ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Identification of Risk Factors for Mastalgia and Its Relationship with Benign or Malignant Breast Diseases [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 485-494 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.75002

Identification of Risk Factors for Mastalgia and Its Relationship with Benign or Malignant Breast Diseases

Banu Yigit1, Gulhan Kilicarslan2, Bulent Citgez3
1Department of General Surgery, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Elazig, Türkiye
2Department of Radiology, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Elazig, Türkiye
3Department of General Surgery, Uskudar University Faculty of Medicine, Memorial Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Mastalgia is a medical condition that primarily affects women of all age groups. Affected individuals experience excruciating pain, tightness, or a burning sensation in the breast tissue. The aim of this study is to observe the clinicopathologic features of women with mastalgia and compare these features with asymptomatic cases.
Methods: A total of 524 female patients who applied to the general surgery outpatient clinic were prospectively evaluated. The patients were divided into two groups. Group 1 (G1) included patients with mastalgia, while Group 2 (G2) included asymptomatic patients. The two groups were compared in terms of clinical, radiological, and pathological features.
Results: This study was conducted on 524 women, among whom the prevalence of mastalgia was found to be 61.45%. There were 322 patients in G1 and 202 patients in G2. The mean age was significantly higher in G2 compared to G1 (46.33±10.33 vs. 43.58±10.33, respectively; p=0.001). Premenopausal women rates for G1 and G2 were 73.91% and 59.4%, respectively (p=0.001). The regular exercise rate in G1 was 18.01%, while it was 25.74% in G2 (p=0.034). The past history of breast cancer rate was significantly higher in G2 than in G1 (p=0.015). The consumption of analgesics was significantly lower in G2 compared to G1 (p=0.05). Non-steroidal anti-inflammatory drugs were the most commonly used analgesic drug class in both groups, with significant intergroup differences (G1: 27.63%, G2: 19.8%, p=0.043). Screening mammography with or without ultrasound examination was performed significantly more often in G2 compared to G1 (66.33% vs. 55.27% and 82.17% vs. 72.98%, p=0.012 and p=0.016, respectively). No significant difference was found concerning the frequency of benign or malignant pathologies between the groups. Conclusion: Breast pain is common and should be considered physiological without other breast symptoms and after excluding non-breast causes. It is safe to provide symptom control advice and reassurance to patients who have breast pain but do not have signs or symptoms indicating a possible serious underlying condition requiring further medical intervention.

Keywords: Analgesic, breast pain, exercise, mammography, mastalgia, ultrasound

Mastalji Risk Faktörlerinin Belirlenmesi ve Benign veya Malign Meme Hastalıkları ile İlişkisi

Banu Yigit1, Gulhan Kilicarslan2, Bulent Citgez3
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ
2Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ
3Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Memorial Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Mastalji, öncelikle tüm yaş gruplarındaki kadınları etkileyen tıbbi bir durumdur. Etkilenen bireyler, meme dokusunda dayanılmaz bir ağrı, gerginlik veya yanma hissi yaşarlar. Bu çalışmanın amacı mastaljili kadınların klinikopatolojik özelliklerini incelemek ve bu özellikleri asemptomatik olgularla karşılaştırmaktır.
Yöntemler: Genel cerrahi polikliniğine başvuran toplam 524 kadın hasta prospektif olarak değerlendirildi. Hastalar iki gruba ayrıldı. Grup 1'e (G1) mastaljisi olan hastalar, Grup 2'ye (G2) asemptomatik olan hastalar alındı. İki grup klinik, radyolojik ve patolojik özellikler açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Bu araştırma mastalji prevalansının %61.45 olduğu 524 kadın üzerinde yapılmıştır. G1'de 322 hasta, G2'de 202 hasta vardı. Ortalama yaş G2'de G1'e göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 46.33±10.33, 43.58±10.33; p=0.001). Premenopozal kadın oranları G1 ve G2 için sırasıyla %73.91 ve %59.4 idi (p=0.001). Düzenli egzersiz yapma oranı G1'de %18.01 iken G2'de %25.74 idi (p=0.034). Geçmiş meme kanseri öyküsü G2'de G1'e göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.015). Analjezik tüketimi G2'de G1'e göre anlamlı olarak düşüktü (p=0.05). Non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar her iki grupta da gruplar arası anlamlı farkla en sık kullanılan analjezik ilaç sınıfıydı (G1: %27.63, G2: %19.8, p=0.043). Ultrason görüntülemesiyle birlikte olan veya olmayan tarama mamografisi G2'de G1'e göre anlamlı olarak daha sık uygulandı (sırasıyla %66.33'e karşı %55.27 ve %82.17'ye karşı %72.98, p=0.012 ve p=0.016). Gruplar arasında benign veya malign patolojilerin sıklığı açısından anlamlı bir fark bulunmadı.
Sonuç: Meme ağrısı yaygındır ve diğer meme semptomları olmadan ve meme dışı sebepler dışlandıktan sonra fizyolojik olarak kabul edilmelidir. Meme ağrısı olan ancak daha fazla tıbbi inceleme gerektiren altta yatan olası ciddi bir duruma işaret eden belirti veya semptomları olmayan hastalara semptom kontrolü tavsiyesi ve güvence sağlamak güvenlidir. (SETB-2023-07-120)

Anahtar Kelimeler: Analjezik, meme ağrısı, egzersiz, mamografi, mastalji, ultrason

Banu Yigit, Gulhan Kilicarslan, Bulent Citgez. Identification of Risk Factors for Mastalgia and Its Relationship with Benign or Malignant Breast Diseases. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 485-494

Corresponding Author: Bulent Citgez
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale