ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Süt çocukluğu dönemi bakteriyel pnömonilerinde üç farklı antibiyotik tedavisinin karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 20-26

Süt çocukluğu dönemi bakteriyel pnömonilerinde üç farklı antibiyotik tedavisinin karşılaştırılması

Abdülkadir Göğremi, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Bilge Sertel Tüfekçi
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2 ay-2 yaş arası bakteriyel pnömoni tanısı ile hastaneye yatırılan süt çocuklarında, penisilinG+kloramfenikol, ampisilin +sulbaktam ve seftriakson gibi geniş spektrumlu antibiotiklerin tedavi etkinliği ve maliyetini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 3. Çocuk Kliniği ’ine bakteriyel pnömoni tanısı ile yatırılan 2 ay - 2 yaş arası hastaların prospektif takibi ile yapıldı. Çalışmaya 50 hasta alındı ve hastalara üç farklı antibiyotik tedavisinden biri rastgele tek kör yöntemle verildi ve 10 günlük tedavi sonunda tedavi modellerinin etkinliği değerlendirildi.
Bulgular: Her üç ilaç grubunda da antibiyotik tedavisi etkin bulundu (P<0.001). Gruplar arasında klinik, laboratuar ve radvografik iyileşme açısından anlamlı bir fark saptanmadı. PenisilinG+kloramfenikol grubunda ilaç maliyeti anlamlı olarak düşük, ancak hemşire viziti açısından diğer iki gruptan iki kat fazla bulundu.
Sonuçlar: 2 ay- 2 yaş arası çocuklarda bakteriyel pnömoni tedavisinde penisilinG+kloramfenikol, ampisilin + sulbaktam ve seftriakson seçeneklerinin her üçü de etkilidir. Penisilin G + klorenfenikol ilaç maliyeti olarak daha düşük olmasına karşın hemşire viziti açısından daha fazla yük getirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Süt çocuğu, bakteriyel pnömoni, tedavi

A comparison of three different antibiotic combinations in the treatment of Bacterial pneumonia among infants

Abdülkadir Göğremi, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Bilge Sertel Tüfekçi
Third Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: The diagnosis and the treatment of community> acquired bacterial pneumonia is a serious child health problem in Turkey and many other developing countries. The aim of this study is to evaluate the cost and the effectiveness of three different antibiotic combinations in the treatment of community? acquired bacterial pneumonia among infants aged 2-24 months.
Study design: We enrolled 50 infants (aged 2-24 months) with bronchopneumonia in a randomized-controlled trial of 10 days of treatment with penicillin G+chloramphenicol, ampicillin+sulbactam and seftriakson. We evaluated the clinical improvement and the cost of therapy at the end the study.
Results: The cure rates were similar in each group and the antibiotic combinations in all therapy groups were found effective (P<0.001).
Conclusions: Antibiotic treatment in all three groups were as same as effective. The cost of the penicillin G + chloramphenicol treatment was cheaper in drug price but much expensive in nurse visiting.

Keywords: Infant, bacterial pneumonia, treatment

Abdülkadir Göğremi, Feyzullah Çetinkaya, Günsel Kutluk, Metin Uysalol, Bilge Sertel Tüfekçi. A comparison of three different antibiotic combinations in the treatment of Bacterial pneumonia among infants. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 20-26

Sorumlu Yazar: Feyzullah Çetinkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale