ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The usefulness of latency difference test of fourth digit median- ulnar in carpal tunnel syndrome [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 188-191 | DOI: 10.5350/SEMB.20140122071022

The usefulness of latency difference test of fourth digit median- ulnar in carpal tunnel syndrome

Zahide Mail Gürkan1, Hülya Ertaşoğlu Toydemir2, Lale Gündoğdu Çelebi2, Münevver Gökyiğit2
1Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Carpal tunnel syndrome (CTS) is the most common entrapment neuropathy. In this study, 4th finger median and ulnar nerve sensory latency difference test in minimal and mild carpal tunnel syndrome and the amplitude difference test between the 2nd finger median sensory response and the 5th finger ulnar sensory response were evaluated and their usefulness were discussed.
Material and Method: In this study, the patients admitted to Şişli Etfal Training and Research Hospital Neurology Clinic, EMG laboratory with the diagnosis of CTS were included. In addition to conventional electrophysiological methods, 4th finger median - ulnar nerve sensory latency difference test was used. Electrophysiological studies were performed using Medelec Saphire 4E EMG device. Data was evaluated with Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows 17 program and descriptive analysis was performed.
Results: In 3 (17.64%) of the 17 patients who had abnormality in the 4th finger of median-ulnar sensory latency difference test, 2nd digit median nerve sensory response amplitude was found to be lower than the 5th digit ulnar nerve sensory amplitude response.
Conclusion: In our study, which is a preliminary study, a small number of patients whose 4th finger median-ulnar sensory latency difference test were abnormal also revealed a relative decrease in 2nd digit median nerve sensory response amplitude. Further studies with a larger group of patients are needed. The amplitude difference test between 2nd digit median and 5th digit ulnar sensory response may be an alternative sensitive method in order to obtain faster results and to identify early cases of CTS.

Keywords: Median nerve, carpal tunnel syndrome, electrophysiological tests.

Karpal tünel sendromunda dördüncü parmak median- ulnar duysal yanıt latans farkı testinin kullanımı

Zahide Mail Gürkan1, Hülya Ertaşoğlu Toydemir2, Lale Gündoğdu Çelebi2, Münevver Gökyiğit2
1Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Karpal Tünel Sendromu (KTS) en sık tuzak nöropatisidir. Bu çalışmada, minimal ve hafif karpal tünel sendromunda 4. parmak median ve ulnar sinir duysal latans farkı testi ile 2. parmaktan bakılan median duysal yanıt ve 5. parmaktan bakılan ulnar duysal yanıt amplitüdlerinin farkı karşılaştırılmış ve yararlılıkları tartışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği EMG laboratuarına KTS ön tanısı ile başvuran hastalar dahil edildi. Rutin elektrofizyolojik yöntemlere ek olarak 4. parmak median - ulnar sinir duysal latans farkı testi kullanıldı. Elektrofizyolojik inceleme Medelec Saphire 4E EMG cihazı kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Windows 17 programı tanımlayıcı analizleri kullanıldı.
Bulgular: 4. parmak median- ulnar duysal latans farkı testinde patoloji saptanan 17 hastamızın 3’ ünde (%17.64) 2. parmak median sinir duysal yanıt amplitüdü 5. parmak ulnar sinir duysal yanıt amplitüdünden daha düşük olarak saptandı.
Sonuç: Az sayıda hasta grubu ile bir ön çalışma niteliğinde olan bu çalışmamızda 4. parmak medianulnar duysal latans farkı testi ile tanı konulmuş KTS vakalarının sınırlı bir kısmında median sinir duysal yanıt amplitüd düşüklüğünü gözlenmiştir. Bu sonucun daha geniş hasta grubu ile yapılacak çalışmalar ile araştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha hızlı sonuç almak ve erken dönem KTS vakalarını saptamak için 2. parmak median ve 5. parmak ulnar duysal yanıt amplitüdü farkının hassas yöntemler arasında yerini alabileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Median sinir, karpal tünel sendromu, elektrofizyolojik testler.

Zahide Mail Gürkan, Hülya Ertaşoğlu Toydemir, Lale Gündoğdu Çelebi, Münevver Gökyiğit. The usefulness of latency difference test of fourth digit median- ulnar in carpal tunnel syndrome. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 188-191

Corresponding Author: Zahide Mail Gürkan
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale