ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Non-Toxic Multinodular Goiter: From Etiopathogenesis to Treatment [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 21-40 | DOI: 10.14744/SEMB.2022.56514

Non-Toxic Multinodular Goiter: From Etiopathogenesis to Treatment

Mehmet Taner Unlu1, Mehmet Kostek1, Nurcihan Aygun1, Adnan Isgor2, Mehmet Uludag1
1Division of Endocrine Surgery, Department of General Surgery, University of Health Sciences Turkey, Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Bahcesehir University Faculty of Medicine, Istanbul; Sisli Memorial Hospital, Istanbul, Turkey

Goiter term is generally used for defining the enlargement of thyroid gland. Thyroid nodules are very common and some of these nodules may harbor malignancy. Multinodular goiter (MNG) disease without thyroid dysfunction is defined as non-toxic MNG.
There are many factors in etiology for development of MNG. They can be classified as iodine dependent and non-iodine dependent factors basically. Beyond this basic classification, the effect of many environmental and acquired factors is also effective on the development of goiter.
Many methods have described for diagnosis and treatment for non-toxic MNG. Biochemical tests, imagining methods, invasive and non-invasive methods have been used for diagnosis for many years. Each method has advantages and disadvantages, separately. Although the best method for diagnosis is still debatable, distinguishing malignant nodules from benign nodules is the first and most important step for MNG.
Biochemical tests such as serum thyroid stimulating hormone (TSH) measurement, thyroid hormone measurement; and thyroid ultrasonography are used for diagnosis of MNG, traditionally. Nowadays, there are some new techniques were developed like ultrasound-elastography. Furthermore, thyroid scintigraphy may be used if there is abnormal TSH measurement. Fine-needle aspiration biopsy and some cross-sectional imaging methods (computed tomography, magnetic resonance imaging, and positron emission tomography) could be used, too.
After a certain diagnosis is made, treatment options should be evaluated. Many treatment methods have been used for goiter from ancient times upon today. From non-invasive methods such as medical follow-up to invasive methods such as lobectomy or thyroidectomy are options for treatment. Patients with compression symptoms due to an enlarged thyroid gland are usually candidates for surgery. In this study, it is aimed to determine the most appropriate treatment for the patient by discussing the advantages and disadvantages of all these methods.
The present review discusses definition of goiter term, etiology, epidemiology, pathogenesis, diagnostic methods, and treatment methods for nontoxic MNG.

Keywords: Etiology, non-toxic multinodular goiter, pathogenesis, treatment

Toksik olmayan multinodüler guatr: Etyopatogenezden tedaviye

Mehmet Taner Unlu1, Mehmet Kostek1, Nurcihan Aygun1, Adnan Isgor2, Mehmet Uludag1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Endokrin Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul; Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul

Guatr terimi genellikle tiroid bezinin büyümesini tanımlamak için kullanılır. Tiroid nodülleri çok yaygındır ve bu nodüllerin bazıları malignite barındırabilir. Tiroid fonksiyon bozukluğu olmayan multinodüler guatr hastalığı ise nontoksik multinodüler guatr olarak tanımlanır.
Multinodüler guatr gelişiminde etiyolojide bir çok faktör bulunmaktadır. Temel olarak iyot bağımlı ve iyot bağımlı olmayan faktörler olarak sınıflandırılabilirler. Guatr gelişiminde bu temel sınıflandırmanın ötesinde çevresel ve edinsel bir çok faktörün de etkisi vardır.
Toksik olmayan multinodüler guatrın tanı ve tedavisi için birçok yöntem tanımlanmıştır. Biyokimyasal testler, görüntüleme yöntemleri, invaziv ve non-invaziv yöntemler uzun yıllardır tanı için kullanılmaktadır. Her yöntemin ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları vardır. Tanı için en iyi yöntem hala tartışmalı olsa da, malign nodülleri benign nodüllerden ayırt etmek multinodüler guatr için ilk ve en önemli adımdır.
Serum tiroid uyarıcı hormon ölçümü, tiroid hormonu ölçümü gibi biyokimyasal testler ve tiroid ultrasonografisi geleneksel olarak multinodüler guatr tanısında kullanılmaktadır. Günümüzde ultrason-elastografi gibi geliştirilmiş bazı yeni teknikler vardır. Ayrıca anormal tiroid uyarıcı hormon ölçümü varsa tiroid sintigrafisi kullanılabilir. İnce iğne aspirasyon biyopsisi ve bazı kesitsel görüntüleme yöntemleri de (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, pozitron emisyon tomografi) kullanılabilir.
Kesin bir teşhis konulduktan sonra tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Antik çağlardan günümüze guatr için birçok tedavi yöntemi kullanılmıştır. Tıbbi takip gibi non-invaziv yöntemlerden lobektomi veya tiroidektomi gibi invaziv yöntemlere kadar tedavi seçenekleri vardır. Tiroid bezi büyümesine bağlı kompresyon semptomları olan hastalar genellikle cerrahi için adaydır. Bu çalışmada tüm bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları tartışılarak hasta için en uygun tedavinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu derleme, toksik olmayan multinodüler guatr için guatr teriminin tanımını, etiyolojisini, epidemiyolojisini, patogenezini, tanı yöntemleri ve tedavi yöntemlerini tartışmaktadır. (SETB-2022-03-070)

Anahtar Kelimeler: toksik olmayan multinodüler guatr, etyoloji, patogenez, tedavi

Mehmet Taner Unlu, Mehmet Kostek, Nurcihan Aygun, Adnan Isgor, Mehmet Uludag. Non-Toxic Multinodular Goiter: From Etiopathogenesis to Treatment. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 21-40

Corresponding Author: Mehmet Taner Unlu
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale