ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Retrospective Evaluation of the Results of Low-Dose Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 359-366 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.51437

Retrospective Evaluation of the Results of Low-Dose Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke

Mustafa Cetiner1, Neslihan Eskut2, Gonul Akdag1, Fatma Akkoyun Arikan1, Merve Guler1, Sibel Canbaz Kabay1
1Department of Neurology, Kutahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Kutahya, Türkiye
2Department of Neurology, Health Science University, Bozyaka Education and Research Hospital, Izmir, Türkiye

Objectives: This study aimed to investigate the clinical data of patients with acute ischemic stroke who received low-dose intravenous (IV) thrombolytic therapy (0.9 mg/kg; maximum 50 mg) for various reasons, compare the obtained results with those of patients who received standard-dose thrombolytic therapy, and discuss them in light of the literature.
Methods: Patients who received IV thrombolytic therapy within 4.5 h of symptom onset between January 2015 and June 2018 were retrospectively reviewed. Patients were divided into the low-dose group (0.9 mg/kg; max. 50 mg) and the standard-dose group (0.9 mg/kg; max 90 mg) according to the thrombolytic therapy dose, after which demographic data and clinical results were analyzed.
Results: A total of 109 patients receiving thrombolytic therapy (19 patients in the low-dose group and 90 patients in the standard-dose group) were included in the study. There was no significant difference between the two groups in terms of good outcome rates (47.4% vs. 52.2%). There was no statistically significant difference in terms of symptomatic and asymptomatic intracerebral hemorrhage rates.
Conclusion: Our study showed similar efficacy and safety for low-dose IV thrombolytic therapy compared with standard-dose IV thrombolytic therapy administered within 4.5 h of symptom onset in patients with acute ischemic stroke.

Keywords: Intracranial hemorrhage, ischemic stroke, thrombolytic therapy

Akut İskemik İnmede Düşük Doz İntravenöz Trombolitik Tedavi Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Mustafa Cetiner1, Neslihan Eskut2, Gonul Akdag1, Fatma Akkoyun Arikan1, Merve Guler1, Sibel Canbaz Kabay1
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Kütahya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

Amaç: Çalışmada, akut iskemik inmede düşük doz (0,9 mg/kg; maksimum 50 mg/kg) trombolitik tedavi uygulanan hastaların klinik verilerinin incelenmesi, sonuçların standart doz trombolitik tedavi uygulanan hastalarla karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2015 ve Haziran 2018 tarihleri arasında semptom başlangıcından sonraki 4,5 içerisinde intravenöz trombolitik tedavi uygulanmış hastalar retrospektif olarak incelendi. Uygulanan trombolitik tedavi dozuna göre hastalar düşük doz grubu (0,9 mg/kg; maksimum 50 mg/kg) ve standart doz grubu (0,9 mg / kg; maksimum 90 mg/kg) olarak ayrılarak demografik veriler ve klinik sonuçlar analiz edildi.
Bulgular: Trombolitik tedavi uygulanan toplam 109 hasta çalışmaya dahil edildi (düşük doz grubunda 19 hasta ve standart doz grubunda 90 hasta). Her iki grupta da iyi sonuç oranı arasında anlamlı bir fark yoktu (%47,4'e karşılık %52,2). Semptomatik ve asemptomatik intraserebral kanama oranları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Çalışmamız akut iskemik inmeli hastalarda semptom başlangıcından itibaren ilk 4,5 saat içerisinde uygulanan standart doz trombolitik tedaviyle kıyaslandığında düşük doz intravenöz trombolitik tedavinin benzer etkinlik ve güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. (SETB-2022-05-133)

Anahtar Kelimeler: İntrakraniyal kanama, iskemik inme, trombolitik tedavi

Mustafa Cetiner, Neslihan Eskut, Gonul Akdag, Fatma Akkoyun Arikan, Merve Guler, Sibel Canbaz Kabay. Retrospective Evaluation of the Results of Low-Dose Intravenous Thrombolytic Therapy in Acute Ischemic Stroke. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 359-366

Corresponding Author: Mustafa Cetiner
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale