ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
External Validation of a Nomogram Developed for Predicting Overall Survival in Gastric Cancer Patients with Insufficient Number of Examined Lymph Nodes [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 137-144 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.47587

External Validation of a Nomogram Developed for Predicting Overall Survival in Gastric Cancer Patients with Insufficient Number of Examined Lymph Nodes

Mehmet Kubat1, Mustafa Omer Yazicioglu2, Bahadır Bozkirli3, Riza Haldun Gundogdu2
1Department of General Surgery, Alanya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
2Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey
3Department of General Surgery, Acibadem Maslak Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Nomograms and scoring systems in gastric cancers have been mainly developed based on adequate lymph node (lN) dissections. This study aimed to perform external validation of a nomogram developed for predicting overall survival (OS) in gastric cancer patients with insufficient number of examined LNs (eLNs) and to evaluate its usability as compared with the 8th American Joint Committee on Cancer (AJCC)’s Tumor-Node-Metastasis staging system.
Methods: Medical records of 262 patients undergoing complete surgical resection for gastric cancers and having pathologically confirmed diagnosis were retrospectively reviewed. The study included 104 (39.7%) patients (82 males, median age, 60.3 years) with insufficient number of eLNs (<16). The 5-year OS rate was calculated using the nomogram and according to the AJCC system.
Results: The median follow-up period was 37.4 months (range: 0.9–122.9). Of the patients, 69 (66.3%) died and 35 (33.7%) achieved 5-year survival within the follow-up period. The nomogram and the AJCC system predicted OS were significantly lower in patients who died than in those who achieved 5-year survival (p<0.001 for both). According to the receiver operative characteristics-curve, the area under the curve for the nomogram (0.801; 95% CI, 0.715–0.887; p<0.001) was larger than that for the AJCC system (0.754; 95% CI, 0.659–0.849; p<0.001).
Conclusion: The nomogram developed for gastric cancer patients with insufficient number of eLNs (<16) was effective in predicting 5-year OS in our cohort and was superior to the AJCC system.

Keywords: Gastric cancer, lymph node dissection, nomogram, survival

Yetersiz Lenf Nodu İncelemesi Olan Mide Kanseri Hastalarında Genel Sağkalımı Öngörmek İçin Geliştirilen Bir Nomogramın Dış Merkez Doğrulaması

Mehmet Kubat1, Mustafa Omer Yazicioglu2, Bahadır Bozkirli3, Riza Haldun Gundogdu2
1Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Antalya
2Ankara Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
3Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Mide kanserlerinde nomogramlar ve skorlama sistemleri temel olarak yeterli lenf nodu diseksiyonu yapılmasına dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu çalışma, yetersiz sayıda incelenen lenf nodu (eLN) olan mide kanseri hastalarında genel sağkalımı (OS) tahmin etmek için geliştirilmiş bir nomogramın harici doğrulamasını gerçekleştirmeyi ve 8. Amerikan Ortak Kanser Komitesi (AJCC)’nin Tümör-Lenf Nodu-Metastaz (TNM) evreleme sistemi ile karşılaştırarak kullanılabilirliğini değerlendirmeyi amaçladı.
YÖNTEMLER: Mide kanseri nedeniyle tam cerrahi rezeksiyon uygulanan ve tanısı patolojik olarak doğrulanmış 262 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya yetersiz sayıda eLN (<16) olan 104 hasta (%39.7) (82 erkek, medyan yaş, 60,3 yıl) dahil edildi. 5 yıllık OS oranı, nomogram kullanılarak ve AJCC sistemine göre hesaplandı.
BULGULAR: Medyan takip süresi 37.4 aydı (0.9-122.9). Takip süresi içinde hastaların 69'u (%66,3) öldü ve 35'i (%33,7) 5 yıllık sağ kalım sağladı. Nomogram ve AJCC sistemi tarafından öngörülen OS, ölen hastalarda 5 yıllık sağkalıma ulaşanlara göre anlamlı derecede daha düşüktü (her ikisi için p<0,001). ROC eğrisine göre, nomogram (0.801; %95 GA, 0.715-0.887; p<0.001) için eğri altında kalan alan (AUC) AJCC sistemine göre daha yüksekti (0.754; %95 GA, 0.659- 0.849; p<0.001).
SONUÇ: Yetersiz sayıda eLN (<16) olan mide kanseri hastaları için geliştirilen nomogram, kohortumuzda 5 yıllık OS'yi öngörmede etkiliydi ve AJCC sisteminden daha üstündü. (SETB-2021-08-243)

Anahtar Kelimeler: Nomogram, mide kanseri, sağkalım, lenf nodu diseksiyonu

Mehmet Kubat, Mustafa Omer Yazicioglu, Bahadır Bozkirli, Riza Haldun Gundogdu. External Validation of a Nomogram Developed for Predicting Overall Survival in Gastric Cancer Patients with Insufficient Number of Examined Lymph Nodes. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 137-144

Corresponding Author: Mehmet Kubat
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale