerilmeden önce mutlaka besin yükleme testi yapılmalıdır. (SETB-2023-08-133)

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, çocuk, besin alerjisi, besin duyarlılığı

Sevgi Sipahi Cimen, Belgin Usta Guc, Lida Bulbul. Food Sensitivity in Children Diagnosed with Atopic Dermatitis in the First 2 Years: How Many of These Patients Are Truly Allergic?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 403-409

Corresponding Author: Sevgi Sipahi Cimen
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale