ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 48 (3)
Volume: 48  Issue: 3 - 2014
INVITED REVIEW ARTICLE
1.Hypocalcemia after thyroid and parathyroid surgery and its’ treatment
Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140803113726  Pages 161 - 175
Tiroid ve paratiroid cerrahisi sonrası hipokalsemi sık bir komplikasyondur. Bu çalışma hipokalseminin indidansı, fizyopatolojisi, erken tanı, ayırıcı tanı, klinik ve biyokimyasal öngörü faktörleri, tedavisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Hipokalsemi geçici (cerrahiden sonra 6 ay içinde iyileşir) ve kalıcı (cerrahi sonrası 6 aydan fazla devam eder) olabilir. Postoperatif hipokalsemi hipoparatiroidizm; aç kemik sendromu, cerrahi stresten dolayı hemodilusyon ve postoperatif ağrıya bağlı hiperventilasyonun sebep olduğu alkalozisten kaynaklanır. Postoperatif hipokalseminin en sık sebebi hipoparatiroidizmdir. Hipoparatiroidizm; paratiroid hormon (PTH) eksikliğinin yol açtığı hipokalsemi, hiperfosfatemi ve hiperkalsiuri ile karakterizedir. Postoperatif hipoparatiroidizm genellikle paratiroid bezi ve/veya damarlanmasının bozulması veya istenmeden veya kaçınılmaz çıkarılmasından kaynaklanmaktadır. Aç kemik sendromu, hiperparatiroidizm ve Graves hastalığı cerrahisi sonrası oluşabilir. Postoperatif hipokalseminin klinik belirtileri, hipokalseminin başlangıç hızı ve hipokalseminin derecesine bağlıdır. Hipokalseminin klasik semptomları nöromüsküler uyarılabilirlik ile ilişkilidir. Semptomlar hafif hipokalsemilerde parmak, ayak ve ağız çevresinde bölgede uyuşma ve karıncalanmadan ılımlı hipokalsemilerde üst ve alt ekstremitelerde parestezilere değişir tiptedir. Ciddi tiplerinde, karpopedal spazm veya yaygın tetani şeklinde tetanik kas krampları oluşabilir. Bazı vakalarda bronkospazm ve laringospazm oluşabilir. Konvülziyon, oryantasyon bozukluğu, deliryum, inme gibi nörolojik semptomlar ve EKG’de QT aralığı uzaması, aritmi, konjestif kalp yetmezliği gibi kardiyak anormallikler de oluşabilir. Belirgin bulgusu olmayan hastalarda; nöromuskuler uyarılabilirlik, Chvostek ve Trousseau bulgusu gibi provakatif testlerle belirgin hale getirilebilir. Hipokalsemi için tanısal çalışmalar serum intakt PTH, fosfor, albümin, magnezyum, 25-OH Vit D ve kalsiyum ölçümünü içerir. Hipokalseminin klinik öngörü faktörleri kadın cinsiyet, yanlışlıkla paratiroid bezi eksizyonu, paratiroid ototransplantasyonu, Graves hastalığı, nüks guatr nedeniyle ameliyat, kanama için tekrar ameliyat ve ağır tiroid spesmenini içerir. Perioperatif PTH ve postoperatif kalsiyum değişiklikleri hipokalseminin biyokimyasal öngörücüleri olarak kullanılabilir. Hipokalsemi yönetimi en iyi preoperatif yüksek riskli hastaların belirlenmesi, ameliyat sırasında paratiroid bezi fonksiyonunu koruyarak, hipokalsemiyi erken öngörücüler yoluyla belirleyerek, gerekli ise uygun tedavinin uygulanması yoluyla gerçekleştirilir. Ayrıca hipokalseminin önlenmesi veya erken tanınması ve uygun yönetimi hipokalsemi ile ilgili komplikasyonları önler ve hastaların daha erken taburcu edilmesine izin verir. Hipokalsemi tedavisi kalsiyum ve vitamin D analogları ile kombine tedaviye dayanmaktadır. Hipokalsemi yönetiminde standart klavuzlar yoktur. Bununla birlikte klinik pratikte bazı genel uygulamalar bulunmaktadır. Oral bir rejim oluşturulana kadar hipokalseminin başlama hızı ve derecesine ve semptomların ciddiyetine göre intravenöz kalsiyum gerekebilir. Tedavinin amacı, hipokalsemik semptomları kontrol etmek, normal değer aralığının alt sınırına yakın bir serum kalsiyum düzeyi elde etmek ve sürdürmektir. Kalsiyum ve vitamin D analoglarının oral dozu serum kalsiyum, fosfat ve PTH düzeylerinin başlangıçta her hafta, sonrasında 2-3 haftalık veya aylık yapılan kontrol değerlerine göre bireysel olarak düzenlenmelidir. Hiperkalsemiden kaçınılmalıdır. Günümüzde klinik çalışmalarda, rekombinan insan PTH’sı gibi yeni ilaçlar ümit verici tedavi seçenekleri olarak sunulur.
Hypocalcemia is a frequent complication after thyroid and parathyroid surgery. This study aims to evaluate the incidence, pathophysiology, early diagnosis, differential diagnosis, clinical and biochemical predictive factors, treatment of hypocalcemia. Hypocalcemia may be transient, that recovers within 6 months of surgery and permanent that persists more than 6 months after surgery. Postoperative hypocalcemia arises from hypoparathyroidism, hungry bone syndrome, hemodilution due to surgical stress and alkalosis which is caused by hyperventilation due to postoperative pain. The most common cause of postoperative hypocalcemia is hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism is characterized by a parathyroid hormone (PTH) deficient leading to hypocalcemia, hyperphosphatemia and hypercalciuria. Postoperative hypoparathroidism occurs usually due to inadvertent or unavoidable the parathyroid gland or damage to it/its blood supply. Hungry bone syndrome can occur after surgery for hyperparathyroidism and Graves disease. The clinical manifestations of postsurgical hypocalcemia depend on the degree of hypocalcemia and rapidity of hypocalcemia onset. The classic symptoms of hypocalcemia is associated with neuromuscular excitability. They vary from numbness and tingling in the fingertips, toes and circumoral region in mild hypocalcemia to paraesthesias of the upper and lower extremities in moderate hypocalcemia. In the most severe forms, tetanic muscle cramps can occur in the form of carpopedal spasm or diffuse tetany. Some cases can occur bronchospasm and laryngospasm. Neurological symptoms such as confusion, disorientation, delirium or seizure, and cardiac abnormalities such as prolonged QT interval on electrocardiogram, arrhythmias, congestive heart failure can also occur. In patients without overt signs, underlying neuromuscular excitability can become evident with provocation tests such as Chvostek’s sign and Trousseau’s sign. Diagnostic workup for hypocalcemia includes measuring serum intact PTH, phosphorus, albumin, magnesium, 25-OH Vit D, and calcium. Clinical predictive factors of hypocalcemia include female sex, inadvertent excision of the parathyroid gland, parathyroid autotransplantation, Graves’ disease, surgery for recurrent goitre, reoperation for bleeding, and heavier thyroid specimens. Perioperative PTH and postoperative changes in calcium levels can be used as biochemical predictors of hypocalcemia. The management of hypocalcemia is best accomplished by identifying high-risk patients preoperatively, preserving function of parathyroid gland during surgery, identifying hypocalcemia via early predictors and implementing appropriate treatment if necessary. Moreover prevention or early identification and appropriate management of hypocalcemia prevents hypocalcemia-related complications and allows patients to be discharged from the hospital earlier. Treatment for hypocalcemia is based on combined theraphy with calcium and vitamin D analoques. Formal guidelines for the management of hypocalcemia are not available. However, there are some common procedures existing in clinical practice. According to the degree and speed onset of hypocalcemia and the severity symptoms, intravenous calcium may be needed until an oral regimen is established. The goal of theraphy is to control hypocalcemic symptoms and achieve and maintain a serum calcium level in the low normal range. The oral dose of calcium and vitamin D analogues should be individually tailored by checking serum calcium, phosphate, and PTH initially every week, and then every 2-3 weeks or monthly. Hypercalcemia must be avoided. New drugs such as recombinant human PTH currently in clinical trials offer promising treatment options.

ORIGINAL RESEARCH
2.Preoperative evaluation of doppler ultrasound indices in postmenopausal ovarian masses
Burçin Demirel, Veli Mihmanlı, Gözde Toprakçı, Mehmet Fatih Fındık, Orhan Özen, Fatih Kantarcı
doi: 10.5350/SEMB.20140314041608  Pages 176 - 181
Amaç: Bu çalışmanın amacı postmenopozal kadınlarda görülen over tümörlerinde kantitatif spektral Doppler ultrasonografi (DUS) akım ölçümlerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya preoperatif over tümörü tanısı alan 23 postmenopozal kadın dahil edildi. Hastalar operasyondan 2-4 gün öncesinde transvajinal DUS ile incelendi. Ovaryen tümörlerdeki akımlarda rezistans indeks (Rİ) ve pulsatilite indeksi (Pİ) transvajinal DUS ile değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahi sorası yapılan histopatolojik incelemede kitelerin 8’i malign, 13’ü benign ve 1’i borderline tümör olarak belirlendi. Malign tümörler için ortalama Rİ ve Pİ sırasıyla 0.37 (0.35-0.45) ve 0.61 (0.43-0.85) idi. Benign tümörler için ortalama Rİ ve Pİ sırasıyla 0.61 (0.30-0.91) ve 1.21 (0.36-3.02) idi. Ki-kare testinde DUS ölçümleri ve histopatolojik sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) korelasyon saptandı. Malign lezyonları saptamada 0.4’ten küçük Rİ için; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %77, %85, %77 ve %85; 0.7’den küçük Pİ için; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %77, %78, %70 ve %84 olarak hesaplandı.
Sonuç: Kantitatif transvajinal DUS akım ölçümleri postmenopozal kadınlarda malign over tümörlerinin benign over tümörlerinden ayrımında duyarlı ve özgül sonuçlar sağlar.
Objective: The aim of this study was to evaluate the value of quantitative spectral Doppler ultrasound (DUS) flow measurements in ovarian tumors in postmenopausal women.
Material and Method: This prospective study included 23 postmenopausal women with preoperative diagnosis of ovarian tumor. Patients were examined with transvaginal DUS 2 to 4 days before surgery. The resistive index (RI) and pulsatility index (PI) of the mass were evaluated by transvaginal DUS examination.
Results: The histopathologic examination of the surgical specimens revealed 8 malignant, 13 benign and 1 borderline tumor. The mean RI and PI for malignant tumors were 0.37 (range 0.35-0.45) and 0.61 (range 0.43-0.85), respectively. The mean RI and PI for benign tumors were 0.61 (range 0.30-0.91) and 1.21 (range 0.36-3.02), respectively. The Mann-Whitney U test revealed a statistically significant (p<0.05) correlation between the DUS measurements and histopathologic results. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive cut-off values for RI less than 0.4 was 77%, 85%, 77%, and 85% respectively, in the diagnosis of malignant lesions. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive cut-off values for PI less than 0.7 was 77%, 78% 70%, and 84% respectively.
Conclusion: Quantitative transvaginal DUS flow measurements provides sensitive and specific results in differentiating benign from malignant ovarian tumors in postmenopausal women.

3.The relationship of hs-CRP with regulation of hypertension in patients who have both Type 2 diabetes mellitus and hypertension
Melek Başer, Rahime Özgür, Osman Maviş, Ali Abbas Özdemir, Ali Özkeskin, Ömer Küçükdemirci, Tayfun Elibol
doi: 10.5350/SEMB.20140415024023  Pages 182 - 187
Amaç: Diabet ve hipertansiyonun, değişik çalışmalarla hs-CRP’yi artırdığı saptanmıştır. Biz bu çalış- mayla tip 2 diabetli hipertansif olgularda tansiyonu kontrol altında olan ve olmayan 2 grup arasında hs-CRP düzeylerini karşılaştırmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 2010 Mayıs-2010 Eylül tarihleri arasında diabet polikliniğimize başvuran 64’ü kadın, 65’i erkek olmak üzere toplam 129 olgu alındı. Çalışmaya alınan olguların, sosyodemografik özellikleri, detaylı öyküleri, antropometrik ölçümleri, fizik muayene bulguları, laboratuvar tetkikleri incelendi. CRP değerini etkileyen durumları olan olgular çalışma dışı tutuldu. Çalışmamızda anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Olguların %49.6’sı (n=64) kadın, %50.4’ü (n=65) erkek, yaş ortalaması 55.81±8.15 idi. Tansiyonu regüle olanlar 65 (%50.4), regüle olmayanlar 64(%49.6) kişiydi. Beden kitle indeksleri (kg/m2 ) ortalaması 30.17±5.30 idi. Diabet sürelerinin ortalaması 6.69±4.57 yıl, hipertansiyon süreleri de ortalama 6.38±4.41 yıl idi. Tansiyonu regüle olan olguların beden kitle indeksi ortalamaları 29.81±5.44, regüle olmayanların ise 30.53±5.18 idi. Gruplarda cinsiyetler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Laboratuar bulgularından hs-CRP, HbA1c, total kolesterol, HDL, LDL, VLDL, trigliserid, TSH, açlık kan glukozu, tokluk kan glukozu, AST, ALT, proteinüri ve kreatinin ölçümlerinde tansiyonu regüle olan ve olmayanlar arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05).
Sonuç: Tip 2 diabetes mellitus tanılı hipertansiyonu olan olgularda tansiyonu kontrol altına almanın hs-CRP düzeyi açısından anlamlı farklılık oluşturmadığı saptanmıştır.
Objective: In different studies, it was determined that diabetes mellitus and hypertension can increase hs-CRP levels. In this study, we aim to compare the levels of hs-CRP between 2 groups with controlled or uncontrolled hypertension in patients who have both type 2 diabetes mellitus and hypertension.
Material and Method: We enrolled 64 female and 65 male, total 129 patient, into the study who admitted to our diabetes polyclinic between 2010 May and 2010 September. Patient’s sociodemographic properties, detailed histories, drug usage, anthropometric measures, physical examination findings and laboratuary results were investigated. Situations that affect CRP levels were excluded from the study. In this study, level of significance was considered to be p<0.05.
Results: In the study, 49.6% (n=64) of patients were female, and 50.4% (n=65) were male. Those who have regulated blood pressure was 65 (50.4%) and who have not regulated blood pressure was 64 (49.6%) people. Mean body mass index was 30.17±5.30 kg/m2. The mean duration of diabetes was 6.69±4.57 years, the mean duration of hypertension was 6.38±4.41 years. Those who have regulated hypertension, mean body mass index was 29.81±5.44, who have not regulated hypertension was 30.53±5.18. There was no statistically significant difference between the groups in terms of gender (p>0.05). There was no statistically significant difference between the groups in terms of HbA1c, total cholesterol, HDL- cholesterol, LDL- cholesterol, VLDL- cholesterol, triglyceride, TSH, fasting blood glucose, postprandial blood glucose, AST, ALT, proteinuria ve creatinine. Also, there was no statistically significant difference between the groups in terms of hs-CRP.
Conclucion: Patients with type 2 diabetes mellitus who have hypertension, it was determined that controlling the blood pressure did not constitute a significant difference in hs-CRP levels.

4.The usefulness of latency difference test of fourth digit median- ulnar in carpal tunnel syndrome
Zahide Mail Gürkan, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Lale Gündoğdu Çelebi, Münevver Gökyiğit
doi: 10.5350/SEMB.20140122071022  Pages 188 - 191
Amaç: Karpal Tünel Sendromu (KTS) en sık tuzak nöropatisidir. Bu çalışmada, minimal ve hafif karpal tünel sendromunda 4. parmak median ve ulnar sinir duysal latans farkı testi ile 2. parmaktan bakılan median duysal yanıt ve 5. parmaktan bakılan ulnar duysal yanıt amplitüdlerinin farkı karşılaştırılmış ve yararlılıkları tartışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği EMG laboratuarına KTS ön tanısı ile başvuran hastalar dahil edildi. Rutin elektrofizyolojik yöntemlere ek olarak 4. parmak median - ulnar sinir duysal latans farkı testi kullanıldı. Elektrofizyolojik inceleme Medelec Saphire 4E EMG cihazı kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Windows 17 programı tanımlayıcı analizleri kullanıldı.
Bulgular: 4. parmak median- ulnar duysal latans farkı testinde patoloji saptanan 17 hastamızın 3’ ünde (%17.64) 2. parmak median sinir duysal yanıt amplitüdü 5. parmak ulnar sinir duysal yanıt amplitüdünden daha düşük olarak saptandı.
Sonuç: Az sayıda hasta grubu ile bir ön çalışma niteliğinde olan bu çalışmamızda 4. parmak medianulnar duysal latans farkı testi ile tanı konulmuş KTS vakalarının sınırlı bir kısmında median sinir duysal yanıt amplitüd düşüklüğünü gözlenmiştir. Bu sonucun daha geniş hasta grubu ile yapılacak çalışmalar ile araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha hızlı sonuç almak ve erken dönem KTS vakalarını saptamak için 2. parmak median ve 5. parmak ulnar duysal yanıt amplitüdü farkının hassas yöntemler arasında yerini alabileceği düşüncesindeyiz.
Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy. In this study, 4th finger median and ulnar nerve sensory latency difference test in minimal and mild carpal tunnel syndrome and the amplitude difference test between the 2nd finger median sensory response and the 5th finger ulnar sensory response were evaluated and their usefulness were discussed.
Material and Method: In this study, the patients admitted to Şişli Etfal Training and Research Hospital Neurology Clinic, EMG laboratory with the diagnosis of CTS were included. In addition to conventional electrophysiological methods, 4th finger median - ulnar nerve sensory latency difference test was used. Electrophysiological studies were performed using Medelec Saphire 4E EMG device. Data was evaluated with Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 17 program and descriptive analysis was performed.
Results: In 3 (17.64%) of the 17 patients who had abnormality in the 4th finger of median-ulnar sensory latency difference test, 2nd digit median nerve sensory response amplitude was found to be lower than the 5th digit ulnar nerve sensory amplitude response.
Conclusion: In our study, which is a preliminary study, a small number of patients whose 4th finger median-ulnar sensory latency difference test were abnormal also revealed a relative decrease in 2nd digit median nerve sensory response amplitude. Further studies with a larger group of patients are needed. The amplitude difference test between 2nd digit median and 5th digit ulnar sensory response may be an alternative sensitive method in order to obtain faster results and to identify early cases of CTS.

5.Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery
Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci
doi: 10.5350/SEMB.20140412070541  Pages 192 - 197
Amaç: Vakum aleti kullanılan operatif vajinal doğum sayısı güngeçtikçe azalsa da önemini korumaktadır. Tek merkezde 5 yılda vakum aleti kullanılan operatif vajinal doğumlardaki maternal ve fetal özellikler ve perinatal sonuçlar değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, refere bir merkez olarak hizmet veren Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1998 Ocak ayı ve 2012 Aralık ayı arasında vakum aletinin kullanıldığı vajinal doğum vakalarının retrospektif taranması ile gerçekleştirildi. Tekiz, canlı, sefalik gelişli vaginal doğumlarda vakum aletinin uygulandığı vakalar değerlendirildi. Hastaların kayıt altına alınmış olan maternal demografik özellikleri, intrapartum özellikleri ve neonatal sonuçları bilgisayar veritabanında analiz edildi.
Bulgular: Son 5 yıllık dönemde toplam vaginal doğum sayısı 31497 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki vakum aleti kullanım sıklığı %0.4 (n: 126) olarak değerlendirilmiştir. Vakum aleti ile yıllık vaginal doğum sıklığının 5 yıl içerisinde %0.4’ten (n: 37) %0.2’ye (n: 11) düştüğü izlenmiştir. Vakum ile doğum yaptırılan hastaların hiçbirinde önceki doğumlarında zorlu doğum öyküsü yoktur. Nullipar hasta sayısı 93 (%91.9), multipar hasta sayısı 33 (%26.2) olarak tespit edilmiştir. Hastaların %16’sında (n: 21) doğum sırasında perianal deşur, vajinal laserasyon ve servikal laserasyon meydana gelmiştir. Fetusların 5’ne (%3.9) oksiput posterior (OP) pozisyonunda, kalan 121’ne (%96) oksiput anterior (OA) pozisyonunda doğum sırasında vakum uygulanmıştır. Vakum ile doğum yaptırılan toplam 126 yenidoğandan 21’de (%16.6) sefal hematom (SH), 54’de (%42.8) kaput suksedaneum (KS) gelişmiş, hiçbir yenidoğanda intrakranial kanama, subgaleal hematom ya da ölüm izlenmemiştir. OP ile OA pozisyonunda doğan yenidoğanların sefal hematom gelişimi açısından karşılaştırıldığında (sırasıyla n: 3, %60 - n: 18, %14.8) aradaki fark istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p: 0.008).
Sonuç: Doğum sırasında vakum uygulaması yıllar içinde çok azalmıştır. Asistan eğitiminde artık nadiren görülmektedir ve oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle rutin eğitimde uygulama yaptırılmamaktadır. Doğru endikasyonda, bu konuda deneyimli kişiler tarafından uygulandığında ciddi maternal ve fetal komplikasyonları olmayan basit, hızlı sonuç veren ve perinatal komplikasyonları azaltan bir uygulamadır. Doğum eğitimi alan herkesin vakum uygulamayı bilmesi ve uygulaması gerekmektedir.
Objective: Although number of vacuum operative vaginal deliveries is low nowadays, it still remains important. In this study, maternal and fetal characteristics and perinatal outcomes of the vacuum operative vaginal deliveries were evaluated in a single center during 5 years period.
Material and Method: Study was conducted in Zeynep Kamil Obsetrics, Gynecology and Pediatrics Education and Research Hospital which is a reference hospital. Cases of vacuum operative vaginal deliveries between January 1998 and December 2012 were reviewed retrospectively. Cases where vacuum exctractor was used in single, live and cephalic presentation births were included in the study. Recorded data about maternal demographic characterisctics, intrapartum characteristiscs and neonatal outcomes were analysed with SPSS programme.
Results: During the last 5 years period, 31497 vaginal births occured. Incidence of vacuum exctractor usage during this period was evaluated to be 0.4% (n: 126). It was observed that, in the 5 years period, mean vacuum operative vaginal deliveries per year decreased from 0.4% (n: 37) to 0.2% (n: 11). None of the patients had history of strenuous delivery. Number of nullaparous patients and multiparous
patients were 93 (91.9%), 33 (26.2%); respectively. Sixteen percent of the patients (n: 21) had perianal laceration, vaginal laceration and cervical laceration. Five fetuses (3.9%) holded occiput posterior position and the remaining 121 fetuses (96%) holded occiput anterior position. Twenty one out of 126 newborn (16.6%) babies had cephal hematoma, 54 babies (42.8%) had caput succadenum. Intracranial hemorrhage, subgaleal hematoma or death was not observed. Babies born in occiput posterior position and occiput anterior position were compared according to cephal hematom occurence. Results were n: 3, 60% and n: 18, 14.8%; respectively. The difference was statistically significant.
Conclusion: Vacuum extractor usage loses in value by the day and it is not tought how to use it in daily practice routinely in residency training due to its serious complications. But when applied correctly under necessary conditions by experienced phsycians it does not cause maternal and fetal complications also it can decreases perinatal complications. Anyone who is trained in delivery should know to apply vacuum extractor.

6.Internalized stigmatization and its effect on functionality in patients with major depressive disorder or psychotic disorder
Can Sait Sevindik, Ömer Akil Özer, Uğur Kolat, Rabia Önem
doi: 10.5350/SEMB.20140505052218  Pages 198 - 207
Amaç: İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için kabullenmesi ve bunun sonucunda değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla kendisini toplumdan geri çekmesidir. Remisyondaki depresyon hastaları ile psikotik hastalar arasında içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik puanları açısından farklılık olup olmadığının ve içselleştirilmiş damgalanmanın kişinin işlevselliği üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran remisyondaki depresyon hastaları ve psikotik hastalarda yapılmıştır. Görüşmeyi kabul eden 50 depresyon hastası ve 50 psikotik hasta ile çalışma yapılmıştır.Temel bağımsız değişken hastalık tipi iken, bağımlı değişkenler içselleştirilmiş damgalanma ve işlevselliktir. Çalışmada Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği ve Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: İçselleştirilmiş damgalanma puanları her iki hasta grubunda birbirine yakın bulunmuştur. Psikotik hastalarda sosyal geri çekilme, depresyon hastalarında ise damgalanmaya karşı direnç puanları daha yüksekti. Her iki hasta grubunda da işlevsellik ve alt ölçek puanları arasında farklılık bulunurken bu fark psikotik hastaların işlevsellikte daha fazla zorlandıkları yönündedir.
Sonuç: Bu çalışmada hem depresyon hastaları hem de psikotik hastalarda içselleştirilmiş damgalanmanın işlevselliği olumsuz yönde etkileyebileceği bulunmuştur. Psikiyatrik tedavilerde ve psikiyatri hastalarını konu alan işlevsellik çalışmalarında özellikle psikotik hastalarda damgalanmanın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
Objective: IInternalized stigmatization is to accept negative stereotypes of the individual in society for himself and as a result of this, to withdraw himself from society in negative emotions like worthlessness and shame. In this study; we aim to determine, if there was any difference between Internalized stigmatization and functioning scores in depression and psychotic patients in remission and the effect of internalized stigmatization on functionality
Material and Method: 50 depression patients in remission and 50 psychotic patients in remission, who attended Sisli Etfal Educating and Researching Hospital Psychiatry department, were recruited in this Cross-sectional study. The primary independent variable was disease type, Internalized Stigmatization and functionality were dependent variables. Internalized Stigmatization of Mental Illness Scale and the Brief Assessment of Functioning Scale were used.
Results: Internalized stigmatization scores were nearly similar in both patient groups. Social withdrawal scores in psychotic patients and resistance to stigmatization scores of depressed patients were higher compared to the other group. Functioning subscale scores were statically different in patient groups, psychotic patients had difficulty in functioning more than depression patients.
Conclusion: In this study, we found that internalized stigmatization has a negative effect in functionality in both depressive and psychotic patients. Stigmatization effect should be considered, especially in psychotic patients, while giving medical and functionality therapies.

7.Retrospective evaluation of open and laparoscopic surgery outcomes in acute appendicitis
Özgür Bostancı, Şener Okul, Pınar Yazıcı, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20140327095335  Pages 208 - 212
Amaç: Çalışmamızda akut apandisit nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda laparoskopik ve açık cerrahi teknik postoperatif dönem açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 01.01.2004-20.02.2013 tarihleri arasında akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, preoperatif dönemde yapılan tetkikler, ameliyat prosedürü, intraoperatif bulgular, patolojik inceleme verileri ve postoperatif dönem değerlendirildi. Hastalar operasyon prosedürüne göre konvansiyonel appendektemi (Grup A) ve laparoskopik appendektomi (Grup L) olarak iki grupta incelendi.
Bulgular: Akut apandisit tanısı ile toplam 3046 hasta ameliyat edildi. Hastaların %66’sı erkek, %34’ü kadın olup yaş ortalaması 25.3 (16-98) yıl idi. Grup A (n=2662)’da ortalama ameliyat süresi 45,32±8.63 dakika, Grup L (n=384)’de 49.71±10.11 dakika olarak saptandı (p<0.01). Normal aktivitelere dönüş süreleri Grup A’da 11.90±3.6, Grup L’de 7.3±2.5 gün olarak bulundu (p<0.01).
Sonuç: Laparoskopik appendektomi uygulanan hastalarda, hastanede yatış süresinin ve normal aktivitelere dönüş zamanının konvansiyonel appendektomiye göre daha kısa olduğu, görülmektedir. Laparoskopik appendektomi yeterli tecrübeye sahip bir ekip ve gerekli ekipmanın olduğu bir hastanede güvenli bir yöntemdir.
Objective: In our study, postoperative period of laparoscopic and open surgical techniques were comparatively evaluated in patients who underwent surgery for acute appendicitis,.
Material and Method: Patients, who underwent surgery for acute appendicitisin Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, General Surgery Department, between 01.01.2004-20.02.2013 were retrospectively reviewed. Age, gender, preoperative examinations, surgical procedures, intraoperative findings, pathological examination data and postoperative periodwere evaluated. According to operational procedure, patients were allocated in two groups as Group A, conventional appendectomy and Group L, laparoscopic appendectomy.
Results: A total of 3046 patients diagnosed on acute appendicitis were operated. 66% of the patients were male, 34% were female, mean age was of 25.3 (16-98 ) years. Mean operation time was 45.32±8.63 minutes in Group A (n=2662), 49.71±10.11 minutes in Group L (n=384) (p<0.01). Time to return to normal activities was, 11.90±3.6 days in Group A, 7.3±2.5 days in Group L (p<0.01).
Conclusion: Length of hospital stay and time to return to normal activity was shorter in patients undergoing laparoscopic appendectomy compared to conventional appendectomy. Laparoscopic appendectomy is a safe procedure in a hospital with sufficient equipment and experienced team.

8.Risk factors in the occurance of persistent primary hyperparathyroidism
Abdülcabbar Kartal, Bülent Çitgez, Süleyman Öden, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140806104010  Pages 213 - 226
Amaç: Başarısız paratiroidektomi sonucu gelişen persistan primer hiperparatiroidi seyrek, fakat yüksek komplikasyon ve oranlı reoperasyonu nedeni ile oranlarına sahip olduğu için zorlu bir problemdir. Bu çalışmanın amacı, persisten hiperparatiroidizmden sorumlu risk faktörlerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Cerrahi Kliniğimizde 2000-2010 yılları arasında primer hiperparatiroidi nedeniyle paratiroidektomi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak değerlendirildi. İlk paratiroidektomi sonrası en az 6 ay takip edilen hastalar çalışmaya dahil edildi ve hastalar persistan olup olmadığına bakılarak iki gruba ayrıldı. Grup 1’de persistan olmayan, grup 2’de persistan olan hastalar yer aldı. Gruplar yaş, operasyon tipi, ektopik bez varlığı, multipl bez ve nodüler tiroid hastalığı açısından Ki kare ve Fisher’in Kesinlik testi ile karşılaştırıldı. Rölatif risk hesaplandı.
Bulgular: On yıllık dönemde kliniğimizde primer hiperparatiroidi nedeniyle 159 paratiroid ameliyatı yapıldı. Toplam kriterlere uygun 132 hasta çalışmaya dahil edildi ve seride toplam başarı oranı %97.72 idi. Hastaların yaş ortalaması 54.8±12.8 yıl olup, %81.1’i kadındı. Birinci grupta yer alan 124 hastada (93.9%) persistan hastalık yoktu. İkinci grupta yer alan 8 hastada (%6.1) persistan hastalık vardı. Ektopik bez varlığı, multipl bez hastalığı 1. gruba oranla 2. grupta (sırasıyla p=0.001, p=0.0001) anlamlı olarak yüksekti. Persistan hastalık riski ektopik bezi olan hastalarda 11.81 kat, tek adenoma olanlara göre çift adenomu olan hastalarda 32.29 kat daha fazla idi. Operatif yaklaşım ve guatrın persistan hastalık üzerinde bir etkisi yoktu.
Sonuç: Primer hiperparatiroidinin başarılı cerrahi tedavisine rağmen, kabul edilebilir oranda persistan hastalık gelişebilmektedir. Çoklu bez hastalığı, özellikle de çift adenom ve ektopik yerleşim, persistan hastalık için en önemli risk faktörleridir. Persistan hastalık gelişen hastaların ameliyat öncesi dönemde dikkatli değerlendirilmesi ve uygulanan görüntüleme yöntemleri ile ikincil ameliyatlarda tatminkar oranda kür sağlanabilir.
Objective: Persistent primary hyperparathyroidism due to failed parathyroidectomy is an uncommon but challenging problem as re-operation carries higher complication and failure rates. The purpose of this study was to evaluate the risk factors responsible for persistent hyperparathyroidism.
Material and Method: A retrospective analysis was performed on patients with primary hyperparathyroidism of whom underwent parathyroidectomy in our surgical department between 2000 and 2010. Patients underwent initial parathyroidectomy with at least 6 months of follow-up were included and were divided into two groups according to whether or not persistent disease. Patients in group 1 were not persistent, patients in group 2 were persistent. Both groups were compared in terms of sex, operation type, presence of ectopia, multipl gland disease and the presence of nodular thyroid disease. Groups were compared with Chi-square and Fisher’s exact tests. Relative risk was calculated.
Results: In the period of past 10-year, 159 parathyroid operations for primary hyperparathyroidism were performed in our department. In total, 132 patients met inclusion criteria, and the total success rate of parathyroidectomy was 97.72%. The mean age was 54.8+12.8 year and 81.1% were female. Among them, 124 patients (93.9%) (group 1) had no persistent disease, and 8 patients (6.1%) (group 2) had persistent disease. Ectopic glands and multigland disease were significantly higher in group 2 (p=0.001, p=0.0001 respectively) than group 1. The risk for persisten disease was increased 11.81-fold for patients who had ectopic gland and 32.29-fold for patients with double adenoma compared with patients with single adenoma. Operative approach and goiter did not have an impact on persistent disease.
Conclusion: Despite successful surgical treatment of primary hyperparathyroidism, acceptable rate of persistent disease may develop. Multiple gland disease, especially double adenoma and ectopic placement are the most important risk factors for persistent disease. Secondary surgery can be cured at a satisfactory rate with careful preoperative evaluation and imaging methods applied of patients with persistent disease.

9.Can a multifactorial scoring system be constituted for predicting the hypocalcemia following total thyroidectomy?
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20140808025824  Pages 227 - 233
Amaç: Total tiroidektomi sonrası hipokalsemi bu ameliyatın en sık komplikasyonudur. Bu komplikasyon ciddivsemptomlara yol açıp hastanede kalış süresini uzatabilir. Önceki çalışmalarda tiroidektomi sonrası gelişen hipokalsemiyi tahmin edecek çeşitli faktörler araştırılmıştır. Bu çalışmada hipokalsemiyi öngörmede birden fazla faktör kombinasyonu ile bir risk skorlama sistemi oluşturulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 2012-2013 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan 155 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Değerlendirilen tüm parametrelere hipokalsemi gelişimi için birer puan tanımlandı. ‘Hipokalsemi’: Serum total kalsiyum (Ca) düzeyinin 8 mg/dl’ nin altında olması olarak tanımlandı. ‘Geçici hipokalsemi’: Total tiroidektomiyi takiben 6 ay içerisinde düzelen hipoparatiroidizm olarak tanımlandı. İstatistiksel değerlendirmede ‘’Multinomial Lojistik Regresyon analizi’’, ‘’Ki-kare testi’’, ‘’Fisher’in kesinlik Testi’’, ‘’Mann-Whitney U testi’’ kullanıldı.
Bulgular: Çalışmadaki 155 hastanın 22’sinde (%14.2) geçici hipokalsemi gelişti. İkili karşılaştırmada; spesmende paratiroid bezi varlığı (p<0.01), postoperatif erken serum kalsiyum düzeyi (p=0.0001), postoperatif serum magnezyum düzeyi (p=0.0001), postoperatif serum parathormon düzeyi düşüklüğü (p=0.0001) istatistiki olarak anlamlı bulundu. Yapılan skorlamada hastaların 3, 4, 5 ve üzeri puan almaları;
oluşabilecek hipokalsemiyi öngörebilecek, istatistiksel anlamlı gösterge olduğu görüldü (p=0.001). Skor ≥3/≥4/≥5 olduğunda sırası ile sensitivite %100/%77.27/%59.09 spesifite %46.62/%77.44/%91.73 pozitif prediktif değer %23.66/%36.17/%54.15 negatif prediktif değer %0.00/%4.63/%6.87 ve tanı değerleri %54.19/%77.42/%87.10 olarak bulundu.
Sonuç: Postoperatif gelişen hipokalsemi multifaktöriyeldir. Postoperatif hipokalsemiyi öngörmede 4,5,6 skorun varlığı bağımsız gösterge olmasına rağmen negatif ve pozitif prediktif değerlerin düşüklüğü nedeniyle kesin bir skorlama sistemi olarak önerilememektedir. Postoperatif erken kalsiyum, magnezyum ve parathormon düzeyi düşük hastalarda hipokalsemi anlamlı olarak yüksek olduğundan, bu hastalar hipokalsemi gelişimi açısından dikkatli takip edilmelidir.
Objective: Hypocalcemia following total thyroidectomy is the most common complication of this operation. This complication is related with severe symptoms of patients and delay of hospital stay. Several factors had been investigated to predict the hypocalcemia following total thyroidectomy in recent studies. In this study it is aimed to constitute a scoring system with the combination of more than one factor for predicting temporary hypocalcemia.
Material and Method: The retrospective data of the patients of whom underwent total thyroidectomy between the years of 2012-2013 were evaluated. All the parameters related with hypocalcemia are rated as ‘one’ point. Hypocalcemia is defined as total plasma calcium (Ca) level below 8 mg/dl. Temporary hypocalcemia is defined as recovery of hypoparathyroidizm in 6 months following total thyroidectomy. ‘’Multinomial logistic regression analysis’’, ‘’Chi-Squared test’’, ‘’Fisher’s exact test’’ and ‘’Mann-Whitney U test’’ were used for statistics.
Results: Temporary hypocalcemia occurred in 22 of 155 (14.2%) patients. The existence of parathyroid gland in surgical specimen (p<0.01), the low levels of early postoperative plasma calcium levels (p=0.0001), postoperative plasma magnesium levels (p=0.0001), postoperative plasma parathormone levels (p=0.0001) were statisticallly significant in paired comparison. The score of 3,4,5 were statisticallly significant for predicting the occurance of hypocalcemia (p=0.001). With the score of ≥3/≥4/≥5; sensitivity was 100%/77.27%/59.09%, specifitiy was 46.62%/77.44%/91.73%, negative predictive value was 0.00%/4.63%/6.87% positive predictive value 23.66%/36.17%/54.15% and diagnostic value was 54.19%/77.42%/87.10% respectively.
Conclusion: Postoperative hypocalcemia is multifactorial. Although the existence of 4,5,6, score is free indicator of predicting hypocalcemia, it would not be suggested as an exact scoring system because of the low negative and positive predicitive values. Patients with low values of postoperative early plasma calcium, magnesium and parathormone levels should be followed up carefully for hypocalcemia.

10.Evaluation of patients hospitalised in pediatrics clinic for profound anemia and diagnosed as iron deficiency
Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı
doi: 10.5350/SEMB.20140421022006  Pages 234 - 238
Amaç: Demir eksikliği dünyadaki önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Çocuk Kliniğine derin anemi (Hb<7 g/dl) nedeniyle yatırılıp incelenen demir eksikliği anemili olguları değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Demir eksikliği tanısı konulan olguların yaş, cinsiyet, fizik inceleme ve laboratuar bulguları değerlendirilerek etyolojik nedenler araştırıldı.
Bulgular: Toplam 28 olgunun 15’i kız (%53.5), 13’ü erkekti (%46.5). Yaşları 4 ile 18 yaş arasında olup ortalama 13.25±4.68 yıldı. Olguların 21’i 11-18 yaş grubu denilen adolesan yaş grubundaydı. Adolesan yaş grubundaki hastaların 11’i kız (%52.4), 10‘u (%47.6) erkekti. Bu yaş grubundaki hastaların 9‘u (%42.8) kanama ile başvurmuştu. Gastrointestinal kanaması olan hastaların dördüne üst gastrointestinal endoskopi yapıldı ve üçünde biyopsi örneklerinde helicobacter pylori pozitifliği saptandı. Adolesan olguların beden kitle indeksleri (BMI) hesaplandığında 13 olgunun zayıf, 4 olgunun normal, yalnızca 1 olgunun hafif obez olduğu görüldü. Hastaların belirgin özelliği kırmızı et tüketimin azlığıydı. En belirgin patolojik fizik inceleme bulgusu tüm olgularda saptanan belirgin cilt solukluğuydu. Diğer bulgular mezokardiyak odakda duyulan üfürüm (%46.4) ve taşikardi (%14.3) idi. Hastaların başvuru sırasındaki laboratuar değerleri Hb 5.59±1.85 g/dl, MCV 68.76±16.4 fL, RDW %21.55±6.45, lökosit sayısı 7167±4528/mm3, trombosit sayısı 326.000±241.013/mm3, serum demiri 18.2±9.92 µg/dl, serum demir bağlama kapasitesi 444±110.13 µg/dl, transferrin satürasyonu %4.03±2.26, ferritin 8.83±12.1 ng/ml idi. Olguların 13’ünde (%46.4) kalp yetmezliği bulguları geliştiğinden eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Tümüne demir tedavisi uygulandı.
Tartışma: Demir eksikliğine bağlı derin aneminin özellikle adolesan yaş grubunda görülmesi, bunun ancak yarısından azının kanama ile ilişkilendirilmesi ve hastaların tümünde kırmızı et tüketiminin azlığı besinsel yetersizliği düşündürmektedir.
Objective: Iron deficiency is one of the major health problems in the world. The aim of this study was to evaluate cases hospitalized to pediatrics clinic with profound anemia (Hb < 7 g/dl) and investigated for iron deficiency anemia.
Material and Method: Patients with the diagnosis of iron deficiency investigated for etiologic reasons with evaluation according to age, gender, physical examination and laboratory findings.
Results: 15 were female (53.3%) and 13 were male (46.5%) from total of 28 cases. The ages of study group were between 4 and 18 with a mean of 13.25±4.68 years. 21 of cases were in adolescent age group defined as 11-18 age group. 11 were female (52.4%) and 10 were male (47.6%) in adolescent age group. 9 patients in this age group (42.8%) were admitted with bleeding. Upper gastrointestinal endoscopy performed 4 of the patients from cases with gastrointestinal bleeding and 3 of them detected helicobacter pylori positive from biopsy samples. Body Mass Index (BMI) of adolescent cases was calculated and from 13 cases; 4 were normal and only one of them was mildly obese. Prominent feature of the patients was scarcity of red meat consumption. The most obvious pathologic sign of physical examination was skin pallor found in all patients. Other findings were murmur at mesocardiac focus (46.4%) and tachycardia (14.3%). Laboratory findings at application moment were Hb 5.59±1.85 g/dl, MCV 68.76±16.4 fL, RDW 21,55±6.45%, white blood cell count 7167±4528/mm3, platelet count 326.000±241.013/mm3, serum iron level 18.2±9.92 µg/dl, serum iron binding capacity 444±110.13 µg/dl, transferrin saturation 4.03±2.26%, ferritin 8.83±12.1 ng/ml. 13 cases (46.4%) were transfused with packed red blood cells because they developed signs of cardiac failure. Iron therapy was administered to all
Conclusion: Profound anemia because of iron deficiency seen especially adolescent age group and only less than half associated with bleeding and all cases had scarcity of red meat consumption suggests nutritional deficiency.

11.Abdominal pain in pediatric emergency room: One-year clinical experience
Merve Usta, Sinem Polat, Veysel Çeliktepe, Hülya Kımıl, Leyla Telhan, Osman Gönülal, Nurver Akıncı, Nafiye Urgancı
doi: 10.5350/SEMB.20140415023728  Pages 239 - 243
Amaç: Çalışmamızda son bir yılda akut karın ağrısı nedeniyle acil gözlemde izlenen hastaların, klinik spektrumu, fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme bulgularının ve seyirlerinin irdelenmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2012- Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemize akut karın ağrısı ile getirilip gözleme alınan 451 hasta demografik özellikleri, etiyolojileri, fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ve hastalığın gidişi yönünden dosya kayıtlarından geriye dönük olarak incelenmiştir.
Bulgular: Acil servise başvuran 94750 hastanın 3700’ü (%3.9) karın ağrısı nedeniyle getirilmiş olup 451’i (%12.2) acil gözlemde izlenmiştir. Hastalarımızın yaş ortalaması 7.01±1.62 yıl olup kız erkek oranı 1.6 idi. Karın ağrısına en sık eşlik eden semptom kusmaydı (%45.4). Hastaların %21.5’inde (n=97 hasta) tekrarlayan karın ağrısı öyküsü vardı. Tekrarlayan karın ağrılı hastaların %29.9’unu (n=29 hasta) Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı hastalar oluşturmaktaydı. Laboratuvar bulguları %74.9 hastada (n=338 hasta) karın ağrısı etyolojisini saptamaya ardımcı olmamıştı. Hastaların %26.82’sine (n=121 hasta) karın ultrasonografisi (USG) yapılmış olup USG yapılan hastaların %46.7’si (n=64 hasta) normal, %26.2’sinde de (n=36 hasta) mezenterik lenfadenit bulunmuştu. Hastaların %11.6’sında (n=51 hasta) cerrahi nedenler saptanmıştı ve bu nedenler arasında en sık neden akut apandisitti. Cerrahi müdahale gerektiren hastaların %71.4’ünde USG bulguları tanıyı destekliyordu. Hastaların %12.6’sında (n=57 hasta) karın ağrısının nedeni bulunamamıştı. Cerrahi dışı nedenler arasında akut gastroenteritler ilk sıradaydı. Hastalarımızın %12.8’inin (n=58 hasta) yatırılarak izlemine devam edilmişti.
Sonuç: Acil gözlemde akut karın ağrısı nedeniyle izlenen hastalarda cerrahi dışı nedenler daha fazla gözlenmekteydi. Cerrahi girişim gerektiren hastalarda USG tanıyı desteklemekteydi.
Objective: We aimed to analyse the clinical spectrum, physical examination, laboratory and imaging findings of the children, admitted to emergency room (ER) because of acute abdominal pain, in the last one year in our study.
Material and Method: Four hundred fifty one patients, admitted to ER were analysed in terms of demographic properties, etiology, physical examination, laboratory and imaging results and course of the disease from the records of the patients between the dates of january 2012- december 2012, retrospectively.
Results: 3700 of 94750 patients (3.9%) were taken to ER because of acute abdominal pain and 451 of them (12.2%) were observed in ER. The mean age was 7.01±1.62 years, and female/male ratio was 1.6. Vomiting was the most common symptom, accompanied to abdominal pain (45.4%). Off all the patients, 21.5% (n=97 patients) had history of recurrent abdominal pain and 29.9% of them (n=29 patients) diagnosed Familial Mediterranean Fever (FMF). Laboratory findings did not help us to determine the etiology in 74.9% of the patients (n=338 patients). Abdominal ultrasonography was performed on 26.82% (n=121 patients) of the patients and 46.7% of them (n=64 patients) were normal and 26.2% of them (n=36 patients) showed mesenteric lymphadenitis. Surgical causes was found in 11.6% of the patients (n=51 patients), the most common cause was acute appendicitis. Ultrasonographic findings helped the diagnosis in 71.4% of the patients requiring surgical intervention. The etiology wasn’t found in 12.6% (n=57 patients) of the children. Acute gastroenteritis was the most common cause among non-surgical reasons. 12.8% of the children (n=58 patients) were hospitalised.
Conclusion: The most common cause of acute abdominal pain was non-surgical causes in ER. USG findings supported the diagnosis in patients requiring surgical intervention.

CASE REPORT
12.Presumed amniotic fluid embolism: case report
Günseli Özdemir, Arzu Koçbebek, Şerife Bilgin, Ayşe Hancı
doi: 10.5350/SEMB.20140227042131  Pages 244 - 247
Amnion sıvı embolisi, sıklıkla gebelik, doğum veya doğum sonrası erken dönemde ortaya çıkan gebeliğin anaflaktoid sendromu olarak tanımlanan nadir obstetrik bir acildir. Genel anestezi altında sezaryen seksiyo sonrası 12. saatte hemoraji, koagülopati ve kardiyopulmoner arrest gelişmesi üzerine muhtemel amnion sıvı embolisi olarak değerlendirilen 24 yaşında 38 haftalık gebe kadın olgusu sunuldu. Ciddi şüphe üzerine yoğun bakım şartlarını da içeren medikal tedavi acil olarak başlatıldı ve hastada tam şifa sağlandı. Bu olgu sunumunda başarılı sonuç için erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamayı amaçladık.
Amniotic fluid embolism, also referred to as anaphylactoid syndrome of pregnancy, is a rare obstetric emercency that may commonly manifest itself during pregnancy, delivery or immediate postpartum period. A case report of 24 year-old women, at 38 week’s gestation of her pregnancy who suffered probable amniotic fluid embolism at 12 h postpartum following caeseraen section under general anaesthesia, with the development of cardiopulmonary arrest and coagulopathy, is outlined. Based on a high index of suspicion, aggressive therapy was instituted immediately including critical care setting and she recovered completely. In this case report, we aimed to highlight the importance of early diagnosis and treatment for favourable outcome.

13.A diagnosis overlooked: case report of a transfusion related acute lung injury
Sema Uçak Basat, Sibel Ocak Serin, Berrin Aksakal, Ece Yiğit
doi: 10.5350/SEMB.20140422043156  Pages 248 - 253
Transfüzyona bağlı gelişen akut akciğer hasarı plazma içeren kan ürünlerinin tranfüzyonu ile ortaya çıkabilen, erken tanı ve tedavisi yapılmadığı takdirde mortal seyreden nadir görülen bir kan transfüzyonu komplikasyondur. Akut akciğer hasarı tablosunda en kritik nokta tanının akla getirilip etkin bir şekilde ayırıcı tanı yapılma aşamasıdır. Biz burada sebebi bilinmeyen anemi nedeniyle takip edilirken ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve tansiyon düşüklüğü gelişmesi üzerine septik şok, kalp yetmezliği ön tanıları ile servise yatırılan ve akut akciğer hasarı tanısı alan olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde sunmaya çalıştık.
Transfusion related acute lung injury (TRALI) is a rarely seen and transfusion complication that may develop as a result of transfusion of blood products which contains plasma. TRALI can be mortal if it is not diagnosed and treated promptly. The most important step in management of this complication is to provide the early differential diagnosis of this condition. Hence here in we report a case of TRALI where the patient was firstly misdiagnosed and hospitalized as septic shock and acute heart failure due to clinical findings of chest pain, respiratory failure and hypotension.

14.Atipically located pyoderma gangrenosum worsen surgical debridement: case report
Oğuzhan Karatepe, Merih Altiok, Muharrem Battal, Bülent Çitgez, Adem Akçakaya
doi: 10.5350/SEMB.20140605085629  Pages 254 - 256
Piyoderma gangrenosum nadir görülen idiopatik kronik deri değişiklikleri ile karakterize hızla ilerleyen ve sistemik hastalıklarla birlikte görülebilen bir hastalıktır. Piyoderma gangrenosum 3/106 sıklıkta görülür, 20-50’li yaşlar arasında ve kadınlarda daha sık karşımıza çıkar. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda bir immun sistem hastalığı olduğu kesinleştirilmiştir. Bu vaka dolayısıyla cerrahi kliniklerinde nadir olarak görülen ve tanısı konulamadığı zaman cerrahi müdahale ile progrese olan 34 yaşında piyoderma gangrenosum olgusunu sunmaktayız.
Piyoderma gangrenosum (PG) is a rare, inflammatory skin disorder, which is often associated with systemic diseases. It is seen with the frequent ratio of 3/106 between the ages of 20 and 50, especially in women. Its etiology is obscure. In recent surveys, it has proven to be a disease of the immune system. We hereby present a case of a 34-year-old patient with PG rarely seen in surgical clinics and when misdiagnosed, causing progress with surgical debridement.

LookUs & Online Makale