ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Retrospective evaluation of open and laparoscopic surgery outcomes in acute appendicitis [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 208-212 | DOI: 10.5350/SEMB.20140327095335

Retrospective evaluation of open and laparoscopic surgery outcomes in acute appendicitis

Özgür Bostancı1, Şener Okul2, Pınar Yazıcı1, Rıza Gürhan Işıl1, Uygar Demir1, Canan Tülay Işıl3, Mehmet Mihmanlı1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şarköy Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: In our study, postoperative period of laparoscopic and open surgical techniques were comparatively evaluated in patients who underwent surgery for acute appendicitis,.
Material and Method: Patients, who underwent surgery for acute appendicitisin Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, General Surgery Department, between 01.01.2004-20.02.2013 were retrospectively reviewed. Age, gender, preoperative examinations, surgical procedures, intraoperative findings, pathological examination data and postoperative periodwere evaluated. According to operational procedure, patients were allocated in two groups as Group A, conventional appendectomy and Group L, laparoscopic appendectomy.
Results: A total of 3046 patients diagnosed on acute appendicitis were operated. 66% of the patients were male, 34% were female, mean age was of 25.3 (16-98 ) years. Mean operation time was 45.32±8.63 minutes in Group A (n=2662), 49.71±10.11 minutes in Group L (n=384) (p<0.01). Time to return to normal activities was, 11.90±3.6 days in Group A, 7.3±2.5 days in Group L (p<0.01).
Conclusion: Length of hospital stay and time to return to normal activity was shorter in patients undergoing laparoscopic appendectomy compared to conventional appendectomy. Laparoscopic appendectomy is a safe procedure in a hospital with sufficient equipment and experienced team.

Keywords: Acute appendicitis, appendectomy, laparoscopic surgery, conventional surgery.

Akut apandisit olgularında açık ve laparoskopik ameliyat sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi

Özgür Bostancı1, Şener Okul2, Pınar Yazıcı1, Rıza Gürhan Işıl1, Uygar Demir1, Canan Tülay Işıl3, Mehmet Mihmanlı1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Şarköy Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tekirdağ-Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Çalışmamızda akut apandisit nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastalarda laparoskopik ve açık cerrahi teknik postoperatif dönem açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde 01.01.2004-20.02.2013 tarihleri arasında akut apandisit nedeniyle ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, preoperatif dönemde yapılan tetkikler, ameliyat prosedürü, intraoperatif bulgular, patolojik inceleme verileri ve postoperatif dönem değerlendirildi. Hastalar operasyon prosedürüne göre konvansiyonel appendektemi (Grup A) ve laparoskopik appendektomi (Grup L) olarak iki grupta incelendi.
Bulgular: Akut apandisit tanısı ile toplam 3046 hasta ameliyat edildi. Hastaların %66’sı erkek, %34’ü kadın olup yaş ortalaması 25.3 (16-98) yıl idi. Grup A (n=2662)’da ortalama ameliyat süresi 45,32±8.63 dakika, Grup L (n=384)’de 49.71±10.11 dakika olarak saptandı (p<0.01). Normal aktivitelere dönüş süreleri Grup A’da 11.90±3.6, Grup L’de 7.3±2.5 gün olarak bulundu (p<0.01).
Sonuç: Laparoskopik appendektomi uygulanan hastalarda, hastanede yatış süresinin ve normal aktivitelere dönüş zamanının konvansiyonel appendektomiye göre daha kısa olduğu, görülmektedir. Laparoskopik appendektomi yeterli tecrübeye sahip bir ekip ve gerekli ekipmanın olduğu bir hastanede güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, appendektomi, laparoskopik cerrahi, konvansiyonel cerrahi.

Özgür Bostancı, Şener Okul, Pınar Yazıcı, Rıza Gürhan Işıl, Uygar Demir, Canan Tülay Işıl, Mehmet Mihmanlı. Retrospective evaluation of open and laparoscopic surgery outcomes in acute appendicitis. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 208-212

Corresponding Author: Özgür Bostancı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale