ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Tıp Bülteni - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 36 (4)
Cilt: 36  Sayı: 4 - 2002
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.
Anafilaksi
Anaphylaxis
Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 7 - 10
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Intrapartum glukozun neonatal asfiksiye etkisi
The effect of intrapartum glucose to the neonatal asfixia
Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın, Eser Ağar, Inci Davas
Sayfalar 11 - 15
Amaç: Intrapartum intravenöz sıvı verilen hastalarda glukozım umbilikal kord asid haz dengesi üzerine etkilerini araştırdık.
Materyal ve Metod: 2002 Şubat-2002 Haziran tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde takip edilen düşük obstetrik riske sahip gebelere intrapartunı %5 dekstrozla ringer laktat solüsyonu ve dekstrozsıız ringer laktat solüsyonu verilerek umbilikal kord asit baz değerleri ölçüldü.
Bulgular: Çalışınaya 158 gebe intrapartunı gebe ile başlandı.22 hasta kriterlere uymadığından çalışma dışı bırakıldı.Çalışmaya alman hastalar arasında her iki grupta da demografik dağılım açısından istatistiki bir fark yoktu. 72 hastaya %>5 glukozlu ringer laktat solüsyonu. 64 hastaya dekstrozsıız ringer laktat solüsyonu uygulandı.Kord arteriel glukoz düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark yoktu. (Grup 1.92.6 mg/dl;Grup 2: 86.7 mg/dl) Yenidoğan açlık kan şeker düzeyleri Grup 1: 56.3 mg/dl;Grup 2: 52.8 mg/dl. Umbilikal arter pH değerleri iki grup arasında belirgin olarak farklıydı ancak istatistiki anlamlılık yoktu p=0.08. pC02 ortalaması istatistiki olarak farklıydı p<0.05.
Sonuç: Bu bulgular eşliğinde intrapartunı intravenöz sıvı uygulamasında %5 glukoz içeren solüsyonun daha çok tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Objective: We repearclied the effect of glucose on acid base status of umbilical cord on the patients that were given intravenous fluid in intrapartum.
Material and method: Umbilical cord acid-base values were measured by giving intrapartum 5% dextrose ringer lactcit solution and ringer lactate solution without dextrose to the pregnants who have minimum obstetric risk, followed by the Sisli Etfal Hospital 2. Gynecology and Obstetrics Department between 2002 February-2002 June.
Results: The study was started with 158 intrapartum pregnants.22 of them were left out of the studybecause of not matching the criters. There was no statistical difference for the demographic distribution between the two groups of the patients taken into the study. 5% glucose ringer lactat solution was given to the 72 patients and ringer lactat solution without dextrous was given to the 64 patients. There was no significant difference between the levels of cord arterial glucose.(Group 1: 92.6 mg/dl;Group 2: 86.7mg/dl)Newborn Fastino blood glucose levels Group 1: 56.3 mg/dl;Group 2: 52.8 mg/dl. Umbilical arter pH values were different significantly between the two groups but there was no statistical difference p=0.08.pC02 avarage was different statistically p<().05.
Conclusion: We think that the solution containing 5% glucose must be preferred much more in the intrapartum intravenous fluid application accompanied with these findings.

3.
Bronşiyolitli süt çocuklarında farklı ilaç kombinasyonlarının etkinliğinin karşılaştırılması
Comparisons of effectiveness of different drug combinations in the treatment of bronchiolitis in infancy
Beyhan Yıldırım, Abdulkadir Göğremiş, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Feyzullah Çetinkaya
Sayfalar 16 - 19
Bu çalışmada süt çocukluğu döneminde sık rastlanan bir sorun olan bronşiyolit tedavisinde nebulizer ile verilen tek başına salbutamol, salbutamol+ budesonid ve salbutamol+ budesonid+ipratropiyum bromür tedavilerinin etkinlikleri karşılaştırılın ıştır. Çalışmaya toplam 42 çocuk alınmış ve hastalar hastaneye başvuru sıralarına göre rastgele olarak bu tedavi protokollerinden birine alınmışlardır. Hastaneye yatırılan hastalar akciğer grafısi, nabız sayısı, solunum sayısı, oksijen satiirasyonu ve semptom skorları ile izlenmişlerdir. Çalışmanın sonunda hastaların her üç tedavi şeklinden de kısmen yarar gördüğü ancak gruplar arasında hastanede kalış süresi ve hastalığın şiddeti yönünden fark olmadığı sonucuna varılmıştır.
In this study we have compared the effectiveness of salbutamol with salbutamol plus budesonide or salbutamol plus budesonide and ipratropium bromide in the treatment of bronchiolitis which is a common health problem in infancy. The study group consisted of 42 children and the patients were admitted to one of the study groups in the sequence of hospital admission. The hospitalized patients were followed with chest radiographs, pulse rates, respiration rates and oxygen saturation in addition to symptom scores. In the end of the study all patients in three groups improved mildly but no significant difference was observed among the groups for symptom scores and other criteria.

4.
Süt çocukluğu dönemi bakteriyel pnömonilerinde üç farklı antibiyotik tedavisinin karşılaştırılması
A comparison of three different antibiotic combinations in the treatment of Bacterial pneumonia among infants
Abdülkadir Göğremi, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Bilge Sertel Tüfekçi
Sayfalar 20 - 26
Amaç: Bu çalışmanın amacı 2 ay-2 yaş arası bakteriyel pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan süt çocuklarında, penisilinG+kloramfenikol, ampisilin +sulbaktam ve seftriakson gibi geniş spektrumlu antibiotiklerin tedavi etkinliği ve maliyetini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 3. Çocuk Kliniği ’ine bakteriyel pnömoni tanısı ile yatırılan 2 ay - 2 yaş arası hastaların prospektif takibi ile yapıldı. Çalışmaya 50 hasta alındı ve hastalara üç farklı antibiyotik tedavisinden biri rastgele tek kör yöntemle verildi ve 10 günlük tedavi sonunda tedavi modellerinin etkinliği değerlendirildi.
Bulgular: Her üç ilaç grubunda da antibiyotik tedavisi etkin bulundu (P<0.001). Gruplar arasında klinik, laboratuar ve radvografik iyileşme açısından anlamlı bir fark saptanmadı. PenisilinG+kloramfenikol grubunda ilaç maliyeti anlamlı olarak düşük, ancak hemşire viziti açısından diğer iki gruptan iki kat fazla bulundu.
Sonuçlar: 2 ay- 2 yaş arası çocuklarda bakteriyel pnömoni tedavisinde penisilinG+kloramfenikol, ampisilin + sulbaktam ve seftriakson seçeneklerinin her üçü de etkilidir. Penisilin G + klorenfenikol ilaç maliyeti olarak daha düşük olmasına karşın hemşire viziti açısından daha fazla yük getirmektedir.
Objective: The diagnosis and the treatment of community> acquired bacterial pneumonia is a serious child health problem in Turkey and many other developing countries. The aim of this study is to evaluate the cost and the effectiveness of three different antibiotic combinations in the treatment of community? acquired bacterial pneumonia among infants aged 2-24 months.
Study design: We enrolled 50 infants (aged 2-24 months) with bronchopneumonia in a randomized-controlled trial of 10 days of treatment with penicillin G+chloramphenicol, ampicillin+sulbactam and seftriakson. We evaluated the clinical improvement and the cost of therapy at the end the study.
Results: The cure rates were similar in each group and the antibiotic combinations in all therapy groups were found effective (P<0.001).
Conclusions: Antibiotic treatment in all three groups were as same as effective. The cost of the penicillin G + chloramphenicol treatment was cheaper in drug price but much expensive in nurse visiting.

5.
6-36 ay arası çocuklarda krup tedavisinde nebulize budesonid, parenteral deksametazon ve oral deksametazonun etkinliklerinin karşılaştırılması
A comparison of nebulized budesonide, intramuscular and oral dexamethasone in the treatment of croup among children aged 6-36 months
Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Inan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol
Sayfalar 27 - 30
Amaç: Krup ya da akut larengotrakeabronşit, çocuklarda en sık görülen üst havayolu darlığı sebebidir. Acil tedavisinde soğuk buhar, nebulize rasemik epinefrin ve steroidler kullanılmaktadır. Steroid tedavisi oral, inhaler veparenteral yoldan uygulanabilir. Bu çalışmada krup tanısı konan 60 hastada steroid tedavisi iiç farklı yoldan verilerek etkinlikleri karşılaştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Yaşları 6 ay- 36 ay arasında yaşları değişen 60 hasta dört gruba ayrıldı. Bu gruplardan birincisine nebulize budesonid, ikinci gruba oral, üçüncü gruba ise pareııteral deksametazon verildi ve bunlar plasebo verilen dördüncü grupla karşılaştırıldı. Tiim hastalar “ Westley Krup Skoru ” ile, ilk başvuruda (0. saat), 24, 48 ve 72. saatlerde değerlendirildi.
Bulgular: Steroid tedavisi alan hasta gruplarının krup skorlarındaki düzelme plasebo grubuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı bulundu. Fakat oral, inhaler ve intramuskuler steroid uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç olarak: Krup tedavisinde her üç yoldan verilen steroid de etkili bulunmuş olup ilaç seçimi hastanın bulunduğu koşullara ve hekimin tercihine göre yapılmalıdır.
Objective: In this study the effectiveness of nebulized budesonide, intramuscular and oral dexamethasone are compared in the treatment of croup.
Study design: We conducted a randomized- placebo controlled clinical trial among children aged 6-36 months (N=60 ) admitted to hospital with croup. We divided 60 patients in four groups. The first group was treated with nebulized budesonide, second with oral and third with intramuscular dexamethasone. The effects of all treatment models are evaluated with “Westlev Croup Score " and compared with placebo group.
Results: At the end of study the croup scores of all steroid treatment groups were significantly better than placebo group, but there was no statistically difference between three treatment groups.
Conclusions: In the croup treatment inhaler, oral and parenteral steroids have the same effectiveness and the choice depends on conditions of the patient and his doctor.

6.
Koroner arter hastalıklı postmenopozal kadınlarda endojen seks hormon düzeylerinin ciddi iskemi ile ilişkisi
The relationship between severe ischemia and endogenous sex hormone levels in postmenopausal women with coronary artery disease
Fatih Borlu, Ali Özgür Öztürk, Kerim Küçükler, Songül Peker, Nihat Özer
Sayfalar 32 - 35
Amaç: Klinik ve laboratuvar olarak koroner arter hastalığı(KAH) olan postmenopozal kadınlarda serum serbest testosteron ve östradiol düzeyleri ile mevcut koroner iskemi arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.
Materyal ve Metod: KAH’lı 94 kadın ve 46 sağlıklı kadın alındı. Gruplar klinik, biyokimyasal, anjiografık, egzersiz testleri ve SPECT sonuçlarına göre normal, hafıf-orta ve ciddi iskemi olarak ayrıldı ve bunlarda östradiol ve serbest testosteron hormonları bakıldı.
Bulgular: Östradiol düzeyi ciddi iskemik grupta diğer gruplara göre anlamlı şekilde azalmış bulundu(p<(),01).Serbest testosteron düzeyi ciddi iskemik grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek iken(p=0,02),total testosteron açısından fark bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışmamızın sonuçları,ciddi KAH olan postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin ne derecede gerekli olduğunu vurgulayıcı ve tereddütleri giderici niteliktedir.
Objective: This study prospectively evaluated the association between endogenous serum sex hormone levels and the degree of myocardial ischemia in postmenopausal women with established as clinical and laboratory coronary heart disease.
Material and Methods: 94 women with coronary artery disease and 46 healthy women were included in the study.These groups were enrolled as clinic,biochemical,angiographic,exercise test and SPECT findings. The two groups were seperated as normal,mild- moderate and severe ischemia according to the results of the tests.Serum estradiol and free testosteron levels were measured in the last two groups and compared.
Results: The estradiol levels were significantly lower than other groups in the severe ischemic group(p<(),01). Free testosteron levels were significantly higher than other groups in the severe ischemic group(p=(),()2).No difference was found in total testosteron levels between all groups

7.
Ağustos 1999 daki Marmara depreminin Şişli Etfal Hastanesi ve Plastik Cerrahi Kliniği açısından değerlendirilmesi
Evaluation of 1999 Marmara earthquake from the Perspective of Sisli Etfal Hospital and plastic surgery clinic
Kemal Uğurlu, Ilkay Hüthüt, Onur Egemen, Semra H. Karşıdağ, Soner Tatlıdede, Gürsel Turgut, Ismail Kuran, Lütfü Baş
Sayfalar 36 - 39
Büyük can ve mal kaybına yol açan felaketler arasında depremler önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin 1999’da yaşadığı Marmara depreminde hastanemize başvuran 163 hasta ile ilgili tecrübelerimiz ve deprem sırasında yaşanan organizasyon sorunları bu çalışmada değerlendirilmiştir.
Earthquakes has an important place among other disasters resulting with life and property loss. After the Marmara earthquake that occured in 1999, 163 patients applied to our hospital. In this paper we evaluated our experiences with these patients and organisation problems that have been faced after the earthquake.

8.
Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız
The results of radiotherapy in epidermoid lung cancer patients
D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Maral, Ö. Aksakal, N. Kozan, Y. Başer, D. Özcan, O. Incekara
Sayfalar 40 - 43
Amaç: Bu çalışmada 174 Akciğer Kanserli epidermoid karsinom histopatolojive sahip hastaların redrospektf olarak aldıkları tedavilere ve evrelere göre ortalama ve median sağkalımlar yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: 1996-1999 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğinde tedavi ve takipleri yapılan 174 Akciğer kanserli epidermoid karsinom histopatolojive sahip hastalar redrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Takip edilen 174 akciğer kanserli hastaların yaş dağılımında en çok 61 yaş ve iizeri olup, hastaların 53 ’ü Evre IHA. 71 ‘i EvrelIIB. 32 ‘si EvrelV’diir. Evre 1-11: 9 hastaya sınırlı cerrahi ( segmentektomi ) sonrası RT ( 50Gy ) uygulandı. 3 hasta medikal inoperabl kabul edilip sadece RT ( 50Gy). 1 hastaya ise cerrahi sonrası adjuvan tedavi uygulanmadı.Evre IIIA: 6 hastaya cerrahi sonrası RT+KT, 4 hastaya cerrahi sonrası RT. 32 hastaya RT+KT, 11 hastaya tek başına KTuygulandı.Evre IIIB: 2 hastaya RT, 55 hastaya RT+KT. 16 hastaya tek başına KT uygulandı.Evre IV: 11 hastaya tek başına KT, 13 hastaya RT+KT uygulandı. 8 hastaya palyatif RT yapıldı.
Sonuç: En az 6 ay takip edilen hastaların 2 yıllık ortalama sağkalım oranı: Evre 1-11 ‘de %61, Evre İHA ’da %60, Evre IIIB ‘de %45.Evre IV‘cle %18 olarak bulunmuştur. Yaş, Stage. Performans durumu prognozu belirleyen en önemli faktörlerdir.
Objective: In this study, it is aimed that evaluation of 174 lung cancer patient with epidermoid hystopathologic type to their treatment and survivals, retrospectively.
Study Design: The years of 1996-1999, 174 epidermoid lung cancer patient who had been treated and followed up in Şişli Etfal Hospital are evaluated retrospectively.
Results: All of the patients, the peak age was 61 (33-31). 174 of patiets were male and 2 of patients were female. Treatment methods are; Stage 1-11: 9 patients were received surgery ( segmentectomy ), than RT ( 50Gy ). 8 patients were medical inoperabl and they were received only RT ( 50Gy), 1 patients were not received any adjuvan treatment after surgery.Stage IIIA: 6 patients were received adjuvan RT+KT after surgery, 4 patients were received RT, 32 patients RT+KT, 11 patients were received only KT. Stage IIIB: 2 patients were received RT, 53 patients RT+KT, 16patients were received only KT. 114 of patients were given conventionel radiotherapy, 8 of patients were given pallative radiotherapy. Survival was 15.7 months in stage 1, 14.6 months in stage 3A, 11.3 months in stage 3B and 10.12 months in stage 4 patients.

OLGU SUNUMU
9.
Spontan karotis-kavernöz sinüs fistülü olgusu
Spontaneous carotid-cavernous fistula: a case report abstract
Hüseyin Özkurt, Muzaffer Başak, Yelda Özkurt, Hakan Doğan, Bahar Mutlu
Sayfalar 44 - 46
Amaç: Karotis-kavernöz siniis fistülü, infernal karotis arter kavernöz parçası ile çevreleyen venöz pleksııs arasında anormal bir irtibat gelişmesi sonucunda oluşur. Travmaya sekonder veya spontan meydana gelebilir. Oluşan fıstülizasyon sonucunda etkilenen vende arteryelize akım oluşur ve venöz basınç yükselir. Hastalarda proptozis, motilite bozuklukları, pulsátil ekzoftalmus, keınozis, görmede azalma, episkleral ve konjuktival kan damarlarında genişleme gibi klinik belirtiler ortaya çıkar. Çalışmamızda bir spontan karotis-kavernöz sinüs fistülüne radyolojik yaklaşım tartışıldı.
Carotid-cavernous sinus fistula is an abnormal communication between internal carotid artery and the veins of cavernous sinus. This fistulas usually occur as a result of blunt trauma or can be occur spontaneously. Consequently arterialized flow occurs in the affected vein and venous pressure increases. Clinical symptoms such as proptozis, motility disturbances, pulsating exopthalmous, chemosis, decrease in vision, dilatation of episcleral and conjuctival blood vessels can be detected. In our study, radiological approach to a spontaneous carotid-cavernuos sinus fistula is discussed

10.
Bir plasenta akreta olgusu
Placenta accreta: A case report
Alparslan Baksu, Arzu Özkan, Birgül Ayaş, Nimet Göker
Sayfalar 47 - 49
Plasenta implantasyon bozuklukları plasenta akreta (%78), plasenta inkreta (%17) ve perkreta (%>5) olarak üçe ayrılır. Plasenta akreta en sık görülen insersiyon anomalisidir. Son yıllarda sectio sezaryen ile doğum oranlarının artması plasenta akreta insidansında artışlara yol açmıştır. Risk faktörü taşıyan hastalarda akla getirilmeli, voğıın bakım koşullarının olduğu merkezlerde, gerekli preoperatif hazırlıklar yapılarak müdahale edilmelidir.
Disorders of placental implantation is divided into three as placenta accreta (78%). increta (17%>) and percreta (5%). The most frequent ion anomaly is placenta accreta. In recent years, the increase in cesarean section has caused an increase in the incidence of placenta accreta. It should be kept in mind in cases with risk factors and requiered preoperative precautions must be provided before intervention in centers with intensice care units.

11.
Pediatrik skleroderma hastalığı
Pediatric scleroderma disease
Osman Başpınar, B. Kutluhan Aksu, Sadreddin Apaydın, Asiye Nuhoğlu
Sayfalar 50 - 52
Jüvenil skleroderma. tipik bulgıısıt ciltte kalınlaşma olan nadir bir çocukluk çağı hastalığıdır. Biz cildinde yaygın kalınlaşma olan i yaşında bir skleroderma olgusunu sunmaktayız. Hastamızda cilt kalınlığı yüksek frekanslı ultrasoııografi ile ölçülmüştür. Tedavidepenisilcımin verilen hastada tedavi süresince net bir klinik cevap alınamamıştır.
Juvenile scleroderma is a rare disease of childhood. The main clinical characteristic is the presence of skin sclerosis. We report a case of scleroderma, in ci 3 year girl who presented with tight skin over her all body. Skin thickness was measured with high frequency ultrasound equipment in our patients. We gave her D-penicillamine but no significant improvement was achieved in her condition during the therapy.

12.
Dev bir orbital rabdomiyosarkom olgusu
A giant orbital rhabdomyosarcoma case
Kemal Uğurlu, Ayşin Karasoy, Soner Tatlıdede, Aydın Canpolat, Hale Dobrucalı, Lütfü Baş
Sayfalar 53 - 55
15 yaşında sağ infaorbital rabdomiyosarkom nedeniyle tümör eksizyonu yapılan, niiks gelişince kemoterapi ve radyoterapi uygulanan erkek hasta, 1.5 yılda kitlenin büyüyerek tüm sağ yüz yarısını kaplaması üzerine kliniğimize başvurdu. Kafa tabanına uzanan 20x25x10 cm. boyutlarında yüzeyi ııekrotik ve miyazisli (kurtlanmış) yaklaşık 4.5 kg. ağırlığındaki tümör kitlesi rezeke edilerek, oluşan defekt, seçlı deriden hazırlanan lokal flep ve kısmi kalınlıklı deri grefti ile onarıldı. Ameliyat sonrasında beslenmesi gastrostomi ile sağlanan hastanın genel durumu hızla düzeldi. Erken dönemde tümör niiksü görülmedi. Postoperatif 2. ayda gastrostomi bölgesinde enfeksiyon oluşması, peritonit ve genel durum bozukluğu üzerine, 7 gün yoğun bakımda tedavi edilen hasta sepsis ve metcıbolikyetmezlik nedeniyle kaybedilmiştir.
Fifteen years old male patient who was operated because of an infraorbital rhabdomyosarcoma and who received chemotherapy and radiotherapy after the tumor relapsed, admitted to our clinic. The tumor invaded all of right side of the patient‘s face in one and half years with its 20x25x10 cm. size and 4.5 kg. mass extending to cranial base and its outer surface was necrotic and wormy. A fter the resection; the defect was repaired with a local scalp flap and split thickness skin graft. In postoperative period, the patient nourished via gastrostomia and the patient‘s general health status improved rapidly. Tumor relaps was not seen in early period. In the postoperative 2 months, infection in gastrostomia region, peritonitis were detected, and the patient who was treated throughout 7 day in intensive care unit, died because of sepsis and metabolic insufficiency upon that serious infection.

LookUs & Online Makale