ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The Role of Pelvic Ultrasound in Evaluating the Success of Tension-free Vaginal Tape (TVT) [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 500-505 | DOI: 10.14744/SEMB.2023.33497

The Role of Pelvic Ultrasound in Evaluating the Success of Tension-free Vaginal Tape (TVT)

Fatih Sahin, Ramazan Adan, Cagdas Nurettin Emeklioglu, Savas Ozdemir, Veli Mihmanli
Department of Obstetrics and Gynecology, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Istanbul, Türkiye

Objectives: This study aims to assess the lack of response to treatment in individuals undergoing mid-urethral sling surgery for stress urinary incontinence (SUI) using ultrasound findings of the pelvic floor.
Methods: The study included patients who underwent the tension-free vaginal tape (TVT) procedure for stress urinary incontinence within the period spanning from January 2016 to January 2021. The physical examination involved maintaining bladder filling at an average volume of 200–400 mL, and treatment failure was determined by the presence of SUI during the Valsalva maneuver.
Results: The study comprised a total of 214 patients, where it was observed during the stress test that 32 patients (25.8%) had an unsuccessful outcome following mid-urethral sling surgery. In the unsuccessful group, the distance of the mesh-posterior urethra was lower (4.09±0.39 vs. 4.91±0.51; p<0.001), the posterior urethrovesical angle was lower when at rest, but the angle increased more significantly during the Valsalva maneuver, and the bladder neck angle was narrower (p<0.001).
Conclusion: We obtained lower mean values of mesh-posterior urethral distance in unsuccessful patients compared to those found in the group of cured patients. Pelvic floor ultrasound can predict the success of TVT surgeries but there is as yet little data and there is a need to find in the near future more standard and objective parameters for the diagnosis of urinary incontinence.

Keywords: Failure, pelvic ultrasound, stress urinary incontinence, tension-free vaginal tape

Tension-free Vaginal Tape (TVT) Operasyonunun Başarısının Değerlendirilmesinde Pelvik Ultrasonun Rolü

Fatih Sahin, Ramazan Adan, Cagdas Nurettin Emeklioglu, Savas Ozdemir, Veli Mihmanli
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışma, stres üriner inkontinans (SÜİ) nedeniyle mid-üretral askı ameliyatı geçiren bireylerde pelvik tabanın ultrason bulgularını kullanarak tedaviye yanıt eksikliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Metot: Çalışmaya Ocak 2016-Ocak 2021 tarihleri arasında stres tipte inkontinans nedeniyle Tension-free Vaginal Tape (TVT) işlemi uygulanan hastalar dahil edildi ve tedavi başarısızlığı, mesane hacmi 200-400 ml dolu haldeyken; Valsalva manevrası sırasında stres üriner inkontinansın varlığı ile belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya toplam 214 hasta dahil edildi. Mid-üretral askı ameliyatı sonrası 32 hastada (%25.8) stress testi pozitifliği ile başarısız sonuç alındığı gözlemlenmiştir. Başarısız grupta mesh ile posterior üretra arasındaki mesafe anlamlı olarak daha kısaydı (4,09±0,39'a karşı 4,91±0,51; p<0,001), posterior üretrovezikal açı istirahatte daha düşüktü, ancak Valsalva manevrası sırasında açı daha arttı ve mesane boynu açısı daha dardı (p<0.001).
Sonuç: Başarısız hastalarda mesh-posteriour üretral mesafe ortalama değerleri iyileşen hasta grubunda bulunanlara göre daha düşük elde ettik. Pelvik taban ultrasonu, TVT ameliyatlarının başarısını tahmin edebilir, ancak henüz çok az veri vardır ve yakın gelecekte idrar kaçırma tanısı için daha standart ve objektif parametreler bulmaya ihtiyaç vardır. (SETB-2023-06-106)

Anahtar Kelimeler: Başarısızlık, pelvik ultrason, stres üriner inkontinans, tension-free vaginal tape

Fatih Sahin, Ramazan Adan, Cagdas Nurettin Emeklioglu, Savas Ozdemir, Veli Mihmanli. The Role of Pelvic Ultrasound in Evaluating the Success of Tension-free Vaginal Tape (TVT). Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2023; 57(4): 500-505

Corresponding Author: Cagdas Nurettin Emeklioglu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale