ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling® Gel Injection [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 552-556 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.90699

A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling® Gel Injection

Yasemin Kayadibi1, Seyfullah Halit Karagoz1, Osman Aykan Kargin1, Seda Aladag Kurt1, Berrin Papila Kundaktepe2, Irem Onur3
1Department of Radiology, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of General Surgery, Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Pathology, Istanbul University- Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye

Aquafilling® gel has been used in recent years as an alternative method to breast augmentation surgery. In this case report, we aimed to discuss radiological imaging findings and complications of Aquafilling® gel injection. Case: A 34-year-old lactating female patient presented with swelling and pain in the left breast. Ultrasonography showed massive septate fluid collections with dense content in both breasts and between the pectoral muscle fibers. On mammography, both breasts appeared dense with large mass opacities. On magnetic resonance imaging, extensive fluid-signal cystic areas were observed. Peripheral enhancement around the fluid in the left breast was present in the contrast-enhanced series. We learned from her anamnesis that Aquafilling® was applied to both breasts 5 years ago. Ultrasonography-guided sampling was performed from the cystic areas in the left breast and cytological examination revealed basophilic Aquafilling® material surrounded by diffuse inflammatory infiltrates. Breast augmentation history should be questioned in suspicious cases because Aquafilling® gel injection and its complications can present with a wide variety of symptoms and may mimic various other conditions on radiological imaging, such as cancer, abscess, granulomatous mastitis, and parasite infections.

Keywords: Aquafilling® gel, augmentation, lactation, mastitis

Emziren Kadınlarda Memede Şişliğin Nadir Bir Sebebi: Aquafilling® Jel Enjeksiyonu

Yasemin Kayadibi1, Seyfullah Halit Karagoz1, Osman Aykan Kargin1, Seda Aladag Kurt1, Berrin Papila Kundaktepe2, Irem Onur3
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Aquafilling® jel son yıllarda meme büyütme ameliyatına alternatif bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda Aquafilling® jel enjeksiyonunun radyolojik görüntüleme bulgularını ve komplikasyonlarını tartışmayı amaçladık. 34 yaşında emziren kadın hasta sol memede şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografide her iki memede ve pektoral kas lifleri arasında septalı, yoğun içerikli, masif sıvı koleksiyonları görüldü. Mamografide her iki memede yoğun parankim içerisinde yüksek dansiteli opasiteler izlendi. Manyetik rezonans görüntülemede sıvı sinyalinde yaygın kistik alanlar gözlendi. Kontrastlı serilerde sol memedeki kistik alanların çevresinde periferik kontrastlanma mevcuttu. 5 yıl önce her iki memeye de Aquafilling® uygulandığını anamnezinden öğrenmiştik. Sol memedeki kistik alanlardan ultrasonografi eşliğinde
örnekleme yapıldı ve sitolojik incelemede diffüz inflamatuar infiltratlarla çevrili bazofilik Aquafilling® materyali saptandı. Aquafilling® jel enjeksiyonu ve komplikasyonları çok çeşitli semptomlarla ortaya çıkabileceğinden ve kanser, apse, granülomatöz mastit ve parazit enfeksiyonları gibi radyolojik görüntülemedeki diğer çeşitli durumları taklit edebileceğinden şüpheli durumlarda meme büyütme öyküsü sorgulanmalıdır. (SETB-2022-10-228)

Anahtar Kelimeler: Aquafilling® jel, augmentasyon, laktasyon, mastit

Yasemin Kayadibi, Seyfullah Halit Karagoz, Osman Aykan Kargin, Seda Aladag Kurt, Berrin Papila Kundaktepe, Irem Onur. A Rare Cause of Breast Swelling in Lactating Women: Aquafilling® Gel Injection. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 552-556

Corresponding Author: Yasemin Kayadibi
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale