ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Assessing Parathyroid Gland Viability and Predicting Postoperative Hypoparathyroidism in Thyroid Surgery: The Utility of Indocyanine Green Angiography [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 466-472 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.06691

Assessing Parathyroid Gland Viability and Predicting Postoperative Hypoparathyroidism in Thyroid Surgery: The Utility of Indocyanine Green Angiography

Erman Sobutay, Hakan Cakit, Tarik Terzioglu
Department of General Surgery, Koc Foundation American Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: Postoperative hypoparathyroidism is a common complication following thyroidectomy, with the potential for significant morbidity and cost. While various techniques have been proposed for intraoperative parathyroid gland (PG) identification and preservation, indocyanine green (ICG) angiography has emerged as a promising method. In this retrospective study, patients who underwent total thyroidectomy with or without central neck dissection were evaluated for the utility of ICG angiography in identifying PGs and the correlation of ICG scores with postoperative parathyroid function.
Methods: ICG angiography was performed using a standardized protocol, and the degree of PG vascularization was assessed visually. A scoring system was employed based on ICG uptake intensity in PGs, as described in the literature. Pearson's correlation test examined the relationship between the total ICG score and percentage parathyroid hormone (PTH) gradient, postoperative calcium, and PTH levels. In addition, patients with at least one well-vascularized PG were also evaluated.
Results: Twenty-two patients were included in the study. Significant positive correlations were found between the total ICG score and postoperative PTH levels (r=0.549, p=0.008), and a negative correlation with the percentage of PTH gradient (r=-0.504, p=0.01). However, six patients with well-vascularized PGs on ICG angiography still developed postoperative hypoparathyroidism. Conclusion: ICG angiography offers a potential tool for evaluating PG vascularization during thyroidectomy and predicting the risk of postoperative hypoparathyroidism. However, its application should be used judiciously, and the technique should be improved for PG preservation. Further studies are warranted to better understand its benefits and limitations in thyroid surgery.

Keywords: Fluorescence, hypoparathyroidism, ICG, indocyanine green, parathyroid glands, thyroidectomy

Tiroid Cerrahisinde Paratiroid Bezi Canlılığının Değerlendirilmesi ve Postoperatif Hipoparatiroidizmin Öngörülmesi: İndosiyanin Yeşili Anjiyografisinin Yararı

Erman Sobutay, Hakan Cakit, Tarik Terzioglu
Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Postoperatif hipoparatiroidizm tiroidektomi sonrası sık görülen bir komplikasyondur ve önemli morbidite ve maliyet potansiyeline sahiptir. Ameliyat sırasında paratiroid bezinin (PB) tanımlanması ve korunması için önerilen çeşitli tekniklerden indosiyanin yeşili (ICG) anjiyografisi umut verici bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Bu retrospektif çalışmada, santral boyun diseksiyonu olsun ya da olmasın total tiroidektomi yapılan hastalar, ICG anjiyografisinin PB'leri belirlemedeki faydası ve ICG skorlarının postoperatif paratiroid fonksiyonu ile korelasyonu açısından değerlendirildi.
Yöntem: ICG anjiyografisi standart bir protokol kullanılarak yapıldı ve PB vaskülarizasyon derecesi görsel olarak değerlendirildi. Literatürde tanımlanan PB'nin ICG alım yoğunluğuna dayalı bir puanlama sistemi kullanıldı. Pearson korelasyon testi kullanılarak, toplam ICG skoru ile paratiroid hormon (PTH) gradyanı yüzdesi, ameliyat sonrası kalsiyum ve PTH seviyeleri arasındaki ilişki incelendi. Ayrıca en az bir iyi vaskülarize PB'si olan hastalar da değerlendirildi.
Bulgular: Yirmi iki hasta çalışmaya dahil edildi. Toplam ICG skoru ile ameliyat sonrası PTH düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon (r=0.549, p=0.008), PTH gradyan yüzdesi ile negatif korelasyon (r=- r=-0.504, p=0.01) bulundu. Ancak ICG anjiyografisinde PB'leri iyi vaskülarize olan altı hastada postoperatif hipoparatiroidizm geliştiştiği görüldü.
Sonuç: ICG anjiyografisi, tiroidektomi sırasında PB vaskülarizasyonunu değerlendirmek ve postoperatif hipoparatiroidizm riskini tahmin etmek için potansiyel olarak kullanılabilecek bir tekniktir. Ancak uygulama akıllıca kullanılmalı ve teknik PB’lerini korumak için geliştirilmelidir. Tekniğin tiroid cerrahisindeki faydalarını ve sınırlamalarını belirlemek için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. (SETB-2023-09-185)

Anahtar Kelimeler: Floresans, hipoparatiroidizm, ICG, İndosiyanin yeşili, paratiroid bezleri, tiroidektomi

Erman Sobutay, Hakan Cakit, Tarik Terzioglu. Assessing Parathyroid Gland Viability and Predicting Postoperative Hypoparathyroidism in Thyroid Surgery: The Utility of Indocyanine Green Angiography. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 466-472

Corresponding Author: Erman Sobutay
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale