ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 215-219 | DOI: 10.5350/SEMB.20160616035907

The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth

Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Fazlı Demirtürk
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat - Türkiye

The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth.
Objective: The aim of the present study is to evaluate the efficacy of transabdominal cervical length measurement using ultrasound on predicting preterm birth.
Material and Method: The data retrospectively obtained from the records of the patients who were admitted to our department between March 2014 and January 2015 during fetal anatomic survey in 18-24 weeks of pregnancy were retrospectively assessed. Age, obstetric history, delivery week and transabdomial cervical length measurement using ultrasound were obtained form the records. The specificity and sensitivity values were calculated while accepting a cut-off value of 30 mm and 25 mm for cervical length.
Results: A total of 142 patients were enrolled. Eleven women had preterm birth, since 131 had term. The mean cervical length was 32.90±8.45 mm in women with preterm birth, and 35.31±7.54 mm in term (p>0.05).
Conclusion: The present study suggests that transabdominal cervical length measurement using ultrasound has a limited diagnostic value on the prediction of preterm birth.

Keywords: Cervical length measurement, preterm birth, ultrasonography.

Erken doğum için düşük riskli gebelerde transabdominal servikal uzunluk ölçümünün erken doğum öngörüsündeki önemi

Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Fazlı Demirtürk
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Tokat - Türkiye

Amaç: Bu çalışmadaki amacımız kadınlar için daha kabul edilebilir bir yöntem olan transabdominal servikal uzunluğun erken doğumu ön görmedeki önemini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada tarihleri Mart 2014 - Ocak 2015 arasında kliniğimizde 18-24 hafta arasında rutin fetal anatomik tarama yapılır iken transabdominal ultrasonografi ile servikal uzunluk bakılan hastaların dosyalarının retrospektif olarak taranması ile elde edilen veriler incelenmiştir. Hasta dosyalarından yaş, obstetrik öykü ve doğum yaptığı hafta kayıt edildi. Servikal uzunluk ölçümleri 30 mm ve 25 mm cut-off değer olarak kabul edildiğinde servikal uzunluğun erken doğumu ön görmedeki sensitivite ve spesifisite değerleri hesaplandı.
Bulgular: Çalışmada toplamda 142 hastanın verileri değerlendirildi. 11 kadın erken doğum yapmış iken 131 kadın term doğum yapmıştı. Preterm doğum yapanların servikal uzunluk ortalama 32.90±8.45 mm, term yapanlarda ise 35.31±7.54 mm idi (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışma, transabdominal ultrasonografi ile servikal uzunluk ölçümünün erken doğumu öngörmede sınırlı bir tanısal değere sahip olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Servikal uzunluk ölçümü, erken doğum, ultrasonografi.

Hatice Yılmaz Doğru, Asker Zeki Özsoy, Bülent Çakmak, Çiğdem Kunt İşgüder, İlhan Bahri Delibaş, Fazlı Demirtürk. The importance of the transabdominal cervical length measurement to predict preterm delivery in low-risk pregnant women for premature birth. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 215-219

Corresponding Author: Hatice Yılmaz Doğru, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale