ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Abdominal pain in pediatric emergency room: One-year clinical experience [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 239-243 | DOI: 10.5350/SEMB.20140415023728

Abdominal pain in pediatric emergency room: One-year clinical experience

Merve Usta1, Sinem Polat2, Veysel Çeliktepe2, Hülya Kımıl2, Leyla Telhan2, Osman Gönülal2, Nurver Akıncı3, Nafiye Urgancı1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, İstanbul-Türkiye

Objective: We aimed to analyse the clinical spectrum, physical examination, laboratory and imaging findings of the children, admitted to emergency room (ER) because of acute abdominal pain, in the last one year in our study.
Material and Method: Four hundred fifty one patients, admitted to ER were analysed in terms of demographic properties, etiology, physical examination, laboratory and imaging results and course of the disease from the records of the patients between the dates of january 2012- december 2012, retrospectively.
Results: 3700 of 94750 patients (3.9%) were taken to ER because of acute abdominal pain and 451 of them (12.2%) were observed in ER. The mean age was 7.01±1.62 years, and female/male ratio was 1.6. Vomiting was the most common symptom, accompanied to abdominal pain (45.4%). Off all the patients, 21.5% (n=97 patients) had history of recurrent abdominal pain and 29.9% of them (n=29 patients) diagnosed Familial Mediterranean Fever (FMF). Laboratory findings did not help us to determine the etiology in 74.9% of the patients (n=338 patients). Abdominal ultrasonography was performed on 26.82% (n=121 patients) of the patients and 46.7% of them (n=64 patients) were normal and 26.2% of them (n=36 patients) showed mesenteric lymphadenitis. Surgical causes was found in 11.6% of the patients (n=51 patients), the most common cause was acute appendicitis. Ultrasonographic findings helped the diagnosis in 71.4% of the patients requiring surgical intervention. The etiology wasn’t found in 12.6% (n=57 patients) of the children. Acute gastroenteritis was the most common cause among non-surgical reasons. 12.8% of the children (n=58 patients) were hospitalised.
Conclusion: The most common cause of acute abdominal pain was non-surgical causes in ER. USG findings supported the diagnosis in patients requiring surgical intervention.

Keywords: Acute abdominal pain, child, emergency room.

Çocuk acilde karın ağrısı: Bir yıllık klinik deneyim

Merve Usta1, Sinem Polat2, Veysel Çeliktepe2, Hülya Kımıl2, Leyla Telhan2, Osman Gönülal2, Nurver Akıncı3, Nafiye Urgancı1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, İstanbul-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Nefrolojisi Bölümü, İstanbul-Türkiye

Amaç: Çalışmamızda son bir yılda akut karın ağrısı nedeniyle acil gözlemde izlenen hastaların, klinik spektrumu, fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme bulgularının ve seyirlerinin irdelenmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2012- Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemize akut karın ağrısı ile getirilip gözleme alınan 451 hasta demografik özellikleri, etiyolojileri, fizik bakı, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları ve hastalığın gidişi yönünden dosya kayıtlarından geriye dönük olarak incelenmiştir.
Bulgular: Acil servise başvuran 94750 hastanın 3700’ü (%3.9) karın ağrısı nedeniyle getirilmiş olup 451’i (%12.2) acil gözlemde izlenmiştir. Hastalarımızın yaş ortalaması 7.01±1.62 yıl olup kız erkek oranı 1.6 idi. Karın ağrısına en sık eşlik eden semptom kusmaydı (%45.4). Hastaların %21.5’inde (n=97 hasta) tekrarlayan karın ağrısı öyküsü vardı. Tekrarlayan karın ağrılı hastaların %29.9’unu (n=29 hasta) Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı hastalar oluşturmaktaydı. Laboratuvar bulguları %74.9 hastada (n=338 hasta) karın ağrısı etyolojisini saptamaya ardımcı olmamıştı. Hastaların %26.82’sine (n=121 hasta) karın ultrasonografisi (USG) yapılmış olup USG yapılan hastaların %46.7’si (n=64 hasta) normal, %26.2’sinde de (n=36 hasta) mezenterik lenfadenit bulunmuştu. Hastaların %11.6’sında (n=51 hasta) cerrahi nedenler saptanmıştı ve bu nedenler arasında en sık neden akut apandisitti. Cerrahi müdahale gerektiren hastaların %71.4’ünde USG bulguları tanıyı destekliyordu. Hastaların %12.6’sında (n=57 hasta) karın ağrısının nedeni bulunamamıştı. Cerrahi dışı nedenler arasında akut gastroenteritler ilk sıradaydı. Hastalarımızın %12.8’inin (n=58 hasta) yatırılarak izlemine devam edilmişti.
Sonuç: Acil gözlemde akut karın ağrısı nedeniyle izlenen hastalarda cerrahi dışı nedenler daha fazla gözlenmekteydi. Cerrahi girişim gerektiren hastalarda USG tanıyı desteklemekteydi.

Anahtar Kelimeler: Akut karın ağrısı, çocuk, acil.

Merve Usta, Sinem Polat, Veysel Çeliktepe, Hülya Kımıl, Leyla Telhan, Osman Gönülal, Nurver Akıncı, Nafiye Urgancı. Abdominal pain in pediatric emergency room: One-year clinical experience. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 239-243

Corresponding Author: Merve Usta
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale