ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Internalized stigmatization and its effect on functionality in patients with major depressive disorder or psychotic disorder [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 198-207 | DOI: 10.5350/SEMB.20140505052218

Internalized stigmatization and its effect on functionality in patients with major depressive disorder or psychotic disorder

Can Sait Sevindik1, Ömer Akil Özer2, Uğur Kolat3, Rabia Önem4
1Ardahan Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ardahan-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kayseri-Türkiye
4Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Nevşehir-Türkiye

Objective: IInternalized stigmatization is to accept negative stereotypes of the individual in society for himself and as a result of this, to withdraw himself from society in negative emotions like worthlessness and shame. In this study; we aim to determine, if there was any difference between Internalized stigmatization and functioning scores in depression and psychotic patients in remission and the effect of internalized stigmatization on functionality
Material and Method: 50 depression patients in remission and 50 psychotic patients in remission, who attended Sisli Etfal Educating and Researching Hospital Psychiatry department, were recruited in this Cross-sectional study. The primary independent variable was disease type, Internalized Stigmatization and functionality were dependent variables. Internalized Stigmatization of Mental Illness Scale and the Brief Assessment of Functioning Scale were used.
Results: Internalized stigmatization scores were nearly similar in both patient groups. Social withdrawal scores in psychotic patients and resistance to stigmatization scores of depressed patients were higher compared to the other group. Functioning subscale scores were statically different in patient groups, psychotic patients had difficulty in functioning more than depression patients.
Conclusion: In this study, we found that internalized stigmatization has a negative effect in functionality in both depressive and psychotic patients. Stigmatization effect should be considered, especially in psychotic patients, while giving medical and functionality therapies.

Keywords: Depression, psychosis, internalized stigmatization, functionality.

Major depresif bozukluğu veya psikotik bozukluğu bulunan hastalarda içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik üzerine etkisi

Can Sait Sevindik1, Ömer Akil Özer2, Uğur Kolat3, Rabia Önem4
1Ardahan Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Ardahan-Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye
3Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Kayseri-Türkiye
4Nevşehir Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Nevşehir-Türkiye

Amaç: İçselleştirilmiş damgalanma, bireyin toplumdaki olumsuz kalıp yargıları kendisi için kabullenmesi ve bunun sonucunda değersizlik, utanç gibi olumsuz duygularla kendisini toplumdan geri çekmesidir. Remisyondaki depresyon hastaları ile psikotik hastalar arasında içselleştirilmiş damgalanma ve işlevsellik puanları açısından farklılık olup olmadığının ve içselleştirilmiş damgalanmanın kişinin işlevselliği üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran remisyondaki depresyon hastaları ve psikotik hastalarda yapılmıştır. Görüşmeyi kabul eden 50 depresyon hastası ve 50 psikotik hasta ile çalışma yapılmıştır.Temel bağımsız değişken hastalık tipi iken, bağımlı değişkenler içselleştirilmiş damgalanma ve işlevselliktir. Çalışmada Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği ve Kısa İşlevsellik Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: İçselleştirilmiş damgalanma puanları her iki hasta grubunda birbirine yakın bulunmuştur. Psikotik hastalarda sosyal geri çekilme, depresyon hastalarında ise damgalanmaya karşı direnç puanları daha yüksekti. Her iki hasta grubunda da işlevsellik ve alt ölçek puanları arasında farklılık bulunurken bu fark psikotik hastaların işlevsellikte daha fazla zorlandıkları yönündedir.
Sonuç: Bu çalışmada hem depresyon hastaları hem de psikotik hastalarda içselleştirilmiş damgalanmanın işlevselliği olumsuz yönde etkileyebileceği bulunmuştur. Psikiyatrik tedavilerde ve psikiyatri hastalarını konu alan işlevsellik çalışmalarında özellikle psikotik hastalarda damgalanmanın etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, psikoz, içselleştirilmiş damgalanma, işlevsellik.

Can Sait Sevindik, Ömer Akil Özer, Uğur Kolat, Rabia Önem. Internalized stigmatization and its effect on functionality in patients with major depressive disorder or psychotic disorder. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2014; 48(3): 198-207

Corresponding Author: Can Sait Sevindik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale