ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Koroner arter hastalıklı postmenopozal kadınlarda endojen seks hormon düzeylerinin ciddi iskemi ile ilişkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 32-35

Koroner arter hastalıklı postmenopozal kadınlarda endojen seks hormon düzeylerinin ciddi iskemi ile ilişkisi

Fatih Borlu1, Ali Özgür Öztürk1, Kerim Küçükler1, Songül Peker1, Nihat Özer2
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Çocuk Kliniği, İstanbul
2Siyami Ersek Kalp ve Damar Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Amaç: Klinik ve laboratuvar olarak koroner arter hastalığı(KAH) olan postmenopozal kadınlarda serum serbest testosteron ve östradiol düzeyleri ile mevcut koroner iskemi arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.
Materyal ve Metod: KAH’lı 94 kadın ve 46 sağlıklı kadın alındı. Gruplar klinik, biyokimyasal, anjiografık, egzersiz testleri ve SPECT sonuçlarına göre normal, hafıf-orta ve ciddi iskemi olarak ayrıldı ve bunlarda östradiol ve serbest testosteron hormonları bakıldı.
Bulgular: Östradiol düzeyi ciddi iskemik grupta diğer gruplara göre anlamlı şekilde azalmış bulundu(p<(),01).Serbest testosteron düzeyi ciddi iskemik grupta diğer gruplara göre anlamlı derecede yüksek iken(p=0,02),total testosteron açısından fark bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışmamızın sonuçları,ciddi KAH olan postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin ne derecede gerekli olduğunu vurgulayıcı ve tereddütleri giderici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, postmenopozal kadınlar, endojen seks hormonları

The relationship between severe ischemia and endogenous sex hormone levels in postmenopausal women with coronary artery disease

Fatih Borlu1, Ali Özgür Öztürk1, Kerim Küçükler1, Songül Peker1, Nihat Özer2
1Third Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Siyami Ersek Cardiovascular and Thoracic Surgery Center, Istanbul

Objective: This study prospectively evaluated the association between endogenous serum sex hormone levels and the degree of myocardial ischemia in postmenopausal women with established as clinical and laboratory coronary heart disease.
Material and Methods: 94 women with coronary artery disease and 46 healthy women were included in the study.These groups were enrolled as clinic,biochemical,angiographic,exercise test and SPECT findings. The two groups were seperated as normal,mild- moderate and severe ischemia according to the results of the tests.Serum estradiol and free testosteron levels were measured in the last two groups and compared.
Results: The estradiol levels were significantly lower than other groups in the severe ischemic group(p<(),01). Free testosteron levels were significantly higher than other groups in the severe ischemic group(p=(),()2).No difference was found in total testosteron levels between all groups

Keywords: Coronary artery disease, postmenopausal women, endogenous sex hormones.

Fatih Borlu, Ali Özgür Öztürk, Kerim Küçükler, Songül Peker, Nihat Özer. The relationship between severe ischemia and endogenous sex hormone levels in postmenopausal women with coronary artery disease. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 32-35

Sorumlu Yazar: Fatih Borlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale