ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 57 (4)
Volume: 57  Issue: 4 - 2023
EDITORIAL
1.Front Matter

Pages I - IX

REVIEW ARTICLE
2.The Role of Frozen Section Examination in Thyroid Surgery
Mehmet Uludag, Isik Cetinoglu, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun
PMID: 38268652  PMCID: PMC10805043  doi: 10.14744/SEMB.2023.91129  Pages 441 - 450
Endokrin patolojide frozen kesit (FS) inceleme en sık tiroid ve paratiroid tümörleri ve servikal lenf nodlarının intraoperatif değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Geçmişte tiroid cerrahisinde frozen inceleme temel araç olarak değerlendirilmekteydi. Preoperatif utrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (FNAB)’ndeki gelişmelere bağlı olarak preoperatif tanının artması ile son zamanlarda rutin kullanımı ile ilgili sorgulamalar artmaktadır. Günümüzde tiroidektomi sırasında FS kullanımı azal-makla birlikte halen farklı amaçlarla intraoperatif ek yöntem olarak kullanılmaktadır. FS her zaman kesin sonuç vermeyebilir. FS operasyon planını ve genişliğini değiştirecekse uygulanmalıdır. Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde rutin FS önerilmemektedir. Eğer FNAB ek olarak FS sonuçları operasyon planını veya operasyon genişliğini değiştirecekse kullanılabilir. FS 1 cm’den küçük tiroid lezyonlarında uygulanmamalıdır ve bir lezyonun tümü FS için dondurulmamalıdır. Tiroid nodülle-rinde FNAB Bethesda kategorilerine göre FS kullanımına karar verilebilir. FS Bethesda I kategori nodüllerin malign benign ayrımına ve cerrahi tedavisinde katkı sağlayabilir. Bethesda II nodüllerde mlignite oranı düşük olup FNAB ile FS performansı karşılatırılabilir olup, cerrahi startejiye anlamlı katkısı olmadığından önerilmemektedir. Bethesda III ve IV nodüllerde FS’nin sensitivitesi düşük, tanıya katkısı sınırlı olup, tedaviye anlamlı katkı sağlamadığı için önerilmemektedir. Bethesda V no-düllerde FS nodüllerin malignite tanısını doğrulamada etkili olup, cerrahi stratejiye anlamlı katkı sağ-layarak tamamlayıcı tiroidektomi olasılığını azaltabilir ve kullanılması önerilmektedir. Bethesda V nodüllerde FS benign rapor edilen nodüllerde malignite oranı yüksek olup, maligniteyi dışlamada kullanılmamalıdır. Bethesda VI nodüllerde FS’nin performansı FNAB’den düşük veya karşılaştırıla-bilir ve tedavi stratejisine anlamlı katkı sağlamayacağı için kullanılması önerilmemektedir. Özellikle papiller tiroid kanserli hastalarda intraoperatif FS’ın ekstratiroidal yayılımı saptamada etkili olup, ti-roid cerrahisinin genişliği ve santral diseksiyon genişliği konusunda cerraha yardımcı olabilir. FS santral bölgenin lenfatik durumunun intraoperatif olarak değerlendirilmesinde yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yararlı bir araç olup, santral bölge nod diseksiyonu genişliğini belirlemede kullanı-labilir. Tiroidektomi sırasında FS inceleme paratiroid dokusunun tanınmasında ve yağ dokusu, timüs, tiroid, lenf nodu özellikle de metastatik lenf nodundan ayrımında kullanılabilir. (SETB-2023-12-239)
In endocrine pathology, frozen section (FS) examination is most commonly used for the intraoperative evaluation of thyroid and parathyroid tumors, as well as cervical lymph nodes. In the past, frozen section was considered a fundamental tool in thyroid surgery. However, with advancements in preoperative ultrasound and fine-needle aspiration biopsy (FNAB), there have been increasing queries about its routine use due to the improved preoperative diagnosis. Nowadays, while the use of FS during thyroidectomy has decreased, it is still used as an additional method for different purposes intraoperatively. FS may not always provide definitive results. If FS will alter the surgical plan or extent, it should be applied. Routine FS is not recommended for evaluating thyroid nodules. But in addition to FNAB, if FS results may change the operation plan or extent, they can be utilized. FS should not be applied for thyroid lesions smaller than 1 cm, and the entire lesion should not be frozen for FS. For the assessment of thyroid nodules, the use of FS is recommended based on the Bethesda categories of FNAB. In Bethesda I category nodules, FS may contribute to distinguishing between malignant and benign lesions and guide surgical treatment. In Bethesda II nodules, where the malignancy rate is low, the performance of FNAB and FS can be compared, but it's not recommended due to the lack of a significant contribution to the surgical strategy. The sensitivity of FS in Bethesda III and IV nodules is low; its contribution to the diagnosis is limited, and it does not provide an apparent benefit to treatment; therefore, it is not recommended. In Bethesda V nodules, FS can effectively confirm the malignancy diagnosis, contribute to the surgical strategy, and reduce the possibility of completion thyroidectomy, and accordingly, it is recommended for use. Nonetheless, in Bethesda V nodules with a benign FS report, the malignancy rate remains high, so it should not be used to rule out malignancy. In Bethesda VI nodules, the performance of FS is lower or comparable to FNAB and does not significantly contribute to the treatment strategy; hence, it is not recommended. Particularly in patients with papillary thyroid cancer, intraoperative FS can be effective in detecting extrathyroidal extension and can assist the surgeon in determining the extent of thyroid surgery and central neck dissection. FS has high sensitivity and specificity in evaluating the lymphatic status of the central region intraoperatively and can be used to determine the extent of central compartment node dissection. During thyroidectomy, FS examination can be used in recognizing parathyroid tissue and distinguishing it from fatty tissue, thymus, thyroid, lymph nodes, especially in differentiating metastatic lymph nodes.

ORIGINAL RESEARCH
3.Early Dynamic Risk Stratification Decreases Rate of Ablative and Adjuvant Radioiodine Use in ATA Low and Intermediate Risk Papillary Thyroid Cancer Patients
Sarp Kaya Gorur, Serdar Ozbas, Seyfettin Ilgan
PMID: 38268648  PMCID: PMC10805048  doi: 10.14744/SEMB.2023.97415  Pages 451 - 457
Amaç: Diferansiye tiroid karsinomunda (DTC) radyoaktif iyot (RAI) genellikle remnant ablasyonu veya adjuvan tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Orta risk (InR) grubu hastalar için RAI kararı halen tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı, düşük riskli (LoR) veya InR olarak sınıflandırılan papiller tiroid kanseri (PTC) hastalarında erken postoperatif risk değerlendirmesinin RAI kullanımına etkisini analiz etmektir.
Gereçler ve Yöntemler: Bu, tek merkezli, prospektif bir kayıt çalışmasıdır. Ocak 2012 ile Ağustos 2021 tarihleri arasında ameliyat edilen ve LoR veya InR olarak sınıflandırılan 186 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara aynı endokrin cerrah tarafından total tiroidektomi (TT) ve santral lenf nodu diseksiyonu (CLND) uygulandı. Her hastaya ameliyattan sonra altıncı haftada boyun ultrasonografisi (US), serum tiroglobulin (Tg) ve anti-tiroglobulin (Anti-Tg) düzeylerinden oluşan bir erken dinamik risk değerlendirmesi (EDRA) yapıldı. Hastaların çoğu ya RAI uygulanmadan izlendi ya da önceden belirlenmiş kriterlere göre ablatif düşük aktivite (30-50 mCi) RAI aldı.
Sonuçlar: Medyan takip süresi 63 ay idi. LoR grubundaki altmış altı (%61) hasta ve InR grubundaki 43 (%56) hasta RAI tedavisi almadı. LoR ve InR gruplarındaki sırasıyla otuz sekiz (%35) ve 22 (%29) hasta ablatif (30-50 mCi) RAI tedavisi aldılar. LoR grubunda 5 (%4.6) hasta ve InR grubunda 12 (%16) hasta 100 mCi veya daha fazla RAI aktivitesi ile tedavi edildiler. InR grubundan sadece bir hastada takip sırasında nüks gelişti. LoR (p=0,152) ve InR (p=0,272) gruplarında RAI almayan veya RAI ile tedavi edilen hastalar arasında lokal nüks açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.
Çıkarımlar: LoR hastalarında ameliyattan sonra RAI tedavisinin verilmemesi konusunda uzlaşma vardır. InR DTC’de RAI tedavisi endikasyonları halen tartışılmaktadır. EDRA'ya dayalı RAI kullanımı, yalnızca histopatolojik risk faktörlerine göre verilen kararlardan daha iyi bir seçenek gibi görünmektedir ve nüks riskini artırmadan adjuvan yüksek aktivite RAI kullanımını azaltmaktadır. (SETB-2023-06-105)
Objectives: In differentiated thyroid cancer (DTC), radioiodine (RAI) therapy is most frequently employed for remnant ablation or as adjuvant therapy for the remaining disease. The application of RAI to patients classified as intermediate risk (InR) is still a matter of debate. The aim of this study is to analyze the effect of early postoperative risk assessment on RAI use on papillary thyroid cancer patients who are classified as low risk (LoR) or InR.
Methods: This is a single-center, prospective registry study. One-hundred-eighty-six patients operated between January 2012 and August 2021 and categorized as LoR or InR were included in this study. All patients had total thyroidectomy and central lymph node dissection by the same endocrine surgeon. An early dynamic risk assessment (EDRA) consisting of neck ultrasonography, serum thyroglobulin (Tg) and anti-Tg levels was performed 6 weeks after surgery. Most of the patients were either followed up without RAI or received ablative low activity (30–50 mCi) RAI based on predetermined criteria.
Results: Median follow-up was 63 months. Sixty-six (61%) patients in the LoR group and 43 (56%) patients in the InR group did not receive RAI treatment. Thirty-eight (35%) and 22 (29%) patients in LoR and InR groups received ablative (30–50 mCi) RAI therapy, respectively. In LoR group 5 (4.6%) patients and in InR group 12 (16%) patients received 100 mCi or more RAI activity. Only one patient in the InR group recurred during follow-up. No statistically significant difference regarding local recurrence was found between patients who didn’t receive RAI or were treated with RAI within both LoR (p=0.152) and InR (p=0.272) groups.
Conclusion: There is consensus for LoR patients about omitting RAI therapy after surgery. Indications for RAI treatment in InR DTC are still under debate. RAI use based on EDRA seems to be a better option than decisions solely made on histopathological risk factors and decreases adjuvant high-activity RAI use without increasing recurrence risk.

4.Can Unilateral Therapeutic Central Lymph Node Dissection Be Performed in Papillary Thyroid Cancer with Lateral Neck Metastasis?
Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Ceylan Yanar, Ozan Caliskan, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Uludag
PMID: 38268664  PMCID: PMC10805041  doi: 10.14744/SEMB.2023.22309  Pages 458 - 465
AMAÇ: Lateral metastazlı papiller tiroit kanserinde (PTK) santral diseksiyonun tek taraflı veya bilateral yapılması halen tartışmalıdır. Bu çalışmada lateral metastazlı hastalarda sntral diseksiyon genişliğini ve karşı paratrakeal lenf bezi metastazı için risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Ocak 2012- Kasım 2019 yılları arasında lateral metastazlı PTK nedeni ile tiroidektomi ile birlikte bilateral santral boyun diseksiyonu (BSBD) ve lateral boyun diseksiyonu uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar karşı paratrakeal bölgede metastaz olması (Grup 1) ve olmamasına (Grup 2) göre 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 46+15.7 olan 42 hasta opere edilmiş olup (18 E, 24 K); karşı paratrakeal bölgede 15 hastada (%35.7) (grup 1) metastaz saptandı, 27 hastada (%64.3) (grup 2) metastaz görülmedi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, PTK histolojik tipi, tümör çapı ve T evresi, tiroid kapsül invazyonu, ekstratiroidal yayılım, multifokalite, bilateralite, lenfovasküler invaztonu açısından fark saptanmadı. Grup 1 ve 2’de sırası ile metastaz oranları ipsilateral paratrakeal %100 vs %77.8 (p=0.073), prelaringeal metastaz %46.7 vs %18.5 (p=0.078), pretrakeal %80 vs %40.7 (p=0.023) idi.
Santral bölgede metastatik lenf nodu sayısı Grup 1 ve 2’de sırasıyla unilateral santral 8.3+7.4 vs 2.9+2.7, (p=0.001), ipsilateral paratrakeal 3.8+3.4 vs 1.9 vs 1.9 (p=0.023), pretrakeal 3.7+4.6 vs 0.6+0.9 (p=0.001) anlamlı olarak yüksek, prelaringeal 0.9+1.8 vs 0.2+0.4 (p=0.71) ise benzerdi.
ROC Curve analizde ve Youden index (J)’te optimal cutt off değerleri tek taraflı santral diseksiyon materyalinde metastatik santral lenf nodu sayısının ikiden fazla olması olarak saptanmıştır.(AUC: 0.814, p<0.001, J: 0.563) Bu veri %93 sensitivite, %63 spesifite ile elde edilmiştir. Pretrakeal metastazın ikiden fazla olması ise (AUC: 0.795, p<0.001, J: 0.563) 60% sensitivite, 96.3% spesifite ile karşı paratrakeal metastazı öngörebilir.
SONUÇ: Sonuç olarak lateral metastazlı hastalarda ipsilateral paratrakeal metastaz oranı 85%, karşı paratrakeal metastaz oranı 35.7%’dir. Özellikle ipsilateral santral bölge veya pretrakeal lenf bezi metastaz sayısı, karşı paratrakeal lenf bezi metastazını öngörmede yardımcı olabilir. Özellikle ipsilateral santral bölgede 2 ve 2’nin altında metastaz varlığında tek taraflı santral boyu diseksiyonu uygulanabilir. (SETB-2023-12-232)
Objectives: Unilateral or bilateral prophylactic central neck dissection (CND) in papillary thyroid cancer (PTC) is still controversial. We aimed to evaluate the risk factors for contralateral paratracheal lymph node metastasis and whether CND might be performed unilaterally.
Methods: Prospectively collected data of patients who underwent bilateral CND and lateral neck dissection (LND) with thyroidectomy due to PTC with lateral metastases, between January 2012 and November 2019, were evaluated retrospectively. The patients were divided into two groups according to the presence (Group 1) and absence (Group 2) of metastasis in the contralateral paratracheal region.
A total of 42 patients (46 ±15.7 years) were operated. In the contralateral paratracheal region, Group 1 (35.7%) had metastases, while Group 2 (64.3%) had no metastases. In groups 1 and 2, metastasis rates were 100% vs 77.8% (p=0.073), 46.7% vs 18.5% (p=0.078), and 80% vs 40.7% (p=0.023) for the ipsilateral paratracheal, prelaryngeal and pretracheal lymph nodes, respectively. The number of metastatic lymph nodes in the central region was significantly higher in Group 1 compared to Group 2 as; 10.7±8.4 vs. 2.6±2.4 (p=0.001) in bilateral central region material; 8.3±7.4 vs. 2.9±2.7 (p=0.001) in lateral metastasis with ipsilateral unilateral central region; 3.8±3.4 vs. 1.9±1.9 (p=0.023) in ipsilateral paratracheal area; and 3.7±4.6 vs. 0.6±0.9 (p=0.001) in pretracheal region, respectively. However, no significant difference was found regarding the prelaryngeal region material (0.9±1.8 vs. 0.2±0.4 (p=0.71)). Results: >2 metastatic central lymph nodes in unilateral CND material (AUC: 0.814, p<0.001, J=0.563) can estimate contralateral paratracheal metastasis with 93% sensitivity, 63% specificity, while >2 pretracheal metastatic lymph nodes (AUC: 0.795, p<0.001, J: 0.563) can estimate contralateral paratracheal metastasis with 60% sensitivity and 96.3% specificity.
Conclusion: In patients with lateral metastases, the rate of ipsilateral paratracheal metastasis is 85%, while the rate of contralateral paratracheal metastasis is 35.7%. The number of ipsilateral central region or pretracheal lymph node metastases may be helpful in predicting contralateral paratracheal lymph node metastases. Notably, unilateral CND may be performed in the presence of ≤ 2 metastases in the ipsilateral central region.

5.Assessing Parathyroid Gland Viability and Predicting Postoperative Hypoparathyroidism in Thyroid Surgery: The Utility of Indocyanine Green Angiography
Erman Sobutay, Hakan Cakit, Tarik Terzioglu
PMID: 38268654  PMCID: PMC10805044  doi: 10.14744/SEMB.2023.06691  Pages 466 - 472
Amaç: Postoperatif hipoparatiroidizm tiroidektomi sonrası sık görülen bir komplikasyondur ve önemli morbidite ve maliyet potansiyeline sahiptir. Ameliyat sırasında paratiroid bezinin (PB) tanımlanması ve korunması için önerilen çeşitli tekniklerden indosiyanin yeşili (ICG) anjiyografisi umut verici bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu retrospektif çalışmada, santral boyun diseksiyonu olsun ya da olmasın total tiroidektomi yapılan hastalar, ICG anjiyografisinin PB'leri belirlemedeki faydası ve ICG skorlarının postoperatif paratiroid fonksiyonu ile korelasyonu açısından değerlendirildi.
Yöntem: ICG anjiyografisi standart bir protokol kullanılarak yapıldı ve PB vaskülarizasyon derecesi görsel olarak değerlendirildi. Literatürde tanımlanan PB'nin ICG alım yoğunluğuna dayalı bir puanlama sistemi kullanıldı. Pearson korelasyon testi kullanılarak, toplam ICG skoru ile paratiroid hormon (PTH) gradyanı yüzdesi, ameliyat sonrası kalsiyum ve PTH seviyeleri arasındaki ilişki incelendi. Ayrıca en az bir iyi vaskülarize PB'si olan hastalar da değerlendirildi.
Bulgular: Yirmi iki hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam ICG skoru ile ameliyat sonrası PTH düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon (r=0.549, p=0.008), PTH gradyan yüzdesi ile negatif korelasyon (r=- r=-0.504, p=0.01) bulundu. Ancak ICG anjiyografisinde PB'leri iyi vaskülarize olan altı hastada postoperatif hipoparatiroidizm geliştiştiği görüldü.
Sonuç: ICG anjiyografisi, tiroidektomi sırasında PB vaskülarizasyonunu değerlendirmek ve postoperatif hipoparatiroidizm riskini tahmin etmek için potansiyel olarak kullanılabilecek bir tekniktir. Ancak uygulama akıllıca kullanılmalı ve teknik PB’lerini korumak için geliştirilmelidir. Tekniğin tiroid cerrahisindeki faydalarını ve sınırlamalarını belirlemek için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. (SETB-2023-09-185)
Objectives: Postoperative hypoparathyroidism is a common complication following thyroidectomy, with the potential for significant morbidity and cost. While various techniques have been proposed for intraoperative parathyroid gland (PG) identification and preservation, indocyanine green (ICG) angiography has emerged as a promising method. In this retrospective study, patients who underwent total thyroidectomy with or without central neck dissection were evaluated for the utility of ICG angiography in identifying PGs and the correlation of ICG scores with postoperative parathyroid function.
Methods: ICG angiography was performed using a standardized protocol, and the degree of PG vascularization was assessed visually. A scoring system was employed based on ICG uptake intensity in PGs, as described in the literature. Pearson's correlation test examined the relationship between the total ICG score and percentage parathyroid hormone (PTH) gradient, postoperative calcium, and PTH levels. In addition, patients with at least one well-vascularized PG were also evaluated.
Results: Twenty-two patients were included in the study. Significant positive correlations were found between the total ICG score and postoperative PTH levels (r=0.549, p=0.008), and a negative correlation with the percentage of PTH gradient (r=-0.504, p=0.01). However, six patients with well-vascularized PGs on ICG angiography still developed postoperative hypoparathyroidism. Conclusion: ICG angiography offers a potential tool for evaluating PG vascularization during thyroidectomy and predicting the risk of postoperative hypoparathyroidism. However, its application should be used judiciously, and the technique should be improved for PG preservation. Further studies are warranted to better understand its benefits and limitations in thyroid surgery.

6.Higher Levels of Plasma Fetuin-A, Nrf2, and Cytokeratin 18 in Patients with Hashimoto’s Disease
Esma Yetim, Mehmet Ali Eren, Huseyin Karaaslan, Tevfik Sabuncu
PMID: 38268661  PMCID: PMC10805046  doi: 10.14744/SEMB.2023.95826  Pages 473 - 478
Amaç: Fetuin-A, adiposit disfonksiyonu ve artmış insülin direnci ile birlikte proaterojenik, proinflamatuar ve antiinflamatuar etkiler sergileyen bir proteindir. Nükleer faktör eritroid 2 ile ilişkili faktör (Nrf2), hücrelerin oksidatif hasara karşı korunmasında önemli roller oynayan bir transkripsiyon faktörüdür. Sitokeratin18 (CK18) düzeyleri, hücre yıkımının bir indirekt göstergesi olarak, hem normal hem de tümör hücrelerinin nekrozu ve/veya apoptozu sırasında artmaktadır. Hashimoto tiroiditinde etkili olan bazı patofizyolojik yolaklar ile ilişkili olabilecekleri hipotezine dayanarak, bu üç biyo-belirtecin plazma düzeylerini analiz ettik.
Yöntemler: Hashimoto tiroiditine bağlı aşikar hipotiroidisi olan 34 kadın hasta (Grup 1) ile benzer yaştaki 34 sağlıklı kadın hastayı (Grup 2) karşılaştırdık. Karşılaştırma için tüm katılımcıların plazma örneğinden tiroid uyarıcı hormon (TSH), fetuin-A, Nrf2 ve CK18 düzeyleri ölçüldü.
Bulgular: Grup 1'de ortalama TSH düzeyleri (31,4±15,3) grup 2'ye göre (2,6±1,0) anlamlı olarak yüksekti (p<.001). Ortalama Fetuin-A (606.7±34.2) ve Nrf2 (1.3±0.6) düzeyleri grup 1'de grup 2'ye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (440.0±34.2'ye karşı 0.7±0.2) (her ikisi için p<.001). CK18 düzeyleri de grup 1'de (0,36±0,13) grup 2'den (0,26±0,16) anlamlı olarak yüksekti (p=0,020). TSH düzeyleri ile Fetuin A arasında anlamlı bir pozitif korelasyon gözlendi (r=0,401, p=0,001).
Sonuç: Hashimoto tiroiditinde artan fetuin-A, Nrf2 ve CK18 seviyeleri, bu hastalıkta etkili olan patofizyolojik yolakların bir sebebi veya sonucu olabilir. Bu biyobelirteçlerin artan düzeylerinin klinik öneminin daha iyi anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2023-05-093)
Objectives: Fetuin-A is a protein that exhibits proatherogenic, pro-inflammatory, and anti-inflammatory effects with increased insulin resistance and adipocyte dysfunction. The nuclear factor erythroid 2-related factor (Nrf2) is a transcription factor that is crucial for protecting cells against oxidative damage. As a cell death product, cytokeratin 18 (CK18) levels increase during necrosis and apoptosis of both normal and tumor cells. We analyzed the plasma levels of three biomarkers based on the hypothesis that they might be related to some pathophysiological pathways in Hashimoto’s disease.
Methods: We compared 34 female patients with overt hypothyroidism due to Hashimoto’s disease (Group 1) with 34 age-matched healthy females (Group 2). For comparison, plasma levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), fetuin-A, Nrf2, and CK18 were measured in all participants.
Results: In group 1, the mean TSH levels (31.4±15.3) were significantly higher than those in group 2 (2.6±1.0) (p<0.001). The levels of mean fetuin-A (606.7±34.2) and Nrf2 (1.3±0.6) were found to be significantly higher in group 1 than in group 2 (440.0±34.2 vs. 0.7±0.2) (p<0.001 for both). CK18 levels in group 1 (0.36±0.13) were also significantly higher than in group 2 (0.26±0.16) (p=0.020). A significant correlation was observed between TSH levels and fetuin-A (r=0.401, p=0.001).
Conclusion: Increased levels of fetuin-A, Nrf2, and CK18 may be a consequence or cause of the pathophysiological pathways of Hashimoto’s disease. The clinical significance of increased levels of these biomarkers requires further investigation.

7.Retrospective Analysis of Parameters Affecting Metastatic Breast Cancer
Busra Burcu, Ibrahim Ertas, Aziz Sener, Zeynep Gul Demircioglu, Esma Cerekci, Cemal Kaya
PMID: 38268651  PMCID: PMC10805054  doi: 10.14744/SEMB.2023.94803  Pages 479 - 484
Giriş: Kadınlarda en sık ölüm nedeni olan metastatik meme kanseri(MMK), son dekatta tedavisi olmayan cerrahi bir sorun olarak görülmekte iken; meme kanserinin heterojen doğası, artan moleküler çalışmalar ve onkolojik protokollerdeki gelişmelerle netleştikçe, beklenen yaşam süresi de artmaktadır. Biz bu çalışmada MMK ile takip ettiğimiz hastaların klinikopatolojik özelliklerini incelemeyi amaçladık.
Metod: Hastanemizde 2018-2023 yılları arasında meme kanseri tanısı ile opere edilen ve sonrasında metastaz saptanan hastalar veri tabanından retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, tümörün histolojik ve moleküler tipi, evresi, derecesi, tanıdan metastaza kadar geçen süre, metastaz yeri, tedavi ve takip süreleri araştırıldı. Başka merkezlerde opere edilen ve/ve ya takipten çıkan hastalar çalışmaya alınmadı. Bulguların istatistiksel analizi için 0,05 anlamlılık düzeyinde NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2020 Statistical Software (NCSS LLC, Kaysville, Utah, ABD) kullanıldı.
Bulgular: Toplam 48 kadın hastanın %77.1’inde(n=37) metastaz, %22.9’unda(n=11) rekürrens saptandı. Hastaların yaş ortalaması 57 idi. Demografik açıdan hastalar arasında istatiksel anlamlı fark yoktu. TNM evresine göre değerlendirildiğinde hastaların %24,3'ü (n=9) erken evrede, %75,7'si (n=28) lokal ileri evredeydi; lokal ileri hasta sayısı erken evreye göre daha yüksek olduğu görüldü. Histoloji incelemede; hastaların %27.1’i(n=13) lüminal A, %31.3’ü(n=15) lüminal B, %16.7’si(n=8)HER2 pozitif,%25’i(N=12) Triple negatif idi. Ki67 %64.6 hastada(n=31) %14’den yüksek idi.Hastaların %41.6’sına(n=20) meme koruyucu cerrahi(MKC), %58.3’ü(n=28) mastektomi uygulandı. Olguların %34,2'sinde (n=13) 1-2 yıl içinde, %42,1'inde (n=16) 2-5 yıl içinde ve %23,7'sinde (n=9) 5 yıl sonra metastaz gerçekleşti. Metastaz bölgeleri kemik (%37,7, n=28), karaciğer (%28,9, n=11), beyin (%10,5, n=4) ve akciğerdi (%7,9, n=3). Metastazı olan hastaların %21,05'inde (n=8) birden fazla metastaz yeri gözlendi. Lüminal A, Lüminal B, HER 2+ grupları ile TNBC arasında metastaz zamanı ve yeri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Lümen A grubunda adjuvan hormon tedavisi daha sık görülürken, HER2+ grubunda neoadjuvan tedavi daha yaygındı.Toplamda 48 hastada (%41,7) 20 ölüm gözlendi. Ortalama hastalıksız sağkalım 64 aydı.
Sonuç: Metastatik meme kanserinde tüm gelişmelere rağmen 5 yıllık sağkalım oranı %27 olarak görülmektedir. Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedaviler, meme kanserinde metastaz mekanizması ve özel yolaklar ortaya çıktığında umut verici olabilir. (SETB-2023-05-084)
Objectives: While metastatic breast cancer (MBC), which is the most common cause of death in women, has been seen as an incurable surgical problem in the past decade, as the heterogeneous nature of breast cancer becomes clear with increasing molecular studies and advances in oncological protocols, life expectancy is increasing. In this study, we aimed to examine the clinicopathological features of the patients we followed up with MBC.
Methods: Patients who were operated on with the diagnosis of breast cancer in our hospital between 2018 and 2023 and who were later found to have metastases were retrospectively analyzed from the database. The age of the patients, the histological and molecular type, stage and grade of the tumor, the time from diagnosis to metastasis, the location of metastasis, the duration of treatment and follow-up were investigated. Patients who were operated on in other centers and/or were out of follow-up were excluded from the study. For the statistical analysis of the findings, number cruncher statistical system (NCSS) 2020 statistical soft- ware (NCSS LLC, Kaysville, Utah, USA) was used at a significance level of 0.05.
Results: Metastasis was detected in 77.1% (n=37) of a total of 48 female patients, and recurrence was found in 22.9% (n=11). The mean age of the patients was 57 years. There was no statistically significant difference between the patients in terms of demographics. When evaluated according to the TNM stage, 24.3% (n=9) of the patients were in the early stage and 75.7% (n=28) were in the locally advanced stage; the number of locally advanced patients was found to be higher than the early stage. In histology examination, 27.1% (n=13) of the patients were luminal A, 31.3% (n=15) luminal B, 16.7% (n=8) HER2 positive, and 25% (n=12) triple negative. Ki67 was higher than 14% in 64.6% (n=31) patients. Breast conserving surgery was performed in 41.6% (n=20) of the patients, and mastectomy was performed in 58.3% (n=28) patients. Metastasis in 34.2% (n=13) of the cases within 1–2 years, in 42.1% (n=16) within 2–5 years, and in 23.7% (n=9) after 5 years took place. Sites of metastasis were bone (37.7%, n=28), liver (28.9%, n=11), brain (10.5%, n=4), and lung (7.9%, n=3). More than one metastasis site was observed in 21.05% (n=8) of patients with metastases. There was no statistically significant difference between luminal A, luminal B, HER 2 groups and triple-negative breast cancer in terms of metastasis time and location (p>0.05). Adjuvant hormone therapy was more common in the luminal A group, whereas neoadjuvant therapy was more common in the HER2+ group. A total of 20 deaths were observed in 48 patients (41.7%). The median disease-free survival was 64 months.
Conclusion: Despite all the developments in metastatic breast cancer, the 5-year survival rate is 27%. Targeted personalized therapies may be promising when the mechanism of metastasis and specific pathways in breast cancer emerge.

8.Identification of Risk Factors for Mastalgia and Its Relationship with Benign or Malignant Breast Diseases
Banu Yigit, Gulhan Kilicarslan, Bulent Citgez
PMID: 38268653  PMCID: PMC10805056  doi: 10.14744/SEMB.2023.75002  Pages 485 - 494
Amaç: Mastalji, öncelikle tüm yaş gruplarındaki kadınları etkileyen tıbbi bir durumdur. Etkilenen bireyler, meme dokusunda dayanılmaz bir ağrı, gerginlik veya yanma hissi yaşarlar. Bu çalışmanın amacı mastaljili kadınların klinikopatolojik özelliklerini incelemek ve bu özellikleri asemptomatik olgularla karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Genel cerrahi polikliniğine başvuran toplam 524 kadın hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1'e (G1) mastaljisi olan hastalar, Grup 2'ye (G2) asemptomatik olan hastalar alındı. İki grup klinik, radyolojik ve patolojik özellikler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Bu araştırma mastalji prevalansının %61.45 olduğu 524 kadın üzerinde yapılmıştır. G1'de 322 hasta, G2'de 202 hasta vardı. Ortalama yaş G2'de G1'e göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 46.33±10.33, 43.58±10.33; p=0.001). Premenopozal kadın oranları G1 ve G2 için sırasıyla %73.91 ve %59.4 idi (p=0.001). Düzenli egzersiz yapma oranı G1'de %18.01 iken G2'de %25.74 idi (p=0.034). Geçmiş meme kanseri öyküsü G2'de G1'e göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.015). Analjezik tüketimi G2'de G1'e göre anlamlı olarak düşüktü (p=0.05). Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar her iki grupta da gruplar arası anlamlı farkla en sık kullanılan analjezik ilaç sınıfıydı (G1: %27.63, G2: %19.8, p=0.043). Ultrason görüntülemesiyle birlikte olan veya olmayan tarama mamografisi G2'de G1'e göre anlamlı olarak daha sık uygulandı (sırasıyla %66.33'e karşı %55.27 ve %82.17'ye karşı %72.98, p=0.012 ve p=0.016). Gruplar arasında benign veya malign patolojilerin sıklığı açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: Meme ağrısı yaygındır ve diğer meme semptomları olmadan ve meme dışı sebepler dışlandıktan sonra fizyolojik olarak kabul edilmelidir. Meme ağrısı olan ancak daha fazla tıbbi inceleme gerektiren altta yatan olası ciddi bir duruma işaret eden belirti veya semptomları olmayan hastalara semptom kontrolü tavsiyesi ve güvence sağlamak güvenlidir. (SETB-2023-07-120)
Objectives: Mastalgia is a medical condition that primarily affects women of all age groups. Affected individuals experience excruciating pain, tightness, or a burning sensation in the breast tissue. The aim of this study is to observe the clinicopathologic features of women with mastalgia and compare these features with asymptomatic cases.
Methods: A total of 524 female patients who applied to the general surgery outpatient clinic were prospectively evaluated. The patients were divided into two groups. Group 1 (G1) included patients with mastalgia, while Group 2 (G2) included asymptomatic patients. The two groups were compared in terms of clinical, radiological, and pathological features.
Results: This study was conducted on 524 women, among whom the prevalence of mastalgia was found to be 61.45%. There were 322 patients in G1 and 202 patients in G2. The mean age was significantly higher in G2 compared to G1 (46.33±10.33 vs. 43.58±10.33, respectively; p=0.001). Premenopausal women rates for G1 and G2 were 73.91% and 59.4%, respectively (p=0.001). The regular exercise rate in G1 was 18.01%, while it was 25.74% in G2 (p=0.034). The past history of breast cancer rate was significantly higher in G2 than in G1 (p=0.015). The consumption of analgesics was significantly lower in G2 compared to G1 (p=0.05). Non-steroidal anti-inflammatory drugs were the most commonly used analgesic drug class in both groups, with significant intergroup differences (G1: 27.63%, G2: 19.8%, p=0.043). Screening mammography with or without ultrasound examination was performed significantly more often in G2 compared to G1 (66.33% vs. 55.27% and 82.17% vs. 72.98%, p=0.012 and p=0.016, respectively). No significant difference was found concerning the frequency of benign or malignant pathologies between the groups. Conclusion: Breast pain is common and should be considered physiological without other breast symptoms and after excluding non-breast causes. It is safe to provide symptom control advice and reassurance to patients who have breast pain but do not have signs or symptoms indicating a possible serious underlying condition requiring further medical intervention.

9.Is Lateral Onset Cross Pin Technique Strong Enough? A Biomechanical Study
Ahmet Oztermeli, Nazim Karahan, Murat Kaya
PMID: 38268650  PMCID: PMC10805040  doi: 10.14744/SEMB.2023.87528  Pages 495 - 499
Amaç: Bu çalışmanın amacı, suprakondiler humerus kırıklarında üç farklı pinleme tekniğini lateral başlangıçlı çapraz pinleme tekniği ile biyomekanik açıdan karşılaştırmaktır.
Materyal ve Yöntem: Biyomekanik testler, 52 sentetik humerus üzerinde gerçekleştirildi. Dört farklı pin konfigürasyonu test edildi: çapraz pin, 2 lateral pin, 3 lateral pin ve lateral başlangıçlı çapraz pin tekniği. Biyomekanik testler Shimadzu Autograph ölçüm cihazında gerçekleştirildi. Her pin konfigürasyonu toplamda 13 humerus üzerinde test edildi: 4'ü varus bükülme, 4'ü valgus bükülme ve 5'i fleksiyon bükülme durumunda. Her test sırasında deplasman (mm) ve yük (N) verileri 10 Hz'de örneklendi. Sertlik verileri (N/mm), her testin son 2 döngüsünün yüklenme fazından hesaplandı ve karşılaştırıldı.
Sonuçlar: 2 lateral pin grubunda varus değerleri, çapraz pin, 3 lateral pin ve lateral başlangıçlı çapraz pin gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0.01, p=0.02, p=0.012). Fleksiyon yük değerleri, 2 lateral pin grubunda, çapraz pin, 3 lateral pin ve lateral başlangıçlı çapraz pin gruplarıyla karşılaştırıldığında istatistiksel olarak daha düşüktü (sırasıyla p=0.03, p=0.001, p=0.031). Valgus değerleri açısından gruplar arasında fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: Lateral başlangıçlı çapraz pin, geleneksel çapraz pin tekniğiyle biyomekanik açıdan benzerdir. Ortopedik cerrahların medial taraf defektleri olan distal humerus kırıklarında olduğu gibi, lateral pinlere ek mediyal pinlemeyi de eklemeyi tercih ettiği durumlarda kullanılabilecek bir tekniktir. (SETB-2023-05-089)
Objectives: It is aimed to compare biomechanically the 3 different pin techniques and the lateral onset cross-pinning (LXP) technique in supracondylar humeral fractures.
Methods: Biomechanical testing was performed on 52 synthetic humeri Four pin configurations techniques were tested: crossed pins (XP), 2 lateral pins (2LP), 3 lateral pins (3LP), and LXP technique. Biomechanical testing was performed on Shimadzu Autograph measuring machine. Each pin configuration was tested in a total of 13 humeri: 4 in varus bending, 4 in valgus bending, and 5 in flexion bending. Displacement (mm), and load (N) data were sampled at 10 Hz during each test.
Results: Varus values were statistically lower in 2 LP group comparing to XP, 3 LP, LXP groups (p=0.01, p=0.02, p=0.012, consequently). Flexion load values statistically lower in 2 LP group comparing to XP, 3 LP, LXP groups (p=0.03, p=0.001, p=0,031, consequently). There was no difference between the groups in terms of valgus values (p>0.05).
Conclusion: LXP technique is biomechanically similar to the traditional XP technique. In situations where orthopedic surgeons choose to use medial pins in addition to lateral pins such as distal humerus fractures with medial-sided defects.

10.The Role of Pelvic Ultrasound in Evaluating the Success of Tension-free Vaginal Tape (TVT)
Fatih Sahin, Ramazan Adan, Cagdas Nurettin Emeklioglu, Savas Ozdemir, Veli Mihmanli
PMID: 38268658  PMCID: PMC10805055  doi: 10.14744/SEMB.2023.33497  Pages 500 - 505
Amaç: Bu çalışma, stres üriner inkontinans (SÜİ) nedeniyle mid-üretral askı ameliyatı geçiren bireylerde pelvik tabanın ultrason bulgularını kullanarak tedaviye yanıt eksikliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Metot: Çalışmaya Ocak 2016-Ocak 2021 tarihleri arasında stres tipte inkontinans nedeniyle Tension-free Vaginal Tape (TVT) işlemi uygulanan hastalar dahil edildi ve tedavi başarısızlığı, mesane hacmi 200-400 ml dolu haldeyken; Valsalva manevrası sırasında stres üriner inkontinansın varlığı ile belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 214 hasta dahil edildi. Mid-üretral askı ameliyatı sonrası 32 hastada (%25.8) stress testi pozitifliği ile başarısız sonuç alındığı gözlemlenmiştir. Başarısız grupta mesh ile posterior üretra arasındaki mesafe anlamlı olarak daha kısaydı (4,09±0,39'a karşı 4,91±0,51; p<0,001), posterior üretrovezikal açı istirahatte daha düşüktü, ancak Valsalva manevrası sırasında açı daha arttı ve mesane boynu açısı daha dardı (p<0.001).
Sonuç: Başarısız hastalarda mesh-posteriour üretral mesafe ortalama değerleri iyileşen hasta grubunda bulunanlara göre daha düşük elde ettik. Pelvik taban ultrasonu, TVT ameliyatlarının başarısını tahmin edebilir, ancak henüz çok az veri vardır ve yakın gelecekte idrar kaçırma tanısı için daha standart ve objektif parametreler bulmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2023-06-106)
Objectives: This study aims to assess the lack of response to treatment in individuals undergoing mid-urethral sling surgery for stress urinary incontinence (SUI) using ultrasound findings of the pelvic floor.
Methods: The study included patients who underwent the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for stress urinary incontinence within the period spanning from January 2016 to January 2021. The physical examination involved maintaining bladder filling at an average volume of 200–400 mL, and treatment failure was determined by the presence of SUI during the Valsalva maneuver.
Results: The study comprised a total of 214 patients, where it was observed during the stress test that 32 patients (25.8%) had an unsuccessful outcome following mid-urethral sling surgery. In the unsuccessful group, the distance of the mesh-posterior urethra was lower (4.09±0.39 vs. 4.91±0.51; p<0.001), the posterior urethrovesical angle was lower when at rest, but the angle increased more significantly during the Valsalva maneuver, and the bladder neck angle was narrower (p<0.001).
Conclusion: We obtained lower mean values of mesh-posterior urethral distance in unsuccessful patients compared to those found in the group of cured patients. Pelvic floor ultrasound can predict the success of TVT surgeries but there is as yet little data and there is a need to find in the near future more standard and objective parameters for the diagnosis of urinary incontinence.

11.Efficiency and Reliability of Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil Application in Patients with Severe Emphysema
Hazal Kayikci, Pinar Cimen, Nuran Katgi
PMID: 38268657  PMCID: PMC10805047  doi: 10.14744/SEMB.2023.06767  Pages 506 - 512
Amaç: Geçmiş yıllarda ağır amfizemin medikal olmayan tedavisi için cerrahiden faydalanılırdı. Ancak son yıllarda bronkoskopik hacim azaltma tedavisi daha az invaziv olması nedeniyle daha sık tercih edilir olmuştur. Bronkoskopik sarmal tedavi de bu yöntemlerden en sık uygulanan tekniktir. Araştırmanın amacı, ağır amfizemli hastalarda bronkoskopik hacim azaltıcı sarmal tedavisinin etkinliğini ve güvenliğini incelemektir.
Metod: 2015-2017 yılları arasında bronşiyal volüm azaltıcı sarmal tedavisi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. İşlemden sonra hastalar üç aylık aralıklarla bir yıl boyunca takip edildi. Modifiye Medical Research Council (mMRC) dispne skoru, St George'un Solunum Anketi (SGRQ) yaşam kalitesi ölçeği, 6 dakikalık yürüme mesafesi (6-DYT), solunum fonksiyon testleri ve görülen komplikasyon kayıtları ile hastalar güvenlik ve etkinlik açısından değerlendirildi.
Bulgular: Onüçü (%81) erkek, üçü (%19) kadın 16 hastanın yaş ortalaması 62±6.9 idi. Hastaların preoperatif mMRC klinik dispne skoru ortalama 3,38, üçüncü ay mMRC skoru ortalama 2,62 (p=0,007), 12. ay mMRC ortalaması 2,37 (p=0,003) idi. Preoperatif SGRQ yaşam kalitesi parametresi 71,95±15,7, üçüncü ay 66,7±16,2 (p=0,007), 12. ay 62,9±16,4 (p=0,003) idi. Preoperatif ortalama 6-DYT sırasıyla 247,25±112,36 m, üçüncü ay 264,25±95 m (p=0,148), 12. ay 317±122,9 m (p=0,034) idi. Hastaların ameliyat öncesi rezidüel volüm 5,28±1,96 L, üçüncü ay 4,52±1,35 L (p=0,023), 12. ay 4,545±1,83 L (p=0,163) olarak hesaplandı. Hastaların preoperatif birinci saniye zorlu ekspiratuar volüm değerleri sırasıyla 0,79±0,29 L, üçüncü ay 0,79±0,3 L (p=0,917), 12. ay 0,86±0,3 L (p=0,756) idi.
Sonuç: Solunum fonksiyon testi parametrelerindeki düzelmeden ziyade nefes darlığını azaltan, günlük yaşam kalitesini arttıran, etkin ve güvenilir bir işlem olan bronkoskopik hacim azaltıcı sarmal tedavisi daha da yaygınlaşacak gibi görünmektedir. (SETB-2023-02-030)
Objectives: In the past years, surgery has been used for the non-medical treatment of severe emphysema. However, in recent years, bronchoscopic lung volume reduction (LVR) treatment has become more preferred because it is less invasive. Bronchoscopic coil treatment is the most frequently applied technique among these methods. The aim of the investigation was to determine the efficacy and safety of bronchoscopic volume reduction coil treatment for patients with severe emphysema.
Methods: The patients who were performed bronchial volume reduction coil treatment between 2015 and 2017 and were followed in our outpatient clinic were retrospectively examined. They were followed for 1 year at quarterly intervals after the procedure. All the safety and efficacy of the patient’s records, including the modified Medical Research Council (MRC) dyspnea score, the St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) quality of life scale, the 6 min walk distance (6-MWT), pulmonary function tests, and adverse events, were evaluated.
Results: Sixteen patients were included in the study. The mean of the preoperative mMRC clinic dyspnea score was 3.38, the mean of the 3rd month’s mMRC score was 2.62 (p=0.007), and the mean of the 12th month’s mMRC was 2.37 (p=0.003). The preoperative SGRQ quality of life parameter was 71.95±15.7, the 3rd month was 66.7±16.2 (p=0.007), and the 12th month was 62.9±16.4 (p=0.003). Preoperative mean of 6-MWT was 247.25±112.36 m, 3rd month 264.25±95 m (p=0.148), and 12th month 317±122.9 m (p=0.034). Patients’ preoperative residual volume was 5.28±1.96 L, 3rd month 4.52±1.35 L (p=0.023), and 12th month 4.545±1.83 L (p=0.163). Patients’ preoperative forced expiratory volume in one second, respectively, was 0.79±0.29 L, 3rd month 0.79±0.3 L (p=0.917), and 12th month 0.86±0.3 L (p=0.756).
Conclusion: It seems that bronchoscopic LVR coil treatment, which is an effective and reliable procedure that reduces shortness of breath rather than respiratory function test parameters and improves the quality of daily life, will become even more widespread.

12.Acute Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Hand Tremor in Parkinson's Disease: A Pilot Study of Case Series
Ahmet Kivanc Menekseoglu, Merve Damla Korkmaz, Enes Efe Is, Ceyhun Basoglu, Ali Veysel Ozden
PMID: 38268660  PMCID: PMC10805042  doi: 10.14744/SEMB.2023.77200  Pages 513 - 519
Amaç: Parkinson hastalığında non-invaziv vagus sinir stimülasyonunun tremor üzerindeki etkilerini araştırmak.
Yöntemler: Bu tek merkezli, prospektif, önce-sonra tasarımlı uygulama çalışmasına Parkinson Hastalığı tanısı konmuş 5 katılımcı dahil edildi. Auriküler vagus sinir stimülasyonu her katılımcıya farklı günlerde 3 kez uygulandı. Vagus sinir stimülasyonu katılımcılara sağ kulak, sol kulak ve bilateral kulak olarak uygulanmıştır. Katılımcıların kardiyovasküler parametreleri Kubios HRV Standardı ile, tremor ise UPDRS tremor alt ölçeği ve akıllı telefon uygulaması ile müdahale öncesi ve sonrasında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bilateral auriküler vagus sinir stimülasyonu uygulanan katılımcılarda diyastolik kan basıncında anlamlı bir düşüş (p=0.043) tespit edildi. UPDRS tremor alt ölçeğinde anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen, akıllı telefon uygulaması ile yapılan ölçümlerde x (p=0.043) ve y (0.014) düzlemlerinde maksimum tremor genliğinde azalmalar tespit edildi.
Sonuç: Bu çalışmada Parkinson Hastalığı olan hastalarda auriküler vagus sinir stimülasyonu ile 3 boyutlu düzlemde ölçülen tremor amplitüdünde azalma saptanmıştır. (SETB-2023-03-035)
Objectives: The aim of this study is to investigate the effects of non-invasive vagus nerve stimulation (VNS) on tremor in Parkinson’s disease (PD).
Methods: This single-center, prospective, and implementation study with before-after design included five participants diagnosed with PD. Auricular VNS was applied to each participant 3 times on different days. VNS was applied to the participants as the right ear, left ear, and bilateral ear. The cardiovascular parameters of the participants were evaluated with Kubios HRV Standard and tremor with UPDRS tremor subscale and smartphone application before and after the intervention.
Results: Significant decrease in diastolic blood pressure (p=0.043) was found in participants who underwent bilateral auricular VNS. Although there was no significant change in the UPDRS tremor subscale, decreases in the maximum tremor amplitude in the x (p=0.043) and y (0.014) planes were detected in the measurements made with the smartphone application.
Conclusion: In this study, a decrease in the tremor amplitude measured in the 3D plane with auricular VNS was found in patients with PD.

13.The Effects of Smoking in Patients in the Intensive Care Unit During the COVID-19 Pandemic
Seyhan Metin, Nermin Balta Basi, Sultan Acar Sevinc, Aysel Salkaya, Nurcan Coskun, Leyla Kilinc Turkoglu, Ayse Surhan Cinar, Sibel Oba, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 38268647  PMCID: PMC10805045  doi: 10.14744/SEMB.2023.22803  Pages 520 - 525
Amaç: Bu çalışmada Yoğun Bakım Ünitemizde (YBÜ) sigara içme prevalansının, sigara kullanımına bağlı kalış süresinin ve COVID-19 mortalitesi üzerine etkilerini görmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 16 Mart-16 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 hastaları üzerinde yoğun bakım ünitesinde yapılan retrospektif tek merkezli bir çalışmadır. Demografik veriler, komorbidite durumları, kabul edildikleri birimler, klinik semptomlar, solunum desteği, hastaların sigara içme sıklığı/prevalansı, yoğun bakımda kalış süreleri ve mortaliteleri kaydedildi. Hastalar sigara içen ve içmeyen olarak iki gruba ayrıldı. 1100 COVID-19 hastası vardı ve bunlardan 150'si yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. 95 hastanın verilerine ulaşıldı. İstatistiksel analizler Sosyal Bilimler için Bilimsel Paket ile yapıldı.
Bulgular: Hiç sigara içmemiş hastalar %64.2'di. Bu hastaların %5.3'ü daha önce sigara içen, %30,5'i ise aktif içici idi. Sigara içen gruptaki hastaların yaş ortalamasının içmeyenlere göre daha az olduğu görüldü. Sigara içenlerde kronik obstrüktif akciğer hastalığı insidansı daha yüksek bulundu. Sigara içme durumu, yoğun bakımda kalış süresi ve sağkalım arasında ilişki bulunamadı. Sigara kullanımı, COVID-19 hastalığında solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilen ve ölümle sonuçlanabilen agresif sürece neden olan faktörler arasında yer almaktadır.
Sonuç: Bazı araştırmalar da sigaranın koruyucu olabileceğini iddia etmektedir. Bu konu hakkında henüz bir netlik yoktur. COVID-19 pnömonisine bağlı solunum yetmezliği olan YBÜ'de tedavi edilen hastalarda sigara içmenin yoğun bakımda kalış süresi ve mortalite üzerinde etkisi olmadığını ortaya koydu. (SETB-2023-01-012)
Objectives: In this study, we aimed to see the effects of smoking prevalence, the length of stay regarding the usage of cigarettes, and the effects on the mortality of COVID-19 in our Intensive Care Unit (ICU).
Methods: This is a retrospective single-centered study that was done in the ICU on patients with COVID-19 between 16th of March and 16th of May in 2020. The demographic data, comorbidity status, the units they were accepted from, clinical symptoms, respiratory support, prevalence of smoking, length of stay in the ICU, and mortalities of the patients were recorded. There were two groups: Smoker and non-smoker. There were 1100 COVID-19 patients and 150 of these were treated in ICU unit. 95 patient’s data were accessed. Statistical analyses were performed with the Scientific Package for the Social Science (version 21.0; SPSS Inc.). Results: There were 69.4% non-smoker and 35.8% smoker, and 5.3% of the smoker did smoke before (Table 1). The average age of the patients in smoker group was less than nonsmoker. The incidence of chronic obstructive pulmonary disease was higher in smokers (Table 2). The most common symptom was cough and it was 82% in nonsmoker group and 76.5% in smoker group (Table 3). In both groups, respiratory support was provided by İMV (Table 4). There was no relationship between two groups according to age (p=0.044) and gender of patients (p: 0.062) (Table 2). The length of ICU stay was 7.6 days for smoking patients in the ICU and 9.3 days for non-users. While the mortality was 52.9% for smokers, it was 39.3% for non-smokers. No statistical correlation was found between smoking status, length of stay in ICU, and survival (Fig. 1). Smoking is blamed among the factors that cause this aggressive process, which can progress to respiratory failure and result in mortality in COVID-19 disease.
Conclusion: Some studies also claim that smoking can be protective. There is still no clarity on this issue. It was concluded that smoking has no effect on the duration of ICU stay and mortality in patients treated in the ICU with respiratory failure due to COVID-19 pneumonia.

14.Retrospective Analysis of Patients Diagnosed with Brain Death in Our Hospital in the Last 15 Years
Murat Sahin, Mustafa Altinay, Ayse Surhan Cinar, Hanife Yavuz
PMID: 38268659  PMCID: PMC10805059  doi: 10.14744/SEMB.2023.65928  Pages 526 - 530
Amaç: Çalışmamızda hastanemizde son 15 yılda beyin ölümü tanısı almış olguların retrospektif incelenmesi.
Gereç ve Yöntem: Hastanemizin yoğun bakım ünitelerinde Ocak 2008 ile Ocak 2023 tarihleri arasında beyin ölümü tanısı alan vakaların dosya ve bilgisayar kayıtları retrospektif olarak değerlendi. Olguların demografik verileri, beyin ölümüne yol açan primer hastalık, beyin ölümü tanısında kullanılan tamamlayıcı testler, yoğun bakımda kaçıncı günde beyin ölümü tanısı aldığı ve donör durumları incelendi.
Bulgular: Beyin ölümü tanısı alan toplam 228 vaka tespit edildi. Verileri eksik 7 hasta çalışma dışı bırakıldı. Vakaların %61.99’u erkek, %38.01’i kadın, %14,02’si 18 yaşın altında, %68.34’ü 18-65 yaş arasında, %17,64’ü 65 yaş üstü bulundu. Yoğun bakıma yatan vakaların %69,69 ‘u ilk 7 günde, %22,17’si 7-14 günde, %8,14’ü ise 14 günden sonra beyin ölümü tanısı aldı. Beyin ölümüne neden olan primer hastalık; %47 vaka hemorajik serebral hasar, %21 vaka travmatik hemorajik hasar, %18 vaka iskemik serebral hasar ve %14 vaka hipoksik serebral hasar olarak bulundu. Vakaların %38’inde yardımcı test kullanmamıştır.%36’sında karotis doppler ultrason, %22’sinda BT anjiografi ve %4’ünde transkranial doppler kullanıldığı saptandı. Vakaların %28,95’i organ nakli donörü olmasını aileleri kabul etti. %71,05 aile yakını organ nakli donörü olmasını reddetti
Sonuç: Organ bağışı sayısı ve beyin ölümü tanısı covid-19 pandemisiyle hızlı bir düşüş yaşamıştır. Organ bağışını arttırmak için organ bağış bilincini ve toplumsal bilincin artması için gerekli eğitimlerin erken yaşlarda yapılması gerektiğini düşünüyoruz. (SETB-2023-05-092)
Objectives: Retrospective analysis of cases diagnosed with brain death in our hospital in the last 15 years.
Methods: The files and computer records of the cases diagnosed with brain death in the intensive care units of our hospital between January 2008 and January 2023 were evaluated retrospectively. The demographic data of the cases, the primary disease leading to brain death, the complementary tests used in the diagnosis of brain death, the day on which brain death was diagnosed in the intensive care unit, and the donor status were examined.
Results: A total of 228 cases diagnosed as brain death were detected. Seven patients with missing data were excluded from the study. 61.99% of the cases were male, 38.01% were female, 14.02% were under 18 years old, 68.34% were between 18 and 65 years old, 17.64% were over 65 years old. Brain death was diagnosed in 69.69% of the patients admitted to the intensive care unit in the first 7 days, 22.17% in 7–14 days, and 8.14% after 14 days. The primary disease causing brain death was found to be 47% hemorrhagic cerebral injury, 21% traumatic hemorrhagic injury, 18% ischemic cerebral injury, and 14% hypoxic cerebral injury. No ancillary testing was used in 38% of the cases. Carotid doppler ultrasound was used in 36%, computed tomography angiography was used in 22%, and transcranial doppler was used in 4%. Families agreed to be organ transplant donors in 28.95% of the cases. 71.05% family members refused to be organ transplant donors.
Conclusion: The number of organ donations and the diagnosis of brain death has decreased rapidly with the covid-19 pandemic. In order to increase organ donation, we think that the necessary education should be given at an early age to increase organ donation awareness and social awareness.

15.Clinical Characteristics and Treatment Outcome of Hereditary Spherocytosis: A Single Center’s Experience
Senanur Sanli Celik, Dildar Bahar Genc, Zeynep Yildiz Yildirmak
PMID: 38268662  PMCID: PMC10805049  doi: 10.14744/SEMB.2023.60370  Pages 531 - 535
Amaç: Herediter sferositoz tanılı hastalarımızın demografik özelliklerini, klinik ve laboratuvar bulgularını ve sonuçlarını sunmak.
Yöntemler: Demografik özellikler, hastaların klinik ve laboratuvar verileri, hastalığa bağlı komplikasyonlar ve tedavide yapılan splenektomi sonrası sonuçlar retrospektif olarak incelendi. Hastalığın şiddeti Eber kriterlerine göre derecelendirildi.
Bulgular: Altmış dokuz hasta (42 erkek, 27 kız, medyan yaş: 3) çalışmaya alındı. Hastaların %68'inde yenidoğan sarılığı öyküsü vardı. Başvuru yakınmaları sarılık (%71), halsizlik (%27,5), bayılma (%4,3) ve solgunluk (%4,3) idi.
Medyan takip süresi 8,5 yıldır. Eber kriterlerine göre 3 (%4,3), 57 (%82,6) ve 9 (%13,1) hastada sırasıyla hafif, orta ve ciddi hastalık vardı. Otuz altı hastaya (%52,1) splenektomi yapıldı. Splenektomiyi takiben hemoglobin seviyelerinde belirgin bir artış ve indirekt bilirubin seviyelerinde bir düşüş gözlemledik. Postoperatif trombositoz yaygın olarak izlendi, zaman ilerledikçe düşme eğilimindeydi ve bir ay sonra stabilize oldu. Tromboembolik komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Çalışma grubumuzdaki yüksek akraba evliliği oranına rağmen, ailede HS öyküsü ve yenidoğan sarılığı, HS hastalarının büyük çoğunluğuna göre görece geç, yaklaşık üç yıl içinde saptanmaktadır. Bu bulgu, HS'nin birinci basamakta yeterince tanınmadığını göstermektedir. Seçilmiş vakalarda splenektomi transfüzyon ihtiyacını azaltabilir. Splenektomi sonrası geçici trombositoz sık görülür ve iyi huylu bir seyir gösterir. (SETB-2023-04-058)
Objectives: The objective of the study is to present the demographic characteristics, clinical and laboratory features and outcome of our patients with hereditary spherocytosis (HS).
Methods: Demographic, clinical, and laboratory data; complications; and splenectomy results were analyzed retrospectively. The severity of the disease was scaled according to Eber’s criteria.
Results: Sixty-nine patients (42 boys, 27 girls, median age: 3 years) were eligible. Sixty-eight percent of the patients had a history of neonatal jaundice. The complaints at admission were jaundice (71%), fatigue (27.5%), fainting (4.3%), and pallor (4.3%). The median follow-up duration was 8.5 years. According to Eber’s criteria, three (4.3%), 57 (82.6%), and nine (13.1%) patients had mild, moderate, and severe diseases, respectively. Thirty-six patients (52.1%) had a splenectomy. Following splenectomy, we observed a significant rise in hemoglobin levels and a decline in indirect bilirubin levels. Post-operative thrombocytosis was common, with a tendency to fall and stabilize after 1 month. There were no thromboembolic complications.
Conclusion: In spite of the high rate of consanguinity, familial history of HS, and neonatal jaundice in our study group, the majority of the HS patients were identified relatively late, about 3 years. This finding shows that HS might be insufficiently acknowledged by primary care. Splenectomy, in selected cases, may reduce the need for transfusions. Post-splenectomy transient thrombocytosis is common and has a benign course.

16.Could Blood Cell-Based Inflammatory Markers Be Used to Monitor Response to Biologic Therapy in Psoriasis?
Sevgi Kulakli, Isil Deniz Oguz, Burak Aksan
PMID: 38268655  PMCID: PMC10805057  doi: 10.14744/SEMB.2023.43569  Pages 536 - 542
Amaç: Kapsamlı araştırmalara rağmen, henüz psoriasis tedavi yanıtının etkili bir şekilde izlenmesi için evrensel olarak kabul edilen bir laboratuvar belirteç bulunmamaktadır. Psoriasisli hastalarda birer sistemik inflamasyon belirteci olan nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-lenfosit oranı (PLO), monosit-lenfosit oranı (MLO), sistemik immün-inflamasyon indeksi (Sİİ) ve sistemik immün yanıt indeksi (SİYİ)’nin değerlendirildiği çeşitli çalışmalar mevcut olmakla birlikte biyolojik tedavi ile bu belirteçlerdeki değişimin araştırıldığı az sayıda yayın mevcuttur. Bu çalışmada psoriasisli hastalarda biyolojik tedavinin NLO, PLO, MLO, Sİİ ve SİYİ üzerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu kohort çalışmasında, en az 12 hafta boyunca interlökin (IL)17, IL12/23 ve IL23 inhibitörlerinden birini kullanan 108 psoriasis hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ve tedaviden 12 hafta sonraki Psoriasis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ) skorları, tam kan sayımı parametreleri ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri analiz edildi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Oniki haftalık tedavi sonrası kullanılan biyolojik ajanın türünden bağımsız olarak NLO, PLO, MLO, Sİİ, SİYİ ve CRP değerlerinde anlamlı azalma olduğu saptandı (sırayla p=0.001, 0.007, 0.011, <0.001, <0.001 ve <0.001). Ayrıca PAŞİ skorlarındaki düşüş ile PLO, Sİİ ve SİYİ değerlerindeki düşüş arasında düşük derecede ancak istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu tespit edildi (sırayla p=0.036, r=0.202; p=0.042, r=0.196; p=0.023, r=0.219).
Sonuç: NLO, MLO, özellikle PLO, Sİİ ve SİYİ, biyolojik tedavi sonrası inflamasyonun derecesini ve tedaviye yanıtı izlemek için günlük pratikte basit, pratik ve ekonomik laboratuvar belirteçleri olarak kullanılabilir. (SETB-2023-11-203)
Objectives: Despite extensive research, there is currently no specific biomarker that reliably and universally indicates treatment response in psoriasis. Multiple studies have evaluated systemic inflammation markers, including neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR), systemic immune-inflammation index (SII), and systemic immune response index (SIRI) in psoriasis patients. However, there are limited studies investigating changes in these markers with biologic therapy. The goal of this study was to investigate the impact of biologic therapy on parameters including NLR, PLR, MLR, SII, and SIRI in patients with psoriasis.
Methods: In this cohort study, we retrospectively evaluated 108 psoriasis patients who were on biological treatment, including interleukin (IL)17, IL23, and IL12/23 inhibitors, for a minimum of 12 weeks. We analyzed Psoriasis Area Severity Index (PASI) scores, complete blood count parameters, and C-reactive protein (CRP) levels both before and after 12 weeks of treatment.
Results: The NLR, PLR, MLR, SII, SIRI, and CRP values all demonstrated a significant decrease, regardless of the specific type of biologic agent (p=0.001, 0.007, 0.011, <0.001, <0.001 and <0.001, respectively). Furthermore, we observed a statistically significant but low correlation between the reduction in PASI scores and PLR, SII, and SIRI values (p=0.036, r=0.202; p=0.042, r=0.196; p=0.023, r=0.219, respectively).
Conclusion: The NLR, MLR, especially PLR, SII, and SIRI might be used as simple, convenient, and inexpensive laboratory markers to monitor the degree of inflammation and response to treatment after biologic therapy in daily practice.

17.Factors Affecting the Level of Reflective Thinking and Clinical Decision-Making Skills in Medical Faculty Students
Aysenur Meric Hafiz, Erol Senturk, Cenk Teker, Ozlem Sarikaya
PMID: 38268663  PMCID: PMC10805058  doi: 10.14744/SEMB.2023.52223  Pages 543 - 551
Amaç: Çalışmada amacımız, Tıp Fakültesi öğrencilerinin refleksiyon becerilerini ve bu becerileri etkileyen faktörleri değerlendirmek yanında öğrencilerin refleksiyon becerilerinin klinik karar vermeleri üzerindeki etkilerini de ölçmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf Kulak Burun Boğaz (KBB) stajı yapan öğrenciler üzerinde gerçekleştirilen bir eğitim uygulama araştırmasıdır. Çalışmaya alınan 125 öğrencinin refleksiyon becerileri ve kilinik karar verme yetenekleri geçerli ve güvenilir ölçekler olan “Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Belirleme Ölçeği” ve “Klinik Karar Verme Ölçeği” kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Yaptığımız çalışmada anketi uyguladığımız 5. Sınıf öğrenci popülasyonunda Groningen Refleksiyon Becerisi Ölçeği alt boyutlarından aldıkları ortalama puan 77,04±5,14’dır. Katılımcıların Groningen Refleksiyon Becerisi Ölçeğinin “Kendini Yansıtma” ve “Reflektif İletişim” alt boyutları ile ölçekten aldıkları toplam puanlar, cinsiyetlerine, yaz stajına katılım durumlarına, burs almalarına, sosyal bilimler kulüp üyelik varlığına, yaşadıkları yerlere, okudukları okullara, günlük tutmalarına, ders çalışma tarzlarına ve yaşadıkları şehirlere göre farklılıklar göstermesine rağmen bu farklılar istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Öğrencilerin Klinik Karar Verme Ölçeği alt boyutlarından aldıkları toplam puanlar 98 ile 169 arasında değişmekte olup; ortalama puan 146,18±10,97’dir. Katılımcıların Groningen Refleksiyon Becerisi Ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile Klinik Karar Verme Ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasında istatistiksel olarak pozitif yönlü anlamlı orta düzeyde ilişki saptanmıştır (r=0,403; p=0,001).
Sonuç: Sonuç olarak, katılımcıların refleksiyon becerileri arttıkça klinik karar verme basamakları puanları da artmaktadır. Refleksiyon, öğrencileri acemi olmaktan uzman olmaya yönlendirmenin tek yolunu temsil ederek hem derinlemesine öğrenmeyi hem de öğrenme deneyimlerini geliştirir. Bu nedenle, her tıp fakültesi, öğrencilerin müfredata yansıtılabilecek deneyimlere aktif olarak katılmalarına izin veren öğrenci refleksiyonu için bir eğitim programı ve bir geri bildirim ve değerlendirme sistemi geliştirmelidir. (SETB-2023-09-184)
Objectives: The aim of this study is to evaluate the reflection skills of students at the Faculty of Medicine and the factors influencing these skills, as well as to measure the impact of students' reflection skills on their clinical decision-making.
Methods: This study is an educational research project conducted on fifth-year Ear Nose Throat (ENT) interns at Vakif University's Faculty of Medicine. The "Reflective Thinking Level Determination Scale" and the "Clinical Decision-Making Scale," which are valid and reliable, were used to assess the reflection skills and clinical decision-making abilities of the 125 students participating in the study.
Results: In our study, the mean score of the sub-dimensions of the Groningen Reflection Skills Scale was 77.04±5.14 for the fifth-year student population surveyed. Scores from the "Self-Reflection" and "Reflective Communication" sub-dimensions of the Gron- ingen Reflection Skills Scale were compared based on gender, participation in summer internships, receipt of scholarships, membership in social sciences clubs, place of residence, school attended, diary-keeping habits, study styles, and cities of residence. Although there were some differences between the groups, these differences were not statistically significant. The total scores of the students on the Clinical Decision-Making Scale sub-dimensions ranged from 98 to 169, with a mean score of 146.18±10.97. A statistically positive and moderate correlation was found between the total scores of the participants on the Groningen Reflection Skills Scale and the total scores they obtained on the Clinical Decision-Making Scale (r=0.403; p=0.001).
Conclusion: Consequently, an increase in the reflection skills of participants is associated with higher clinical decision-making scores. Reflection is the primary means of transitioning students from novices to experts, enhancing both comprehensive learning and learning experiences. Therefore, every medical school should develop a training program for student reflection, along with a feedback and assessment system integrated into the curriculum.

CASE REPORT
18.A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling® Gel Injection
Yasemin Kayadibi, Seyfullah Halit Karagoz, Osman Aykan Kargin, Seda Aladag Kurt, Berrin Papila Kundaktepe, Irem Onur
PMID: 38268649  PMCID: PMC10805051  doi: 10.14744/SEMB.2022.90699  Pages 552 - 556
Aquafilling® jel son yıllarda meme büyütme ameliyatına alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda Aquafilling® jel enjeksiyonunun radyolojik görüntüleme bulgularını ve komplikasyonlarını tartışmayı amaçladık. 34 yaşında emziren kadın hasta sol memede şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografide her iki memede ve pektoral kas lifleri arasında septalı, yoğun içerikli, masif sıvı koleksiyonları görüldü. Mamografide her iki memede yoğun parankim içerisinde yüksek dansiteli opasiteler izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede sıvı sinyalinde yaygın kistik alanlar gözlendi. Kontrastlı serilerde sol memedeki kistik alanların çevresinde periferik kontrastlanma mevcuttu. 5 yıl önce her iki memeye de Aquafilling® uygulandığını anamnezinden öğrenmiştik. Sol memedeki kistik alanlardan ultrasonografi eşliğinde
örnekleme yapıldı ve sitolojik incelemede diffüz inflamatuar infiltratlarla çevrili bazofilik Aquafilling® materyali saptandı. Aquafilling® jel enjeksiyonu ve komplikasyonları çok çeşitli semptomlarla ortaya çıkabileceğinden ve kanser, apse, granülomatöz mastit ve parazit enfeksiyonları gibi radyolojik görüntülemedeki diğer çeşitli durumları taklit edebileceğinden şüpheli durumlarda meme büyütme öyküsü sorgulanmalıdır. (SETB-2022-10-228)
Aquafilling® gel has been used in recent years as an alternative method to breast augmentation surgery. In this case report, we aimed to discuss radiological imaging findings and complications of Aquafilling® gel injection. Case: A 34-year-old lactating female patient presented with swelling and pain in the left breast. Ultrasonography showed massive septate fluid collections with dense content in both breasts and between the pectoral muscle fibers. On mammography, both breasts appeared dense with large mass opacities. On magnetic resonance imaging, extensive fluid-signal cystic areas were observed. Peripheral enhancement around the fluid in the left breast was present in the contrast-enhanced series. We learned from her anamnesis that Aquafilling® was applied to both breasts 5 years ago. Ultrasonography-guided sampling was performed from the cystic areas in the left breast and cytological examination revealed basophilic Aquafilling® material surrounded by diffuse inflammatory infiltrates. Breast augmentation history should be questioned in suspicious cases because Aquafilling® gel injection and its complications can present with a wide variety of symptoms and may mimic various other conditions on radiological imaging, such as cancer, abscess, granulomatous mastitis, and parasite infections.

19.How Many Bundles Does the Anterior Cruciate Ligament Consist of? A Case Report
Burak Gunaydin, Tugba Ilkem Kurtoglu Ozcaglayan, Cem Sever, Meltem Oznur, Mehmet Umit Cetin, Erdem Can, Osman Tugrul Eren
PMID: 38268645  PMCID: PMC10805052  doi: 10.14744/SEMB.2022.12844  Pages 557 - 562
Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) yaralanması olan bazı durumlarda, fizik muayene ve manyetik rezolüsyon görüntüleme (MRI) ÖÇB'nin sağlam mı yoksa kısmen/tamamen yırtılmış mı olduğunu net olarak belirleyemez. 40 yaşında bayan hasta diz ağrısı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. İstenen incelemelerden sonra ÖÇB'nin sağlam mı yoksa kısmen/tamamen yırtılmış mı olduğunu net olarak belirleyemedik. Hastaya artroskopik diz cerrahisi planlandı. Diagnostik artroskopide de şekil 4 pozisyonunda sinovyum ile çevrili olmayan ve gergin çok demetli ÖÇB olduğu belirlendi. Menisküs yırtığı onarılarak ameliyat tamamlandı. Bu olgu sunumunda ÖÇB'nin etrafındaki sinovyumu örtmeyen çok demetli bir yapı olduğu görüldü. Bu gibi durumlarda ÖÇB'nin değerlendirilmesi zordur ve ÖÇB'nin varyasyonlarının da olabileceği akılda tutulmalıdır. (SETB-2022-09-210)
In some cases with anterior cruciate ligament (ACL) injury, physical examination and magnetic resolution imaging cannot clearly identify whether the ACL is intact or partially or completely ruptured. A 40-year-old female patient was admitted to our clinic with complaints of knee pain. After the requested examinations, we could not clearly identify whether the ACL was intact or partially or completely ruptured. Arthroscopic knee surgery was planned for the patient. In diagnostic arthroscopy, it was also determined that there was a multibundle ACL that was not surrounded by the synovium and was tight in the figure 4 position. The surgery was completed by repairing the meniscal tear. It was seen in the current case report that the ACL was a multibundle structure without overlying synovium around. In such cases, it is difficult to evaluate the ACL, and it should be kept in mind that there may also be variations of the ACL.

20.Holt-Oram Syndrome with Sacrococcygeal Teratoma – A Rare Association
Ozmert Muhammet Ali Ozdemir, Musa Turgut, Gulay Sonmez Demir, Osman Uzunlu, Hacer Ergin
PMID: 38268646  PMCID: PMC10805053  doi: 10.14744/SEMB.2022.02359  Pages 563 - 566
Holt-Oram sendromu üst ekstremite defektleri ve konjenital kalp malformasyonu ile karakterizedir ve prevalansı çok nadirdir. Matür kistik teratom yenidoğanlarda en sık görülen tümördür ve en sık yerleşim yeri sakrokoksigeal bölgedir. Sakrokoksigeal teratom tanısı patoloji ile doğrulanmalıdır. Cerrahi rezeksiyon bu tümörün temel tedavi
yaklaşımıdır. Bu tümörle ilişkili genitoüriner sistem, kas-iskelet sistemi anomalileri, nöral defektler, kardiyovasküler anomaliler, pulmoner bozukluklar gibi bazı malformasyonlar bildirilmiştir. Biz burada sakrokoksigeal teratom ile ilişkili Holt-Oram sendromu tanısı almış erkek bir yenidoğanı bildirdik. Bildiğimiz kadarıyla şu zamana kadar sakrokoksigeal 2 teratom ile ilişkili Holt-Oram sendromlu bir olgu bildirilmemiştir. Sakrokoksigeal teratomlu hastalarda birden fazla doğumsal anormali olabilir, bu nedenle; hastalar klinik, laboratuvar ve radyolojik olarak dikkatle değerlendirilmeli ve Holt Oram sendromunun da eşlik edebileceği düşünülmelidir. (SETB-2022-08-198)
Holt-Oram syndrome (HOS) is characterized by upper-limb defects and congenital heart malformation, and its prevalence is very rarely. Mature cystic teratoma is the most common tumor seen in neonates and its most common location is sacrococcygeal region. Diagnosis of a sacrococcygeal teratoma should be confirmed by pathology. Surgical resection is the mainstay therapeutic approach of this tumor. Some malformations such as genitourinary system, musculoskeletal anomalies, neural defects, cardiovascular anomalies, and pulmonary disorders associated with this tumor have been reported. Herein, we reported a male neonate diagnosed with HOS associated with sacrococcygeal teratoma. To our knowledge, it has been not reported a case with HOS associated with sacrococcygeal teratoma. Patients with sacrococcygeal teratomas (SCTs) may have multiple and extreme congenital abnormalities; therefore, patients with SCTs should be carefully evaluated clinically, laboratory, and radiologically and it should be also considered that HOS may accompany them.

21.Mask-induced Koebner Phenomenon in Pemphigus Patients During COVID-19 Pandemic
Ilayda Esna Gulsunay, Yasemin Erdem, Ilknur Kivanc Altunay
PMID: 38268656  PMCID: PMC10805050  doi: 10.14744/SEMB.2023.38107  Pages 567 - 568
Covid-19 pandemisini takiben, özellikle psöriazis hastalarında olmak üzere maske kullanımına bağlı Köbner fenomeni bildirilmiştir. Pemfigus hastalarında Köbner fenomeni ile ilgili raporlar literatürde bulunmasına rağmen, yüz maskelerinin tetiklediği pemfigus lezyonları daha önce tanımlanmamıştır. Burada, uzun süre yüz maskesi kullanımı sonrasında burunda yeni ve inatçı lezyonlar olan bir pemfigus vulgaris ve bir pemfigus vegetans vakası sunuyoruz. Her iki vakada da yüz maskelerinin en çok irritasyona neden olduğu burunlarında inatçı pemfigus lezyonları mevcuttu. Her iki olguda da maske kullanımı sonrası lezyon gelişmesi ve tedavi ile diğer cilt lezyonlarında düzelme olmasına karşın burun üzerindeki lezyonlarının devam etmesi, maske kullanımına bağlı minör travmaların pemfigus lezyonlarının oluşumunda rol oynadığını düşündürmektedir. (SETB-2022-12-261)
Koebner phenomenon of skin diseases due to face masks have been reported since COVID-19 pandemic, especially in psoriasis patients. Although there are reports on Koebner phenomenon in pemphigus patients in the literature, pemphigus lesions triggered by face masks have not been described previously. Herein, we report one case of pemphigus vulgaris and one case of pemphigus vegetans with new and persistent lesions on the nose following prolonged use of face masks. Both cases had persistent pemphigus lesions on their noses where face masks irritated the most. The development of lesions after the use of masks and the persistence of nasal lesions despite the improvement of other skin lesions with the treatment in both cases, suggested that minor traumas due to the use of masks played a role in the formation of lesions.

LookUs & Online Makale