ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 56 (1)
Volume: 56  Issue: 1 - 2022
1.Frontmatters

Pages I - V

REVIEW ARTICLE
2.Pharmacotherapy of Painful Diabetic Neuropathy: A Clinical Update
Cornelius Fernandez James, Shiva Tripathi, Kyriaki Karampatou, Divya V Gladstone, Joseph M Pappachan
PMID: 35515975  PMCID: PMC9040305  doi: 10.14744/SEMB.2021.54670  Pages 1 - 20
The rising prevalence of diabetes mellitus (DM) leads on to an increase in chronic diabetic complications. Diabetic peripheral neuropathies (DPNs) are common chronic complications of diabetes. Distal symmetric polyneuropathy is the most prevalent form. Most patients with DPN will remain pain-free; however, painful DPN (PDPN) occurs in 6–34% of all DM patients and is associated with reduced health-related-quality-of-life and substantial economic burden. Symptomatic treatment of PDPN and diabetic autonomic neuropathy is the key treatment goals. Using certain patient related characteristics, subjects with PDPN can be stratified and assigned targeted therapies to produce better pain outcomes. The aim of this review is to discuss the various pathogenetic mechanisms of DPN with special reference to the mechanisms leading to PDPN and the various pharmacological and non-pharmacological therapies available for its management. Recommended pharmacological therapies include anticonvulsants, antidepressants, opioid analgesics, and topical medications. (SETB-2021-12-376)

3.Non-Toxic Multinodular Goiter: From Etiopathogenesis to Treatment
Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor, Mehmet Uludag
PMID: 35515961  PMCID: PMC9040296  doi: 10.14744/SEMB.2022.56514  Pages 21 - 40
Guatr terimi genellikle tiroid bezinin büyümesini tanımlamak için kullanılır. Tiroid nodülleri çok yaygındır ve bu nodüllerin bazıları malignite barındırabilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu olmayan multinodüler guatr hastalığı ise nontoksik multinodüler guatr olarak tanımlanır.
Multinodüler guatr gelişiminde etiyolojide bir çok faktör bulunmaktadır. Temel olarak iyot bağımlı ve iyot bağımlı olmayan faktörler olarak sınıflandırılabilirler. Guatr gelişiminde bu temel sınıflandırmanın ötesinde çevresel ve edinsel bir çok faktörün de etkisi vardır.
Toksik olmayan multinodüler guatrın tanı ve tedavisi için birçok yöntem tanımlanmıştır. Biyokimyasal testler, görüntüleme yöntemleri, invaziv ve non-invaziv yöntemler uzun yıllardır tanı için kullanılmaktadır. Her yöntemin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları vardır. Tanı için en iyi yöntem hala tartışmalı olsa da, malign nodülleri benign nodüllerden ayırt etmek multinodüler guatr için ilk ve en önemli adımdır.
Serum tiroid uyarıcı hormon ölçümü, tiroid hormonu ölçümü gibi biyokimyasal testler ve tiroid ultrasonografisi geleneksel olarak multinodüler guatr tanısında kullanılmaktadır. Günümüzde ultrason-elastografi gibi geliştirilmiş bazı yeni teknikler vardır. Ayrıca anormal tiroid uyarıcı hormon ölçümü varsa tiroid sintigrafisi kullanılabilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ve bazı kesitsel görüntüleme yöntemleri de (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografi) kullanılabilir.
Kesin bir teşhis konulduktan sonra tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Antik çağlardan günümüze guatr için birçok tedavi yöntemi kullanılmıştır. Tıbbi takip gibi non-invaziv yöntemlerden lobektomi veya tiroidektomi gibi invaziv yöntemlere kadar tedavi seçenekleri vardır. Tiroid bezi büyümesine bağlı kompresyon semptomları olan hastalar genellikle cerrahi için adaydır. Bu çalışmada tüm bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları tartışılarak hasta için en uygun tedavinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu derleme, toksik olmayan multinodüler guatr için guatr teriminin tanımını, etiyolojisini, epidemiyolojisini, patogenezini, tanı yöntemleri ve tedavi yöntemlerini tartışmaktadır. (SETB-2022-03-070)
Goiter term is generally used for defining the enlargement of thyroid gland. Thyroid nodules are very common and some of these nodules may harbor malignancy. Multinodular goiter (MNG) disease without thyroid dysfunction is defined as non-toxic MNG.
There are many factors in etiology for development of MNG. They can be classified as iodine dependent and non-iodine dependent factors basically. Beyond this basic classification, the effect of many environmental and acquired factors is also effective on the development of goiter.
Many methods have described for diagnosis and treatment for non-toxic MNG. Biochemical tests, imagining methods, invasive and non-invasive methods have been used for diagnosis for many years. Each method has advantages and disadvantages, separately. Although the best method for diagnosis is still debatable, distinguishing malignant nodules from benign nodules is the first and most important step for MNG.
Biochemical tests such as serum thyroid stimulating hormone (TSH) measurement, thyroid hormone measurement; and thyroid ultrasonography are used for diagnosis of MNG, traditionally. Nowadays, there are some new techniques were developed like ultrasound-elastography. Furthermore, thyroid scintigraphy may be used if there is abnormal TSH measurement. Fine-needle aspiration biopsy and some cross-sectional imaging methods (computed tomography, magnetic resonance imaging, and positron emission tomography) could be used, too.
After a certain diagnosis is made, treatment options should be evaluated. Many treatment methods have been used for goiter from ancient times upon today. From non-invasive methods such as medical follow-up to invasive methods such as lobectomy or thyroidectomy are options for treatment. Patients with compression symptoms due to an enlarged thyroid gland are usually candidates for surgery. In this study, it is aimed to determine the most appropriate treatment for the patient by discussing the advantages and disadvantages of all these methods.
The present review discusses definition of goiter term, etiology, epidemiology, pathogenesis, diagnostic methods, and treatment methods for nontoxic MNG.

ORIGINAL RESEARCH
4.Relationship Between ABO Blood Types and Coronavirus Disease 2019 Severity
Mufide Arzu Ozkarafakili, Nesrin Gareayaghi, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara
PMID: 35515967  PMCID: PMC9040303  doi: 10.14744/SEMB.2021.15045  Pages 41 - 48
Amaç: SARS-CoV2 infeksiyonu tüm dünyada etkisini göstermektedir.Bazı kan gruplarının viral infeksiyonlara duyarlılığı artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, ABO kan gruplarının COVID-19 a yakalanma ve hastalığın şiddeti üzerindeki potansiyel rolünü araştırmaktı. Giderek büyüyen bir halk sağlığı problemi olan COVID-19 için bulunacak bir belirteç riskli hastaların belirlenmesini sağlayabilir ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmakta da yardımcı olabilecektir.
Material Metod: Çalışmamızda, Mart-Ağustos 2020 tarihleri arasında, hastanemizde yatarak tedavi görmüş ve hastane bilgi sisteminde kan grubu kaydı olan COVID-19 tanılı 492 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Son 3 yılda kan bankasına başvurmuş 51966 hastanın kan grupları kontrol grubu olarak alındı, hasta kan grupları ile korele edildi. Hastalar sağ kalanlar (pandemi servisi/ yoğun bakım ünitesi) ve ölenler olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların labaratuvar bulguları ABO kan gruplarına göre ve hastaların klinik durumlarına göre incelendi.
Bulgular: 492 hastanın 233 ü (% 47.4) erkekti. Ortalama yaş 58.9±17.5 bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hasta grubunda 0 Rh (-) kan grubu anlamlı olarak düşüktü (p=0.08). COVID-19 hasta grubunda en az hasta AB kan grubu 52 (%10), en çok hasta A 210 (%42) kan grubunda bulunurken, kan gruplarına göre dağılımda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sağ kalanlar ve ölenler arasında da ABO kan gruplarına göre anlamlı fark bulunmadı. Hastaların hemoglobin, RDW, platelet, WBC, lenfosit, D-DIMER, CRP, ferritin gibi labaratuvar bulguları, ABO kan gruplarına göre değerlendirildiğinde, anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda ABO kan grupları ile COVID-19 infeksiyonuna yakalanma ve hastalığın şiddeti arasında ilişki saptayamadık. Yatarak takip edilen COVID-19 hastalarında klinik sonlanımı öngörebilmek için daha farklı çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2021-05-163)
Objectives: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection spreads rapidly around the world. The blood groups are recognized to influence susceptibility to certain viruses.
The aim of this research was to determine any potential role of the patients’ ABO and Rh blood groups in both the acquisition and severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19). As a growing global health problem, to find any marker for COVID-19 may help to identify high-risk individuals and ease the strain on health system.
Methods: The patients who were hospitalized between March and August 2020 with a diagnosis of COVID-19 and had a documented ABO blood type in medical database were examined retrospectively. Patients were grouped as survivors (followed up in pandemic wards /or intensive care unit [ICU]) and non-survivors. Their ABO blood types were correlated with general population’s blood types. The labaratory findings of patients were evaluated according to the blood types.
Results: A total of 492 patients included, 233 (47.4%) were male. The mean age was 58.9±17.5. Data of ABO blood groups of 51966 individuals in general population was used as a control group; the number of the patients in Rh (-) blood type 0, were significantly lower than the control group (p=0.008). Among the whole patient group (survivors and non-survivors), Blood type A 210 (42%) was the most common and type AB 52 (10%) was the least common. However, no statistically significant difference was noted between survivors (pandemic wards/ICU) and non-survivors unlike the previous studies (p=0.514). No correlation was found between laboratory findings (Hemoglobin, red cell distribution width, platelet, white blood cell, lymphocyte, D-Dimer, C-reactive protein, ferritin) and ABO blood groups of COVID-19 patients (p>0.05).
Conclusion: There was no association found between the ABO blood type and COVID-19 infection rate or disease severity. No evidence was noted to support the use of ABO blood type as a marker for COVID-19. Further efforts are warranted to better predict outcomes of hospitalized COVID-19 patients.

5.The Impact of COVID-19 Pandemic on Urological Emergencies, 8 Months Results of a Multicenter Retrospective Study From Turkey
Okan Alkis, Aykut Baser, Mustafa Serdar Caglayan, Kerem Teke, Ibrahim Erkut Avci, Adem Yasar, Ercument Keskin, Mustafa Yuksekkaya, Sinan Celen, Yusuf Ozlulerden, Mahmut Taha Olcucu, Murat Ucar, Ahmet Guzel, Mehmet Kazim Asutay, Tuncer Bahceci, Halil Ferat Oncel
PMID: 35515971  PMCID: PMC9040294  doi: 10.14744/SEMB.2021.59852  Pages 49 - 54
Amaç: Çalışmamızda Covid-19 salgını sırasında ürolojik acillerin geçen yılın aynı dönemine göre değişimini ortaya çıkarmayı hedefledik.
Yöntem: Nisan-Kasım-2019 ve Nisan-Kasım-2020 dönemlerinde acil servise (ED) başvuru, üroloji polikliniğine başvuru, acil ürolojik konsültasyonlar, ürolojik ve acil ürolojik ameliyat sayıları kaydedildi. Covid-19 dönemine ait veriler bir önceki yılla karşılaştırıldı.
Bulgular: Covid döneminde üroloji polikliniğine başvuru sayısı 160447 iken non-Covid dönemde 351809 idi. Acil servise kabul sayısı 3,2 milyondan 2,4 milyona düştü. Pandemi sırasında üroloji polikliniğine başvuru sayısı % 54 oranında istatiksel anlamlı olarak azaldı (p=0,001). Akut üriner retansiyon nedeniyle yapılan perkütan sistostomi % 27,96, double J stent, nefrostomi % 16,61 ve üreterorenoskopi % 12,26 azaldı. Ürogenital travma da azaldı. Aksine penil fraktür, gros hematüri, Fournier gangreni ve testis torsiyonu nedeniyle yapılan cerrahi işlemler arttı.
Sonuç: Covid-19 salgını sırasında Covid dışı hastaların acil ve üroloji polikliniğine başvuruları ile ürolojik ameliyatlarda önemli düşüş gözlendi. (SETB-2021-03-068)
Objectives: We aimed to reveal the change of urological emergencies during the COVID-19 pandemic compared to the same period of the previous year.
Methods: The number of admissions to the emergency department (ED), admissions to the urology outpatient clinic, emergency urological consultations, and urological and emergency urological surgeries during the periods April-November-2019 and April-November-2020 were recorded. The data of the COVID-19 period were compared with the previous year.
Results: While the number of admissions to the urological outpatient clinic was 160,447 during the COVID period, it was 351,809 during the non-COVID period. The number of admissions to the ED decreased from 3.2 million to 2.4. The number of admissions to the urology outpatient clinic significantly decreased by 54% during the pandemic (p=0.001). Percutaneous cystostomy performed due to acute urinary obstruction decreased by 27.96%, double J stent, nephrostomy decreased by 16.61%, and ureterorenoscopy decreased by 12.26%. Urogenital trauma also decreased. On the contrary, surgical procedures performed due to penile fracture, gross hematuria, Fournier gangrene, and testicular torsion increased.
Conclusion: During the COVID-19 pandemic, a significant decrease was observed in non-COVID patients’ admissions to the emergency and urology department, and in urologic surgeries.

6.Comparison of Clinical Characteristics of COVID-19-Related and Unrelated Acute Stroke Patients During the COVID-19 Pandemic in Turkey
Derya Selcuk Demirelli, Gencer Genc, Celal Ilker Basarir, Serpil Bulut
PMID: 35515970  PMCID: PMC9040310  doi: 10.14744/SEMB.2021.65785  Pages 55 - 61
Amaç: İnme ve Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) enfeksiyonunun birlikte görülmesine ilişkin sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Çalışmamızda, merkezimize akut inme ile başvuran COVID-19 ilişkili hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi ve aynı dönem içerisinde COVID-19 enfeksiyonu olmayan akut inme hastaları ile kıyaslanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Merkezimize 11 Mart 2020 ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında akut inme ile başvuran 184 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik ve klinik özellikleri, tanıya ve etiyolojiye yönelik yapılmış olan tetkikleri ile NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), mRS (modified Rankin scale) skorları retrospektif olarak incelendi. Yatış öncesi COVID-19 açısından değerlendirilen tüm akut inme tanılı hastalar, COVID-19 ilişkili olan ve olmayan olgular olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgular: COVID-19 ilişkili olan ve olmayan hastalar yaş, cinsiyet ve inme risk faktörleri açısından karşılaştırıldığında her iki grup benzer özelliklere sahipti. COVID-19 ilişkili akut inme grubunda giriş NIHSS ve çıkış mRS skorları COVID-19 ilişkisiz inme grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 9,8 vs 5,9; p=0,002 ve 3,9 vs 2,4; p=0,001). COVID-19 ilişkili inme grubunun prognozu COVID-19 ilişkisiz inme grubundan anlamlı derecede daha kötü ve mortalite oranı da anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla %69.6 vs %39.8; p=0,007 ve %39,1 vs %6,2; p=0,000). COVID-19 ilişkili akut iskemik inme grubunda büyük enfarktı olan hastaların oranı, COVID-19 ilişkisiz akut iskemik inme grubundan anlamlı derecede daha yüksekti (%57,9 vs %21,9 p=0,003).
Sonuç: Çalışmamız, Türkiye'de COVID-19 ile ilişkili akut iskemik ve hemorajik inme hastalarının klinik prezantasyonunu ve sonuçlarını değerlendiren ilk çalışmadır. Bulgularımız COVID-19 ilişkili akut inmenin daha ağır klinik prezentasyon ve daha kötü sonlanım ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu durum COVID-19 enfeksiyonunun arttırdığı koagülasyon anormallikleri ile bağlantılı görünmektedir. (SETB-2021-05-127)
Objectives: Data on the co-occurrence of stroke and coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection are limited and need to be improved. In our study, we aimed to evaluate the clinical and laboratory characteristics of COVID-19-related patients admitted to our center with acute stroke and compare them with acute stroke patients without COVID-19 infection during the same period.
Methods: One hundred and eighty-four patients admitted with acute stroke from March 11, 2020, to May 11, 2020, were included in the study. Demographic and clinical characteristics, work-up studies, and clinical scales including National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), modified Rankin scale (mRS) scores were examined retrospectively. All patients diagnosed with acute stroke who were also evaluated for COVID-19 before hospitalization were divided into two groups: COVID-19-related and unrelated cases.
Results: COVID-19-related and unrelated acute stroke patients had similar characteristics in terms of age, gender, and stroke risk factors. The admission NIHSS (mean NIHSS: 9.8 vs. 5.9) scores and the discharge mRS values (mean mRS: 3.9 vs. 2.4) were significantly higher in the COVID-19-related stroke group (p=0.002 and p=0.001, respectively). The prognosis of the COVID-19-related stroke group was significantly worse (69.6% vs. 39.8%) and the mortality rate (39.1% vs. 6.2%) was significantly higher than the COVID-19-unrelated stroke group (p=0.007 vs. p=0.000, respectively). The proportion of patients with large infarcts in the COVID-19-related acute ischemic stroke group was significantly higher than the one in the COVID-19-unrelated acute ischemic stroke group (57.9% vs. 21.9%, p=0.003).
Conclusion: This is the first comparative study to evaluate the clinical presentation and outcome of COVID-19-related acute ischemic and hemorrhagic stroke patients in Turkey. Our results suggest that COVID-19-related acute stroke is associated with more severe clinical presentation and worse outcome. This seems to be linked to the coagulation abnormalities induced by COVID-19 infection.

7.Pediatric Patients with COVID-19: A Retrospective Single-Center Experience
Ayse Sahin, Nazan Dalgic, Mesut Sancar, Emel Celebi Congur, Mehmet Kemal Kanik, Sibel Degim Ilgar, Banu Bayraktar, Haci Mustafa Ozdemir
PMID: 35515968  PMCID: PMC9040293  doi: 10.14744/SEMB.2021.85595  Pages 62 - 69
Amaç: Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemisi, halen tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. Erişkinlere kıyasla çocuk hastalarla ilgili veriler sınırlıdır. Bu çalışmada, hastanemizde pandeminin ilk üç ayında COVID-19 tanısı ile takip edilen çocuk hastaların demografik, klinik, laboratuvar özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Çocuk Enfeksiyon Kliniğinde ayaktan/yatarak tedavi gören kesin/olası COVID-19 tanısı ile takip edilen 1 ay-18 yaş arası 190 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların, demografik yapıları, klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları elektronik tıbbi kayıtlarından retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: Hastaların 80 (% 42.1)’i laboratuvar ile (nazofarengeal sürüntüde PCR pozitif) doğrulanmıştı. Ortalama yaş 72 ( 2-216 ay), 102 (% 53.7) hasta kız idi. Aile içi temas öyküsü, 115 (%60.5) hastada mevcuttu. Hastalar hastalığın şiddetine göre asemptomatik (%5.8), hafif (%73.2), orta (%18.4) ve ağır/kritik (%2.6) olarak sınıflandırıldı. En sık görülen semptom, öksürük (%71.1) ve ateş (% 51.1) idi. Hydroxychloroquine tek ya da kombine olarak en sık kullanılan ajandı.
Sonuç: Çocuk yaş grubu COVID-19 hastalarını incelediğimiz çalışmamızda, hastaların büyük kısmı hafif klinik seyir göstermekteydi ancak akut appandisit gibi farklı klinik tablo ile başvurularda mevcuttu. Bu nedenle halen çok bilinmezi olan COVID-19 enfeksiyonu gerek değişen tedavi protokolleri gerekse MIS-C gibi klinik prezentasyonları ile bizi şaşırtmaya devam edecektir. (SETB-2021-06-197)
Objectives: The pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) is still effective all over the world. Compared to adults, data on pediatric patients are limited. In this study, we aimed to retrospectively examine the demographic, clinical, and laboratory characteristics of pediatric patients who were followed up with the diagnosis of COVID-19 in the first 3 months of the pandemic in our hospital.
Methods: A total of 190 patients, aged 1 month–18 years, who were followed up with a definite/probable diagnosis of COVID-19, who were treated in the Pediatric Infection Clinic, were included in the study. The demographic features, clinical characteristics, and laboratory findings of the patients were retrospectively analyzed from their electronic medical records.
Results: Eighty (42.1%) of the patients were laboratory confirmed (Polymerase chain reaction positive in nasopharyngeal swab). Mean age was 72 (2–216 months) and 102 (53.7%) patients were female. Family contact history was present in 115 (60.5%) patients. The patients were classified as asymptomatic (5.8%), mild (73.2%), moderate (18.4%), and severe/critical (2.6%) according to the severity of the disease. The most common symptoms were cough (71.1%) and fever (51.1%). Hydroxychloroquine alone or in combination was the most commonly used agent.
Conclusion: In our study, in which we examined the pediatric COVID-19 patients, most of the patients had a mild clinical course, but there were applications with different clinical pictures such as acute appendicitis. Therefore, COVID-19 infection, which is still very unknown, will continue to surprise us with both changing treatment protocols and clinical presentations such as multisystem inflammatory syndrome in children.

8.Pre-Operative Parameters Predicting Hemoglobin Decline Related to Percutaneous Nephrolithotomy
Mithat Eksi, Deniz Noyan Ozlu, Taner Kargi, Abdullah Hizir Yavuzsan, Ahmet Haciislamoglu, Serdar Karadag, Selcuk Sahin, Ali Ihsan Tasci
PMID: 35515974  PMCID: PMC9040304  doi: 10.14744/SEMB.2021.21284  Pages 70 - 76
Amaç: Perkütan nefrolitotomi (PNL), üst sistem kalküllerinde minimal invaziv, efektif bir tedavi modalitesidir. Yüksek başarı oranlarına rağmen, potansiyel komplikasyonları risk teşkil etmektedir. Biz bu çalışmamızda, en önemli komplikasyonlarından biri olan PNL sonrası kanamayla ilişkili risk faktörlerini belirlemeyi amaçladık.
Materyal-Method: Ocak 2017- Aralık 2018 tarihleri arasında PNL uygulanan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Preoperatif düzeylere göre postoperatif hemoglobin düzeylerindeki medyan düşüş 1,6 g/dl hesaplanarak eşik değer olarak alındı. Eşiğin üzerinde hemoglobin düşüşü gerçekleşen hastalar Grup 1, altında düşüş gerçekleşenler Grup 2 olarak belirlendi. Hastaların preoperatif, perioperatif verileri ve taş karakteristiğine ait veriler kaydedildi.
Bulgular: Grup 1’de 85 ve Grup 2’de 84 hasta olmak üzere 169 hasta dahil edildi. Grup 1’in yaş ortalamasının anlamlı olarak yüksek olduğu belirlendi (sırasıyla 47,4 ± 7,9 ve 32 ± 9,4 yıl, p= 0,001) Grup 1’de 16 (18,8%) Grup 2’de 6 (7,1%) hastada hipertansiyon (HT) tanısı mevcuttu ve anlamlı bir fark saptandı (p=0,038). Grup 1’de ortalama taş yükü 2733 ± 1121,3 mm3, Grup 2’de 2326,5 ± 975,6 mm3 bulundu. Grup 1’de anlamlı olarak daha yüksek taş yükü olduğu görüldü (p=0,001). Gruplar arasında ortalama operasyon süresi açısından anlamlı fark tespit edildi (sırasıyla 84,4 ± 7 ve 76,2 ± 9,9 dakika, p<0,001). Komplikasyon oranları incelendiğinde, Grup 1’de 25 (29,4%), Grup 2’de 12 (14,2%) hastada komplikasyon izlendi ve her iki grup arasında anlamlı fark saptandı (p=0,019). Multivaryant analizlerde yaş ve HT, hemoglobin düşüşü ile ilişkili anlamlı birer bağımsız risk faktörü olarak bulunmuştur (sırasıyla p<0,001, p<0,027).
Sonuç: Bu çalışmada ileri yaş, HT varlığı ve taş yükünün fazlalığının hemoglobin düşüşünü predikte eden değerler olduğu bulunmuştur. Ayrıca hemoglobin düşüşü ile operasyon süresi ve komplikasyon gelişmesi arasında korelasyon olduğu tespit edilmiştir. (SETB-2021-03-078)
Objectives: Percutaneous nephrolithotomy (PNL) for upper urinary tract stones is a minimally invasive, effective treatment modality. Despite its high success rates, its potential complications pose a risk. In this study, we aimed to determine the risk factors associated with bleeding which is one of PNL’s most important complications.
Methods: The data of patients who underwent PNL between January 2017 and December 2018 were retrospectively analyzed. The median reduction in post-operative hemoglobin levels compared to preoperative levels was found to be 1.6 g/dl, which was accepted as the threshold value. The patients with hemoglobin decrease above the threshold were assigned as Group 1, and below the threshold as Group 2. Pre-operative, perioperative data, and stone characteristics of the patients were recorded.
Results: 169 patients, 85 patients in Group 1 and 84 patients in Group 2 were included in the study. The mean age of Group 1 was significantly higher (47.4±7.9 and 32±9.4 years, respectively, p=0.001) Sixteen in Group 1 (18.8%) and six in Group 2 (7, 1%) had a diagnosis of hypertension (HT) and a significant difference was found (p=0.038). The average stone burden was 2733±1121.3 mm3 in Group 1, and 2326.5±975.6 mm3 in Group 2. It was observed that there was a significantly higher stone burden in Group 1 (p=0.001). There was a significant difference between the groups in terms of mean operation time (84.4±7 and 76.2±9.9 min, respectively, p<0.001). When the complication rates were analyzed, complications were observed in 25 (29.4%) patients in Group 1 and 12 (14.2%) patients in Group 2, and a significant difference was found between both groups (p=0.019). Age and HT were found to be significant independent risk factors associated with hemoglobin decline in multivariate analyzes (p<0.001 and p<0.027, respectively).
Conclusion: In this study; advanced age, presence of HT, and high stone burden were found to be predictive of reductions in hemoglobin levels. Furthermore, a correlation of decreased hemoglobin levels was detected with operative times and occurrence of complications.

9.Lymphocyte to Monocyte Ratio and C-Reactive Protein Combination as the Best Simple Predictor of Treatment Response in Cirrhotic Patients with Culture Negative Neutrocytic Ascites
Sezgin Barutcu, Abdullah Emre Yildirim, Ahmet Sahin, Murat Taner Gulsen
PMID: 35515960  PMCID: PMC9040302  doi: 10.14744/SEMB.2021.58219  Pages 77 - 83
Amaç: Bu çalışmanın amacı, kültür negatif nötrositik asitli (KNNA) siroz hastalarında tedavi yanıtı için en ideal inflamatuar belirteçleri değerlendirmek ve tedaviye yanıtı öngörebilecek bir kesme değeri belirlemekti.
Metod: Bu çalışma, retrospektif, kesitsel, vaka kontrollü bir çalışmadır. KNNA olan hastalar tedavinin başlangıcında ve 5. gününde asit sıvı örneği alınarak değerlendirildi. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), lenfosit-monosit oranı (LMR) ve nötrofil-monosit oranı hesaplandı.
Bulgular: Sirotik asit hastalığı olan 123 vakanın 59'u KNNA, 64'ü asit-sıvı enfeksiyonu olmayan kontrol grubuydu. İki grup arasında kan monosit sayısı, NLR (p <0,01), LMR ve C-reaktif protein (CRP) (p <0,001) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. KNNA grubundaki hastalar tedavi yanıtı için tedavi öncesi ve sonrası kendi aralarında karşılaştırıldı. İki grup arasında ortalama trombosit hacmi (MPV), monosit, LMR ve CRP (p <0.05) açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı. ROC eğrisi analizinden sonra, monosit için en iyi kesme değeri <0,64 10³ / µL idi (duyarlılık%49,2, özgüllük%74,6, PPV %65,9, NPV %59,5) (p <0,01) LMR için ≥1,7 (duyarlılık %76,3, özgüllük %78, PPV %77,6, NPV %76,7) ve CRP için 18 mg / L (duyarlılık %91,5 özgüllük 57,6 %, PPV %68,4, NPV %87,2) (p<0,001). Hem LMR hem de CRP birlikte birleştirildiğinde duyarlılık (%86,5), özgüllük (%83,1), PPV (%83,6) ve NPV (%86) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p <0,001).
Sonuç: Sonuçlarımız, KNNA'li sirotik hastalarda, kombine LMR + CRP'nin tedavi yanıtını tahmin etmek için yeni, düşük maliyetli ve invazif olmayan bir test olarak kullanılabileceğini gösterdi. (SETB-2021-02-050)
Objectives: The aim of this study was to evaluate the most ideal inflammatory markers for treatment response and to determine a cutoff value that could predict response to treatment for culture negative neutrocytic ascite (CNNA) patients.
Methods: This is a retrospective cross-sectional case-controlled study. Patients with CNNA were evaluated by taking ascites fluid sampling at the beginning and on the 5th day of treatment. Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte-to-monocyte ratio (LMR), and neutrophil-to-monocyte ratio were calculated.
Results: Of the 123 cases with cirrhotic ascites disease, 59 were CCNA and 64 were the control group without ascite-fluid infection. There were statistically significant differences for blood monocyte count, NLR (p<0.01), LMR, and C-reactive protein (CRP) (p<0.001) between two groups. Patients in the CNNA group were compared before and after treatment among themselves for the treatment response. There was statistically significant difference in mean platelet volume, monocyte, LMR, and CRP (p<0.05) between two groups. After receiver operator characteristics curve analysis, the best cutoff value for monocyte was <0.64 × 10³/µL (sensitivity 49.2%, specificity 74.6%, positive predictive value [PPV] 65.9%, and negative predictive value [NPV] 59.5%) (p<0.01), for LMR was ≥1.7 (sensitivity 76.3%, specificity 78%, PPV 77.6%, and NPV 76.7%), and for CRP was ≤18 mg/L (sensitivity 91.5% specificity 57.6%, PPV 68.4%, and NPV 87.2%) (p<0.001). When LMR and CRP were used together, sensitivity (86.5%), specificity (83.1%), PPV (83.6%), and NPV (86%) were found to be statistically significantly higher (p<0.001).
Conclusion: Our results showed that in cirrhotic patients with CNNA, combined LMR + CRP can be used as a novel, low cost and non-invasive test to predict treatment response.

10.Factors Affecting Metabolic Bone Disease of Prematurity: Is Hypothyroxinemia Included?
Mesut Dursun, Bahar Ozcabi, Mehmet Sariaydın
PMID: 35515963  PMCID: PMC9040307  doi: 10.14744/SEMB.2021.99076  Pages 84 - 90
Amaç: Prematürenin geçici hipotiroksinemisi (THOP) ile prematürenin metabolik kemik hastalığı (MBD) arasındaki ilişki net olarak bilinmemektedir. Çalışmadaki amacımız çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde THOP’nin ve diğer risk faktörlerinin, MBD üzerine olan etkisini incelemektir.
Yöntemler: Temmuz 2016 - Aralık 2019 tarihleri arasında ünitemizde yatan <30. gebelik haftasından önce doğan ve doğum ağırlığı < 1500 g olan bebekler çalışmaya dahil edildi. Bebeklerin demografik özellikleri, klinik seyirleri, morbiditeleri, ilk tiroid fonksiyon testi sonuçları, postnatal 4-6. haftalardaki kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeyleri hasta dosyaları geriye yönelik taranarak kaydedildi. Metabolik kemik hastalığı tanısı postnatal 4-6. haftalar arasında çalışılan ALP düzeyinin >500 IU/L olması ile kondu. Hastalar, MBD olmayanlar (grup-1) ve olanlar (grup-2) olarak gruplandırıldı.
Bulgular: Çalışmamıza, dahil edilme kriterlerini karşılayan 145 bebek alındı. Metabolik kemik hastalığı görülme oranı %16,5, THOP sıklığı %56,5 olarak saptandı. Grup 2’deki bebeklerin gebelik haftası ve doğum ağırlığı grup 1’deki bebeklere göre anlamlı olarak daha düşüktü. Bu bebeklerin daha uzun süre TPN aldıkları ve tam enteral beslenmeye geçiş sürelerinin daha uzun olduğu gözlendi. Ayrıca grup 2’deki bebeklerde noninvaziv mekanik ventilasyon süresi, oksijen tedavi süresi, orta-ağır bronkopulmoner displazi varlığı ve postnatal steroid kullanım sıklığının grup 1’deki bebeklere göre anlamlı olarak daha fazla olduğu saptandı. Gruplar arasında THOP açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Metabolik kemik hastalığı gelişimi üzerinde etkisi olabilecek risk faktörlerini içeren multivariate lojistik regresyon analizinde önemini sürdüren risk faktörü saptanmadı. Hastalar THOP varlığına göre gruplandırıldığında, gruplar arasında MBD varlığı ile serum Ca, P ve ALP düzeyleri açısından fark olmadığı saptandı.
Sonuç: Çalışmamız, MBD’nin çok etmenli bir hastalık olduğunu ve THOP’nin MBD gelişimi için bir risk faktörü olmadığını göstermektedir. (SETB-2021-09-270)
Objectives: The association between transient hypothyroxinemia of prematurity (THOP) and metabolic bone disease of prematurity (MBD) is not clearly known. We aimed to evaluate the effects of THOP and other risk factors on MBD in very low birth weight infants.
Methods: This study included infants born at <30 weeks gestational age and <1500 g birth weight who were hospitalized between July 2016 and December 2019. The following information was obtained from medical records: Demographic characteristics; clinical follow-up data; morbidities; initial thyroid function tests; and calcium (Ca), phosphorus (P), and alkaline phosphatase (ALP) levels at postnatal 4–6 weeks. Newborns with an ALP level >500 IU/L were diagnosed with MBD. Patients without MBD were defined as Group 1 and patients with MBD were defined as Group 2.
Results: Our study enrolled 145 infants who met the inclusion criteria. The incidences of MBD and THOP were 16.5% and 56.5%, respectively. Gestational age and birth weight were significantly lower in Group 2 than in Group 1. It was observed that these infants received total parenteral nutrition for a longer period of time and had a longer transition period to full enteral feeding. In addition, duration of non-invasive mechanical ventilation, duration of oxygen treatment, frequencies of moderate-severe bronchopulmonary dysplasia, and postnatal steroid use were found to be significantly higher in babies in Group 2 compared to babies in Group 1. There was no significant difference between the groups in terms of THOP. However, multivariate logistic regression analysis revealed no risk factors for the development of MBD. The presence of MBD and Ca, P, and ALP levels did not differ significantly between patients with and without THOP.
Conclusion: Our study reveals that MBD is a multifactorial disease and THOP is not a risk factor for the development of MBD.

11.Is the Frequency of Seborrheic Dermatitis Related to Climate Parameters?
Tugba Ozkok Akbulut, Hulya Suslu, Tugba Atci
PMID: 35515978  PMCID: PMC9040311  doi: 10.14744/SEMB.2021.67503  Pages 91 - 95
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul, Türkiye'de seboreik dermatit (SD) sıklığının aylara ve mevsimlere göre değişimini belirlemek ve SD sıklığı ile ortalama sıcaklık (°C), ortalama nem (%), ortalama güneş ışığı süresi ve aylık güneş radyasyonu gibi meteorolojik veriler arasındaki ilişkileri incelemektir.
Yöntemler: Çalışma Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde gerçekleştirildi. Haziran 2018 - Mayıs 2020 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran tüm yetişkin hastaların verileri incelendi. Aynı döneme ait İstanbul için aylık ortalama iklim veri değerleri TC Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden talep edildi.
Bulgular: Çalışma süresi boyunca, 5316 hastaya SD tanısı kondu (toplam poliklinik hastalarının%5,9'u). Bunların 2721'i (%51,2) erkek, 2595'i (%48,8) kadın ve ortalama yaş 35,9 ± 15,1 yıldı. Aylık dağılımlara göre SD sıklığı Aralık'ta %7,3, Şubat’ta %7,1, Kasım'da %6,7, ve Ocak'ta %6,6 iken; Haziran’da %3,8 ve Temmuz’da %3,9 sıklıkta saptanarak tüm aylar içinde en düşük oranı temsil ediyordu. SD sıklığı ortalama sıcaklık değerlerindeki önemli farklılığa rağmen sonbahar ve kış mevsimlerinde benzerdi. SD sıklığının, sıcaklık değerleri ve aylık maksimum nem değeri ile güçlü ve ters orantılı olduğu ve aynı zamanda güneş radyasyon seviyeleri ile orta derecede korelasyon gösterdiği bulunmuştur. En düşük veya ortalama nem değerleri ve güneş ışığı süreleri (günlük ve aylık), SD sıklığı ile ilişkili değildi.
Sonuç: Çalışmamız, düşük sıcaklık, düşük UV indeksi ve düşük nem gibi çevresel faktörlerin SD gelişme olasılığını artıran kritik faktörler olduğunu göstermektedir. Bu veriler, Malassezia türlerinin büyümesini destekleyen iklim koşullarında SD sıklığının artabileceğini göstermesi açısından önceki çalışmaları desteklemektedir. (SETB-2021-03-083)
Objectives: The aim of this study was to determine the frequency of seborrheic dermatitis (SD) by months and seasons in Istanbul, Turkey, and to examine the relationships between SD frequency and meteorological data, such as average temperature (°C), average humidity (%), average sunshine duration, and solar radiation per months.
Methods: The study was conducted at Dermatology Department of Haseki Training and Research Hospital. The data of all adult patients who applied to the dermatology outpatient clinic between June 2018 and May 2020 were obtained. Monthly average climate data values of Istanbul between the same period were requested from the Turkish Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Meteorology.
Results: During the study period, SD was diagnosed in 5316 patients (5.9% of the outpatient clinic). Among these, 2721 (51.2%) were male, 2595 (48.8%) were female, and mean age was 35.9±15.1 years-old. With respect to monthly distributions, SD frequency was 7.3% in December, 7.1% in February, 6.7% in November, and 6.6% in January; whereas June (3.8%) and July (3.9%) represented the lowest proportion of patients. Frequency of SD was similar in the autumn and winter seasons, despite considerable difference in average temperature. The frequency of SD was found to be strongly and inversely correlated with temperature values (r=–0,646, p<0.001) and monthly maximum humidity value (r=–0.609, p=0.001), while it was also moderately correlated with solar radiation levels (r=–0.442, p=0.027). Minimum or average humidity values and sunshine durations (daily and monthly) were not associated with frequency of SD. Spearman’s Rho correlation was calculated to assess the directional relationships between continuous variables.
Conclusion: Our study shows that environmental factors such as low temperature, low ultraviolet index, and low humidity are critical factors that increase the likelihood of SD development. These data support previous studies in terms of indicating that SD frequency might be increased in climate conditions favoring the growth of Malassezia species.

12.Evaluation of Temperament and Character Traits and Their Subscale Dimensions Associated with Major Depressive Disorder
Abdullah Burak Uygur, Ece Ozdemir Oktem, Selime Celik
PMID: 35515976  PMCID: PMC9040292  doi: 10.14744/SEMB.2021.75031  Pages 96 - 106
Amaç: Cloninger'in psikobiyolojik kişilik modeline dayalı olarak majör depresif bozukluk (MDB) ile özellikle zarardan kaçınma, kendini yönetme ve iş birliği yapma arasındaki ilişki belirlenmiş olmakla birlikte, alt boyutların rolü ile ilgili literatürde yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı MDB'li hastalarla sağlıklı kontrolleri mizaç ve karakter özellikleri ve özellikle alt boyutları açısından karşılaştırmak ve böylece Majör Depresyon hastalarında mizaç ve karakter alt boyutlarının rolünü ve yordayıcı değerini belirlemektir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmanın örneklemini araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 65'i MDB hastası ve 40'ı sağlıklı kontrol olmak üzere toplam 105 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Mizaç ve Karakter Envanteri ve Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği uygulanmıştır.
Bulgular: MDB hastalarında sağlıklı kontrollere kıyasla, daha düşük kendini yönetme (p < 0.001), iş birliği yapma (p = 0.017), sebat etme (p < 0.001), kendini aşma (p = 0.001), ve daha yüksek zarardan kaçınma (p < 0.001) puanları saptanmıştır. Yenilik arayışı mizaç boyutu ile MDB arasında ilişki belirlenmemekle birlikte (p = 0.774), alt ölçek boyutlarında değerlendirildiğinde; Majör Depresyon hastalarının sağlıklı kontrollere kıyasla, "Dürtüsellik" alt ölçek boyutunda daha yüksek (p = 0.013), "Keşfetmekten heyecan duyma" alt ölçek boyutundaysa daha düşük puanlar aldıkları belirlenmiştir (p = 0.001). Ödül Bağımlılığı, MDB ile alt ölçek boyutları dahil, ilişki kurulamayan tek kişilik özelliği olarak belirlenmiştir (p = 0.511). Majör depresyon hastalarında mizaç ve karakter alt ölçek boyutlarının yordayıcılığını belirlemek için gerçekleştirilen lojistik regresyon analizi sonucunda, sadece üç mizaç ve karakter özelliği: "Çabuk Yorulma, Amaçlılık ve Manevi Kabullenme" anlamlı yordayıcılar olarak belirlenmiştir (p < 0.001). "Çabuk Yorulma", MDB olma olasılığını 3,6 kat arttıran ciddi bir risk faktörü olarak belirlenirken; "Amaçlılık ve Manevi Kabullenme" ise birlikte, MDB olma olasılığını 0.8 kat azaltan koruyucu kişilik özellikleri olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Bu çalışma, kendini yönetme, iş birliği yapma, sebat etme ve kendini aşma kişilik özellikleri düşük profil gösteren, buna karşın zarardan kaçınma kişilik özelliği belirgin olan bireylerde MDB gelişme riskinin arttığını göstermektedir. Özellikle çalışmamızda belirlenen "Çabuk Yorulma, Amaçlılık ve Manevi Kabullenme" mizaç ve karakter özellikleri dikkate alınarak yapılacak terapötik müdahaleler, MDB tedavi sonuçlarına olumlu katkıda bulunabilir. (SETB-2021-09-273)
Objectives: The relationship between major depressive disorder (MDD) and, especially harm avoidance, self-directedness, and cooperativeness has been determined based on Cloninger’s psychobiological personality model; there are not enough studies in the literature on the role of the subdimensions. Therefore, the aim of this study was to compare the patients with MDD and healthy controls in terms of temperament and character traits and especially subdimensions and thus to determine the role and predictive value of temperament and character subdimensions in major depression patients.
Methods: The sample of this cross-sectional study consisted of 105 participants, 65 of whom were MDD patients, and 40 healthy controls, who voluntarily agreed to participate in the study. Sociodemographic data form, temperament and character inventory, and Hamilton depression rating scale were administered to the participants.
Results: Compared with healthy controls, patients with MDD had lower self-directedness (p<0.001), cooperativeness (p=0.017), persistence (p<0.001), self-transcendence (p=0.001), and higher harm avoidance (p<0.001) scores. While there was no significant difference in novelty seeking (p=0.774); it was determined that MDD patients got higher scores in “Impulsiveness” (p=0.013) and lower scores in “Exploratory excitability” (p=0.001) subscales. Reward dependence has been identified as the only personality trait that there was no significant difference between major depression patients and healthy controls (p=0.511). As a result of the logistic regression analysis performed to determine the predictors of temperament and character subdimensions in major depression patients, only three temperament and character traits “Fatigability, Purposefulness, and Spiritual Acceptance” were determined as significant predictors (p<0.001). Fatigability was determined to be a serious risk factor, increasing the probability of MDD 3.6 times (p<0.001); purposefulness and spiritual acceptance were found to be protective personality traits that together reduced the probability of MDD by 0.8 times (p<0.001).
Conclusion: This study shows that the risk of developing MDD is increased in individuals with low self-directedness, cooperativeness, persistence, and self-transcendence profiles, and whereas with prominent Harm avoidance personality traits. Therapeutic interventions, especially considering the temperament and character traits of “Fatigability, Purposefulness, and Spiritual Acceptance” determined in our study, may contribute positively to MDD treatment.

13.Comparison of Optical Coherence Angiography Measurements in Patients with Neovascular and Non-Neovascular Age-Related Macular Degeneration
Mehmet Demir, Cetin Akpolat, Turgay Ucak, Zeynep Yilmaz, Emine Betul Akbas Ozyurek
PMID: 35515966  PMCID: PMC9040298  doi: 10.14744/SEMB.2021.41017  Pages 107 - 112
Amaç: Neovasküler ve erken non-neovasküler tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olan hastalarda optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) ölçümlerinin farklılıklarını belirlemek.
Yöntemler: Bu retrospektif olarak tasarlanmış çalışma, neovasküler (N-YBMD grubu) ve non-neovasküler erken YBMD (NN-YBMD grubu) olan hastaları içermekteydi. Hastaların en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK, ondalık olarak), göz içi basıncı (GİB, mmHg), koroidal kan akımı (au) ve retina damar yoğunluğu (VD, %) gibi OKTA ölçümlerini içeren tam bir göz muayenesi yapıldı.
Bulgular: N-YBMD grubu (1.46±0.28 au) NN-YBMD grubuna (1.73±0.32 au) göre daha düşük ortalama koroidal akım ölçümüne sahipti (p<0.001). N-YBMD grubundaki hastalar, NN-YBMD grubuna kıyasla tüm yüzeysel ve derin retina katmanlarında azalmış VD ölçümlerine sahipti. Ancak, N-YBMD ve NN-YBMD grupları karşılaştırıldığında, VD ölçümlerinde sadece toplam yüzeysel parafoveada ve yüzeysel parafoveanın üst ve alt kadranlarında önemli farklılıklar gözlendi (tümü için p<0.05). Hemen hemen tüm derin retinal VD ölçümleri (bunlar için p<0.05), toplam ve foveal zonlar dışında N-YBMD grubunda önemli ölçüde farklıydı (sırasıyla p=0.144 ve p=0.433).
Sonuç: NN-YBMD ile karşılaştırıldığında N-YBMD’li hastalarda retinal VD azaldı, ancak VD anti-VEGF tedavisinden etkilenmedi, bu da YBMD patogenezinde retinal damarların etkisini öne sunar. (SETB-2021-07-230)
Objectives: The purpose of the study was to determine the differences of optical coherence tomography angiography (OCTA) measurements between the patients with neovascular age-related macular degeneration (AMD) and non-neovascular early AMD.
Methods: This retrospectively designed study included patients with neovascular AMD (N-AMD group) and non-neovascular early AMD (NN-AMD group). The patients had a completed ocular examination including best-corrected visual acuity (BCVA, in decimal), intraocular pressure (IOP, mmHg), and OCTA measurements such as choroidal blood flow (au) and retinal vessel density (VD, %).
Results: The N-AMD group (1.46±0.28 au) showed a lower mean choroidal flow measurement than the NN-AMD group (1.73±0.32 au), (p<0.001). The patients in the N-AMD group had reduced VD measurements in all superficial and deep retinal layers compared with the NN-AMD group. However, significant differences in VD measurements were observed only in total superficial parafovea and in the superior and inferior quadrants of superficial parafovea while comparing the N-AMD and NN-AMD groups (p<0.05 for all). Almost all deep retinal VD measurements (p<0.05 for them) were significantly different in the N-AMD group except the overall and foveal zones (p=0.144 and p=0.433, respectively).
Conclusion: Retinal VD is reduced in patients with N-AMD when compared to NN-AMD. This outcome offered a retinal vessel contribution to AMD pathogenesis.

14.The Efficiency of Fractional Anisotropy, Apparent Diffusion Coefficient, and Contrast Enhancement Index in Liver Fibrosis Staging
Umut Perçem Orhan Soylemez, Deniz Turkyilmaz Mut, Canan Alkim, Huseyin Alkim, Banu Yılmaz Ozguven, Salih Boga, Muzaffer Basak, Sukru Mehmet Erturk
PMID: 35515969  PMCID: PMC9040295  doi: 10.14744/SEMB.2021.33396  Pages 113 - 118
Amaç: Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG), karaciğer fibrozisi tanısında en etkili görüntüleme yöntemi olarak tanımlansa da, bunun için kabul görmüş bir MR tekniği henüz tanımlanmamıştır. Bu çalışmanın amacı, karaciğer fibrozisinin evrelemesinde MRG'nin etkinliğini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Kronik hepatit B enfeksiyonu nedeni ile takipli olan hastalar arasından hastane veri tabanında hepatosit spesifik kontrast madde ile çekilmiş üst batın MRG'si olan hastalar seçildi. Bunların arasından karaciğer biyopsisi yapılmış olan 29 hasta çalışmaya dahil edildi. Karaciğer parankiminin görünür difüzyon katsayısı (ADC), fraksiyonel anizotropi (FA) ve sinyal intensite değerleri iki gözlemci tarafından ölçüldü ve kontrastlanma indeksi hesaplandı. Hastalar histopatolojik Ishak derecelendirme sistemine göre erken (A) ve geç evre fibrozis (B) olarak gruplandırıldı ve daha sonra fibrozis evresi ile MR parametreleri arasındaki korelasyon analiz edildi. Gözlemciler arası uyumu analiz etmek için intraklas korelasyon katsayısı kullanıldı. ADC, FA ve kontrastlanma indeksi erken ve geç fibrozis grupları arasında Student-t testi ile karşılaştırıldı. ADC ve FA değerleri arasındaki korelasyonu değerlendirmek için Pearson, patolojik fibrozis evresi ile ölçülen MR parametreleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için ise Spearman korelasyonu kullanıldı.

Bulgular: 22 hasta evre 1 ve 2 (grup A), 7 hasta evre 3 ve üzeri fibrozis (grup B) olarak evrelendirildi. İstatistiksel olarak, FA değerleri ile fibroz derecesi arasında güçlü, negatif bir korelasyon vardı (r = -0.582, p = 0.001). Kontrastlanma indeksi ile hepatosit aktivite indeksi (r = -0.88, p = 0.655) ve fibrozis derecesi (r = 0.0001, p = 0.997) arasında korelasyon yoktu. FA değerleri açısından erken ve geç evre fibrozis grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (grup A = 0.429 ± 0.06, grup B = 0.349 ± 0.06)(p = 0.004).
Sonuçlar: FA değerlerinin fibrozis evresi ile korelasyonu ve erken-geç evre fibrozis hastaları arasında FA değerleri açısından anlamlı fark bulunması; difüzyon tensör görüntülemenin karaciğer fibrozisinin evreleme ve takibinde umut verici bir teknik olabileceğini göstermektedir. (SETB-2021-08-246)
Objectives: Even though magnetic resonance imaging has been described as the most effective imaging method for the diagnosis of liver fibrosis, an accepted magnetic resonance ımaging (MRI) technique is yet to be defined. The aim of this study is to determine the efficiency of MRI in the staging of liver fibrosis.
Methods: Patients with chronic hepatitis B infection and had upper abdominal MRI with hepatocyte specific contrast agent were evaluated. Twenty-nine patients that had undergone liver biopsy were included in the study. ADC, FA, and signal intensity values of liver parenchyma were measured by two observers and contrast enhancement index (CEI) was calculated as well. Patients were grouped as early (A) and late fibrosis(B) according to Ishak grading system and then the correlations between the stage and MRI findings were analysed. The intraclass correlation coefficient was used to analyze the inter-rater agreements. ADC, FA, and CEI were compared with Student t-test between early and late fibrosis groups. Pearson’s correlation was used to assess the correlation between ADC and FA values. Spearman correlation was used to evaluate the relationship between pathologic fibrosis grade and MRI parameters that were measured.
Results: Twenty-two patients were staged as 1 and 2 (group A), seven patients were staged as 3 and above fibrosis(group B). Statistically, there was a strong, negative correlation between the FA values and the degree of fibrosis (r=−0.582, p=0.001). There was no correlation between the CEI and hepatocyte activity index (r=−0.88, p=0.655) and degree of fibrosis (r=0.0001, p=0.997). In terms of FA values, there was a statistically significant difference between two groups (group A=0.429 ± 0.06, group B=0.349 ± 0.06) (p=0.004).
Conclusion: Correlation of FA values with fibrosis stage and significant difference in FA values between early-late stage fibrosis patients shows that diffusion tensor imaging can be a promising technique in the staging and follow-up of liver fibrosis.

15.The Relationship Between Mammographic Density and Factors Affecting Breast Cancer Risk
Belma Kocer, Ebru Menekse, Umit Turan, Ozan Namdaroglu, Ayse Nurdan Barca, Levent Araz, Buket Altun Özdemir, Betul Bozkurt
PMID: 35515977  PMCID: PMC9040300  doi: 10.14744/SEMB.2021.30771  Pages 119 - 125
Amaç: Meme kanser (MK) risk faktörleri ve mammografik dansite (MD) paterni arasındaki ilişki açık olmamasına rağmen, yüksek MD’nin MK için bağımsız bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, MK hastalarında MD ile MK risk faktörleri ve tümör özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmya 242 MK’li hasta dahil edildi. MD dansite yüzdelerine göre (tip I—<25%; tip II—25%–50%; tip III—51%–75%; tip IV—>75%) kategorize edildi, ve MD’ye ait bu gruplar arasında meme kanseri için kullanılan risk faktörleri ve hastaların tümör özellikleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda, meme kanseri hastalarında artmış MD yüzdeleri ile genç yaş, premenapozal durum, erken menarş yaşı, doğum yapmamış olmak, düşük vücut kitle indeksi ve sigara kullanımı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0.001, p<0.001, p=0.04, p<0.001, p=0.003, p=0.01, respectively). Ayrıca, tümör subtiplerine göre MD yüzdelerinin dağılımı da anlamlı olarak farklılık göstermektedir. Tip 4 mammografik dansite de Her 2 tip tümör görülme sıklığı anlamlı olarak yüksektir (p=0.01).
Sonuç: Yüksek MD, meme kanseri hastalarında reprodüktif risk faktörleri ve özellikle Her2 tip tümörle ilişkilidir. Meme kanseri hastalarında, MD ile ilişkili faktörleri saptamak için daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir. (SETB-2020-12-249)
Objectives: Although the relationship between breast cancer (BC) risk factors and mammographic density (MD) patterns is not clear, high MD is well known as an independent risk factor for BC. Thus, the aim of this study was to examine the association between MD and BC risk factors in BC patients and find a correlation between MD and tumor characteristics in BC patients.
Methods: Our data included 242 patients with BC. Furthermore, the MD (type I - <25%; type II - 25–50%; type III - 51–75%; and type IV - >75%) was categorized according to percentile density, and the various types of MD were compared using risk factors for BC and tumor characteristics of patients.
Results: The results of this study indicated that younger age, pre-menopausal status, younger menarche age, nulliparity, low body mass index, and smoking significantly increase the percentage of MD (p<0.001, p<0.001, p=0.04, p<0.001, p=0.003, and p=0.01, respectively). Moreover, the distribution of MD patterns showed significant differences according to tumor subtypes. Type 4 mammographic pattern was higher in patients with human epidermal growth factor receptor 2 (Her2) type of tumor (p=0.01).
Conclusion: Higher MD is related to reproductive risk factors and tumor subtypes, especially Her2 type, in BC patients. Further studies are needed to identify the factors related to breast density.

16.Relationship Between Thyroid-Stimulating Hormone Level and Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer
Zeynep Gul Demircioglu, Mahmut Kaan Demircioglu, Nurcihan Aygun, Ismail Ethem Akgun, Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Banu Yılmaz Ozguven, Mehmet Uludag
PMID: 35515965  PMCID: PMC9040308  doi: 10.14744/SEMB.2022.14554  Pages 126 - 131
Amaç: Tiroid uyarıcı hormon (TSH), diferansiye tiroid kanseri riski ile ilişkilidir. Preoperatif TSH seviyeleri ile agresif özellikler arasındaki ilişki ise henüz belirsizdir. Bu çalışmamızda papiller tiroid karsinomunun (PTC) patolojik özellikleri ile yüksek TSH düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2012-2017 yılları arasında opere edilen ve patolojisinde PTK saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalarda TSH ile tümörün agresif patolojik özellikleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular: 132 hastadan; TSH düzeyi lenfovasküler invazyonu olanlarda olmayanlara göre (p=0.048), santral metastazı olanlarda olmayanlara göre (p=0.014) ve ekstratiroidal yayılımı olanlarda olmayanlara göre (p=0.003) anlamlı olarak yüksekti. Hastalar TSH (mUI/mL) düzeyine göre %25'lik dört kartile ayrıldığında; TSH düzeyi arttıkça ekstratiroidal invazyon oranı arttı ve TSH düzeyi diğer gruplarda 1. kartilden anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.030).
Sonuç: TSH düzeyindeki preoperatif artış, artmış ekstratiroidal yayılma ve santral lenf nodu metastazı riski ile ilişkilidir. TSH düzeyi, hastaların santral metastaz riski için preoperatif değerli bir prediktif faktör olabilir. (SETB-2021-12-381)
Objectives: Thyroid-stimulating hormones (TSHs) are associated with the risk of differentiated thyroid cancer. The relationship between pre-operative TSH levels and aggressive features is unclear. We aimed to evaluate the relationship between pathological features of papillary thyroid carcinoma (PTC) and high TSH levels.
Methods: Patients who were operated between 2012 and 2017 and who were found to have PTC in their pathology were included in the study. The relationship between TSH and the features of tumor aggressiveness was evaluated in the patients.
Results: Of the 132 patients, TSH level was significantly higher in those with lymphovascular invasion than those without (p=0.048), in those with central metastases than in those without (p=0.014), and in those with extrathyroidal spread than in those without (p=0.003). When patients were categorized into four 25% quartiles according to TSH (mUI/mL) level; the rate of extrathyroidal invasion increased as the TSH level increased, and the level was significantly higher in quartile 1 than the others, with significant difference (p=0.030).
Conclusion: Pre-operative increase in TSH level is associated with an increased risk of extrathyroidal spread and central lymph node metastasis. TSH level may be a pre-operative valuable predictive factor for patients’ risk of central metastasis.

17.Low Vitamin D Status is Not Associated with the Aggressive Pathological Features of Papillary Thyroid Cancer
Zeynep Gul Demircioglu, Nurcihan Aygun, Mahmut Kaan Demircioglu, Banu Yilmaz Ozguven, Mehmet Uludag
PMID: 35515959  PMCID: PMC9040301  doi: 10.14744/SEMB.2022.36048  Pages 132 - 136
Amaç: Bu çalışmada, D vitamini (vit D) eksikliğinin papiller tiroid kanserinin (PTC) agresifliği üzerindeki etkilerini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: 2012-2017 yılları arasında tek cerrah tarafından opere edilen patolojik inceleme ile PTK saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. PTC dışındaki kanserler, hipertiroidi olan ve/veya antitiroid ilaç kullanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar serum vit D düzeylerine göre dört çeyrek; kategori 1 (<7.1 ng/mL), kategori 2 (7.2-11.8 ng/mL), kategori 3 (11.9-23.4 ng/mL) ve kategori 4 (> 23.5 ng/mL).
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 46.4+13.6 (17-82) yıl olan toplam 133 hasta (103 kadın, 30 erkek) dahil edildi. Değerlendirilen tümör agresiflik özelliklerine göre ameliyat öncesi vit D değerleri açısından kategoriler arasında anlamlı fark yoktu. 1 cm'den büyük tümör ve T3/4 tümör varlığının vit D düzeyinden etkilenmediği belirlendi. Çok merkezlilik, lenfovasküler invazyon, santral ve lateral metastazlar gibi agresiflik özellikleri açısından vit D kategorileri arasında anlamlı bir fark yoktu.
Sonuç: Sonuçlarımıza göre serum vit D düzeyleri PTC'nin agresif tümör özellikleri ile ilişkili değildir. (SETB-2022-01-022)
Objectives: In the present study, we investigated the effects of Vitamin D (vit D) deficiency on aggressiveness of papillary thyroid cancer (PTC).
Methods: Patients with PTC confirmed with pathological examination, whom were operated by a single surgeon between 2012 and 2017, were included in the study. The data of the patients were analyzed retrospectively. Cancers other than PTC, patients with hyperthyroidism and/or using antithyroid drugs were excluded from the study. The patients were classified as four quartiles according to serum Vit D levels; category 1 (<7.1 ng/mL), category 2 (7.2–11.8 ng/mL), category 3 (11.9–23.4 ng/mL) and category 4 (>23.5 ng/mL).
Results: A total of 133 patients (103 female, 30 male) with mean age of 46.4±13.6 (17–82) years were included in the study. There was no significant difference between the categories in terms of preoperative Vit D values according to the evaluated tumor aggressiveness characteristics. It was determined that the presence of tumor with a size above 1 cm and T3/4 tumor were not affected by Vit D level. There was no significant difference between Vit D categories regarding the characteristics of aggressiveness such as multicentricity, lymphovascular invasion, central, and lateral metastases.
Conclusion: According to our results, serum Vit D levels are not associated with the aggressive tumor characteristics of PTC.

18.External Validation of a Nomogram Developed for Predicting Overall Survival in Gastric Cancer Patients with Insufficient Number of Examined Lymph Nodes
Mehmet Kubat, Mustafa Omer Yazicioglu, Bahadır Bozkirli, Riza Haldun Gundogdu
PMID: 35515973  PMCID: PMC9040297  doi: 10.14744/SEMB.2021.47587  Pages 137 - 144
AMAÇ: Mide kanserlerinde nomogramlar ve skorlama sistemleri temel olarak yeterli lenf nodu diseksiyonu yapılmasına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, yetersiz sayıda incelenen lenf nodu (eLN) olan mide kanseri hastalarında genel sağkalımı (OS) tahmin etmek için geliştirilmiş bir nomogramın harici doğrulamasını gerçekleştirmeyi ve 8. Amerikan Ortak Kanser Komitesi (AJCC)’nin Tümör-Lenf Nodu-Metastaz (TNM) evreleme sistemi ile karşılaştırarak kullanılabilirliğini değerlendirmeyi amaçladı.
YÖNTEMLER: Mide kanseri nedeniyle tam cerrahi rezeksiyon uygulanan ve tanısı patolojik olarak doğrulanmış 262 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya yetersiz sayıda eLN (<16) olan 104 hasta (%39.7) (82 erkek, medyan yaş, 60,3 yıl) dahil edildi. 5 yıllık OS oranı, nomogram kullanılarak ve AJCC sistemine göre hesaplandı.
BULGULAR: Medyan takip süresi 37.4 aydı (0.9-122.9). Takip süresi içinde hastaların 69'u (%66,3) öldü ve 35'i (%33,7) 5 yıllık sağ kalım sağladı. Nomogram ve AJCC sistemi tarafından öngörülen OS, ölen hastalarda 5 yıllık sağkalıma ulaşanlara göre anlamlı derecede daha düşüktü (her ikisi için p<0,001). ROC eğrisine göre, nomogram (0.801; %95 GA, 0.715-0.887; p<0.001) için eğri altında kalan alan (AUC) AJCC sistemine göre daha yüksekti (0.754; %95 GA, 0.659- 0.849; p<0.001).
SONUÇ: Yetersiz sayıda eLN (<16) olan mide kanseri hastaları için geliştirilen nomogram, kohortumuzda 5 yıllık OS'yi öngörmede etkiliydi ve AJCC sisteminden daha üstündü. (SETB-2021-08-243)
Objectives: Nomograms and scoring systems in gastric cancers have been mainly developed based on adequate lymph node (lN) dissections. This study aimed to perform external validation of a nomogram developed for predicting overall survival (OS) in gastric cancer patients with insufficient number of examined LNs (eLNs) and to evaluate its usability as compared with the 8th American Joint Committee on Cancer (AJCC)’s Tumor-Node-Metastasis staging system.
Methods: Medical records of 262 patients undergoing complete surgical resection for gastric cancers and having pathologically confirmed diagnosis were retrospectively reviewed. The study included 104 (39.7%) patients (82 males, median age, 60.3 years) with insufficient number of eLNs (<16). The 5-year OS rate was calculated using the nomogram and according to the AJCC system.
Results: The median follow-up period was 37.4 months (range: 0.9–122.9). Of the patients, 69 (66.3%) died and 35 (33.7%) achieved 5-year survival within the follow-up period. The nomogram and the AJCC system predicted OS were significantly lower in patients who died than in those who achieved 5-year survival (p<0.001 for both). According to the receiver operative characteristics-curve, the area under the curve for the nomogram (0.801; 95% CI, 0.715–0.887; p<0.001) was larger than that for the AJCC system (0.754; 95% CI, 0.659–0.849; p<0.001).
Conclusion: The nomogram developed for gastric cancer patients with insufficient number of eLNs (<16) was effective in predicting 5-year OS in our cohort and was superior to the AJCC system.

19.Evaluation of the Cricothyroid Muscle Innervation Pattern Through Intraoperative Electromyography
Nurcihan Aygun, Mehmet Mihmanlı, Adnan İsgor, Mehmet Uludag
PMID: 35515964  PMCID: PMC9040299  doi: 10.14744/SEMB.2022.25874  Pages 145 - 153
SETB-2022-03-071
Objectives: We observed significant contractions in the cricothyroid muscle (CTM) after recurrent laryngeal nerve (RLN) stimulation in some patients. We aimed to evaluate whether these contractions resulted from the laryngeal-muscle movement due to the contraction of other intrinsic muscles or actual CTM contraction, with objective real-time intraoperative electromyography (EMG) recordings.
Methods: This study was performed prospectively in 106 consecutive patients who underwent intraoperative neural monitoring-guided primary thyroid surgery due to various thyroid diseases between February-2015 and February-2016. After completion of the thyroidectomy procedure; the RLN, vagus nerve (VN), external branch of the superior laryngeal nerve (EBSLN), plexus pharyngeus (PP), and contralateral EBSLN (CEBSLN) were stimulated and the responses from the CTM and CPM were recorded and evaluated by EMG through needle electrodes.
Results: 182 CTMs of 106 patients, with the mean age of 45, were evaluated regarding their innervation patterns. Positive EMG waveforms were achieved from 181 CTMs with EBSLN stimulation. A total of 132 (74%) positive EMG responses were recorded after the stimulation of 179 RLNs. The mean amplitude obtained with CTM EMG with RLN stimulation was 5.5% of that with EBSLN stimulation. The CTM amplitude was 39% of the vocal cord amplitude with RLN stimulation. Positive EMG responses of 96 CTMs (55%) with VN stimulation were recorded. The mean amplitude through CTM EMG with VN stimulation was 6% of that with EBSLN stimulation. Positive EMG responses were achieved from 10 (0.6%) CTMs with the stimulation of 170 PPs. The mean amplitude obtained from CTMs with PP stimulation was 4.3% of that with EBSLN stimulation. Positive EMG amplitudes of 35 (67%) CTMs were obtained with stimulation of 52 CEBSLN. Temporary vocal cord paralysis was detected in six patients (5% of patients and 3.3% of the nerves) postoperatively.
Conclusion: The RLN contributes significantly to the innervation of the CTM. Despite the findings associated with the contribution of the PP and CEBSLN to the CTM innervation, further studies are needed. We are of the opinion that these are among the significant factors that contribute to the differences in clinical findings between patients with EBSLN injuries.

20.Curcumin Enhanced the Neomucosa Formation by Mediating the Antioxidation Mechanism in Rats
Nadir Adnan Hacim, Ahmet Akbas, Osman Bilgin Gulcicek, Serhat Meric, Ali Solmaz, Erkan Yavuz, Hakan Yigitbas, Yigit Ulgen, Gulcin Ercan, Aysegul Kirankaya, Atilla Celik
PMID: 35515962  PMCID: PMC9040306  doi: 10.14744/SEMB.2021.01878  Pages 154 - 160
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda terminal ileal defekt için yama olarak kullanılan parietal peritonda neomukoza oluşumu üzerine curcumin’in potansiyel etkilerini araştırmaktı.
Metod: On altı erkek Wistar-Hanover sıçanı 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubu salin ile deney grubu curcumin (2 mL/kg/gün, gavaj yoluyla) ile tedavi edildi. Her iki grupta da serumda 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin (8-OHdG) ve malondialdehit (MDA) miktarları, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri belirlendi. Neomukoza oluşumunun gelişimi morfolojik olarak incelendi.
Bulgular: Curcumin verilen sıçanlarda serum antioksidan düzeyleri ve glutatyon peroksidaz aktivitesi, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Curcumin verilen sıçanlarda oluşan oksidatif hasarın (MDA ve 8-OHdG), kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi (p<0,05). Histopatolojik incelemede curcumin verilen grupta sıçanların %62,5’inde ve control sıçanlarının ise %37,5’inde neomukoza oluşumu görüldü.
Tartışma: Terminal ileal defekti olan ratlarda curcumin kullanımı oksidasyon seviyesini azaltarak ve antioksidasyon seviyesini artırarak neomukoza oluşumunu arttırmaktadır. Kısa barsak sendromlu hastalarda emilim yüzey alanını arttırmak için curcumin kullanılabilir. (SETB-2021-11-334)
Objectives: The purpose of the study was to examine the possible effects of curcumin on the formation of neomucosa in parietal peritoneum which was applied as a patch for terminal ileal defect in rats.
Methods: Sixteen male Wistar Hannover rats were split into two groups. The control group was injected with saline and curcumin (2 mL/kg/day, by gavage) was given to the experimental group. In both groups, amounts of 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) and malondialdehyde (MDA), the activities of glutathione peroxidase and superoxide dismutase were determined in serum. The development of neomucosa formation was examined morphologically.
Results: Serum antioxidant levels and glutathione peroxidase activity in rats given curcumin were significantly higher than those of the control group (p<0.05). The levels of oxidative markers (MDA and 8-OHdG) in rats given curcumin were significantly lower than those of the control group (p<0.05). In the histopathological examination, 62.5% of rats in the curcumin group showed formation of neomucosa while 37.5% of control rats showed neomucosa.
Conclusion: The use of curcumin in rats with terminal ileal defect enhanced the formation of neomucosa by decreasing the oxidation level and increasing the antioxidation level. Curcumin may be used in the patients with short bowel syndrome to increase the absorption surface area.

CASE REPORT
21.A Neonatal Case of Infantile Malignant Osteopetrosis Presenting with Thrombocytopenia and Hypotonicity: A Novel Mutation in Chloride Voltage-Gated Channel 7 Gene
Isik Odaman Al, Yesim Oymak, Filiz Hazan, Semra Gursoy, Tulay Ozturk, Ozlem Bag, Salih Gozmen, Nurgul Karakaya, Tuba Hilkay Karapinar
PMID: 35515972  PMCID: PMC9040309  doi: 10.14744/SEMB.2021.88964  Pages 161 - 165
Otozomal resesif osteopetrozis, infantil malign osteopetrozis (IMO) olarak da bilinir. Genellikle ağır bir klinik gidiş gösterir ve tedavi edilmezse hayatın ilk yıllarında ölümle sonuçlanır. Tanı koymak zordur ve genellikle yanlış tanı konulur ya da tanı konulması gecikir. Burada hipotonisite ve trombositopeni nedeni ile tetkik edilirken IMO tanısı konulan ve CLCN7 geninde yeni bir mutasyon saptanan olguyu sunmak istiyoruz. On günlük kız hasta hipotonisite nedeni ile tetkik amaçlı hastanemize gönderildi. Fizik muayenesi hipotonisite dışında normaldi. Tetkiklerinde trombositopeni ve hipokalsemi saptandı. Klinik izleminde 3 aylıkken hepatosplenomegalisi fark edildi. Direk kemik grafileri IMO ile uyumluydu. Moleküler incelemede CLCN7 geninde yeni bir homozigot c.1504>T (p.Arg502Trp) mutasyonu saptandı. IMO nadir görülen bir hastalıktır ve daha iyi klinik sonuçlar elde etmek için hastalığın farkına varıp erken tanı konulması önemlidir. Nörolojik ve hematolojik bulgular, organomegali, işitme kaybı ve görme bozuklukları IMO’yu düşündürmelidir. (SETB-2021-03-093)
Autosomal recessive osteopetrosis is also known as infantile malignant osteopetrosis (IMO). The clinical course is often serious and if left untreated, it is fatal in the 1st year of life. Diagnosis is challenging and often delayed or misdiagnosed. Herein, we present an infant girl who was diagnosed with IMO during evaluations for her hypotonicity and thrombocytopenia. A novel mutation of the chloride voltage-gated channel 7 (CLCN7) gene was also reported. A 10-day-old female patient was referred to our hospital for evaluation of hypotonicity. Her physical examination was normal, other than hypotonicity. Laboratory analysis revealed thrombocytopenia and hypocalcemia. In the progress, while she was followed in outpatient clinic, hepatosplenomegaly was detected at the age of 3 months. IMO was suspected with the findings of hepatosplenomegaly, cytopenia, hypocalcemia, difficulty of obtaining bone marrow, peripheral smear findings, and hearing loss. The X-ray of the bones was consistent with IMO. A novel pathogenic homozygous c.1504>T (p.Arg502Trp) mutation in CLCN7 gene was revealed. IMO is a rare disorder and it is important to differentiate this entity for better clinical outcome. The presence of neurological and hematological findings, organomegaly, hearing loss, and vision disorders must attract attention to IMO.

LookUs & Online Makale