ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Relationship Between Mammographic Density and Factors Affecting Breast Cancer Risk [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 119-125 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.30771

The Relationship Between Mammographic Density and Factors Affecting Breast Cancer Risk

Belma Kocer1, Ebru Menekse2, Umit Turan3, Ozan Namdaroglu4, Ayse Nurdan Barca5, Levent Araz5, Buket Altun Özdemir2, Betul Bozkurt6
1Department of Surgery, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
2Department of Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana, Turkey
4Department of Surgery, İzmir Bozkaya Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Radiology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
6Department of Surgery, Hitit University Faculty of Medicine, Corum, Turkey

Objectives: Although the relationship between breast cancer (BC) risk factors and mammographic density (MD) patterns is not clear, high MD is well known as an independent risk factor for BC. Thus, the aim of this study was to examine the association between MD and BC risk factors in BC patients and find a correlation between MD and tumor characteristics in BC patients.
Methods: Our data included 242 patients with BC. Furthermore, the MD (type I - <25%; type II - 25–50%; type III - 51–75%; and type IV - >75%) was categorized according to percentile density, and the various types of MD were compared using risk factors for BC and tumor characteristics of patients.
Results: The results of this study indicated that younger age, pre-menopausal status, younger menarche age, nulliparity, low body mass index, and smoking significantly increase the percentage of MD (p<0.001, p<0.001, p=0.04, p<0.001, p=0.003, and p=0.01, respectively). Moreover, the distribution of MD patterns showed significant differences according to tumor subtypes. Type 4 mammographic pattern was higher in patients with human epidermal growth factor receptor 2 (Her2) type of tumor (p=0.01).
Conclusion: Higher MD is related to reproductive risk factors and tumor subtypes, especially Her2 type, in BC patients. Further studies are needed to identify the factors related to breast density.

Keywords: Breast cancer risk, breast cancer; human epidermal growth factor receptor 2-neu receptor; mammographic density; tumor characteristics.

Mammografik dansite ve Meme Kanser Riskini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişki

Belma Kocer1, Ebru Menekse2, Umit Turan3, Ozan Namdaroglu4, Ayse Nurdan Barca5, Levent Araz5, Buket Altun Özdemir2, Betul Bozkurt6
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, Ankara
3Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, Adana
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İzmir
5Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara
6Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Çorum

Amaç: Meme kanser (MK) risk faktörleri ve mammografik dansite (MD) paterni arasındaki ilişki açık olmamasına rağmen, yüksek MD’nin MK için bağımsız bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, MK hastalarında MD ile MK risk faktörleri ve tümör özellikleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmya 242 MK’li hasta dahil edildi. MD dansite yüzdelerine göre (tip I—<25%; tip II—25%–50%; tip III—51%–75%; tip IV—>75%) kategorize edildi, ve MD’ye ait bu gruplar arasında meme kanseri için kullanılan risk faktörleri ve hastaların tümör özellikleri karşılaştırıldı.
Bulgular: Bu çalışmanın sonucunda, meme kanseri hastalarında artmış MD yüzdeleri ile genç yaş, premenapozal durum, erken menarş yaşı, doğum yapmamış olmak, düşük vücut kitle indeksi ve sigara kullanımı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p<0.001, p<0.001, p=0.04, p<0.001, p=0.003, p=0.01, respectively). Ayrıca, tümör subtiplerine göre MD yüzdelerinin dağılımı da anlamlı olarak farklılık göstermektedir. Tip 4 mammografik dansite de Her 2 tip tümör görülme sıklığı anlamlı olarak yüksektir (p=0.01).
Sonuç: Yüksek MD, meme kanseri hastalarında reprodüktif risk faktörleri ve özellikle Her2 tip tümörle ilişkilidir. Meme kanseri hastalarında, MD ile ilişkili faktörleri saptamak için daha kapsamlı çalışmalar gerekmektedir. (SETB-2020-12-249)

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, mammografik dansite, tümör özellikleri, Her2-neu reseptör, meme kanseri riski

Belma Kocer, Ebru Menekse, Umit Turan, Ozan Namdaroglu, Ayse Nurdan Barca, Levent Araz, Buket Altun Özdemir, Betul Bozkurt. The Relationship Between Mammographic Density and Factors Affecting Breast Cancer Risk. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 119-125

Corresponding Author: Belma Kocer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale