ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital - Med Bull Sisli Etfal Hosp: 50 (3)
Volume: 50  Issue: 3 - 2016
INVITED REVIEW ARTICLE
1.Primary hyperparathyroidism: Current situation in the clinical and biochemical presentation
Mehmet Uludağ, Nurcihan Aygün
doi: 10.5350/SEMB.20160724041035  Pages 171 - 180
Primer hiperparatiroidizm (pHPT) en sık 3. endokrin hastalıktır ve ayaktan hastalarda hiperkalseminin en sık sebebidir. Geçmişte hastaların çoğu belirgin pHPT semptom ve bulguları ile başvurmaktaydılar. Otomatik kan analizörlerinin gelişmesi ve yaygın kullanılması ile günümüzde hastaların büyük bölümü diğer nedenlerle yapılan rutin biyokimyasal testlerle teşhis edilmektedir. Hastaların çoğunluğu minimal semptomatik veya asemptomatiktir. pHPT’nin klinik prezentasyonu, asemptomatik hastalıktan renal ve iskelet komplikasyonlarının gözlendiği semptomatik hastalığa kadar değişir. Hafif pHPT terimi 30 yıldır birçok farklı durum için kullanılmıştır. Hafif pHPT terimi net olarak, güncellenen uluslararası kılavuzlara göre cerrahi endikasyonu olmayan asemptomatik hastaları belirtmek için tanımlanmıştır. Normokalsemik pHPT ilk olarak 2008’de asemptomatik pHPT’nin tedavisi ile ilgili düzenlenen 3. uluslararası çalıştayda resmen kabul edilmiştir. Normokalsemik pHPT klasik hiperkalsemik pHPT’nin bir varyantıdır. Normokalsemik pHPT paratiroid hormon (PTH) artışına neden olabilecek sekonder bir sebep olmaksızın, normal iyonize ve total kalsiyum (Ca) düzeyleri ile birlikte yüksek PTH düzeyi ile karakterizedir. pHPT biyokimyasal olarak klasik pHPT (hem Ca hem PTH yüksek), nonklasik (normohormonal veya nonsuprese) pHPT (yüksek Ca, normal PTH), normokalsemik pHPT (normal Ca, yüksek PTH) olarak prezente olabilir. pHPT’nin tek küratif tedavisi cerrahidir. Paratiroidektomi bütün semptomatik hastalarda endikedir. Asemptomatik pHPT’nin tedavisi ile ilgili 4. uluslararası çalıştay 2013’te yapıldı. pHPT’nin cerrahi endikasyonları yaş, Ca düzeyi, iskelet ve böbrek bulgularına göre belirlenir. Bazı asemptomatik hastalarda cerrahi zorunlu değildir. Diğer yandan, paratiroidektomi için cerrahi kriterleri olmayan bu hastalarda bile cerrahi daima bir seçenektir. Çünkü cerrahi, pHPT’nin tek kesin tedavisidir. Normokalsemik pHPT’li hastaların optimal tedavi stratejisi halen ortaya koyulamamıştır. Bu konunun deneyimli uzmanları Ca düzeyi normal devam etse bile osteoporoz, fraktür, böbrek taşı gibi pHPT kopmplikasyonlarının varlığında veya bunların ortaya çıkmasında cerrahi önermektedirler. Tanı anında komplikasyonsuz hastalar hastalık ilerlemesi için takip edilebilir
Primary hyperparathyroidism (pHPT) is the third most common endocrine disease and the most common cause of outpatient hypercalcemia. Historically, most patients presented with overt symptoms and signs of pHPT. With the advent and widespread use of automated blood analyzers, currently the majority of patients are diagnosed through routine biochemical laboratory testing done for other aims. The majority of patients are minimally symptomatic or asymptomatic. The clinical presentation of pHPT varies from asymptomatic disease to classic symptomatic disease in which renal and/or skeletal complications are observed. The term “mild pHPT” has been interpreted in many different ways over the past 30 years. Mild pHPT was clearly defined as a disease in asymptomatic patients who do not meet surgical criteria set out by the updated International Guidelines. Normocalcemic pHPT was first defined formally at the time of the ‘’Third International Workshop on the Management of Asymptomatic pHPT’’ in 2008. Normocalcemic pHPT, a variant of the traditional hypercalcemic presentation of pHPT, is characterized by consistently elevated PTH concentrations with normal total and ionized serum calcium (Ca) concentration in the absence of secondary causes for elevated PTH concentrations. Primary hyperparathyroidism may present as classic pHPT (in which both Ca and PTH are high), nonclassic (normohormonal or nonsuprese) pHPT (in which Ca is high and PTH is normal), normocalcemic pHPT (in which Ca is normal and PTH is high) biochemically. The only curative therapy for pHPT is parathyroidectomy. Parathyroidectomy is clearly indicated in all symptomatic patients. ‘’Fourth International Workshop on the Management of Asymptomatic pHPT’’ had been performed in 2013. Surgical indications for pHPT are determined according to the age, Ca level, skeletal and renal findings. In some patients with asymptomatic disease, surgery is not mandatory. On the other hand, even in these patients who don’t meet any criteria for parathyroidectomy, surgery is always an option because it is the only exact treatment for pHPT. The optimal treatment strategy for patients with normocalcemic pHPT has not yet been proved. Experts advise that patients be referred for parathyroidectomy if they have or progress complications of pHPT such as osteoporosis, fragility fractures or kidney stones, even if normocalcemia continues. Patients without complications at the time of diagnosis could be monitored for disease progression.

ORIGINAL RESEARCH
2.The level of awareness on thyroid disorders
Sibel Ocak Serin, Muzaffer İlhan, Seda Ahcı, Yıldız Okuturlar, Güven Koç, Tülay Eyüpgiller, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat
doi: 10.5350/SEMB.20160412042738  Pages 181 - 185
Amaç: Tiroid hastalığı nedeniyle hastanemize başvuran hastaların profili ve hastalıkları ile ilgili farkındalığın değerlendirilmesi
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 1-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tiroid hastalığı nedeniyle takipli olan 18-75 yaş arası hastalar ile anket çalışması yapılarak gerçekleştirildi. Gebe, tiroid maligniteli ve onam vermeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hastalık süresi, kontrol sıklığı gibi demografik özellikleri, ilaç kullanım şekli, dozu, süresi, ilacı sabit dozda alıp almadığı, ilaçla birlikte alınmaması gereken gıda/ilaç bilgisi sorgulandı. Hastalara kullandıkları tuz çeşidi soruldu.
Bulgular: Yaş ortalaması 46 olan, 4’ü (%3.7) erkek, 103’ü (%96.3) kadın toplam 107 hasta ile görüşüldü. Hastaların 85’inin (%79.4) bir yıldan fazla süredir takip edildiği, çoğu hasta (56, %52.4) ile bir yıl içinde en az 3 kez karşılaşıldığı görüldü. Hastaların 69’u (%64.5) hipotiroidi, 11’i (%10.3) hipertiroidi ve geri kalan 27’si (%25.2) ötiroid nodüler guatr tanılı idi. 78 (%72.9) hastanın tanısını yanlış ya da eksik bildiği tespit edildi. İyotlu tuz kullanması gerektiğini bilen hasta sayısı 54 (%50.4) olarak saptanmış olup, hastaların yaklaşık 41’i (%38.4) nasıl tuz kullanması gerektiğini bilmediğini söyledi. Çalışmamızda hastalara levotiroksin ile etkileşen yiyecekler ve ilaçlardan haberdar olup olmadıkları sorulduğunda 55 hasta (%86) haberdar olmadığını ifade etti. Demir preparatı ve proton pompa inhibitörlerinin %30’a yakın oranlarda levotiroksinle birlikte kullanıldığı tespit edildi.
Sonuç: Tiroid hastalarının tanı, takip ve tedavileri ile ilgili farkındalıkları ve bilgi düzeyleri düşük seviyelerdedir. Hastaların farkındalıklarının artırılması ile ilgili hekimlerin daha fazla çaba sarf etmeleri gerekmektedir.
Objective: To evaluate the level of awareness among patients with thyroid disorders presenting to our hospital and determine patient profiles.
Material and Method: The present study was conducted using a survey technique on patients aged between 18 and 75 years, who were admitted to our hospital for follow-up for thyroid disease between December 1, 2014 and December 31, 2014. The pregnant women and those with a thyroid malignancy and patients who did not consent for the study were excluded. Demographic data such as age, gender, educational level, disease duration, control frequency as well as drug usage pattern, dose, duration and whether or not the patient received fixed dose drug regimen and food/drugs that are not to be taken with the drug were recorded. Type of salt used by the patients was also recorded.
Results: An interview was conducted with a total of 107 patients (4 males [3.7%] and 103 females [96.3%]) with a mean age of 46 years. Of these patients, 85 (79.4%) attended follow-up visits for more than a one-year period and most patients (n=56) were seen at least three times in the last year (52.4%). Of these patients, 69 (64.5%) had hypothyroidism, 11 (10.3%) had hyperthyroidism, and the remaining 27 patients (25.2%) had euthyroid nodular goitre. It was found that 78 patients (72.9%) were inaccurately or incompletely informed about their disease. Of the patients, 54 (50.4%) were aware that they needed to use iodized salt and 41 patients (38.4%) were not aware of what kind of salt they had to use. When the patients in the study were asked whether they were aware of food and drugs interacting with levothyroxine, 55 patients (86%) were not aware of these food and drugs. Approximately 30% of patients used iron supplements and proton pump inhibitors together with levothyroxine.
Conclusion: The patients with thyroid disorders had a low level of awareness and low level of knowledge about their disease, follow-up data and their treatments. The physicians must make an endeavor to increase the level of awareness among the patients.

3.Surgical results of 23G pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation
Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar
doi: 10.5350/SEMB.20160405123725  Pages 186 - 192
Amaç: Vitreoretinal patoloji nedeniyle pars plana vitrektomi ve fakoemülsifikasyon (fakovitrektomi) ile birlikte göz içi lens (GİL) implantasyonu yapılan ameliyatların cerrahi sonuçlarını sunmak
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma 3 yıllık süre zarfında fakovitrektomi ve GİL implantasyonu ameliyatı yapılan ardışık 80 hastanın (44 kadın/36 erkek) 91 gözünü içermektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası düzeltilmiş en iyi görme keskinlikleri (DEİGK), fakovitrektomi nedenleri, eşlik eden sistemik hastalık, ameliyat öncesi lens durumu, daha önce geçirdiği ameliyatlar, kullanılan tamponad cinsi, komplikasyonlar, ilave tedavi girişimleri ve son göz muayene bulguları incelendi.
Bulgular: Yaş ortalaması 64.8±9.5 yıl idi. Diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), DM+HT, koroner arter hastalığı sırasıyla hastaların %74, %56, %45 ve %18.7’sinde mevcuttu. Fakovitrektomi ameliyatı yapılma endikasyonlarını %52 olguda maküla yüzey hastalığı, %31 olguda vitreus hemorajisi (VH), %11 olguda diyabete bağlı traksiyonel retina dekolmanı (TRD), diyabetik retinopati ya da proliferatif vitreoretinopati (PVR) ve %5.5 olguda regmatojen retina dekolmanı (RRD) oluşturdu. Ortalama takip süresi 14.2±10.7 (2-39) ay idi. Ortalama DEİGK değerleri preoperatif ve postoperatif dönemlerde sırasıyla 0.10±0.14 ve 0.122±0.22(0.001-0.9) idi (p<0.001). DEİGK olguların %61’inde arttı, %24’ünde değişmedi. En sık komplikasyonlar ön segmentte %16.5 oranında GİL ile ilgili, arka segmentte ise %11 oranında VH idi. Son muayenede makülanın fonksiyonel olduğu 63 gözde retina yatışık idi. Takip süresi sonunda görme azalması ya da kaybı foveada atrofi, makülada delik oluşması, optik atrofi, VH, nüks RD ya da fitizise bağlı olarak görüldü.
Sonuç: Fakovitrektomi+GİL implantasyonu ameliyat esnasında ortamın iyi görülebilmesini sağlayarak ve sonradan oluşacak katarakt için gerekecek başka bir cerrahi işlemin önüne geçerek özellikle sistemik hastalıkları olan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi yaklaşımıdır.
Objective: To present the surgical results of pars plana vitrectomy and phacoemulsification (phacovitrectomy) plus intraocular lens (IOL) implantation in eyes with vitreoretinal pathology
Material and Method: This retrospective study included 91 eyes of 80 (44 female/36 male) consecutive patients undergoing phacovitrectomy plus IOL implantation during a 3-year period. Baseline and last best corrected visual acuity (BCVA), retinal pathologies, presence of systemic disease, preoperative lens status, history of any therapeutic intervention prior to surgery, type of intravitreal tamponade used, need for additional intervention, complications and the latest ocular examination results were considered.
Results: Mean age was 64.8±9.5 years. Diabetes mellitus (DM), hypertension (HT), DM+HT and coronary artery disease (CAD) were the accompanying systemic diseases, observed in 74%, 56%, 45% and 18.7% of the patients, respectively. Indications for phacovitrectomy were macular surface disease in 52%, vitreus hemorrhage (VH) in 31%, tractional retinal detachment (TRD), diabetic retinopathy or proliferative vitreoretinopathy (PVR) in 11% and rhegmatogenous retinal detachment (RRD) in 5.5% of the eyes. Mean preoperative and postoperative BCVA were 0.10±0.14, 0.22±0.22, (p<0.001), respectively. BCVA increased in 61%, remained stable in 24% of the eyes. The most common anterior and posterior segment complications were related to IOL in 16.5% and VH in 11% eyes, respectively. At the last visit, retina was attached with functional macula in 63 eyes. Foveal atrophy, macular hole formation, optic atrophy, VH, phthisis and recurrent RD were the causes of decrease or loss of vision.
Conclusion: Phacovitrectomy with IOL implantation is a safe and effective surgery providing good visualization during vitrectomy and preventing a cataract operation in another session in such a patient group with serious systemic diseases.

4.Is periampullary diverticulum a nightmare in ERCP?
Salih Boğa, Hüseyin Alkım, Ali Rıza Köksal, Pınar Sayın, İlker Sen, Canan Alkım
doi: 10.5350/SEMB.20160417085747  Pages 193 - 197
Amaç: Periampüller divertikül, duodenum ikinci kısımda bulunan, içerisinde veya kenarında Ampulla
Vateri’nin yerleştiği kazanılmış bir luminal anomalidir. Bu çalışmada, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
(ERCP) yapılan hastalarda periampuller divertikül sıklığını ve periampuller divertikül varlığının ERCP
başarısını ve komplikasyon oranlarını etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi
Ünitesi’nde 2011-2014 arasında yapılan ERCP işlemleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çeşitli endikasyonlarla ERCP yapılan 948 hastanın 112’sinde (%11.8) periampuller divertikül vardı.
Periampuller divertikül olmayan 836 hastaya 1026, periampuller divertikül olan 112 hastaya 136 işlem yapıldı.
Hasta başına düşen ERCP işlemi sayısı açısından karşılaştırıldığında periampuller divertikül olan ile olmayan
hastalar arasında anlamlı fark yoktu (1.21’e karşı 1.23 p=0.838). Periampuller divertikülü olan hastaların
8’inde (%7) koledok kanüle edilemezken, periampüller divertikülü olmayan 54 (%6.4) hastada kanülasyon
başarısızdı (p=0.859). Periampuller divertikülü olan hastaların ortalama yaşı (72.7±12.2 yıl), periampuller
divertikülü olmayan hastalardan (56.8±16.4 yıl) anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Periampuller divertikülü
olan grupta kadın oranı, periampuller divertikülü olmayan gruptaki kadın oranından yüksekti (%72.2’e karşı
%54.6, p=0.042). Kanama, pankreatit ve perforasyon komplikasyon oranları yönünden gruplar arasında
anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışmada periampuller divertikülün yaşlılarda ve kadınlarda daha sık olduğu tespit edildi.
Literatürde periampuller divertikül hastalarına yapılan ERCP işlemlerinde kanama ve perforasyon gibi komplikasyonlarda
artış bildirilse de bu çalışmada periampuller divertikül olmayan hastalarla karşılaştırdığımız
zaman komplikasyon oranlarında artış saptanmadı. Bu sonuçlar dkkatli endoskopistler tarafından deneyimli
merkezlerde yapılan ERCP’lerde periampuller divertikülü olan hastaların olmayanlarla aynı başarı ve güvenlikle
işleme alınabileceğini göstermesi açısından önemlidir.
Objective: Periampullary diverticulum (PAD) is an acquried luminal pathology that is located in the second
segment of duodenum and Ampulla of Vater is located in or aside of it. We aimed to determine the frequency
of periampullary diverticulum in endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and the effect of
presence of periampullary diverticulum on ERCP success and complications.
Material and Method: The ERCP procedures held in Gastroenterologic Endoscopy Unit of Sisli Hamidiye Etfal
Training and Research Hospital between years 2011-2014 were retrospectively evaluated.
Results: Periampullary diverticulum was found in 112 of (11.8%) 948 cases who underwent ERCP with
various indications. A 1026 procedures were done to 836 patients without periampullary diverticulum
and 136 procedures were done to 112 patients with periampullary diverticulum. No statistically significant
difference was found in terms of number of ERCP procedure per patient between patients with and without
periampullary diverticulum (1.21 vs. 1.23 p=0.838). Common bile duct cannulation failed in 8 (7%) of patients
with periampullary diverticulum whereas this cannulation was unsuccessful in 54 (6.4%) of patients without
periampullary diverticulum (p=0.859). The mean age of cases with periampullary diverticulum (72.7±12.2
years) was statistically significantly higher than the ones without periampullary diverticulum (56.8±16.4
years) (p<0.001). The rate of female gender was statistically significantly higher in patients with periampullary
diverticulum compared to ones without (72.2% vs. 54.6%, p=0.042). No statistically significant difference
was found in terms of ERCP complications such as bleeding, pancreatitis, and perforation between two
groups.
Conclusion: Periampullary diverticula are more frequently found in elderly and female patients. Although
some of the studies reported increased rates of ERCP complications in patients with periampullary
diverticula, no significant difference was found in terms of ERCP complications between patients with and
without periampullary diverticulum in this study. These results are important because they demonstrate that
patients with periampullary diverticulum can undergo ERCP as safely and efficiently as the patients without
periampullary diverticulum when the procedure is done by careful endoscopists in experienced clinics.

5.Comparison of choroidal thickness in primary open angle glaucoma patients in the late phase after trabeculectomy and without trabeculectomy: enhanced depth imaging optical coherence tomography study
Muhsin Eraslan, Eren Çerman, Sezer Hacıağaoğlu
doi: 10.5350/SEMB.20160420121743  Pages 198 - 204
Amaç: Bu çalışmanın amacı açık açılı glokomlu hastalardan trabekülektomi cerrahisi uygulanmış olanları (TRAB) ve cerrahi geçirmeyenleri (POAG) koroid kalınlıkları açısından artırılmış derinlik görüntüleme optik koherens tomografi (EDI-OKT) kullanarak karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel, non-randomize klinik olgu serisi olarak planlanan çalışmaya en az 6 ay önce trabekülektomi cerrahisi geçirmiş 12 hastanın 14 gözü ve primer açık açılı glokomlu 12 bireyin 20 gözü dahil edildi. Uveit, diyabetik retinopati, yaşa bağlı makula dejenerasyonu, optik nöropati veya başka bir retina, koroid veya optik sinir hastalığı bulunanlar ile belirlenmiş sınırların dışında bir refraksiyon kusuru olan bireyler çalışmaya dahil edilmedi. Tam bir göz muayenesini takiben koroid kalınlığı RTVue-100 5.1 (EDI-OKT) cihazı ile; retina pigment epitelinin hiperreflektif dış bandı ile skleranın iç yüzeyi arasından, sırasıyla subfoveal alandan ve subfoveal alanın 1.5 mm temporal ile 1.5 mm nazalinden ölçüldü.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması TRAB grubunda 59.9±13.4 (yaş aralığı 29-76), POAG grubunda 58.4±9.7 (yaş aralığı 29-73) idi. Yaş, cinsiyet, lateralite, GİB, kırma kusuru, görme keskinliği, aksiyel uzunluk ve SKK açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ortalama Koroid kalınlığı TRAB grubunda subfoveal, temporal ve nazalde (sırasıyla 388.2±84.1, 372.4±77.1, 374.1±84.1 µm) POAG grubuna göre (sırasıyla 383±64, 358.6±62, 357.5±61.5 µm) daha yüksek ölçüldü fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). POAG grubunda GİB ile subfoveal ve nazal koroid kalınlıkları arasında orta seviyede negatif korelasyon saptandı (sırasıyla: p=0.048, r=-0.458; p=0.042, r=-0.458)
Sonuç: Subfoveal ve perifoveal koroid kalınlığı trabekülektomi sonrası geç dönemdeki bireyler ile hiç operasyon geçirmemiş, medikal tedavi ile GİB regüle, primer açık açılı glokom tanılı kişiler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. POAG hastalarında, GİB yükselmesine koroid incelmesi eşlik edebilir.
Objective: The aim of this study is to compare choroidal thickness using enhanced depth imaging optical coherence tomography between primary open angle glaucoma patients with or without previous trabeculectomy.
Material and Method: Fourteen eyes of 12 patients with a history of previous trabeculectomy surgery (TRAB) at least 6 months ago and 20 eyes of 12 patients who has a diagnosis of primary open angle glaucoma (POAG) and did not experience trabeculectomy surgery were recruited to this cross-sectional non-randomised study. Patients with a history of uveitis, diabetic retinopathy, age related macular degeneration, refractive errors other than the determined limits, optic neuropathy or other retinal, choroidal or optic nerve diseases were excluded. Following the complete ophthalmologic examination, choroidal thickness was measured between the hyperreflective outer layer of retinal pigment epithelium and inner layer of sclera, at subfoveal region and 1.5 mm temporal and 1.5 nasal to the fovea, respectively, using RTVue-100 5.1 (EDI-OCT) device.
Results: The mean age of the patients in the TRAB group was 59.9±13.4 (range 29-76), while it was 58.4±9.7 (range 29-73) in POAG group. Groups showed homogeneous distribution in terms of age, gender, laterality, IOP, refractive errors, visual acuity, axial length and central corneal thickness (CCT) (p>0.05). The mean subfoveal, temporal and nasal choroidal thickness of TRAB group was higher (388.2±84.1, 372.4±77.1, 374.1±84.1 µm, respectively) compared to the POAG group (383±64, 358.6±62, 357.5±61.5 µm, respectively), but the difference was not statistically significant (p>0.05). There was a moderate negative correlation between IOP and subfoveal and nasal choroidal thickness in patients with POAG (p=0.048, r=-0.458; p=0.042, r=-0.458; respectively)
Conclusion: There was not any statistically significant difference regarding subfoveal and perifoveal choroidal thickness between patients with previous trabeculectomy at least 6 months ago and patients with diagnosis of POAG who had medically regulated IOP rates and did not experienced trabeculectomy. Patients with POAG may experience choroidal thinning in case of high IOP rates.

6.Important side effect of zoledronic acid treatment in metastatic breast cancer: renal failure
Kezban Nur Pilancı, Gül Alço, Çetin Ordu, Rümeysa Çiftçi, Zeynep Erdoğan İyigün, Filiz Çelebi, Ülkühan İner Köksal, Dauren Sarsenov, Serkan İlgün, Filiz Ağaçayak, Vahit Özmen
doi: 10.5350/SEMB.20160412052728  Pages 205 - 209
Amaç: Kemik metastazı gelişen meme kanserli hastalarda kemiğe bağlı olay (SRE) gelişimini azalttığı bilinen zoledronik asitin (ZA) en önemli yan etkilerinden biri renal yetmezlik gelişimidir. Bizim bu çalışmadaki amacımız, bu yan etkinin sıklığını ve gelişimini etkileyen risk faktörlerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Florence Nightingale Çalışma Grubu arşivinde yer alan ve Mart 2006-Aralık 2013 tarihleri arasında ZA tedavisi verilen kemik metastazlı 97 meme kanseri hastası çalışmamıza dahil edilmiştir. Renal yetmezlik değerlendirmesi için, serum kreatinin seviyesi her tedavi öncesi ölçülüp, başlangıç ve en yüksek kreatinin değerleri alınarak, Crockcroft-Gault formülüne göre kreatinin klirensi hesaplanmıştır. Hastaların yaşı, ZA kullanım süresi, ZA infüzyon sayısı, eşzamanlı antikanser tedaviler, nonsteroidal antiinflamatuar ilaç kullanımı, diabetes mellitus ve hipertansiyon varlığı kaydedilmiştir.
Bulgular: Ortalama hasta yaşı 54±10 yıl ve ortalama ZA kullanımı süresi 37±18 ay olarak bulundu. Başlangıç kreatinin değeri tüm hastalarda 1.4 mg/dL’nin altında idi. 22 hastamızda (%23) kreatinin değerinde 0.5 mg/dL’nin üzerinde artış olup, kreatinin klirensinde düşüş saptanmış ve renal toksisite olarak değerlendirilmiştir. İki hastamızda kreatinin klirensi <30 ml/min. düşmüş ve 1 hastamızda diyaliz ihtiyacı olmuştur. Renal yetmezlik gelişimi için tek bağımsız risk faktörü ileri yaş (60≤) olarak saptanmıştır (p=0.017).
Sonuç: Sonuç olarak, metastatik meme kanserli hastalarda ZA kullanımı sırasında karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biri renal yetmezliktir. Bu riski azaltmanın en önemli yolu her tedavi öncesi serum kreatinin kontrolü ve özellikle ileri yaş hasta grubunda hidrasyona dikkat etmektir.
Objective: Renal failure is one of the most prominant adverse effect of the zoledronic acid (ZA) which is well known to decrease the skeletal-related events (SREs) in breast cancer patients developing bone metastasis. In this particular study, our object was to evaluate the incidence of this side effect and the risk factors leading to the development of renal failure.
Material and Method: A total of 97 patients who underwent ZA treatment for breast cancer with bone metastasis in our institute between March 2006 and December 2013 were evaluated. For the assesment of renal failure, serum creatinine levels were obtained before the treatment. Preliminary and the highest levels of creatinine levels during the treatment were used in calculation of creatinine clearance according to the Crockcroft-Gault formula. The age of the patients, the number ZA treatment periods, number of the infusions, the simultaneous anti-cancer treatments, non-steroidal anti-inflammatory drug use, diabetes mellitus and presence of hypertension were recorded.
Results: The mean age of the patients was 54±10 years and the treatment period of ZA was 37±18 months. In all of the patients participated in this study the preliminary creatinine levels were under 1.4 mg/dl. In 22 of our patients (23%) creatinine levels increased more than 0.5 mg/dL, besides creatinine clearance were found out to be decreased both of which were pointing out the renal toxicity. In two patients creatinine clearance was under 30 ml/min. and one of the patients has undergone renal dialysis. The only independent risk factor underlined was the advanced age (60 years ≤) (p=0.017).
Conclusion: As a conclusion breast cancer patients with bone metastasis undergoing ZA treatment are prone to the development of renal failure. In order to avoid this particular risk of developing renal failure, serum creatinine levels should strictly be monitored before the treatment and meticulous attention to the hydration should be given during the treatment especially in patients with advanced age.

7.Comparative analysis of blood transfusion in the patients who underwent surgical management for right and left colon cancer
Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Canan Tülay Işıl, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanlı
doi: 10.5350/SEMB.20160501094101  Pages 210 - 214
Amaç: Sağ kolon tümörü daha çok kanama ve buna bağlı semptomlar ile kendini gösterir. Buna bağlı olarak anemi bulgusu, kolonun diğer bölge yerleşimli tümörlerinden daha sık görülür. Biz bu çalışmada kliniğimizde opere olan kolon tümörlü hastalarda tümör yerleşiminin kan transfüzyon ihtiyacına etkisini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım 2007–Şubat 2013 tarihleri arasında kolon tümörü nedeniyle opere olan 192 hasta alındı. Hastalar sağ kolon (Grup A=94) ve sol kolon tümör (Grup B=98) hastaları olarak iki grupta incelendi. Bu hastaların demografik verileri, operasyon prosedürleri, preoperatif ve postoperatif hemoglobin (Hgb) değerleri, eritrosit süspansiyon (ES) transfüzyon ihtiyaçları, komplikasyonlar ve mortalite sonuçları incelendi.
Bulgular: Demografik veriler açısından iki grup arasında farklılık bulunamadı. Preoperatif Hgb değerleri Grup A da anlamlı düşük saptandı (ortalama 10.9±2 mg/dL’ye 11.6±2 mg/dL, p=0.031). Preoperatif ES transfüzyonu oranı Grup A’da anlamlı yüksek bulundu (%19’a %8, p=0.034). ES transfüzyon miktarı Grup A’da ortalama 0.56 ünite ile istatistiksel olarak yüksek saptandı (Grup B: 0.23’ü, p= 0.038). Fakat genel ES transfüzyon oranı 2 grup arasında anlamlı değildi (%62’ye %47, p=0.06). Hastanede kalış süreleri, postoperatif komplikasyon (%18’e %17) ve mortalite (%2’ye %5) değerleri karşılaştırıldığında iki grup arasında fark izlenmedi. Sağ ve sol kolon yerleşimli tümörü olan hastalarda mortalite ES uygulanması ile ilişkili bulunmamıştır (p=0.515).
Sonuç: Sağ kolon yerleşimli tümörü olan hastalarda preoperatif Hgb değerleri sol kolon tümörlü hastalara nazaran daha düşük bulundu. Bu da bu hastalarda artmış preoperatif ES transfüzyonu ile ilişkilendirilmiştir. Fakat postoperatif morbidite ve mortalite değerlerinde artış saptanmamıştır. Biz sonuçlarımız doğrultusunda sağ kolon tümörlerinde daha fazla transfüzyon yapılmasının sol kolon tümörlerine göre daha fazla morbidite ve mortaliteye neden olmadığını düşünüyoruz.
Objective: Right colon tumor often presents with bleeding and related-symptoms. Therefore, most of these patients are diagnosed with anemia in the preoperative assessment. We aimed to investigate whether tumor location affect the frequency and volume of blood transfusion in patients who underwent colon cancer surgery.
Material and Method: A total of 192 patients who underwent colon cancer surgery between November 2007-February 2013 were included in the study. The patients were evaluated in 2 groups as patients with right colon tumor (Group A=94) and patients with left colon tumor (Group B=98). Collected data included demographic features, preoperative and postoperative hemoglobin (Hgb) values, packed red blood cell (PRBC) transfusion requirements, surgical procedures, complications and mortality results.
Results: There was no difference between the groups regarding demographic data. Preoperative Hgb values were significantly lower in Group A (10.9±2.08 mg/dL vs 11.6±2.02 mg/dL, p=0.031). Preoperative PRBC transfusion rates were significantly higher in Group A (19% vs 8%, p=0.034). While volume of in-hospital PRBC transfusion was statistically significant higher in Group A compared to Group B (0.56 U vs 0.23 U, respectively, p=0.038), the frequency of overall PRBC transfusion was similar (62% vs, 47%, p=0.06). Hospital stay, postoperative complications (18% vs 17%) and mortality (2% vs 5%) were not statistically different between two groups. Mortality was not associated with PRBC transfusion in both groups (p=0.515).
Conclusions: Preoperative Hgb values were found lower in patients with right colon cancer. This resulted in increased frequency and volume of PRBC transfusion during hospital stay but no increased mortality rate. We believe that within our results, the higher rates of transfusion in right colon cancer do not cause higher mortality and morbidity compared to patients with left colon cancer.

8.The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth
Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Fazlı Demirtürk
doi: 10.5350/SEMB.20160616035907  Pages 215 - 219
Amaç: Bu çalışmadaki amacımız kadınlar için daha kabul edilebilir bir yöntem olan transabdominal servikal uzunluğun erken doğumu ön görmedeki önemini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada tarihleri Mart 2014 - Ocak 2015 arasında kliniğimizde 18-24 hafta arasında rutin fetal anatomik tarama yapılır iken transabdominal ultrasonografi ile servikal uzunluk bakılan hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile elde edilen veriler incelenmiştir. Hasta dosyalarından yaş, obstetrik öykü ve doğum yaptığı hafta kayıt edildi. Servikal uzunluk ölçümleri 30 mm ve 25 mm cut-off değer olarak kabul edildiğinde servikal uzunluğun erken doğumu ön görmedeki sensitivite ve spesifisite değerleri hesaplandı.
Bulgular: Çalışmada toplamda 142 hastanın verileri değerlendirildi. 11 kadın erken doğum yapmış iken 131 kadın term doğum yapmıştı. Preterm doğum yapanların servikal uzunluk ortalama 32.90±8.45 mm, term yapanlarda ise 35.31±7.54 mm idi (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışma, transabdominal ultrasonografi ile servikal uzunluk ölçümünün erken doğumu öngörmede sınırlı bir tanısal değere sahip olduğunu düşündürmektedir.
The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth.
Objective: The aim of the present study is to evaluate the efficacy of transabdominal cervical length measurement using ultrasound on predicting preterm birth.
Material and Method: The data retrospectively obtained from the records of the patients who were admitted to our department between March 2014 and January 2015 during fetal anatomic survey in 18-24 weeks of pregnancy were retrospectively assessed. Age, obstetric history, delivery week and transabdomial cervical length measurement using ultrasound were obtained form the records. The specificity and sensitivity values were calculated while accepting a cut-off value of 30 mm and 25 mm for cervical length.
Results: A total of 142 patients were enrolled. Eleven women had preterm birth, since 131 had term. The mean cervical length was 32.90±8.45 mm in women with preterm birth, and 35.31±7.54 mm in term (p>0.05).
Conclusion: The present study suggests that transabdominal cervical length measurement using ultrasound has a limited diagnostic value on the prediction of preterm birth.

9.Sentinel lymph node biopsy for skin tumors
Selami Serhat Şirvan, Işıl Akgün, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Orhan Yenici, Ayşin Karasoy Yeşilada, Memet Yazar, Medeni Volkan Kıyak
doi: 10.5350/SEMB.20160613040356  Pages 220 - 227
Amaç: Lenf nodu tutulumu deri kanserlerinin prognozu açısından önemlidir. Klinik olarak lenf nodu tutulumu olmayan veya tutulum açısından şüpheli olan vakalarda agresif bir yöntem olan bölgesel lenf nodu disseksiyonu yerine günümüzde sentinel lenf nodu örneklemesi (SLNB) tercih edilmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde malign deri tümörlerine yönelik yapılan SLNB deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ağustos 2009 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında sentinel lenf nodu örneklemesi yapılan; yaşları 21-81 arasında değişen, 13’ü kadın, 17’si erkek, toplam 30 hasta retrospektif olarak incelendi.
Bulgular: 30 hastada toplam 33 SLNB yapıldı. Tüm prosedürlerde sentinel lenf nodu (SLN) ortaya kondu ve başarılı bir şekilde eksize edildi. Toplamda 8 adet pozitif sentinel lenf nodu saptandı. Dört hastada sentinel lenf nodu örnekleme sonucu negatif olmasına rağmen, takiplerinde metastaz lehine bulgular saptanması üzerine terapötik lenf nodu disseksiyonu uygulandı.
Sonuç: Klinik olarak lenf nodu tutulumu olmayan ancak tutulum açısından şüpheli olan hastalarda morbiditesi ve komplikasyon oranı daha düşük ve güvenilirliği yüksek olan, sentinel lenf nodu örneklemesi tercih edilmelidir.
Objective: Nodal involvement is important for the prognosis in skin cancers. In the absence of palpable lymph nodes or when the nodal involvement is suspicious, sentinel lymph node biopsy (SLNB) is the preferred method instead of agrressive regional lymph node dissection. In our study we aimed to share our experience regarding SLNB in malignant skin tumors.
Material and Method: From August 2009 to August 2015, 30 patients (17 male, 13 female) aged between 21-81, who underwent SLNB, were analysed retrospectively.
Results: Thirty-three SLNBs were performed in 30 patients. In all procedures sentinel lymph node was identified and excised successfully. Eight positive sentinel lymph nodes were obtained. Four patients, who had negative SLNB previously, developed symptoms on behalf of metastasis on followup, and underwent therapeutic lymph node dissection.
Conclusion: Patients, who have no clinical evidence of nodal involvement but suspicion of nodal status, should undergo SLNB procedure, which has a low morbidity and complication rate.

10.The evaluation of the localization and the extent of lymphathic dissection in central neck dissection
Evren Besler, Nurcihan Aygün, Müveddet Banu Yılmaz Özgüven, Sıtkı Gürkan Yetkin, Mehmet Mihmanlı, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
doi: 10.5350/SEMB.20160701010730  Pages 228 - 233
Amaç: Tiroid kanseri nedeni ile santral diseksiyon prolaktik veya terapötik amaçlı uygulanmaktadır. Yeterli evreleme için tek taraflı santral boyun diseksiyonunda en az 4, 2 taraflı santral boyun diseksiyonunda 8 lenf bezi çıkarılması gerektiği bildirilmesine ragmen, uygulanan santral diseksiyonların genişliği halen net değildir. Bu çalışmada santral lenf nodu diseksiyonunda çıkarılan lenf bezi sayıları ve lokalizasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Diferansiye tiroid kanseri için aynı cerrah tarafından total tiroidektomiye ek olarak standart tek taraflı veya iki taraflı santral diseksiyon yapılan hastalarda lenf nodu sayıları ve anatomik lokalizasyonları değerlendirildi. İstatistik olarak ‘’Ki-kare’’ ve ‘’Fisher’in kesin olasılık’’ testleri kullanıldı.
Bulgular: Diferansiye tiroid kanseri nedeni ile proflaktik veya terapötik santral boyun diseksiyonu uygulanan 43 hastanın (30K, 13E) yaş ortalaması 45.7±15.1’di. Hastaların 32’sine bilateral, 11’ine tek taraflı santral boyun diseksiyonu uygulandı. Çıkarılan lenf bezi sayısı tek taraflı 9±6 (2-23), bilateral 14±6 (5-30) olup, bilateral disesiyon yapılan grupta yüksekti (p<0.05). Prelaringeal, pretrakeal, sağ paratrakeal, sol paratrakeal, lenf bezi sayıları sırası ile 3±3, 2±3, 5±2, 5±4 idi. Pretrakeal lenf bezi sayısına göre sağ paratrakeal lenf bezi sayısı (p=0.001) ve sol paratrakeal lenf bezi sayısı (p>0.01) anlamlı olarak yüksek bulundu. Ayrıca sağ paratrakeal lenf bezi sayısı prelaringeal lenf bezi sayısına göre anlamlı olarak yüksek (p=0.001) bulundu.
Sonuçlar: Çıkarılan lenf bezi sayısı ortalamaları evreleme için önerilen sayının üzerinde ve yeterli olmasına rağmen, çıkarılan lenf bezi sayısının 2-30 arasında geniş bir aralıkta olduğu dikkat çekmektedir. Anatomi çalışmalarında santral bölgedeki lenf bezlerinin 2/3 kadarının pretrakeal yerleşimli olduğu bildirilmesine ragmen, santral diseksiyon materyalinde lenf bezlerinin önemli bir bölümü paratrakeal bölgede yerleşmektedir. Santral diseksiyon anatomik sınırlara uygun olarak uygulanmalı ve paratrakeal bölge lenf bezleri göz ardı edilmemelidir. Özellikle sağ paratrakeal bölgede diseksiyonun tam olabilmesi için reküren laringeal sinir arkasındaki dokunu diseksiyonu önemlidir.
Objectives: The central neck dissection (CND) for thyroid cancer is applied prophylactically or therapeutically. Although it’s reported that minimum 8 lymph nodes should be resected in bilateral central dissection and minimum 4 in unilateral for proper staging, the extent of the applied central neck dissections are not clear yet. We aimed to evaluate the localizations and the number of the lymph nodes resected in central neck dissection in this study.
Material and Method: The number of the lymph nodes and their anatomical localisations of the patients whom underwent standard unilaterally or bilaterally central neck dissection in addition to total thyroidectomy for differentiated thyroid carcinoma by the same surgeon were evaluated. Chi-square and Fisher’s exact test were used for statistics.
Results: The mean age of 43 patients who underwent central neck dissection prophylactically or therapeutically for differentiated thyroid cancer was 45.7±15.1. Bilateral and unilateral central neck dissections were applied to 32 patients and 11 patients, respectively. The unilaterally resected number of lymph nodes was 9±6 (2-23), and bilaterally 14±6 (5-30), which was higher in the bilaterally dissected group (p<0.05). The number of prelaryngeal, pretracheal, right paratracheal and left paratracheal lymph nodes were 3±3, 2±3, 5±2, 5±4, respectively. The number of right paratracheal (p=0.001) and left paratracheal (p>0.01) lymph nodes were significantly higher than pretracheal. Additionally the number of right paratracheal lymph nodes was significantly higher (p=0.001) than prelaryngeal.
Conclusions: Although the average number of the resected lymph nodes was adequate and higher than the advised, it was seen that the number of resected lymph nodes was in a wide range, between 2-30. Although the 2/3 of the lymph nodes of the central neck area were located in the pretracheal region in cadaveric studies, the important part of the lymph nodes were in paratracheal region in the central neck dissection specimen. Central neck dissection should be applied according to anatomical borders of the regions and the lymph nodes of paratracheal region should not be excluded. Notably, the tissue behind the recurrent laryngeal nerve is important for the complete dissection of the right paratracheal area.

CASE REPORT
11.Congenital tracheal polyp in a neonate: first case in literature
Ali Bülbül, Sinan Uslu, Umut Zübarioğlu, Duygu Acar, Arzu Ataman, Erkan Çakir
doi: 10.5350/SEMB.20151026034023  Pages 234 - 236
Trakeanın iç lümen obstrüksiyonu oldukça nadir olup genellikle hemanjiyom, hamartom ve larengeal web gibi sorunlarda görülmektedir. Yazımızda zamanında doğan bir yenidoğan bebekte aralıklı desatürasyon ve ekspiratuvar hırıltı ataklarına neden olan konjenitaal trakeal polip olgusu sunulmuştur. Bilgilerimize göre yenidoğan döneminde konjenital trakeal polip ilk kez bildirildiği için yazımız sunulmuştur.
Intrinsic obstruction of the tracheal lumen is extremely rare and usually caused by hemangiomas, hamartomas, or webs. We report a congenital tracheal polyp in a term neonate causing intermittent desaturations and expiratory wheezing. To our knowledge, this represents the first report with congenital tracheal polyp in the neonatal period.

12.Juvenile recurrent parotitis; a rare case
Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Fatma Tülin Kayhan
doi: 10.5350/SEMB.20151011084656  Pages 237 - 240
Giriş: Jüvenil rekürren parotit (JRP), çocuklarda görülen parotis bezinin tek veya iki taraflı şişmesiyle karakterize, ataklar şeklinde seyreden, spesifik, tıkayıcı ve süpüratif olmayan inflamatuar hastalığıdır. Etyolojisi bilinmemekle beraber otoimmünite, duktal obstrüksiyon, immün yetmezlik ve enfeksiyöz nedenler suçlanmaktadır. Tanısı anamnez, fizik muayene ve radyolojik bulgularla konulur. Birçok tedavi modalitesi önerilmiştir. İlk basamak tedavisi antibiyotikler, analjezikler gibi konservatif tedavidir.
Olgu Sunumu: Bu makalede kliniğimizde tekrarlayan akut parotit nedeniyle takip edilen ve etyolojisi araştırılan 11 yaşında çocuk hasta güncel literatür bilgileri ışığında sunuldu.
Sonuç: JRP tekrarlayan akut parotis bezi şişliklerinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Nadir etyolojilerin saptanmasında klinik şüphe oldukça önemlidir
Introduction: Juvenile recurrent parotitis (JRP) is a nonspecific, nonobstructive, nonsuppurative disease that is characterized by intermittent swelling of one or both parotid glands in children. The aetiology is unknown but autoimmunity, ductal obstruction, immune deficiency, and infectious causes have all been proposed. The diagnosis is suggested from the history of the disease, the clinical examination and radiological findings. Several treatment modality is proposed. The first line of treatment consists of conservative observation such as antibiotics, analgesics.
Case Report: Herein, we report a 11-years old child patient with recurrent acute parotitis with the evaluaion of the etiology of disease and review the relevant literature.
Conclusion: JRP should be considered in the differential diagnosis of patients with acute recurrent parotis swelling. A high degree of clinical suspicion is needed to determine this rare potential etiology.

13.Case report: spondylothoracic dysostosis type Jarcho-Levin syndrome with neural tube defect
Abdülhamit Tüten, Emre Dincer, Selahattin Akar, Tülin Gökmen Yıldırım, Güner Karatekin, Hüsnü Fahri Ovalı
doi: 10.5350/SEMB.20150615042216  Pages 241 - 243
Jarcho-Levin sendromu sayısal ve yapısal kosta-vertebral anomalileri içeren nadir bir konjenital sendromdur. Spondilotorasik dizositoz ve spondilokostal dizositoz olmak üzere iki alt tipi bulunmaktadır. Kosta ve vertebralarda yaygın deformite olduğu için solunum sıkıntısına, sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu olgu sunumunda, nadir olması nedeniyle, yenidoğanda meningomyeloselin eşlik ettiği, ağır hidrosefali nedeniyle ventrikülo-peritoneal şant takılan ve göğüs deformitesine bağlı olarak solunum cihazından ayıramadığımız spondilotorasik dizositoz tip JarchoLevin Sendromu olgusu sunulmuştur.
Jarcho-Levin syndrome is rare a congenital disorder characterized by numerical and structural costo-vertebral abnormalities. The subtypes of this syndrome are, spondylothoracic and spondylocostal dysostosis. Rib and vertebrae aberrations cause respiratory insufficiency and result in recurrent respiratory infections. Since it is a rare entity, a newborn diagnosed as spondylothoracic dysostosis with meningomyelocele, who had ventriculoperitoneal shunting due to severe hydrocephalus and could not be weaned from respiratory support due to chest deformity, is presented in this case report.

14.Case Presentation: nursery care in long term hospitalizations
Hatice Çakmakcı, Selbi Yıldız, Güven Bektemür, Mesut Demir
doi: 10.5350/SEMB.20151108081251  Pages 244 - 250
5 aylıkken oksipital bölgede şişlik ve ara ara akıntı şikayeti üzerine kurumumuz beyin cerrahi polikliniğine başvurduktan sonra, yapılan tetkiklerin ardından ‘’Dermal Sinüs Traktı’’ tesbit edilmesi üzerine opere edilmek üzere Beyin Cerrahi Kliniğine yatırılan hastaya 18.12.2008 tarihinde oksipital dermal sinüs onarılması ameliyatı yapılmıştır. Operasyon işleminin ardından herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta 22/12/2008 tarihinde taburcu edilmiştir. Poliklinik takipleri yapılan hasta huzursuzluk ve genel durum bozukluğu ile ailesi tarafından Beyin Cerrahi Polikliniğine getirilmiştir. Hastanın değerlendirilmesi sonucunda BT’sinde 4. ventrikül posteriorunda kistik lezyon tespit edilmesi üzerine
2. Yatışı sağlanmıştır. 06.04.2009 tarihinde apse boşaltımı girişimi yapılmış ve yoğun bakım ünitesine kabul edilmiştir. Yoğunbakım ünitesine geldiğinde genel durumu kötü, şuuru kapalı, spontan solunumu olmayan hastaya bireye özgü hemşirelik bakımı planlanarak uygulanmış ve başarı sağlanmıştır. Solunum aktivitesine, enfeksiyon riskine, beslenme ve sıvı volüm eksikliğine, güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesine, idrar tutamama/kaçırmaya, deri bütünlüğü bozulma riskine ve aktivite intoleransına yönelik bireysel hemşirelik bakımı uygulanmıştır. Vücut ısısı 36-37°C civarında, boy ve kilo gelişimi normal çocukların gelişmesine uygun oranda seyretmiştir. Yoğunbakımda deneyimli hemşireler tarafından yapılan bireysel bakım planları sonucunda hasta normal yaşıtları ölçüsünde gelişmeye devam etmiş, bası yarası oluşmamış, enfeksiyon gelişmemiştir. Makalenin yazıldığı tarihte yoğun bakım ünitesinde bakılmaya devam edilmektedir. Literatürlerde bu kadar uzun süre hastanede yatan çocuk hastaya rastlanmamıştır.
Five-months old patient admitted to our institute’s neurosurgery outpatient clinic for swelling and intermittent discharge at the occipital region; and diagnosed as “dermal sinus tract” following the tests. The patient was interned in the Neurosurgery Clinic and occipital dermal sinus repair was performed in 18/12/2008. The patient was discharged without any complications in 22/12/2008. The patient was under outpatient follow-up, while due to unrest and bad medical condition, he was brought back to the neurosurgery outpatient clinic. The CT evaluation of the patient revealed a cystic lesion at the posterior of the 4th ventricule, so the patient was admitted to the hospital again. Abscess drainage was performed at 06/04/2009 and the patient was admitted to the intensive care unit (ICU). The patient’s medical condition was bad, he was unconscious, and had no spontaneous respiration when he was taken to the ICU; thus, individualized nursing care was planned, and implemented, and success was achieved. Individualized nursing care was applied in terms of respiratory activity, infection risk, nutrition and fluid volume deficiency, providing of a safe environment and maintaining it, urinary retansion/incontinence, risk of disturbance of skin integrity and intolerance to activity. The body temperature was around 36-37°C, and the height and weight development remained within favorable range with the normal children. As a result of the individualized care plans performed by the experienced nurses in the ICU, the patient grew in the normal range as the children with the same ages, no pressure sore or infection developed. The patient was still being cared at the ICU when this article was written. This is the longest period of hospitalization of a child in the literature as we found out.

LookUs & Online Makale