ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The level of awareness on thyroid disorders [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 181-185 | DOI: 10.5350/SEMB.20160412042738

The level of awareness on thyroid disorders

Sibel Ocak Serin1, Muzaffer İlhan2, Seda Ahcı3, Yıldız Okuturlar4, Güven Koç1, Tülay Eyüpgiller1, Rıdvan Sivritepe1, Sema Uçak Basat1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrin ve Metabolizma Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul - Türkiye
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: To evaluate the level of awareness among patients with thyroid disorders presenting to our hospital and determine patient profiles.
Material and Method: The present study was conducted using a survey technique on patients aged between 18 and 75 years, who were admitted to our hospital for follow-up for thyroid disease between December 1, 2014 and December 31, 2014. The pregnant women and those with a thyroid malignancy and patients who did not consent for the study were excluded. Demographic data such as age, gender, educational level, disease duration, control frequency as well as drug usage pattern, dose, duration and whether or not the patient received fixed dose drug regimen and food/drugs that are not to be taken with the drug were recorded. Type of salt used by the patients was also recorded.
Results: An interview was conducted with a total of 107 patients (4 males [3.7%] and 103 females [96.3%]) with a mean age of 46 years. Of these patients, 85 (79.4%) attended follow-up visits for more than a one-year period and most patients (n=56) were seen at least three times in the last year (52.4%). Of these patients, 69 (64.5%) had hypothyroidism, 11 (10.3%) had hyperthyroidism, and the remaining 27 patients (25.2%) had euthyroid nodular goitre. It was found that 78 patients (72.9%) were inaccurately or incompletely informed about their disease. Of the patients, 54 (50.4%) were aware that they needed to use iodized salt and 41 patients (38.4%) were not aware of what kind of salt they had to use. When the patients in the study were asked whether they were aware of food and drugs interacting with levothyroxine, 55 patients (86%) were not aware of these food and drugs. Approximately 30% of patients used iron supplements and proton pump inhibitors together with levothyroxine.
Conclusion: The patients with thyroid disorders had a low level of awareness and low level of knowledge about their disease, follow-up data and their treatments. The physicians must make an endeavor to increase the level of awareness among the patients.

Keywords: Awareness, drug interaction, iodine deficiency, thyroid disease.

Tiroid hastalıklarında bilinç düzeyi

Sibel Ocak Serin1, Muzaffer İlhan2, Seda Ahcı3, Yıldız Okuturlar4, Güven Koç1, Tülay Eyüpgiller1, Rıdvan Sivritepe1, Sema Uçak Basat1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrin ve Metabolizma Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul - Türkiye
4Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Tiroid hastalığı nedeniyle hastanemize başvuran hastaların profili ve hastalıkları ile ilgili farkındalığın değerlendirilmesi
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız 1-31 Aralık 2014 tarihleri arasında tiroid hastalığı nedeniyle takipli olan 18-75 yaş arası hastalar ile anket çalışması yapılarak gerçekleştirildi. Gebe, tiroid maligniteli ve onam vermeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, hastalık süresi, kontrol sıklığı gibi demografik özellikleri, ilaç kullanım şekli, dozu, süresi, ilacı sabit dozda alıp almadığı, ilaçla birlikte alınmaması gereken gıda/ilaç bilgisi sorgulandı. Hastalara kullandıkları tuz çeşidi soruldu.
Bulgular: Yaş ortalaması 46 olan, 4’ü (%3.7) erkek, 103’ü (%96.3) kadın toplam 107 hasta ile görüşüldü. Hastaların 85’inin (%79.4) bir yıldan fazla süredir takip edildiği, çoğu hasta (56, %52.4) ile bir yıl içinde en az 3 kez karşılaşıldığı görüldü. Hastaların 69’u (%64.5) hipotiroidi, 11’i (%10.3) hipertiroidi ve geri kalan 27’si (%25.2) ötiroid nodüler guatr tanılı idi. 78 (%72.9) hastanın tanısını yanlış ya da eksik bildiği tespit edildi. İyotlu tuz kullanması gerektiğini bilen hasta sayısı 54 (%50.4) olarak saptanmış olup, hastaların yaklaşık 41’i (%38.4) nasıl tuz kullanması gerektiğini bilmediğini söyledi. Çalışmamızda hastalara levotiroksin ile etkileşen yiyecekler ve ilaçlardan haberdar olup olmadıkları sorulduğunda 55 hasta (%86) haberdar olmadığını ifade etti. Demir preparatı ve proton pompa inhibitörlerinin %30’a yakın oranlarda levotiroksinle birlikte kullanıldığı tespit edildi.
Sonuç: Tiroid hastalarının tanı, takip ve tedavileri ile ilgili farkındalıkları ve bilgi düzeyleri düşük seviyelerdedir. Hastaların farkındalıklarının artırılması ile ilgili hekimlerin daha fazla çaba sarf etmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, ilaç etkileşimi, iyot eksikliği, tiroid hastalıkları.

Sibel Ocak Serin, Muzaffer İlhan, Seda Ahcı, Yıldız Okuturlar, Güven Koç, Tülay Eyüpgiller, Rıdvan Sivritepe, Sema Uçak Basat. The level of awareness on thyroid disorders. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 181-185

Corresponding Author: Sibel Ocak Serin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale