ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Microvascular Dysfunction in COVID-19 Patients with Acute Coronary Syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 367-373 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.92074

Microvascular Dysfunction in COVID-19 Patients with Acute Coronary Syndrome

Erol Kalender, Gunes Melike Dogan, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Mutlu Cagan Sumerkan, Ozgur Selim Ser, Omer Alyan
Department of Cardiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objective: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is considered to deteriorate endothelial function through hyperinflammation. We aimed to investigate microvascular dysfunction using the angiographic parameters thrombolysis in myocardial infarction frame count (TFC) and myocardial blush grade (MBG), in COVID-19 patients with acute coronary syndrome (ACS).
Methods: One hundred and sixty-five patients presented with ACS (62.4% ST elevated myocardial infarction) and underwent percutaneous coronary intervention between March 1 and June 30, 2020, were enrolled in the study. The polymerase chain reaction test was performed in case of suggestive symptoms or typical computerized tomography findings.
Results: Twenty-six patients (15.7%) were tested positive for COVID-19. Significantly higher values were observed in TFC in patients with COVID-19 (p<0.001), whereas COVID-19 patients had significantly lower MBGs (Grade 0 and 1) (p<0.001). Peak troponin-I value was also higher in the COVID-19 group (27335 vs. 15959 ng/dL, p=0.006). Mortality risk was higher in COVID-19 patients (38.4% vs. 7.2%, p<0.001). TFC and ejection fraction may predict in-hospital mortality among COVID-19 patients with ACS according to logistic regression results. In correlation analysis, TFC correlated positively with C-reactive protein (r=0.340, p<0.001) and peak troponin-I value (r=0.369, p<0.001).
Conclusion: COVID-19 is associated with slow coronary flow and microvascular impairment in ACS.

Keywords: Acute myocardial infarction, COVID-19, myocardial blush grade, thrombolysis in myocardial infarction flow grade, thrombolysis in myocardial infarction frame count

Akut Koroner Sendromu Olan COVID-19 Hastalarında Mikrovasküler Disfonksiyon

Erol Kalender, Gunes Melike Dogan, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Mutlu Cagan Sumerkan, Ozgur Selim Ser, Omer Alyan
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığının (COVID-19) hiperinflamasyon yoluyla endotel fonksiyonunda bozulmaya neden olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, akut koroner sendromu olan COVID-19 hastalarında anjiyografik parametrelerden TIMI frame sayısı (TFC) ve miyokardiyal boyanma derecesini (MBG) kullanarak mikrovasküler disfonksiyonu araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntemler: 1 Mart - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında akut koroner sendromla (%62,4’ü ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü) başvurarak perkütan koroner girişim uygulanan yüz altmış beş hasta çalışmaya dahil edildi. COVID-19’u düşündüren semptomları veya tipik bilgisayarlı tomografi bulguları olması durumunda hastalara polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi yapıldı.
Bulgular: Yirmi altı hastada (%15,7) COVID-19 testi pozitif saptandı. COVID -19 hastaları anlamlı olarak daha düşük MBG’ye (0 ve 1. derece) sahipken (p<0.001), TFC değerleriyse anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p<0.001). Tepe troponin-I değeri de COVID-19 grubunda daha yüksek bulundu (27335’e karşı15959 ng/dl, p=0.006). Mortalite riski COVID-19 hastalarında daha yüksekti (%38,4’e karşı %7,2, p<0.001). Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre; TFC ve ejeksiyon fraksiyonu, akut koroner sendromu olan COVID-19 hastalarında hastane içi mortaliteyi öngördürebilir. Korelasyon analizinde; TFC’nin, C-reaktif protein (CRP) (r=0.340, p<0.001) ve tepe troponin-I değeriyle (r=0.369, p<0.001) pozitif korele olduğu saptandı.
Sonuç: COVID-19, akut koroner sendromda koroner yavaş akım ve mikrovasküler bozulmayla ilişkilidir. (SETB-2022-09-206)

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard enfarktüsü, COVID-19, miyokardiyal boyanma derecesi, TIMI akım derecesi, TIMI frame sayısı

Erol Kalender, Gunes Melike Dogan, Kudret Keskin, Serhat Sigirci, Mutlu Cagan Sumerkan, Ozgur Selim Ser, Omer Alyan. Microvascular Dysfunction in COVID-19 Patients with Acute Coronary Syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 367-373

Corresponding Author: Erol Kalender
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale