ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The impact of Covid-19 pandemic on urological emergencies, 8 months results of a multicenter retrospective study from Turkey [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. Accepted Articles: SETB-59852 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.59852

The impact of Covid-19 pandemic on urological emergencies, 8 months results of a multicenter retrospective study from Turkey

Okan Alkis1, Aykut Baser2, Mustafa Serdar Caglayan2, Kerem Teke3, Ibrahim Erkut Avci3, Adem Yasar4, Ercument Keskin5, Mustafa Yuksekkaya6, Sinan Celen7, Yusuf Ozlulerden7, Mahmut Taha Olcucu8, Murat Ucar9, Ahmet Guzel10, Mehmet Kazim Asutay11, Tuncer Bahceci12, Halil Ferat Oncel13
1Kütahya Health Sciences University, Medical Faculty, Department of Urology, Kütahya, Turkey
2Hitit University, Medical Faculty, Department of Urology, Corum, Turkey
3Kocaeli University, Medical Faculty, Department of Urology, Kocaeli, Turkey
4Amasya University Şerafettin Sabuncuoğlu Training and Research Hospital, Department of Urology, Amasya, Turkey
5Erzincan Binali Yıldırım University, Medical Faculty, Department of Urology, Erzincan, Turkey
6Darıca Farabi Training and Research Hospital, Department of Urology, Kocaeli, Turkey
7Pamukkale University, Medical Faculty, Department of Urology, Denizli, Turkey
8Health Sciences University, Antalya Training and Research Hospital, Department of Urology, Antalya, Turkey
9Alanya Alaaddin Keykubat University, Medical Faculty, Department of Urology, Antalya, Turkey
10Aydın State Hospital, Department of Urology, Aydın, Turkey
11Tarsus State Hospital, Department of Urology, Mersin, Turkey
12Health Sciences University, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Department of Urology, Şanlıurfa, Turkey
13Health Sciences University, Mehmet Akif İnan Training and Research Hospital, Department of Urology, Şanlıurfa, Turkey

Objective: We aimed to reveal the change of urological emergencies during the Covid-19 pandemic compared to the same period of the previous year.
Methods: The number of admissions to the emergency department (ED), admissions to the urology outpatient clinic, emergency urological consultations, and urological and emergency urological surgeries during the periods April-November-2019 and April-November-2020 were recorded. The data of the Covid-19 period were compared with the previous year.
Results: While the number of admissions to the urological outpatient clinic was 160447 during the Covid period, it was 351809 during the non-Covid period. The number of admissions to the ED decreased from 3.2 million to 2.4. The number of admissions to the urology outpatient clinic significantly decreased by 54% during the pandemic (p=0.001). Percutaneous cystostomy performed due to acute urinary obstruction decreased by 27.96%, double J stent, nephrostomy decreased by 16.61% and ureterorenoscopy decreased by 12.26%. Urogenital trauma also decreased. On the contrary, surgical procedures performed due to penile fracture, gross hematuria, fournier gangrene and testicular torsion increased.
Conclusion: During the Covid-19 pandemic, a significant decrease was observed in non-Covid patients' admissions to the emergency and urology department, and in urologic surgeries.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Urological emergencies, Urology

Covid-19 pandemisinin ürolojik aciller üzerindeki etkisi, Türkiye'den çok merkezli retrospektif bir çalışmanın 8 aylık sonuçları

Okan Alkis1, Aykut Baser2, Mustafa Serdar Caglayan2, Kerem Teke3, Ibrahim Erkut Avci3, Adem Yasar4, Ercument Keskin5, Mustafa Yuksekkaya6, Sinan Celen7, Yusuf Ozlulerden7, Mahmut Taha Olcucu8, Murat Ucar9, Ahmet Guzel10, Mehmet Kazim Asutay11, Tuncer Bahceci12, Halil Ferat Oncel13
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Kütahya
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Çorum
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kocaeli
4Amasya Üniversitesi Şerafettin Sabuncuoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Amasya
5Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Erzincan
6Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Kocaeli
7Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Denizli
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Antalya
9Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Antalya
10Aydın Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Aydın
11Tarsus Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Mersin
12Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa
13Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Çalışmamızda Covid-19 salgını sırasında ürolojik acillerin geçen yılın aynı dönemine göre değişimini ortaya çıkarmayı hedefledik.
Yöntem: Nisan-Kasım-2019 ve Nisan-Kasım-2020 dönemlerinde acil servise (ED) başvuru, üroloji polikliniğine başvuru, acil ürolojik konsültasyonlar, ürolojik ve acil ürolojik ameliyat sayıları kaydedildi. Covid-19 dönemine ait veriler bir önceki yılla karşılaştırıldı.
Bulgular: Covid döneminde üroloji polikliniğine başvuru sayısı 160447 iken non-Covid dönemde 351809 idi. Acil servise kabul sayısı 3,2 milyondan 2,4 milyona düştü. Pandemi sırasında üroloji polikliniğine başvuru sayısı % 54 oranında istatiksel anlamlı olarak azaldı (p=0,001). Akut üriner retansiyon nedeniyle yapılan perkütan sistostomi % 27,96, double J stent, nefrostomi % 16,61 ve üreterorenoskopi % 12,26 azaldı. Ürogenital travma da azaldı. Aksine penil fraktür, gros hematüri, Fournier gangreni ve testis torsiyonu nedeniyle yapılan cerrahi işlemler arttı.
Sonuç: Covid-19 salgını sırasında Covid dışı hastaların acil ve üroloji polikliniğine başvuruları ile ürolojik ameliyatlarda önemli düşüş gözlendi. (SETB-2021-03-068)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Ürolojik aciller, ÜrolojiCorresponding Author: Okan Alkis
LookUs & Online Makale