ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Acute Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Hand Tremor in Parkinson's Disease: A Pilot Study of Case Series [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 513-519 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.77200

Acute Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Hand Tremor in Parkinson's Disease: A Pilot Study of Case Series

Ahmet Kivanc Menekseoglu1, Merve Damla Korkmaz1, Enes Efe Is2, Ceyhun Basoglu3, Ali Veysel Ozden4
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Türkiye, Kanuni Sultan Suleyman Research and Training Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Acibadem Mehmet Ali Aydinlar University Atakent Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, BHT Clinic Istanbul Tema Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: The aim of this study is to investigate the effects of non-invasive vagus nerve stimulation (VNS) on tremor in Parkinson’s disease (PD).
Methods: This single-center, prospective, and implementation study with before-after design included five participants diagnosed with PD. Auricular VNS was applied to each participant 3 times on different days. VNS was applied to the participants as the right ear, left ear, and bilateral ear. The cardiovascular parameters of the participants were evaluated with Kubios HRV Standard and tremor with UPDRS tremor subscale and smartphone application before and after the intervention.
Results: Significant decrease in diastolic blood pressure (p=0.043) was found in participants who underwent bilateral auricular VNS. Although there was no significant change in the UPDRS tremor subscale, decreases in the maximum tremor amplitude in the x (p=0.043) and y (0.014) planes were detected in the measurements made with the smartphone application.
Conclusion: In this study, a decrease in the tremor amplitude measured in the 3D plane with auricular VNS was found in patients with PD.

Keywords: Parkinson's disease, tremor, vagus nerve stimulation

Parkinson Hastalığında Transkutanöz Auriküler Vagus Sinir Stimülasyonunun El Tremoru Üzerine Etkisi: Vaka Serisi

Ahmet Kivanc Menekseoglu1, Merve Damla Korkmaz1, Enes Efe Is2, Ceyhun Basoglu3, Ali Veysel Ozden4
1Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
3Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
4BHT Clinic İstanbul Tema Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

Amaç: Parkinson hastalığında non-invaziv vagus sinir stimülasyonunun tremor üzerindeki etkilerini araştırmak.
Yöntemler: Bu tek merkezli, prospektif, önce-sonra tasarımlı uygulama çalışmasına Parkinson Hastalığı tanısı konmuş 5 katılımcı dahil edildi. Auriküler vagus sinir stimülasyonu her katılımcıya farklı günlerde 3 kez uygulandı. Vagus sinir stimülasyonu katılımcılara sağ kulak, sol kulak ve bilateral kulak olarak uygulanmıştır. Katılımcıların kardiyovasküler parametreleri Kubios HRV Standardı ile, tremor ise UPDRS tremor alt ölçeği ve akıllı telefon uygulaması ile müdahale öncesi ve sonrasında değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bilateral auriküler vagus sinir stimülasyonu uygulanan katılımcılarda diyastolik kan basıncında anlamlı bir düşüş (p=0.043) tespit edildi. UPDRS tremor alt ölçeğinde anlamlı bir değişiklik olmamasına rağmen, akıllı telefon uygulaması ile yapılan ölçümlerde x (p=0.043) ve y (0.014) düzlemlerinde maksimum tremor genliğinde azalmalar tespit edildi.
Sonuç: Bu çalışmada Parkinson Hastalığı olan hastalarda auriküler vagus sinir stimülasyonu ile 3 boyutlu düzlemde ölçülen tremor amplitüdünde azalma saptanmıştır. (SETB-2023-03-035)

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı, tremor, vagus sinir stimülasyonu

Ahmet Kivanc Menekseoglu, Merve Damla Korkmaz, Enes Efe Is, Ceyhun Basoglu, Ali Veysel Ozden. Acute Effect of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Hand Tremor in Parkinson's Disease: A Pilot Study of Case Series. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 513-519

Corresponding Author: Ahmet Kivanc Menekseoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale