ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 192-197 | DOI: 10.5350/SEMB.20140412070541

Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery

Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Objective: Although number of vacuum operative vaginal deliveries is low nowadays, it still remains important. In this study, maternal and fetal characteristics and perinatal outcomes of the vacuum operative vaginal deliveries were evaluated in a single center during 5 years period.
Material and Method: Study was conducted in Zeynep Kamil Obsetrics, Gynecology and Pediatrics Education and Research Hospital which is a reference hospital. Cases of vacuum operative vaginal deliveries between January 1998 and December 2012 were reviewed retrospectively. Cases where vacuum exctractor was used in single, live and cephalic presentation births were included in the study. Recorded data about maternal demographic characterisctics, intrapartum characteristiscs and neonatal outcomes were analysed with SPSS programme.
Results: During the last 5 years period, 31497 vaginal births occured. Incidence of vacuum exctractor usage during this period was evaluated to be 0.4% (n: 126). It was observed that, in the 5 years period, mean vacuum operative vaginal deliveries per year decreased from 0.4% (n: 37) to 0.2% (n: 11). None of the patients had history of strenuous delivery. Number of nullaparous patients and multiparous
patients were 93 (91.9%), 33 (26.2%); respectively. Sixteen percent of the patients (n: 21) had perianal laceration, vaginal laceration and cervical laceration. Five fetuses (3.9%) holded occiput posterior position and the remaining 121 fetuses (96%) holded occiput anterior position. Twenty one out of 126 newborn (16.6%) babies had cephal hematoma, 54 babies (42.8%) had caput succadenum. Intracranial hemorrhage, subgaleal hematoma or death was not observed. Babies born in occiput posterior position and occiput anterior position were compared according to cephal hematom occurence. Results were n: 3, 60% and n: 18, 14.8%; respectively. The difference was statistically significant.
Conclusion: Vacuum extractor usage loses in value by the day and it is not tought how to use it in daily practice routinely in residency training due to its serious complications. But when applied correctly under necessary conditions by experienced phsycians it does not cause maternal and fetal complications also it can decreases perinatal complications. Anyone who is trained in delivery should know to apply vacuum extractor.

Keywords: Vacuum, risk factors, perinatal effects.

Vakum ile operatif vajinal doğumun perinatal etkileri

Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul-Türkiye

Amaç: Vakum aleti kullanılan operatif vajinal doğum sayısı güngeçtikçe azalsa da önemini korumaktadır. Tek merkezde 5 yılda vakum aleti kullanılan operatif vajinal doğumlardaki maternal ve fetal özellikler ve perinatal sonuçlar değerlendirilmiştir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, refere bir merkez olarak hizmet veren Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1998 Ocak ayı ve 2012 Aralık ayı arasında vakum aletinin kullanıldığı vajinal doğum vakalarının retrospektif taranması ile gerçekleştirildi. Tekiz, canlı, sefalik gelişli vaginal doğumlarda vakum aletinin uygulandığı vakalar değerlendirildi. Hastaların kayıt altına alınmış olan maternal demografik özellikleri, intrapartum özellikleri ve neonatal sonuçları bilgisayar veritabanında analiz edildi.
Bulgular: Son 5 yıllık dönemde toplam vaginal doğum sayısı 31497 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki vakum aleti kullanım sıklığı %0.4 (n: 126) olarak değerlendirilmiştir. Vakum aleti ile yıllık vaginal doğum sıklığının 5 yıl içerisinde %0.4’ten (n: 37) %0.2’ye (n: 11) düştüğü izlenmiştir. Vakum ile doğum yaptırılan hastaların hiçbirinde önceki doğumlarında zorlu doğum öyküsü yoktur. Nullipar hasta sayısı 93 (%91.9), multipar hasta sayısı 33 (%26.2) olarak tespit edilmiştir. Hastaların %16’sında (n: 21) doğum sırasında perianal deşur, vajinal laserasyon ve servikal laserasyon meydana gelmiştir. Fetusların 5’ne (%3.9) oksiput posterior (OP) pozisyonunda, kalan 121’ne (%96) oksiput anterior (OA) pozisyonunda doğum sırasında vakum uygulanmıştır. Vakum ile doğum yaptırılan toplam 126 yenidoğandan 21’de (%16.6) sefal hematom (SH), 54’de (%42.8) kaput suksedaneum (KS) gelişmiş, hiçbir yenidoğanda intrakranial kanama, subgaleal hematom ya da ölüm izlenmemiştir. OP ile OA pozisyonunda doğan yenidoğanların sefal hematom gelişimi açısından karşılaştırıldığında (sırasıyla n: 3, %60 - n: 18, %14.8) aradaki fark istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p: 0.008).
Sonuç: Doğum sırasında vakum uygulaması yıllar içinde çok azalmıştır. Asistan eğitiminde artık nadiren görülmektedir ve oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle rutin eğitimde uygulama yaptırılmamaktadır. Doğru endikasyonda, bu konuda deneyimli kişiler tarafından uygulandığında ciddi maternal ve fetal komplikasyonları olmayan basit, hızlı sonuç veren ve perinatal komplikasyonları azaltan bir uygulamadır. Doğum eğitimi alan herkesin vakum uygulamayı bilmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vakum, risk faktörleri, perinatal etkileri.

Resul Karakuş, Doğukan Anğın, Osman Temizkan, Mesut Polat, İlhan Şanverdi, Seren Karakuş, Ferhat Ekinci. Perinatal effects of vacuum operation at vaginal delivery. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 192-197

Corresponding Author: Osman Temizkan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale