ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Cochlear Size Variations in Incomplete Partitions with Multiplanar Images on Pediatric Temporal Bone CT [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 426-433 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.65725

The Cochlear Size Variations in Incomplete Partitions with Multiplanar Images on Pediatric Temporal Bone CT

Direnc Ozlem Aksoy1, Emine Meltem1, Yesim Karagoz1, Melis Baykara Ulusan1, Ozdes Mahmutoglu2, Abdullah Soydan Mahmutoglu1
1Department of Radiology, University of Health Sciences Türkiye, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Radiology, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The purpose of the study was to evaluate cochlea dimensions by the multiplanar reconstruction of high-resolution computed tomography that could be useful in diagnosing incomplete partition (IP) malformations.
Methods: This study included 32 patients with 64 side cochleae diagnosed with IP defect and 38 cochleae as the control without any defect. Basal turn length (BL), cochlear height (CH), Mid-apical length (MAL), Mid-apical height, Cochlear length (A), and Cochlear width (B) were measured on reformat images.
Results: Twenty cochleae of these patients have been diagnosed with IP type I, 34 with IP type II, and 10 with IP type III. The MAL values are shorter than the control group in IP types I and III (p<0.001, p<0.001). BL values are shorter in IP type III cases (p<0.001). In IP II cases, BL and MAL values overlapped with the control group. CH did not differ significantly from the control group in any IP type. A and B values were significantly lower than the control group for IP I and III (p<0.01). There is a positive correlation between A and B values for all IP types (p<0.01).
Conclusion: Quantitative data about differences in the size and shape of the cochlea in IP cases would help differentiate them from the normal cochlea. Since A and B values showed a positive correlation, it is suggested that A and B values can be used to estimate CDL for IP types.

Keywords: Cochlea, cochlear measurements, incomplete partition, temporal CT

İnkomplet Partisyon Hastalarında Pediyatrik Temporal Kemik BT Multiplanar Görüntülerde Koklear Boyut Varyasyonları

Direnc Ozlem Aksoy1, Emine Meltem1, Yesim Karagoz1, Melis Baykara Ulusan1, Ozdes Mahmutoglu2, Abdullah Soydan Mahmutoglu1
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografi multiplanar rekonstrüksiyon (MPR) görüntülerinde elde edilen koklea boyut ölçümlerinin, İnkomplet partisyon (IP) defekti tanısındaki faydasını değerlendirmek.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya inkomplet partisyon defekti tanısı konmuş 64 koklea (32 hasta) ve herhangi bir defekti olmayan control grubu olarak kabul edilen 38 koklea dahil edilmiştir. Bazal dönüş uzunluğu (BL), Koklear yükseklik (CH), Orta apikal uzunluk (MAL), Orta apikal yükseklik (MAH), Koklear uzunluk (A) ve Koklear genişlik (B) reformat görüntüler üzerinde ölçülmüştür.
Bulgular: Hasta grubunda 20 koklea IP tip I, 34’ü IP tip II ve 10'u IP tip III olarak teşhis edilmiştir. MAL değerleri IP tip I ve III'te kontrol grubuna göre daha kısadır (p<0.001, p<0.001). BL değerleri IP tip III olgularında daha kısadır (p<0.001). IP II olgularında BL ve MAL değerleri kontrol grubu ile örtüşmektedir. CH hiçbir IP tipinde kontrol grubundan anlamlı farklılık göstermemiştir. A ve B değerleri IP I ve III için kontrol grubundan anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0.01). Tüm IP tipleri için A ve B değerleri arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır (p<0.01).
Sonuç: İnkomplet partisyon vakalarında kokleanın boyut ve şeklindeki farklılıklara ilişkin nicel veriler, bu vakaların normal kokleadan ayırt edilmesine yardımcı olacaktır. A ve B değerleri pozitif bir korelasyon gösterdiğinden, A ve B değerlerinin IP tipleri için CDL'yi tahmin etmek için kullanılabileceği önerilmektedir. (SETB-2023-04-051)

Anahtar Kelimeler: Koklea, koklea ölçümleri, inkomplet partisyon, temporal BT

Direnc Ozlem Aksoy, Emine Meltem, Yesim Karagoz, Melis Baykara Ulusan, Ozdes Mahmutoglu, Abdullah Soydan Mahmutoglu. The Cochlear Size Variations in Incomplete Partitions with Multiplanar Images on Pediatric Temporal Bone CT. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(3): 426-433

Corresponding Author: Direnc Ozlem Aksoy
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale