ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Role of Frozen Section Examination in Thyroid Surgery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 441-450 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.91129

The Role of Frozen Section Examination in Thyroid Surgery

Mehmet Uludag, Isik Cetinoglu, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun
Department of General Surgery, University of Health Sciences Türkiye, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye

In endocrine pathology, frozen section (FS) examination is most commonly used for the intraoperative evaluation of thyroid and parathyroid tumors, as well as cervical lymph nodes. In the past, frozen section was considered a fundamental tool in thyroid surgery. However, with advancements in preoperative ultrasound and fine-needle aspiration biopsy (FNAB), there have been increasing queries about its routine use due to the improved preoperative diagnosis. Nowadays, while the use of FS during thyroidectomy has decreased, it is still used as an additional method for different purposes intraoperatively. FS may not always provide definitive results. If FS will alter the surgical plan or extent, it should be applied. Routine FS is not recommended for evaluating thyroid nodules. But in addition to FNAB, if FS results may change the operation plan or extent, they can be utilized. FS should not be applied for thyroid lesions smaller than 1 cm, and the entire lesion should not be frozen for FS. For the assessment of thyroid nodules, the use of FS is recommended based on the Bethesda categories of FNAB. In Bethesda I category nodules, FS may contribute to distinguishing between malignant and benign lesions and guide surgical treatment. In Bethesda II nodules, where the malignancy rate is low, the performance of FNAB and FS can be compared, but it's not recommended due to the lack of a significant contribution to the surgical strategy. The sensitivity of FS in Bethesda III and IV nodules is low; its contribution to the diagnosis is limited, and it does not provide an apparent benefit to treatment; therefore, it is not recommended. In Bethesda V nodules, FS can effectively confirm the malignancy diagnosis, contribute to the surgical strategy, and reduce the possibility of completion thyroidectomy, and accordingly, it is recommended for use. Nonetheless, in Bethesda V nodules with a benign FS report, the malignancy rate remains high, so it should not be used to rule out malignancy. In Bethesda VI nodules, the performance of FS is lower or comparable to FNAB and does not significantly contribute to the treatment strategy; hence, it is not recommended. Particularly in patients with papillary thyroid cancer, intraoperative FS can be effective in detecting extrathyroidal extension and can assist the surgeon in determining the extent of thyroid surgery and central neck dissection. FS has high sensitivity and specificity in evaluating the lymphatic status of the central region intraoperatively and can be used to determine the extent of central compartment node dissection. During thyroidectomy, FS examination can be used in recognizing parathyroid tissue and distinguishing it from fatty tissue, thymus, thyroid, lymph nodes, especially in differentiating metastatic lymph nodes.

Keywords: Bethesda classification, FNAB, frozen section

Tiroid Cerrahisinde Frozen Kesit İncelemenin Yeri

Mehmet Uludag, Isik Cetinoglu, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun
Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Endokrin patolojide frozen kesit (FS) inceleme en sık tiroid ve paratiroid tümörleri ve servikal lenf nodlarının intraoperatif değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Geçmişte tiroid cerrahisinde frozen inceleme temel araç olarak değerlendirilmekteydi. Preoperatif utrasonografi ve ince iğne aspirasyon biyopsisi (FNAB)’ndeki gelişmelere bağlı olarak preoperatif tanının artması ile son zamanlarda rutin kullanımı ile ilgili sorgulamalar artmaktadır. Günümüzde tiroidektomi sırasında FS kullanımı azal-makla birlikte halen farklı amaçlarla intraoperatif ek yöntem olarak kullanılmaktadır. FS her zaman kesin sonuç vermeyebilir. FS operasyon planını ve genişliğini değiştirecekse uygulanmalıdır. Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde rutin FS önerilmemektedir. Eğer FNAB ek olarak FS sonuçları operasyon planını veya operasyon genişliğini değiştirecekse kullanılabilir. FS 1 cm’den küçük tiroid lezyonlarında uygulanmamalıdır ve bir lezyonun tümü FS için dondurulmamalıdır. Tiroid nodülle-rinde FNAB Bethesda kategorilerine göre FS kullanımına karar verilebilir. FS Bethesda I kategori nodüllerin malign benign ayrımına ve cerrahi tedavisinde katkı sağlayabilir. Bethesda II nodüllerde mlignite oranı düşük olup FNAB ile FS performansı karşılatırılabilir olup, cerrahi startejiye anlamlı katkısı olmadığından önerilmemektedir. Bethesda III ve IV nodüllerde FS’nin sensitivitesi düşük, tanıya katkısı sınırlı olup, tedaviye anlamlı katkı sağlamadığı için önerilmemektedir. Bethesda V no-düllerde FS nodüllerin malignite tanısını doğrulamada etkili olup, cerrahi stratejiye anlamlı katkı sağ-layarak tamamlayıcı tiroidektomi olasılığını azaltabilir ve kullanılması önerilmektedir. Bethesda V nodüllerde FS benign rapor edilen nodüllerde malignite oranı yüksek olup, maligniteyi dışlamada kullanılmamalıdır. Bethesda VI nodüllerde FS’nin performansı FNAB’den düşük veya karşılaştırıla-bilir ve tedavi stratejisine anlamlı katkı sağlamayacağı için kullanılması önerilmemektedir. Özellikle papiller tiroid kanserli hastalarda intraoperatif FS’ın ekstratiroidal yayılımı saptamada etkili olup, ti-roid cerrahisinin genişliği ve santral diseksiyon genişliği konusunda cerraha yardımcı olabilir. FS santral bölgenin lenfatik durumunun intraoperatif olarak değerlendirilmesinde yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip yararlı bir araç olup, santral bölge nod diseksiyonu genişliğini belirlemede kullanı-labilir. Tiroidektomi sırasında FS inceleme paratiroid dokusunun tanınmasında ve yağ dokusu, timüs, tiroid, lenf nodu özellikle de metastatik lenf nodundan ayrımında kullanılabilir. (SETB-2023-12-239)

Anahtar Kelimeler: Bethesda sınıflaması, FNAB, frozen inceleme

Mehmet Uludag, Isik Cetinoglu, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Ozan Caliskan, Nurcihan Aygun. The Role of Frozen Section Examination in Thyroid Surgery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 441-450

Corresponding Author: Isik Cetinoglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale