ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Can Unilateral Therapeutic Central Lymph Node Dissection Be Performed in Papillary Thyroid Cancer with Lateral Neck Metastasis? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 458-465 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.22309

Can Unilateral Therapeutic Central Lymph Node Dissection Be Performed in Papillary Thyroid Cancer with Lateral Neck Metastasis?

Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Ceylan Yanar, Ozan Caliskan, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Uludag
Department of General Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Unilateral or bilateral prophylactic central neck dissection (CND) in papillary thyroid cancer (PTC) is still controversial. We aimed to evaluate the risk factors for contralateral paratracheal lymph node metastasis and whether CND might be performed unilaterally.
Methods: Prospectively collected data of patients who underwent bilateral CND and lateral neck dissection (LND) with thyroidectomy due to PTC with lateral metastases, between January 2012 and November 2019, were evaluated retrospectively. The patients were divided into two groups according to the presence (Group 1) and absence (Group 2) of metastasis in the contralateral paratracheal region.
A total of 42 patients (46 ±15.7 years) were operated. In the contralateral paratracheal region, Group 1 (35.7%) had metastases, while Group 2 (64.3%) had no metastases. In groups 1 and 2, metastasis rates were 100% vs 77.8% (p=0.073), 46.7% vs 18.5% (p=0.078), and 80% vs 40.7% (p=0.023) for the ipsilateral paratracheal, prelaryngeal and pretracheal lymph nodes, respectively. The number of metastatic lymph nodes in the central region was significantly higher in Group 1 compared to Group 2 as; 10.7±8.4 vs. 2.6±2.4 (p=0.001) in bilateral central region material; 8.3±7.4 vs. 2.9±2.7 (p=0.001) in lateral metastasis with ipsilateral unilateral central region; 3.8±3.4 vs. 1.9±1.9 (p=0.023) in ipsilateral paratracheal area; and 3.7±4.6 vs. 0.6±0.9 (p=0.001) in pretracheal region, respectively. However, no significant difference was found regarding the prelaryngeal region material (0.9±1.8 vs. 0.2±0.4 (p=0.71)). Results: >2 metastatic central lymph nodes in unilateral CND material (AUC: 0.814, p<0.001, J=0.563) can estimate contralateral paratracheal metastasis with 93% sensitivity, 63% specificity, while >2 pretracheal metastatic lymph nodes (AUC: 0.795, p<0.001, J: 0.563) can estimate contralateral paratracheal metastasis with 60% sensitivity and 96.3% specificity.
Conclusion: In patients with lateral metastases, the rate of ipsilateral paratracheal metastasis is 85%, while the rate of contralateral paratracheal metastasis is 35.7%. The number of ipsilateral central region or pretracheal lymph node metastases may be helpful in predicting contralateral paratracheal lymph node metastases. Notably, unilateral CND may be performed in the presence of ≤ 2 metastases in the ipsilateral central region.

Keywords: Central neck dissection, lateral neck metastasis, papillary thyroid cancer

Lateral Metastazli Papiller Tiroid Kanserinde Santral Diseksiyon: Unilateral Mi Bilateral Mi?

Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Ceylan Yanar, Ozan Caliskan, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Uludag
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Lateral metastazlı papiller tiroit kanserinde (PTK) santral diseksiyonun tek taraflı veya bilateral yapılması halen tartışmalıdır. Bu çalışmada lateral metastazlı hastalarda sntral diseksiyon genişliğini ve karşı paratrakeal lenf bezi metastazı için risk faktörlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM: Ocak 2012- Kasım 2019 yılları arasında lateral metastazlı PTK nedeni ile tiroidektomi ile birlikte bilateral santral boyun diseksiyonu (BSBD) ve lateral boyun diseksiyonu uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar karşı paratrakeal bölgede metastaz olması (Grup 1) ve olmamasına (Grup 2) göre 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Yaş ortalaması 46+15.7 olan 42 hasta opere edilmiş olup (18 E, 24 K); karşı paratrakeal bölgede 15 hastada (%35.7) (grup 1) metastaz saptandı, 27 hastada (%64.3) (grup 2) metastaz görülmedi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, PTK histolojik tipi, tümör çapı ve T evresi, tiroid kapsül invazyonu, ekstratiroidal yayılım, multifokalite, bilateralite, lenfovasküler invaztonu açısından fark saptanmadı. Grup 1 ve 2’de sırası ile metastaz oranları ipsilateral paratrakeal %100 vs %77.8 (p=0.073), prelaringeal metastaz %46.7 vs %18.5 (p=0.078), pretrakeal %80 vs %40.7 (p=0.023) idi.
Santral bölgede metastatik lenf nodu sayısı Grup 1 ve 2’de sırasıyla unilateral santral 8.3+7.4 vs 2.9+2.7, (p=0.001), ipsilateral paratrakeal 3.8+3.4 vs 1.9 vs 1.9 (p=0.023), pretrakeal 3.7+4.6 vs 0.6+0.9 (p=0.001) anlamlı olarak yüksek, prelaringeal 0.9+1.8 vs 0.2+0.4 (p=0.71) ise benzerdi.
ROC Curve analizde ve Youden index (J)’te optimal cutt off değerleri tek taraflı santral diseksiyon materyalinde metastatik santral lenf nodu sayısının ikiden fazla olması olarak saptanmıştır.(AUC: 0.814, p<0.001, J: 0.563) Bu veri %93 sensitivite, %63 spesifite ile elde edilmiştir. Pretrakeal metastazın ikiden fazla olması ise (AUC: 0.795, p<0.001, J: 0.563) 60% sensitivite, 96.3% spesifite ile karşı paratrakeal metastazı öngörebilir.
SONUÇ: Sonuç olarak lateral metastazlı hastalarda ipsilateral paratrakeal metastaz oranı 85%, karşı paratrakeal metastaz oranı 35.7%’dir. Özellikle ipsilateral santral bölge veya pretrakeal lenf bezi metastaz sayısı, karşı paratrakeal lenf bezi metastazını öngörmede yardımcı olabilir. Özellikle ipsilateral santral bölgede 2 ve 2’nin altında metastaz varlığında tek taraflı santral boyu diseksiyonu uygulanabilir. (SETB-2023-12-232)

Anahtar Kelimeler: Santral boyun diseksiyonu, lateral boyun metastazi, papiller tiroid kanseri

Isik Cetinoglu, Nurcihan Aygun, Ceylan Yanar, Ozan Caliskan, Mehmet Kostek, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Uludag. Can Unilateral Therapeutic Central Lymph Node Dissection Be Performed in Papillary Thyroid Cancer with Lateral Neck Metastasis?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 458-465

Corresponding Author: Isik Cetinoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale