ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Investigation of Deltoid Muscle Activation from Different Angles in Body Building Athletes [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 410-415 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.09522

Investigation of Deltoid Muscle Activation from Different Angles in Body Building Athletes

Ahmet Kurtoglu1, Rukiye Ciftci2, Bekir Car1, Nurettin Konar1
1Department of Coaching Education, Bandirma Onyedi Eylul University, Faculty of Sport Sciences, Balikesir, Türkiye
2Department of Anatomy, Bandirma Onyedi Eylul University, Faculty of Medicine, Balikesir, Türkiye

Objectives: It is known that bodybuilders suffer from shoulder injuries frequently. Therefore, it is important to determine the most appropriate form of movement during shoulder exercises. For this reason, this study was carried out to determine the most accurate form of movement by examining the deltoid muscle activation of bodybuilders from different angles.
Methods: The survey model, one of the quantitative research techniques, was used in this study. 53 athletes (44 men, 9 women) with an age of 25.77±9.13 years, height of 177.07±8.40 cm, body weight of 78.06±14.16 kg, and body mass index of 24.78±3.43 kg/m2 who regularly attended bodybuilding gyms were included in the study. The deltoid activations of the participants was measured, while the glenohumeral joint is at 90°, the cubital joint is in abduction at 180°, 150° and 120°. surface electromyography (sEMG) biofeedback was determined using the Neurotrac Myoplus Pro device. Joint angles were determined with a goniometer. Statistical analyses of the study were performed using the SPSS 25 package program. It was found that the data were normally distributed and the Repeated measures Anova test was applied for comparisons.
Results: As a result of statistical analysis, in male participants, mean deltoid sEMG values and maximum voluntary contraction (MVC [%]) significantly decreased with decreasing angle size (p<0.05). In female participants, the average sEMG and MVC (%) values did not change at different angles (p>0.05).
Conclusion: According to the research results, shoulder sEMG activations decrease in direct proportion to the angle in bodybuilders. When the glenohumeral joint is 90° and the cubital joint is 180°, the activation of the medial deltoid muscle is highest. It is suggested that bodybuilders should consider the results of our study when performing exercises to hypertrophy the deltoid muscle.

Keywords: Body building, deltoid muscle, electromyography, muscle activation

Vücut Geliştirme Sporcularında Deltoid Kas Aktivasyonunun Farklı Açılardan İncelenmesi

Ahmet Kurtoglu1, Rukiye Ciftci2, Bekir Car1, Nurettin Konar1
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Balıkesir
2Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, Balıkesir

Amaç: Vücut geliştirme sporcularının omuz sakatlıklarını sık geçirdikleri bilinmektedir. Bu nedenle omuz egzersizleri sırasında, hareketin en uygun formunun belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle bu çalışmada, vücut geliştirme sporcularının deltoid kas aktivasyonunu farklı açılardan inceleyerek, hareketin en doğru formunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Bu çalışmada nicel araştırma tekniklerinden biri olan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya düzenli olarak vücut geliştirme salonlarına devam eden yaşları 25.77±9.13, boyları 177.07±8.40, vücut ağırlıkları 78.06±14.16 ve beden kütle indeksi (BKI) değerleri 24.78±3.43 olan 53 sporcu (44 erkek, 9 kadın) dahil edilmiştir. Glenohumeral eklem 90°'de, kubital eklem 180°, 150° ve 120°'de abduksiyonda iken katılımcıların deltoid aktivasyonları ölçüldü. Kas aktivasyonları, yüzeyel elektromiyografi (yEMG) biofeedback cihazı Neurotrac Myoplus Pro cihazı kullanılarak belirlendi. Eklem açıları gonyometre ile belirlendi. Çalışmanın istatistiksel analizleri SPSS 25 paket programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal dağıldığı görülmüş ve karşılaştırmalar için Tekrarlı Ölçüm Anova Testi uygulanmıştır.
Bulgular: İstatistiksel analiz sonucunda erkek katılımcılarda ortalama deltoid yEMG değerleri ve maksimum istemli kasılma (MVC (%) açı boyutu küçüldükçe anlamlı olarak azaldığı tespi edilmiştir (p<0.05). Kadın katılımcılarda ortalama yEMG ve MVC (%) değerleri farklı açılarda değişmemiştir (p>0,05).
Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre vücut geliştirme sporcularında omuz yEMG aktivasyonları açı ile doğru orantılı olarak azalmaktadır. Glenohumeral eklem 90° ve kubital eklem 180° olduğunda medial deltoid kasın aktivasyonu en yüksektir. Vücut geliştirme sporcularının deltoid kası hipertrofisi için egzersizler yaparken çalışmamızın sonuçlarını dikkate almaları önerilir. (SETB-2022-12-264)

Anahtar Kelimeler: Vücut geliştirme, deltoid kası, elektromiyografi, kas aktivasyonu

Ahmet Kurtoglu, Rukiye Ciftci, Bekir Car, Nurettin Konar. Investigation of Deltoid Muscle Activation from Different Angles in Body Building Athletes. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 410-415

Corresponding Author: Ahmet Kurtoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale