ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Can a multifactorial scoring system be constituted for predicting the hypocalcemia following total thyroidectomy? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 227-233 | DOI: 10.5350/SEMB.20140808025824

Can a multifactorial scoring system be constituted for predicting the hypocalcemia following total thyroidectomy?

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Hypocalcemia following total thyroidectomy is the most common complication of this operation. This complication is related with severe symptoms of patients and delay of hospital stay. Several factors had been investigated to predict the hypocalcemia following total thyroidectomy in recent studies. In this study it is aimed to constitute a scoring system with the combination of more than one factor for predicting temporary hypocalcemia.
Material and Method: The retrospective data of the patients of whom underwent total thyroidectomy between the years of 2012-2013 were evaluated. All the parameters related with hypocalcemia are rated as ‘one’ point. Hypocalcemia is defined as total plasma calcium (Ca) level below 8 mg/dl. Temporary hypocalcemia is defined as recovery of hypoparathyroidizm in 6 months following total thyroidectomy. ‘’Multinomial logistic regression analysis’’, ‘’Chi-Squared test’’, ‘’Fisher’s exact test’’ and ‘’Mann-Whitney U test’’ were used for statistics.
Results: Temporary hypocalcemia occurred in 22 of 155 (14.2%) patients. The existence of parathyroid gland in surgical specimen (p<0.01), the low levels of early postoperative plasma calcium levels (p=0.0001), postoperative plasma magnesium levels (p=0.0001), postoperative plasma parathormone levels (p=0.0001) were statisticallly significant in paired comparison. The score of 3,4,5 were statisticallly significant for predicting the occurance of hypocalcemia (p=0.001). With the score of ≥3/≥4/≥5; sensitivity was 100%/77.27%/59.09%, specifitiy was 46.62%/77.44%/91.73%, negative predictive value was 0.00%/4.63%/6.87% positive predictive value 23.66%/36.17%/54.15% and diagnostic value was 54.19%/77.42%/87.10% respectively.
Conclusion: Postoperative hypocalcemia is multifactorial. Although the existence of 4,5,6, score is free indicator of predicting hypocalcemia, it would not be suggested as an exact scoring system because of the low negative and positive predicitive values. Patients with low values of postoperative early plasma calcium, magnesium and parathormone levels should be followed up carefully for hypocalcemia.

Keywords: Hypocalcemia, predicting hypocalcemia, total thyroidectomy, scoring system.

Total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemiyi öngörmede multifaktöriyel skorlama sistemi oluşturulabilir mi?

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Total tiroidektomi sonrası hipokalsemi bu ameliyatın en sık komplikasyonudur. Bu komplikasyon ciddivsemptomlara yol açıp hastanede kalış süresini uzatabilir. Önceki çalışmalarda tiroidektomi sonrası gelişen hipokalsemiyi tahmin edecek çeşitli faktörler araştırılmıştır. Bu çalışmada hipokalsemiyi öngörmede birden fazla faktör kombinasyonu ile bir risk skorlama sistemi oluşturulması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: 2012-2013 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan 155 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Değerlendirilen tüm parametrelere hipokalsemi gelişimi için birer puan tanımlandı. ‘Hipokalsemi’: Serum total kalsiyum (Ca) düzeyinin 8 mg/dl’ nin altında olması olarak tanımlandı. ‘Geçici hipokalsemi’: Total tiroidektomiyi takiben 6 ay içerisinde düzelen hipoparatiroidizm olarak tanımlandı. İstatistiksel değerlendirmede ‘’Multinomial Lojistik Regresyon analizi’’, ‘’Ki-kare testi’’, ‘’Fisher’in kesinlik Testi’’, ‘’Mann-Whitney U testi’’ kullanıldı.
Bulgular: Çalışmadaki 155 hastanın 22’sinde (%14.2) geçici hipokalsemi gelişti. İkili karşılaştırmada; spesmende paratiroid bezi varlığı (p<0.01), postoperatif erken serum kalsiyum düzeyi (p=0.0001), postoperatif serum magnezyum düzeyi (p=0.0001), postoperatif serum parathormon düzeyi düşüklüğü (p=0.0001) istatistiki olarak anlamlı bulundu. Yapılan skorlamada hastaların 3, 4, 5 ve üzeri puan almaları;
oluşabilecek hipokalsemiyi öngörebilecek, istatistiksel anlamlı gösterge olduğu görüldü (p=0.001). Skor ≥3/≥4/≥5 olduğunda sırası ile sensitivite %100/%77.27/%59.09 spesifite %46.62/%77.44/%91.73 pozitif prediktif değer %23.66/%36.17/%54.15 negatif prediktif değer %0.00/%4.63/%6.87 ve tanı değerleri %54.19/%77.42/%87.10 olarak bulundu.
Sonuç: Postoperatif gelişen hipokalsemi multifaktöriyeldir. Postoperatif hipokalsemiyi öngörmede 4,5,6 skorun varlığı bağımsız gösterge olmasına rağmen negatif ve pozitif prediktif değerlerin düşüklüğü nedeniyle kesin bir skorlama sistemi olarak önerilememektedir. Postoperatif erken kalsiyum, magnezyum ve parathormon düzeyi düşük hastalarda hipokalsemi anlamlı olarak yüksek olduğundan, bu hastalar hipokalsemi gelişimi açısından dikkatli takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, hipokalsemiyi öngörme, total tiroidektomi, skorlama sistemi.

Evren Besler, Nurcihan Aygün, Bülent Çitgez, Hamdi Özşahin, Murat Ferhat Ferhatoğlu, Mehmet Mihmanlı, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Uludağ. Can a multifactorial scoring system be constituted for predicting the hypocalcemia following total thyroidectomy?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 227-233

Corresponding Author: Evren Besler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale