ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
6-36 ay arası çocuklarda krup tedavisinde nebulize budesonid, parenteral deksametazon ve oral deksametazonun etkinliklerinin karşılaştırılması [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 27-30

6-36 ay arası çocuklarda krup tedavisinde nebulize budesonid, parenteral deksametazon ve oral deksametazonun etkinliklerinin karşılaştırılması

Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Inan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Çocuk Kliniği, İstanbul

Amaç: Krup ya da akut larengotrakeabronşit, çocuklarda en sık görülen üst havayolu darlığı sebebidir. Acil tedavisinde soğuk buhar, nebulize rasemik epinefrin ve steroidler kullanılmaktadır. Steroid tedavisi oral, inhaler veparenteral yoldan uygulanabilir. Bu çalışmada krup tanısı konan 60 hastada steroid tedavisi iiç farklı yoldan verilerek etkinlikleri karşılaştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Yaşları 6 ay- 36 ay arasında yaşları değişen 60 hasta dört gruba ayrıldı. Bu gruplardan birincisine nebulize budesonid, ikinci gruba oral, üçüncü gruba ise pareııteral deksametazon verildi ve bunlar plasebo verilen dördüncü grupla karşılaştırıldı. Tiim hastalar “ Westley Krup Skoru ” ile, ilk başvuruda (0. saat), 24, 48 ve 72. saatlerde değerlendirildi.
Bulgular: Steroid tedavisi alan hasta gruplarının krup skorlarındaki düzelme plasebo grubuna göre istatistiksel olarak daha anlamlı bulundu. Fakat oral, inhaler ve intramuskuler steroid uygulamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç olarak: Krup tedavisinde her üç yoldan verilen steroid de etkili bulunmuş olup ilaç seçimi hastanın bulunduğu koşullara ve hekimin tercihine göre yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Krup, steroid tedavisi.

A comparison of nebulized budesonide, intramuscular and oral dexamethasone in the treatment of croup among children aged 6-36 months

Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Inan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol
Third Department of Pediatrics, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: In this study the effectiveness of nebulized budesonide, intramuscular and oral dexamethasone are compared in the treatment of croup.
Study design: We conducted a randomized- placebo controlled clinical trial among children aged 6-36 months (N=60 ) admitted to hospital with croup. We divided 60 patients in four groups. The first group was treated with nebulized budesonide, second with oral and third with intramuscular dexamethasone. The effects of all treatment models are evaluated with “Westlev Croup Score " and compared with placebo group.
Results: At the end of study the croup scores of all steroid treatment groups were significantly better than placebo group, but there was no statistically difference between three treatment groups.
Conclusions: In the croup treatment inhaler, oral and parenteral steroids have the same effectiveness and the choice depends on conditions of the patient and his doctor.

Keywords: Croup, steroid treatment.

Bilge Sertel Tüfekçi, Günsel Kutluk, Inan Tüfekçi, Abdülkadir Göğremiş, Feyzullah Çetinkaya, Metin Uysalol. A comparison of nebulized budesonide, intramuscular and oral dexamethasone in the treatment of croup among children aged 6-36 months. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 27-30

Sorumlu Yazar: Feyzullah Çetinkaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale