ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparison of Optical Coherence Angiography Measurements in Patients with Neovascular and Non-Neovascular Age-Related Macular Degeneration [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 107-112 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.41017

Comparison of Optical Coherence Angiography Measurements in Patients with Neovascular and Non-Neovascular Age-Related Macular Degeneration

Mehmet Demir, Cetin Akpolat, Turgay Ucak, Zeynep Yilmaz, Emine Betul Akbas Ozyurek
Department of Ophthalmology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The purpose of the study was to determine the differences of optical coherence tomography angiography (OCTA) measurements between the patients with neovascular age-related macular degeneration (AMD) and non-neovascular early AMD.
Methods: This retrospectively designed study included patients with neovascular AMD (N-AMD group) and non-neovascular early AMD (NN-AMD group). The patients had a completed ocular examination including best-corrected visual acuity (BCVA, in decimal), intraocular pressure (IOP, mmHg), and OCTA measurements such as choroidal blood flow (au) and retinal vessel density (VD, %).
Results: The N-AMD group (1.46±0.28 au) showed a lower mean choroidal flow measurement than the NN-AMD group (1.73±0.32 au), (p<0.001). The patients in the N-AMD group had reduced VD measurements in all superficial and deep retinal layers compared with the NN-AMD group. However, significant differences in VD measurements were observed only in total superficial parafovea and in the superior and inferior quadrants of superficial parafovea while comparing the N-AMD and NN-AMD groups (p<0.05 for all). Almost all deep retinal VD measurements (p<0.05 for them) were significantly different in the N-AMD group except the overall and foveal zones (p=0.144 and p=0.433, respectively).
Conclusion: Retinal VD is reduced in patients with N-AMD when compared to NN-AMD. This outcome offered a retinal vessel contribution to AMD pathogenesis.

Keywords: Neovascular age-related macular degeneration, Non-neovascular age-related macular degeneration, Optical coherence tomography angiography, Retinal vessel density

Neovasküler ve Neovasküler Olmayan Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Olan Hastalarda Optik Koherens Anjiyografi Ölçümlerinin Karşılaştırılması

Mehmet Demir, Cetin Akpolat, Turgay Ucak, Zeynep Yilmaz, Emine Betul Akbas Ozyurek
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, İstanbul

Amaç: Neovasküler ve erken non-neovasküler tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olan hastalarda optik koherens tomografi anjiyografi (OKTA) ölçümlerinin farklılıklarını belirlemek.
Yöntemler: Bu retrospektif olarak tasarlanmış çalışma, neovasküler (N-YBMD grubu) ve non-neovasküler erken YBMD (NN-YBMD grubu) olan hastaları içermekteydi. Hastaların en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK, ondalık olarak), göz içi basıncı (GİB, mmHg), koroidal kan akımı (au) ve retina damar yoğunluğu (VD, %) gibi OKTA ölçümlerini içeren tam bir göz muayenesi yapıldı.
Bulgular: N-YBMD grubu (1.46±0.28 au) NN-YBMD grubuna (1.73±0.32 au) göre daha düşük ortalama koroidal akım ölçümüne sahipti (p<0.001). N-YBMD grubundaki hastalar, NN-YBMD grubuna kıyasla tüm yüzeysel ve derin retina katmanlarında azalmış VD ölçümlerine sahipti. Ancak, N-YBMD ve NN-YBMD grupları karşılaştırıldığında, VD ölçümlerinde sadece toplam yüzeysel parafoveada ve yüzeysel parafoveanın üst ve alt kadranlarında önemli farklılıklar gözlendi (tümü için p<0.05). Hemen hemen tüm derin retinal VD ölçümleri (bunlar için p<0.05), toplam ve foveal zonlar dışında N-YBMD grubunda önemli ölçüde farklıydı (sırasıyla p=0.144 ve p=0.433).
Sonuç: NN-YBMD ile karşılaştırıldığında N-YBMD’li hastalarda retinal VD azaldı, ancak VD anti-VEGF tedavisinden etkilenmedi, bu da YBMD patogenezinde retinal damarların etkisini öne sunar. (SETB-2021-07-230)

Anahtar Kelimeler: Optik koherens tomografi anjiyografi, Neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonu, neovasküler olmayan yaşa bağlı makula dejenerasyonu, Damar yoğunluğu

Mehmet Demir, Cetin Akpolat, Turgay Ucak, Zeynep Yilmaz, Emine Betul Akbas Ozyurek. Comparison of Optical Coherence Angiography Measurements in Patients with Neovascular and Non-Neovascular Age-Related Macular Degeneration. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 107-112

Corresponding Author: Cetin Akpolat
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale