ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Relationship Between ABO Blood Types and Coronavirus Disease 2019 Severity [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 41-48 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.15045

Relationship Between ABO Blood Types and Coronavirus Disease 2019 Severity

Mufide Arzu Ozkarafakili1, Nesrin Gareayaghi2, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara3
1Department of Chest Diseases, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
2Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey
3Department of Biochemistry, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Istanbul, Turkey

Objectives: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 infection spreads rapidly around the world. The blood groups are recognized to influence susceptibility to certain viruses.
The aim of this research was to determine any potential role of the patients’ ABO and Rh blood groups in both the acquisition and severity of coronavirus disease 2019 (COVID-19). As a growing global health problem, to find any marker for COVID-19 may help to identify high-risk individuals and ease the strain on health system.
Methods: The patients who were hospitalized between March and August 2020 with a diagnosis of COVID-19 and had a documented ABO blood type in medical database were examined retrospectively. Patients were grouped as survivors (followed up in pandemic wards /or intensive care unit [ICU]) and non-survivors. Their ABO blood types were correlated with general population’s blood types. The labaratory findings of patients were evaluated according to the blood types.
Results: A total of 492 patients included, 233 (47.4%) were male. The mean age was 58.9±17.5. Data of ABO blood groups of 51966 individuals in general population was used as a control group; the number of the patients in Rh (-) blood type 0, were significantly lower than the control group (p=0.008). Among the whole patient group (survivors and non-survivors), Blood type A 210 (42%) was the most common and type AB 52 (10%) was the least common. However, no statistically significant difference was noted between survivors (pandemic wards/ICU) and non-survivors unlike the previous studies (p=0.514). No correlation was found between laboratory findings (Hemoglobin, red cell distribution width, platelet, white blood cell, lymphocyte, D-Dimer, C-reactive protein, ferritin) and ABO blood groups of COVID-19 patients (p>0.05).
Conclusion: There was no association found between the ABO blood type and COVID-19 infection rate or disease severity. No evidence was noted to support the use of ABO blood type as a marker for COVID-19. Further efforts are warranted to better predict outcomes of hospitalized COVID-19 patients.

Keywords: ABO blood types, COVID-19, severity

ABO kan grupları ile COVID-19 hastalığı şiddeti arasındaki ilişki

Mufide Arzu Ozkarafakili1, Nesrin Gareayaghi2, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul

Amaç: SARS-CoV2 infeksiyonu tüm dünyada etkisini göstermektedir.Bazı kan gruplarının viral infeksiyonlara duyarlılığı artırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, ABO kan gruplarının COVID-19 a yakalanma ve hastalığın şiddeti üzerindeki potansiyel rolünü araştırmaktı. Giderek büyüyen bir halk sağlığı problemi olan COVID-19 için bulunacak bir belirteç riskli hastaların belirlenmesini sağlayabilir ve sağlık sistemi üzerindeki yükü azaltmakta da yardımcı olabilecektir.
Material Metod: Çalışmamızda, Mart-Ağustos 2020 tarihleri arasında, hastanemizde yatarak tedavi görmüş ve hastane bilgi sisteminde kan grubu kaydı olan COVID-19 tanılı 492 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Son 3 yılda kan bankasına başvurmuş 51966 hastanın kan grupları kontrol grubu olarak alındı, hasta kan grupları ile korele edildi. Hastalar sağ kalanlar (pandemi servisi/ yoğun bakım ünitesi) ve ölenler olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların labaratuvar bulguları ABO kan gruplarına göre ve hastaların klinik durumlarına göre incelendi.
Bulgular: 492 hastanın 233 ü (% 47.4) erkekti. Ortalama yaş 58.9±17.5 bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, hasta grubunda 0 Rh (-) kan grubu anlamlı olarak düşüktü (p=0.08). COVID-19 hasta grubunda en az hasta AB kan grubu 52 (%10), en çok hasta A 210 (%42) kan grubunda bulunurken, kan gruplarına göre dağılımda istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sağ kalanlar ve ölenler arasında da ABO kan gruplarına göre anlamlı fark bulunmadı. Hastaların hemoglobin, RDW, platelet, WBC, lenfosit, D-DIMER, CRP, ferritin gibi labaratuvar bulguları, ABO kan gruplarına göre değerlendirildiğinde, anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Çalışmamızda ABO kan grupları ile COVID-19 infeksiyonuna yakalanma ve hastalığın şiddeti arasında ilişki saptayamadık. Yatarak takip edilen COVID-19 hastalarında klinik sonlanımı öngörebilmek için daha farklı çalışmalara ihtiyaç vardır. (SETB-2021-05-163)

Anahtar Kelimeler: COVID-19, ABO kan grupları, hastalık şiddeti

Mufide Arzu Ozkarafakili, Nesrin Gareayaghi, Zeynep Mine Yalcinkaya Kara. Relationship Between ABO Blood Types and Coronavirus Disease 2019 Severity. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 41-48

Corresponding Author: Mufide Arzu Ozkarafakili
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale