ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Comparative analysis of blood transfusion in the patients who underwent surgical management for right and left colon cancer [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 210-214 | DOI: 10.5350/SEMB.20160501094101

Comparative analysis of blood transfusion in the patients who underwent surgical management for right and left colon cancer

Rıza Gürhan Işıl1, Pınar Yazıcı2, Emre Bozkurt2, Canan Tülay Işıl3, Cemal Kaya2, Mehmet Mihmanlı2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Right colon tumor often presents with bleeding and related-symptoms. Therefore, most of these patients are diagnosed with anemia in the preoperative assessment. We aimed to investigate whether tumor location affect the frequency and volume of blood transfusion in patients who underwent colon cancer surgery.
Material and Method: A total of 192 patients who underwent colon cancer surgery between November 2007-February 2013 were included in the study. The patients were evaluated in 2 groups as patients with right colon tumor (Group A=94) and patients with left colon tumor (Group B=98). Collected data included demographic features, preoperative and postoperative hemoglobin (Hgb) values, packed red blood cell (PRBC) transfusion requirements, surgical procedures, complications and mortality results.
Results: There was no difference between the groups regarding demographic data. Preoperative Hgb values were significantly lower in Group A (10.9±2.08 mg/dL vs 11.6±2.02 mg/dL, p=0.031). Preoperative PRBC transfusion rates were significantly higher in Group A (19% vs 8%, p=0.034). While volume of in-hospital PRBC transfusion was statistically significant higher in Group A compared to Group B (0.56 U vs 0.23 U, respectively, p=0.038), the frequency of overall PRBC transfusion was similar (62% vs, 47%, p=0.06). Hospital stay, postoperative complications (18% vs 17%) and mortality (2% vs 5%) were not statistically different between two groups. Mortality was not associated with PRBC transfusion in both groups (p=0.515).
Conclusions: Preoperative Hgb values were found lower in patients with right colon cancer. This resulted in increased frequency and volume of PRBC transfusion during hospital stay but no increased mortality rate. We believe that within our results, the higher rates of transfusion in right colon cancer do not cause higher mortality and morbidity compared to patients with left colon cancer.

Keywords: Blood transfusion, colon cancer, mortality, preoperative hemoglobin.

Cerrahi planlanan sağ ve sol kolon tümörlerinde kan transfüzyon ihtiyacının karşılaştırmalı değerlendirilmesi

Rıza Gürhan Işıl1, Pınar Yazıcı2, Emre Bozkurt2, Canan Tülay Işıl3, Cemal Kaya2, Mehmet Mihmanlı2
1Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul - Türkiye
3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Sağ kolon tümörü daha çok kanama ve buna bağlı semptomlar ile kendini gösterir. Buna bağlı olarak anemi bulgusu, kolonun diğer bölge yerleşimli tümörlerinden daha sık görülür. Biz bu çalışmada kliniğimizde opere olan kolon tümörlü hastalarda tümör yerleşiminin kan transfüzyon ihtiyacına etkisini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Kasım 2007–Şubat 2013 tarihleri arasında kolon tümörü nedeniyle opere olan 192 hasta alındı. Hastalar sağ kolon (Grup A=94) ve sol kolon tümör (Grup B=98) hastaları olarak iki grupta incelendi. Bu hastaların demografik verileri, operasyon prosedürleri, preoperatif ve postoperatif hemoglobin (Hgb) değerleri, eritrosit süspansiyon (ES) transfüzyon ihtiyaçları, komplikasyonlar ve mortalite sonuçları incelendi.
Bulgular: Demografik veriler açısından iki grup arasında farklılık bulunamadı. Preoperatif Hgb değerleri Grup A da anlamlı düşük saptandı (ortalama 10.9±2 mg/dL’ye 11.6±2 mg/dL, p=0.031). Preoperatif ES transfüzyonu oranı Grup A’da anlamlı yüksek bulundu (%19’a %8, p=0.034). ES transfüzyon miktarı Grup A’da ortalama 0.56 ünite ile istatistiksel olarak yüksek saptandı (Grup B: 0.23’ü, p= 0.038). Fakat genel ES transfüzyon oranı 2 grup arasında anlamlı değildi (%62’ye %47, p=0.06). Hastanede kalış süreleri, postoperatif komplikasyon (%18’e %17) ve mortalite (%2’ye %5) değerleri karşılaştırıldığında iki grup arasında fark izlenmedi. Sağ ve sol kolon yerleşimli tümörü olan hastalarda mortalite ES uygulanması ile ilişkili bulunmamıştır (p=0.515).
Sonuç: Sağ kolon yerleşimli tümörü olan hastalarda preoperatif Hgb değerleri sol kolon tümörlü hastalara nazaran daha düşük bulundu. Bu da bu hastalarda artmış preoperatif ES transfüzyonu ile ilişkilendirilmiştir. Fakat postoperatif morbidite ve mortalite değerlerinde artış saptanmamıştır. Biz sonuçlarımız doğrultusunda sağ kolon tümörlerinde daha fazla transfüzyon yapılmasının sol kolon tümörlerine göre daha fazla morbidite ve mortaliteye neden olmadığını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kan transfüzyonu, kolon kanseri, mortalite, preoperatif hemoglobin.

Rıza Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Emre Bozkurt, Canan Tülay Işıl, Cemal Kaya, Mehmet Mihmanlı. Comparative analysis of blood transfusion in the patients who underwent surgical management for right and left colon cancer. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 210-214

Corresponding Author: Rıza Gürhan Işıl, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale