ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Comparison of Clinical Characteristics of COVID-19-Related and Unrelated Acute Stroke Patients During the COVID-19 Pandemic in Turkey [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 55-61 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.65785

Comparison of Clinical Characteristics of COVID-19-Related and Unrelated Acute Stroke Patients During the COVID-19 Pandemic in Turkey

Derya Selcuk Demirelli, Gencer Genc, Celal Ilker Basarir, Serpil Bulut
Department of Neurology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Data on the co-occurrence of stroke and coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection are limited and need to be improved. In our study, we aimed to evaluate the clinical and laboratory characteristics of COVID-19-related patients admitted to our center with acute stroke and compare them with acute stroke patients without COVID-19 infection during the same period.
Methods: One hundred and eighty-four patients admitted with acute stroke from March 11, 2020, to May 11, 2020, were included in the study. Demographic and clinical characteristics, work-up studies, and clinical scales including National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), modified Rankin scale (mRS) scores were examined retrospectively. All patients diagnosed with acute stroke who were also evaluated for COVID-19 before hospitalization were divided into two groups: COVID-19-related and unrelated cases.
Results: COVID-19-related and unrelated acute stroke patients had similar characteristics in terms of age, gender, and stroke risk factors. The admission NIHSS (mean NIHSS: 9.8 vs. 5.9) scores and the discharge mRS values (mean mRS: 3.9 vs. 2.4) were significantly higher in the COVID-19-related stroke group (p=0.002 and p=0.001, respectively). The prognosis of the COVID-19-related stroke group was significantly worse (69.6% vs. 39.8%) and the mortality rate (39.1% vs. 6.2%) was significantly higher than the COVID-19-unrelated stroke group (p=0.007 vs. p=0.000, respectively). The proportion of patients with large infarcts in the COVID-19-related acute ischemic stroke group was significantly higher than the one in the COVID-19-unrelated acute ischemic stroke group (57.9% vs. 21.9%, p=0.003).
Conclusion: This is the first comparative study to evaluate the clinical presentation and outcome of COVID-19-related acute ischemic and hemorrhagic stroke patients in Turkey. Our results suggest that COVID-19-related acute stroke is associated with more severe clinical presentation and worse outcome. This seems to be linked to the coagulation abnormalities induced by COVID-19 infection.

Keywords: Acute stroke, Coronavirus, COVID-19

COVID-19 Pandemi Döneminde COVID-19 İlişkili ve İlişkisiz Akut İnme Hastalarının Klinik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Derya Selcuk Demirelli, Gencer Genc, Celal Ilker Basarir, Serpil Bulut
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul

Amaç: İnme ve Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) enfeksiyonunun birlikte görülmesine ilişkin sınırlı sayıda veri bulunmaktadır. Çalışmamızda, merkezimize akut inme ile başvuran COVID-19 ilişkili hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi ve aynı dönem içerisinde COVID-19 enfeksiyonu olmayan akut inme hastaları ile kıyaslanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Merkezimize 11 Mart 2020 ile 11 Mayıs 2020 tarihleri arasında akut inme ile başvuran 184 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik ve klinik özellikleri, tanıya ve etiyolojiye yönelik yapılmış olan tetkikleri ile NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale), mRS (modified Rankin scale) skorları retrospektif olarak incelendi. Yatış öncesi COVID-19 açısından değerlendirilen tüm akut inme tanılı hastalar, COVID-19 ilişkili olan ve olmayan olgular olmak üzere iki gruba ayrıldı.
Bulgular: COVID-19 ilişkili olan ve olmayan hastalar yaş, cinsiyet ve inme risk faktörleri açısından karşılaştırıldığında her iki grup benzer özelliklere sahipti. COVID-19 ilişkili akut inme grubunda giriş NIHSS ve çıkış mRS skorları COVID-19 ilişkisiz inme grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla 9,8 vs 5,9; p=0,002 ve 3,9 vs 2,4; p=0,001). COVID-19 ilişkili inme grubunun prognozu COVID-19 ilişkisiz inme grubundan anlamlı derecede daha kötü ve mortalite oranı da anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla %69.6 vs %39.8; p=0,007 ve %39,1 vs %6,2; p=0,000). COVID-19 ilişkili akut iskemik inme grubunda büyük enfarktı olan hastaların oranı, COVID-19 ilişkisiz akut iskemik inme grubundan anlamlı derecede daha yüksekti (%57,9 vs %21,9 p=0,003).
Sonuç: Çalışmamız, Türkiye'de COVID-19 ile ilişkili akut iskemik ve hemorajik inme hastalarının klinik prezantasyonunu ve sonuçlarını değerlendiren ilk çalışmadır. Bulgularımız COVID-19 ilişkili akut inmenin daha ağır klinik prezentasyon ve daha kötü sonlanım ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Bu durum COVID-19 enfeksiyonunun arttırdığı koagülasyon anormallikleri ile bağlantılı görünmektedir. (SETB-2021-05-127)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, coronavirus, akut inme

Derya Selcuk Demirelli, Gencer Genc, Celal Ilker Basarir, Serpil Bulut. Comparison of Clinical Characteristics of COVID-19-Related and Unrelated Acute Stroke Patients During the COVID-19 Pandemic in Turkey. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 55-61

Corresponding Author: Derya Selcuk Demirelli
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale