ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Could Blood Cell-Based Inflammatory Markers Be Used to Monitor Response to Biologic Therapy in Psoriasis? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 536-542 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.43569

Could Blood Cell-Based Inflammatory Markers Be Used to Monitor Response to Biologic Therapy in Psoriasis?

Sevgi Kulakli, Isil Deniz Oguz, Burak Aksan
Department of Dermatology and Venereology, Giresun University Faculty of Medicine, Giresun, Türkiye

Objectives: Despite extensive research, there is currently no specific biomarker that reliably and universally indicates treatment response in psoriasis. Multiple studies have evaluated systemic inflammation markers, including neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), platelet-to-lymphocyte ratio (PLR), monocyte-to-lymphocyte ratio (MLR), systemic immune-inflammation index (SII), and systemic immune response index (SIRI) in psoriasis patients. However, there are limited studies investigating changes in these markers with biologic therapy. The goal of this study was to investigate the impact of biologic therapy on parameters including NLR, PLR, MLR, SII, and SIRI in patients with psoriasis.
Methods: In this cohort study, we retrospectively evaluated 108 psoriasis patients who were on biological treatment, including interleukin (IL)17, IL23, and IL12/23 inhibitors, for a minimum of 12 weeks. We analyzed Psoriasis Area Severity Index (PASI) scores, complete blood count parameters, and C-reactive protein (CRP) levels both before and after 12 weeks of treatment.
Results: The NLR, PLR, MLR, SII, SIRI, and CRP values all demonstrated a significant decrease, regardless of the specific type of biologic agent (p=0.001, 0.007, 0.011, <0.001, <0.001 and <0.001, respectively). Furthermore, we observed a statistically significant but low correlation between the reduction in PASI scores and PLR, SII, and SIRI values (p=0.036, r=0.202; p=0.042, r=0.196; p=0.023, r=0.219, respectively).
Conclusion: The NLR, MLR, especially PLR, SII, and SIRI might be used as simple, convenient, and inexpensive laboratory markers to monitor the degree of inflammation and response to treatment after biologic therapy in daily practice.

Keywords: Biologic agents, platelet-to-lymphocyte ratio, psoriasis, systemic immune‐, inflammation index, systemic immune response index

Tam Kan Sayımından Elde Edilen İnflamatuvar Belirteçler Psoriasis Hastalarında Biyolojik Tedavi Yanıtının Takibinde Kullanılabilir Mi?

Sevgi Kulakli, Isil Deniz Oguz, Burak Aksan
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji ve Venereoloji Anabilim Dalı, Giresun

Amaç: Kapsamlı araştırmalara rağmen, henüz psoriasis tedavi yanıtının etkili bir şekilde izlenmesi için evrensel olarak kabul edilen bir laboratuvar belirteç bulunmamaktadır. Psoriasisli hastalarda birer sistemik inflamasyon belirteci olan nötrofil-lenfosit oranı (NLO), platelet-lenfosit oranı (PLO), monosit-lenfosit oranı (MLO), sistemik immün-inflamasyon indeksi (Sİİ) ve sistemik immün yanıt indeksi (SİYİ)’nin değerlendirildiği çeşitli çalışmalar mevcut olmakla birlikte biyolojik tedavi ile bu belirteçlerdeki değişimin araştırıldığı az sayıda yayın mevcuttur. Bu çalışmada psoriasisli hastalarda biyolojik tedavinin NLO, PLO, MLO, Sİİ ve SİYİ üzerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır.
Yöntem: Bu kohort çalışmasında, en az 12 hafta boyunca interlökin (IL)17, IL12/23 ve IL23 inhibitörlerinden birini kullanan 108 psoriasis hastası retrospektif olarak değerlendirildi. Tedavi öncesi ve tedaviden 12 hafta sonraki Psoriasis Alan Şiddet İndeksi (PAŞİ) skorları, tam kan sayımı parametreleri ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri analiz edildi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Oniki haftalık tedavi sonrası kullanılan biyolojik ajanın türünden bağımsız olarak NLO, PLO, MLO, Sİİ, SİYİ ve CRP değerlerinde anlamlı azalma olduğu saptandı (sırayla p=0.001, 0.007, 0.011, <0.001, <0.001 ve <0.001). Ayrıca PAŞİ skorlarındaki düşüş ile PLO, Sİİ ve SİYİ değerlerindeki düşüş arasında düşük derecede ancak istatistiksel olarak anlamlı korelasyon olduğu tespit edildi (sırayla p=0.036, r=0.202; p=0.042, r=0.196; p=0.023, r=0.219).
Sonuç: NLO, MLO, özellikle PLO, Sİİ ve SİYİ, biyolojik tedavi sonrası inflamasyonun derecesini ve tedaviye yanıtı izlemek için günlük pratikte basit, pratik ve ekonomik laboratuvar belirteçleri olarak kullanılabilir. (SETB-2023-11-203)

Anahtar Kelimeler: Biyolojik ajanlar, platelet-lenfosit oranı, psoriasis, sistemik immün-inflamasyon indeksi

Sevgi Kulakli, Isil Deniz Oguz, Burak Aksan. Could Blood Cell-Based Inflammatory Markers Be Used to Monitor Response to Biologic Therapy in Psoriasis?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 536-542

Corresponding Author: Sevgi Kulakli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale