ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
Is periampullary diverticulum a nightmare in ERCP? [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 193-197 | DOI: 10.5350/SEMB.20160417085747

Is periampullary diverticulum a nightmare in ERCP?

Salih Boğa1, Hüseyin Alkım1, Ali Rıza Köksal1, Pınar Sayın2, İlker Sen1, Canan Alkım1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: Periampullary diverticulum (PAD) is an acquried luminal pathology that is located in the second
segment of duodenum and Ampulla of Vater is located in or aside of it. We aimed to determine the frequency
of periampullary diverticulum in endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and the effect of
presence of periampullary diverticulum on ERCP success and complications.
Material and Method: The ERCP procedures held in Gastroenterologic Endoscopy Unit of Sisli Hamidiye Etfal
Training and Research Hospital between years 2011-2014 were retrospectively evaluated.
Results: Periampullary diverticulum was found in 112 of (11.8%) 948 cases who underwent ERCP with
various indications. A 1026 procedures were done to 836 patients without periampullary diverticulum
and 136 procedures were done to 112 patients with periampullary diverticulum. No statistically significant
difference was found in terms of number of ERCP procedure per patient between patients with and without
periampullary diverticulum (1.21 vs. 1.23 p=0.838). Common bile duct cannulation failed in 8 (7%) of patients
with periampullary diverticulum whereas this cannulation was unsuccessful in 54 (6.4%) of patients without
periampullary diverticulum (p=0.859). The mean age of cases with periampullary diverticulum (72.7±12.2
years) was statistically significantly higher than the ones without periampullary diverticulum (56.8±16.4
years) (p<0.001). The rate of female gender was statistically significantly higher in patients with periampullary
diverticulum compared to ones without (72.2% vs. 54.6%, p=0.042). No statistically significant difference
was found in terms of ERCP complications such as bleeding, pancreatitis, and perforation between two
groups.
Conclusion: Periampullary diverticula are more frequently found in elderly and female patients. Although
some of the studies reported increased rates of ERCP complications in patients with periampullary
diverticula, no significant difference was found in terms of ERCP complications between patients with and
without periampullary diverticulum in this study. These results are important because they demonstrate that
patients with periampullary diverticulum can undergo ERCP as safely and efficiently as the patients without
periampullary diverticulum when the procedure is done by careful endoscopists in experienced clinics.

Keywords: Endoscopic retrograde cholangiopancreatography, complication, periampullary diverticulum.

Periampuller divertikül ERCP’de korkulu rüya mı?

Salih Boğa1, Hüseyin Alkım1, Ali Rıza Köksal1, Pınar Sayın2, İlker Sen1, Canan Alkım1
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul - Türkiye
2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Periampüller divertikül, duodenum ikinci kısımda bulunan, içerisinde veya kenarında Ampulla
Vateri’nin yerleştiği kazanılmış bir luminal anomalidir. Bu çalışmada, endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
(ERCP) yapılan hastalarda periampuller divertikül sıklığını ve periampuller divertikül varlığının ERCP
başarısını ve komplikasyon oranlarını etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği Endoskopi
Ünitesi’nde 2011-2014 arasında yapılan ERCP işlemleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çeşitli endikasyonlarla ERCP yapılan 948 hastanın 112’sinde (%11.8) periampuller divertikül vardı.
Periampuller divertikül olmayan 836 hastaya 1026, periampuller divertikül olan 112 hastaya 136 işlem yapıldı.
Hasta başına düşen ERCP işlemi sayısı açısından karşılaştırıldığında periampuller divertikül olan ile olmayan
hastalar arasında anlamlı fark yoktu (1.21’e karşı 1.23 p=0.838). Periampuller divertikülü olan hastaların
8’inde (%7) koledok kanüle edilemezken, periampüller divertikülü olmayan 54 (%6.4) hastada kanülasyon
başarısızdı (p=0.859). Periampuller divertikülü olan hastaların ortalama yaşı (72.7±12.2 yıl), periampuller
divertikülü olmayan hastalardan (56.8±16.4 yıl) anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Periampuller divertikülü
olan grupta kadın oranı, periampuller divertikülü olmayan gruptaki kadın oranından yüksekti (%72.2’e karşı
%54.6, p=0.042). Kanama, pankreatit ve perforasyon komplikasyon oranları yönünden gruplar arasında
anlamlı fark saptanmadı.
Sonuç: Bu çalışmada periampuller divertikülün yaşlılarda ve kadınlarda daha sık olduğu tespit edildi.
Literatürde periampuller divertikül hastalarına yapılan ERCP işlemlerinde kanama ve perforasyon gibi komplikasyonlarda
artış bildirilse de bu çalışmada periampuller divertikül olmayan hastalarla karşılaştırdığımız
zaman komplikasyon oranlarında artış saptanmadı. Bu sonuçlar dkkatli endoskopistler tarafından deneyimli
merkezlerde yapılan ERCP’lerde periampuller divertikülü olan hastaların olmayanlarla aynı başarı ve güvenlikle
işleme alınabileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik retrograd kolanjiyoopankreatografi, komplikasyon, periampuller divertikül.

Salih Boğa, Hüseyin Alkım, Ali Rıza Köksal, Pınar Sayın, İlker Sen, Canan Alkım. Is periampullary diverticulum a nightmare in ERCP?. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 193-197

Corresponding Author: Salih Boğa, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale