ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 40-43

Epidermoid akciğer kanserli hastalarda radyoterapi sonuçlarımız

D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Maral, Ö. Aksakal, N. Kozan, Y. Başer, D. Özcan, O. Incekara
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmada 174 Akciğer Kanserli epidermoid karsinom histopatolojive sahip hastaların redrospektf olarak aldıkları tedavilere ve evrelere göre ortalama ve median sağkalımlar yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.
Materyal ve Metod: 1996-1999 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğinde tedavi ve takipleri yapılan 174 Akciğer kanserli epidermoid karsinom histopatolojive sahip hastalar redrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Takip edilen 174 akciğer kanserli hastaların yaş dağılımında en çok 61 yaş ve iizeri olup, hastaların 53 ’ü Evre IHA. 71 ‘i EvrelIIB. 32 ‘si EvrelV’diir. Evre 1-11: 9 hastaya sınırlı cerrahi ( segmentektomi ) sonrası RT ( 50Gy ) uygulandı. 3 hasta medikal inoperabl kabul edilip sadece RT ( 50Gy). 1 hastaya ise cerrahi sonrası adjuvan tedavi uygulanmadı.Evre IIIA: 6 hastaya cerrahi sonrası RT+KT, 4 hastaya cerrahi sonrası RT. 32 hastaya RT+KT, 11 hastaya tek başına KTuygulandı.Evre IIIB: 2 hastaya RT, 55 hastaya RT+KT. 16 hastaya tek başına KT uygulandı.Evre IV: 11 hastaya tek başına KT, 13 hastaya RT+KT uygulandı. 8 hastaya palyatif RT yapıldı.
Sonuç: En az 6 ay takip edilen hastaların 2 yıllık ortalama sağkalım oranı: Evre 1-11 ‘de %61, Evre İHA ’da %60, Evre IIIB ‘de %45.Evre IV‘cle %18 olarak bulunmuştur. Yaş, Stage. Performans durumu prognozu belirleyen en önemli faktörlerdir.

Anahtar Kelimeler: Epidermoid akciğer kanseri, radyoterapi, kemoterapi

The results of radiotherapy in epidermoid lung cancer patients

D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Maral, Ö. Aksakal, N. Kozan, Y. Başer, D. Özcan, O. Incekara
Department of Radiation Oncology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul,Turkey

Objective: In this study, it is aimed that evaluation of 174 lung cancer patient with epidermoid hystopathologic type to their treatment and survivals, retrospectively.
Study Design: The years of 1996-1999, 174 epidermoid lung cancer patient who had been treated and followed up in Şişli Etfal Hospital are evaluated retrospectively.
Results: All of the patients, the peak age was 61 (33-31). 174 of patiets were male and 2 of patients were female. Treatment methods are; Stage 1-11: 9 patients were received surgery ( segmentectomy ), than RT ( 50Gy ). 8 patients were medical inoperabl and they were received only RT ( 50Gy), 1 patients were not received any adjuvan treatment after surgery.Stage IIIA: 6 patients were received adjuvan RT+KT after surgery, 4 patients were received RT, 32 patients RT+KT, 11 patients were received only KT. Stage IIIB: 2 patients were received RT, 53 patients RT+KT, 16patients were received only KT. 114 of patients were given conventionel radiotherapy, 8 of patients were given pallative radiotherapy. Survival was 15.7 months in stage 1, 14.6 months in stage 3A, 11.3 months in stage 3B and 10.12 months in stage 4 patients.

Keywords: Epidermoid lung Cancer. Radiotherapy. Chemotherapy

D. Karaçetin, B. Yücel, Ö. Maral, Ö. Aksakal, N. Kozan, Y. Başer, D. Özcan, O. Incekara. The results of radiotherapy in epidermoid lung cancer patients. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 40-43

Sorumlu Yazar: D. Karaçetin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale