ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Evaluation of patients hospitalised in pediatrics clinic for profound anemia and diagnosed as iron deficiency [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 234-238 | DOI: 10.5350/SEMB.20140421022006

Evaluation of patients hospitalised in pediatrics clinic for profound anemia and diagnosed as iron deficiency

Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Iron deficiency is one of the major health problems in the world. The aim of this study was to evaluate cases hospitalized to pediatrics clinic with profound anemia (Hb < 7 g/dl) and investigated for iron deficiency anemia.
Material and Method: Patients with the diagnosis of iron deficiency investigated for etiologic reasons with evaluation according to age, gender, physical examination and laboratory findings.
Results: 15 were female (53.3%) and 13 were male (46.5%) from total of 28 cases. The ages of study group were between 4 and 18 with a mean of 13.25±4.68 years. 21 of cases were in adolescent age group defined as 11-18 age group. 11 were female (52.4%) and 10 were male (47.6%) in adolescent age group. 9 patients in this age group (42.8%) were admitted with bleeding. Upper gastrointestinal endoscopy performed 4 of the patients from cases with gastrointestinal bleeding and 3 of them detected helicobacter pylori positive from biopsy samples. Body Mass Index (BMI) of adolescent cases was calculated and from 13 cases; 4 were normal and only one of them was mildly obese. Prominent feature of the patients was scarcity of red meat consumption. The most obvious pathologic sign of physical examination was skin pallor found in all patients. Other findings were murmur at mesocardiac focus (46.4%) and tachycardia (14.3%). Laboratory findings at application moment were Hb 5.59±1.85 g/dl, MCV 68.76±16.4 fL, RDW 21,55±6.45%, white blood cell count 7167±4528/mm3, platelet count 326.000±241.013/mm3, serum iron level 18.2±9.92 µg/dl, serum iron binding capacity 444±110.13 µg/dl, transferrin saturation 4.03±2.26%, ferritin 8.83±12.1 ng/ml. 13 cases (46.4%) were transfused with packed red blood cells because they developed signs of cardiac failure. Iron therapy was administered to all
Conclusion: Profound anemia because of iron deficiency seen especially adolescent age group and only less than half associated with bleeding and all cases had scarcity of red meat consumption suggests nutritional deficiency.

Keywords: Profound anemia, iron deficiency anemia, adolescent anemia.

Derin anemi nedeni ile çocuk kliniğine yatırılıp demir eksikliği tanısı alan olguların değerlendirilmesi

Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Demir eksikliği dünyadaki önemli sağlık problemlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı Çocuk Kliniğine derin anemi (Hb<7 g/dl) nedeniyle yatırılıp incelenen demir eksikliği anemili olguları değerlendirmekti.
Gereç ve Yöntem: Demir eksikliği tanısı konulan olguların yaş, cinsiyet, fizik inceleme ve laboratuar bulguları değerlendirilerek etyolojik nedenler araştırıldı.
Bulgular: Toplam 28 olgunun 15’i kız (%53.5), 13’ü erkekti (%46.5). Yaşları 4 ile 18 yaş arasında olup ortalama 13.25±4.68 yıldı. Olguların 21’i 11-18 yaş grubu denilen adolesan yaş grubundaydı. Adolesan yaş grubundaki hastaların 11’i kız (%52.4), 10‘u (%47.6) erkekti. Bu yaş grubundaki hastaların 9‘u (%42.8) kanama ile başvurmuştu. Gastrointestinal kanaması olan hastaların dördüne üst gastrointestinal endoskopi yapıldı ve üçünde biyopsi örneklerinde helicobacter pylori pozitifliği saptandı. Adolesan olguların beden kitle indeksleri (BMI) hesaplandığında 13 olgunun zayıf, 4 olgunun normal, yalnızca 1 olgunun hafif obez olduğu görüldü. Hastaların belirgin özelliği kırmızı et tüketimin azlığıydı. En belirgin patolojik fizik inceleme bulgusu tüm olgularda saptanan belirgin cilt solukluğuydu. Diğer bulgular mezokardiyak odakda duyulan üfürüm (%46.4) ve taşikardi (%14.3) idi. Hastaların başvuru sırasındaki laboratuar değerleri Hb 5.59±1.85 g/dl, MCV 68.76±16.4 fL, RDW %21.55±6.45, lökosit sayısı 7167±4528/mm3, trombosit sayısı 326.000±241.013/mm3, serum demiri 18.2±9.92 µg/dl, serum demir bağlama kapasitesi 444±110.13 µg/dl, transferrin satürasyonu %4.03±2.26, ferritin 8.83±12.1 ng/ml idi. Olguların 13’ünde (%46.4) kalp yetmezliği bulguları geliştiğinden eritrosit süspansiyonu transfüzyonu yapıldı. Tümüne demir tedavisi uygulandı.
Tartışma: Demir eksikliğine bağlı derin aneminin özellikle adolesan yaş grubunda görülmesi, bunun ancak yarısından azının kanama ile ilişkilendirilmesi ve hastaların tümünde kırmızı et tüketiminin azlığı besinsel yetersizliği düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Derin anemi, demir eksikliği anemisi, adolesan anemileri.

Önder Kılıçaslan, Zeynep Yıldız Yıldırmak, Nafiye Urgancı. Evaluation of patients hospitalised in pediatrics clinic for profound anemia and diagnosed as iron deficiency. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 234-238

Corresponding Author: Önder Kılıçaslan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale