ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Preoperative evaluation of doppler ultrasound indices in postmenopausal ovarian masses [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 176-181 | DOI: 10.5350/SEMB.20140314041608

Preoperative evaluation of doppler ultrasound indices in postmenopausal ovarian masses

Burçin Demirel1, Veli Mihmanlı2, Gözde Toprakçı2, Mehmet Fatih Fındık2, Orhan Özen2, Fatih Kantarcı3
1Özel Bayındır Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye

Objective: The aim of this study was to evaluate the value of quantitative spectral Doppler ultrasound (DUS) flow measurements in ovarian tumors in postmenopausal women.
Material and Method: This prospective study included 23 postmenopausal women with preoperative diagnosis of ovarian tumor. Patients were examined with transvaginal DUS 2 to 4 days before surgery. The resistive index (RI) and pulsatility index (PI) of the mass were evaluated by transvaginal DUS examination.
Results: The histopathologic examination of the surgical specimens revealed 8 malignant, 13 benign and 1 borderline tumor. The mean RI and PI for malignant tumors were 0.37 (range 0.35-0.45) and 0.61 (range 0.43-0.85), respectively. The mean RI and PI for benign tumors were 0.61 (range 0.30-0.91) and 1.21 (range 0.36-3.02), respectively. The Mann-Whitney U test revealed a statistically significant (p<0.05) correlation between the DUS measurements and histopathologic results. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive cut-off values for RI less than 0.4 was 77%, 85%, 77%, and 85% respectively, in the diagnosis of malignant lesions. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive cut-off values for PI less than 0.7 was 77%, 78% 70%, and 84% respectively.
Conclusion: Quantitative transvaginal DUS flow measurements provides sensitive and specific results in differentiating benign from malignant ovarian tumors in postmenopausal women.

Keywords: Ovarian neoplasm, benign, malignant, doppler ultrasound, resistive index, pulsatilityindex.

Postmenopozal over kitlelerinde spektral doppler ultrason parametrelerinin preoperatif değerlendirmesi

Burçin Demirel1, Veli Mihmanlı2, Gözde Toprakçı2, Mehmet Fatih Fındık2, Orhan Özen2, Fatih Kantarcı3
1Özel Bayındır Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İstanbul-Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı postmenopozal kadınlarda görülen over tümörlerinde kantitatif spektral Doppler ultrasonografi (DUS) akım ölçümlerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif çalışmaya preoperatif over tümörü tanısı alan 23 postmenopozal kadın dahil edildi. Hastalar operasyondan 2-4 gün öncesinde transvajinal DUS ile incelendi. Ovaryen tümörlerdeki akımlarda rezistans indeks (Rİ) ve pulsatilite indeksi (Pİ) transvajinal DUS ile değerlendirildi.
Bulgular: Cerrahi sorası yapılan histopatolojik incelemede kitelerin 8’i malign, 13’ü benign ve 1’i borderline tümör olarak belirlendi. Malign tümörler için ortalama Rİ ve Pİ sırasıyla 0.37 (0.35-0.45) ve 0.61 (0.43-0.85) idi. Benign tümörler için ortalama Rİ ve Pİ sırasıyla 0.61 (0.30-0.91) ve 1.21 (0.36-3.02) idi. Ki-kare testinde DUS ölçümleri ve histopatolojik sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) korelasyon saptandı. Malign lezyonları saptamada 0.4’ten küçük Rİ için; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %77, %85, %77 ve %85; 0.7’den küçük Pİ için; duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri sırasıyla %77, %78, %70 ve %84 olarak hesaplandı.
Sonuç: Kantitatif transvajinal DUS akım ölçümleri postmenopozal kadınlarda malign over tümörlerinin benign over tümörlerinden ayrımında duyarlı ve özgül sonuçlar sağlar.

Anahtar Kelimeler: Over neoplazmı, benign, malign, doppler ultrason, rezistans indeksi, pulsatiliteindeksi.

Burçin Demirel, Veli Mihmanlı, Gözde Toprakçı, Mehmet Fatih Fındık, Orhan Özen, Fatih Kantarcı. Preoperative evaluation of doppler ultrasound indices in postmenopausal ovarian masses. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 176-181

Corresponding Author: Burçin Demirel
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale