ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Efficiency and Reliability of Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil Application in Patients with Severe Emphysema [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 506-512 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.06767

Efficiency and Reliability of Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil Application in Patients with Severe Emphysema

Hazal Kayikci, Pinar Cimen, Nuran Katgi
Department of Pulmonology, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Türkiye

Objectives: In the past years, surgery has been used for the non-medical treatment of severe emphysema. However, in recent years, bronchoscopic lung volume reduction (LVR) treatment has become more preferred because it is less invasive. Bronchoscopic coil treatment is the most frequently applied technique among these methods. The aim of the investigation was to determine the efficacy and safety of bronchoscopic volume reduction coil treatment for patients with severe emphysema.
Methods: The patients who were performed bronchial volume reduction coil treatment between 2015 and 2017 and were followed in our outpatient clinic were retrospectively examined. They were followed for 1 year at quarterly intervals after the procedure. All the safety and efficacy of the patient’s records, including the modified Medical Research Council (MRC) dyspnea score, the St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) quality of life scale, the 6 min walk distance (6-MWT), pulmonary function tests, and adverse events, were evaluated.
Results: Sixteen patients were included in the study. The mean of the preoperative mMRC clinic dyspnea score was 3.38, the mean of the 3rd month’s mMRC score was 2.62 (p=0.007), and the mean of the 12th month’s mMRC was 2.37 (p=0.003). The preoperative SGRQ quality of life parameter was 71.95±15.7, the 3rd month was 66.7±16.2 (p=0.007), and the 12th month was 62.9±16.4 (p=0.003). Preoperative mean of 6-MWT was 247.25±112.36 m, 3rd month 264.25±95 m (p=0.148), and 12th month 317±122.9 m (p=0.034). Patients’ preoperative residual volume was 5.28±1.96 L, 3rd month 4.52±1.35 L (p=0.023), and 12th month 4.545±1.83 L (p=0.163). Patients’ preoperative forced expiratory volume in one second, respectively, was 0.79±0.29 L, 3rd month 0.79±0.3 L (p=0.917), and 12th month 0.86±0.3 L (p=0.756).
Conclusion: It seems that bronchoscopic LVR coil treatment, which is an effective and reliable procedure that reduces shortness of breath rather than respiratory function test parameters and improves the quality of daily life, will become even more widespread.

Keywords: Bronchoscopic lung volume reduction treatment, emphysema, endobronchial coil treatment

Şiddetli Amfizemli Hastalarda Bronkoskopik Akciğer Hacim Azaltıcı Sarmal Uygulamasının Etkinliği ve Güvenilirliği

Hazal Kayikci, Pinar Cimen, Nuran Katgi
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Amaç: Geçmiş yıllarda ağır amfizemin medikal olmayan tedavisi için cerrahiden faydalanılırdı. Ancak son yıllarda bronkoskopik hacim azaltma tedavisi daha az invaziv olması nedeniyle daha sık tercih edilir olmuştur. Bronkoskopik sarmal tedavi de bu yöntemlerden en sık uygulanan tekniktir. Araştırmanın amacı, ağır amfizemli hastalarda bronkoskopik hacim azaltıcı sarmal tedavisinin etkinliğini ve güvenliğini incelemektir.
Metod: 2015-2017 yılları arasında bronşiyal volüm azaltıcı sarmal tedavisi uygulanan hastalar retrospektif olarak incelendi. İşlemden sonra hastalar üç aylık aralıklarla bir yıl boyunca takip edildi. Modifiye Medical Research Council (mMRC) dispne skoru, St George'un Solunum Anketi (SGRQ) yaşam kalitesi ölçeği, 6 dakikalık yürüme mesafesi (6-DYT), solunum fonksiyon testleri ve görülen komplikasyon kayıtları ile hastalar güvenlik ve etkinlik açısından değerlendirildi.
Bulgular: Onüçü (%81) erkek, üçü (%19) kadın 16 hastanın yaş ortalaması 62±6.9 idi. Hastaların preoperatif mMRC klinik dispne skoru ortalama 3,38, üçüncü ay mMRC skoru ortalama 2,62 (p=0,007), 12. ay mMRC ortalaması 2,37 (p=0,003) idi. Preoperatif SGRQ yaşam kalitesi parametresi 71,95±15,7, üçüncü ay 66,7±16,2 (p=0,007), 12. ay 62,9±16,4 (p=0,003) idi. Preoperatif ortalama 6-DYT sırasıyla 247,25±112,36 m, üçüncü ay 264,25±95 m (p=0,148), 12. ay 317±122,9 m (p=0,034) idi. Hastaların ameliyat öncesi rezidüel volüm 5,28±1,96 L, üçüncü ay 4,52±1,35 L (p=0,023), 12. ay 4,545±1,83 L (p=0,163) olarak hesaplandı. Hastaların preoperatif birinci saniye zorlu ekspiratuar volüm değerleri sırasıyla 0,79±0,29 L, üçüncü ay 0,79±0,3 L (p=0,917), 12. ay 0,86±0,3 L (p=0,756) idi.
Sonuç: Solunum fonksiyon testi parametrelerindeki düzelmeden ziyade nefes darlığını azaltan, günlük yaşam kalitesini arttıran, etkin ve güvenilir bir işlem olan bronkoskopik hacim azaltıcı sarmal tedavisi daha da yaygınlaşacak gibi görünmektedir. (SETB-2023-02-030)

Anahtar Kelimeler: Bronkoskopik akciğer hacmi azaltma tedavisi, amfizem, endobronşiyal sarmal tedavisi

Hazal Kayikci, Pinar Cimen, Nuran Katgi. Efficiency and Reliability of Bronchoscopic Lung Volume Reduction Coil Application in Patients with Severe Emphysema. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 506-512

Corresponding Author: Nuran Katgi
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale