ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Curcumin Enhanced the Neomucosa Formation by Mediating the Antioxidation Mechanism in Rats [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 154-160 | DOI: 10.14744/SEMB.2021.01878

Curcumin Enhanced the Neomucosa Formation by Mediating the Antioxidation Mechanism in Rats

Nadir Adnan Hacim1, Ahmet Akbas2, Osman Bilgin Gulcicek2, Serhat Meric2, Ali Solmaz3, Erkan Yavuz2, Hakan Yigitbas2, Yigit Ulgen4, Gulcin Ercan2, Aysegul Kirankaya5, Atilla Celik2
1Department of General Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of General Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of General Surgery, Erdem Hospitals Group, Istanbul, Turkey
4Department of Pathology, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
5Department of Biochemistry, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: The purpose of the study was to examine the possible effects of curcumin on the formation of neomucosa in parietal peritoneum which was applied as a patch for terminal ileal defect in rats.
Methods: Sixteen male Wistar Hannover rats were split into two groups. The control group was injected with saline and curcumin (2 mL/kg/day, by gavage) was given to the experimental group. In both groups, amounts of 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine (8-OHdG) and malondialdehyde (MDA), the activities of glutathione peroxidase and superoxide dismutase were determined in serum. The development of neomucosa formation was examined morphologically.
Results: Serum antioxidant levels and glutathione peroxidase activity in rats given curcumin were significantly higher than those of the control group (p<0.05). The levels of oxidative markers (MDA and 8-OHdG) in rats given curcumin were significantly lower than those of the control group (p<0.05). In the histopathological examination, 62.5% of rats in the curcumin group showed formation of neomucosa while 37.5% of control rats showed neomucosa.
Conclusion: The use of curcumin in rats with terminal ileal defect enhanced the formation of neomucosa by decreasing the oxidation level and increasing the antioxidation level. Curcumin may be used in the patients with short bowel syndrome to increase the absorption surface area.

Keywords: Curcumin, neomucosa, short bowel syndrome

Curcumin, Sıçanlarda Antioksidasyon Mekanizmasını Düzenleyerek Neomukoza Oluşumunu Arttırır

Nadir Adnan Hacim1, Ahmet Akbas2, Osman Bilgin Gulcicek2, Serhat Meric2, Ali Solmaz3, Erkan Yavuz2, Hakan Yigitbas2, Yigit Ulgen4, Gulcin Ercan2, Aysegul Kirankaya5, Atilla Celik2
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Erdem Hastaneler Grubu, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
4Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
5Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sıçanlarda terminal ileal defekt için yama olarak kullanılan parietal peritonda neomukoza oluşumu üzerine curcumin’in potansiyel etkilerini araştırmaktı.
Metod: On altı erkek Wistar-Hanover sıçanı 2 gruba ayrıldı. Kontrol grubu salin ile deney grubu curcumin (2 mL/kg/gün, gavaj yoluyla) ile tedavi edildi. Her iki grupta da serumda 8-hidroksi-2'-deoksiguanozin (8-OHdG) ve malondialdehit (MDA) miktarları, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz enzim aktiviteleri belirlendi. Neomukoza oluşumunun gelişimi morfolojik olarak incelendi.
Bulgular: Curcumin verilen sıçanlarda serum antioksidan düzeyleri ve glutatyon peroksidaz aktivitesi, kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti (p<0,05). Curcumin verilen sıçanlarda oluşan oksidatif hasarın (MDA ve 8-OHdG), kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu gözlendi (p<0,05). Histopatolojik incelemede curcumin verilen grupta sıçanların %62,5’inde ve control sıçanlarının ise %37,5’inde neomukoza oluşumu görüldü.
Tartışma: Terminal ileal defekti olan ratlarda curcumin kullanımı oksidasyon seviyesini azaltarak ve antioksidasyon seviyesini artırarak neomukoza oluşumunu arttırmaktadır. Kısa barsak sendromlu hastalarda emilim yüzey alanını arttırmak için curcumin kullanılabilir. (SETB-2021-11-334)

Anahtar Kelimeler: Curcumin, neomukoza; kısa bağırsak sendromu.

Nadir Adnan Hacim, Ahmet Akbas, Osman Bilgin Gulcicek, Serhat Meric, Ali Solmaz, Erkan Yavuz, Hakan Yigitbas, Yigit Ulgen, Gulcin Ercan, Aysegul Kirankaya, Atilla Celik. Curcumin Enhanced the Neomucosa Formation by Mediating the Antioxidation Mechanism in Rats. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2022; 56(1): 154-160

Corresponding Author: Nadir Adnan Hacim
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale