ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni
Intrapartum glukozun neonatal asfiksiye etkisi [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 11-15

Intrapartum glukozun neonatal asfiksiye etkisi

Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın, Eser Ağar, Inci Davas
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Amaç: Intrapartum intravenöz sıvı verilen hastalarda glukozım umbilikal kord asid haz dengesi üzerine etkilerini araştırdık.
Materyal ve Metod: 2002 Şubat-2002 Haziran tarihleri arasında Şişli Etfal Hastanesi 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde takip edilen düşük obstetrik riske sahip gebelere intrapartunı %5 dekstrozla ringer laktat solüsyonu ve dekstrozsıız ringer laktat solüsyonu verilerek umbilikal kord asit baz değerleri ölçüldü.
Bulgular: Çalışınaya 158 gebe intrapartunı gebe ile başlandı.22 hasta kriterlere uymadığından çalışma dışı bırakıldı.Çalışmaya alman hastalar arasında her iki grupta da demografik dağılım açısından istatistiki bir fark yoktu. 72 hastaya %>5 glukozlu ringer laktat solüsyonu. 64 hastaya dekstrozsıız ringer laktat solüsyonu uygulandı.Kord arteriel glukoz düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark yoktu. (Grup 1.92.6 mg/dl;Grup 2: 86.7 mg/dl) Yenidoğan açlık kan şeker düzeyleri Grup 1: 56.3 mg/dl;Grup 2: 52.8 mg/dl. Umbilikal arter pH değerleri iki grup arasında belirgin olarak farklıydı ancak istatistiki anlamlılık yoktu p=0.08. pC02 ortalaması istatistiki olarak farklıydı p<0.05.
Sonuç: Bu bulgular eşliğinde intrapartunı intravenöz sıvı uygulamasında %5 glukoz içeren solüsyonun daha çok tercih edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Glukoz infüzyonu, Umbilikal kord kan gazları, intrapartunı sıvı tedavisi

The effect of intrapartum glucose to the neonatal asfixia

Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın, Eser Ağar, Inci Davas
Second Department of Obstetrics and Gynecology, Şişli Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: We repearclied the effect of glucose on acid base status of umbilical cord on the patients that were given intravenous fluid in intrapartum.
Material and method: Umbilical cord acid-base values were measured by giving intrapartum 5% dextrose ringer lactcit solution and ringer lactate solution without dextrose to the pregnants who have minimum obstetric risk, followed by the Sisli Etfal Hospital 2. Gynecology and Obstetrics Department between 2002 February-2002 June.
Results: The study was started with 158 intrapartum pregnants.22 of them were left out of the studybecause of not matching the criters. There was no statistical difference for the demographic distribution between the two groups of the patients taken into the study. 5% glucose ringer lactat solution was given to the 72 patients and ringer lactat solution without dextrous was given to the 64 patients. There was no significant difference between the levels of cord arterial glucose.(Group 1: 92.6 mg/dl;Group 2: 86.7mg/dl)Newborn Fastino blood glucose levels Group 1: 56.3 mg/dl;Group 2: 52.8 mg/dl. Umbilical arter pH values were different significantly between the two groups but there was no statistical difference p=0.08.pC02 avarage was different statistically p<().05.
Conclusion: We think that the solution containing 5% glucose must be preferred much more in the intrapartum intravenous fluid application accompanied with these findings.

Keywords: Glucose infusion, Umbilical cord blood gas. Intrapartum fluid treatment

Mehmet Koç, Ahmet Varolan, Ali Yazgan, Ayşin Aras Altın, Eser Ağar, Inci Davas. The effect of intrapartum glucose to the neonatal asfixia. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2002; 36(4): 11-15

Sorumlu Yazar: Mehmet Koç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale