ISSN : 1302-7123 | E-ISSN : 1308-5123
The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital
Surgical results of 23G pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation [Med Bull Sisli Etfal Hosp]
Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 186-192 | DOI: 10.5350/SEMB.20160405123725

Surgical results of 23G pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation

Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Objective: To present the surgical results of pars plana vitrectomy and phacoemulsification (phacovitrectomy) plus intraocular lens (IOL) implantation in eyes with vitreoretinal pathology
Material and Method: This retrospective study included 91 eyes of 80 (44 female/36 male) consecutive patients undergoing phacovitrectomy plus IOL implantation during a 3-year period. Baseline and last best corrected visual acuity (BCVA), retinal pathologies, presence of systemic disease, preoperative lens status, history of any therapeutic intervention prior to surgery, type of intravitreal tamponade used, need for additional intervention, complications and the latest ocular examination results were considered.
Results: Mean age was 64.8±9.5 years. Diabetes mellitus (DM), hypertension (HT), DM+HT and coronary artery disease (CAD) were the accompanying systemic diseases, observed in 74%, 56%, 45% and 18.7% of the patients, respectively. Indications for phacovitrectomy were macular surface disease in 52%, vitreus hemorrhage (VH) in 31%, tractional retinal detachment (TRD), diabetic retinopathy or proliferative vitreoretinopathy (PVR) in 11% and rhegmatogenous retinal detachment (RRD) in 5.5% of the eyes. Mean preoperative and postoperative BCVA were 0.10±0.14, 0.22±0.22, (p<0.001), respectively. BCVA increased in 61%, remained stable in 24% of the eyes. The most common anterior and posterior segment complications were related to IOL in 16.5% and VH in 11% eyes, respectively. At the last visit, retina was attached with functional macula in 63 eyes. Foveal atrophy, macular hole formation, optic atrophy, VH, phthisis and recurrent RD were the causes of decrease or loss of vision.
Conclusion: Phacovitrectomy with IOL implantation is a safe and effective surgery providing good visualization during vitrectomy and preventing a cataract operation in another session in such a patient group with serious systemic diseases.

Keywords: Posterior segment pathologies, phacoemulsification, cataract, vitrectomy.

Yirmi üç gauge pars plana vitrektomi ile birlikte fakoemülsifikasyon ve göz içi lens implantasyonu ameliyatlarının cerrahi sonuçları

Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul - Türkiye

Amaç: Vitreoretinal patoloji nedeniyle pars plana vitrektomi ve fakoemülsifikasyon (fakovitrektomi) ile birlikte göz içi lens (GİL) implantasyonu yapılan ameliyatların cerrahi sonuçlarını sunmak
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışma 3 yıllık süre zarfında fakovitrektomi ve GİL implantasyonu ameliyatı yapılan ardışık 80 hastanın (44 kadın/36 erkek) 91 gözünü içermektedir. Ameliyat öncesi ve sonrası düzeltilmiş en iyi görme keskinlikleri (DEİGK), fakovitrektomi nedenleri, eşlik eden sistemik hastalık, ameliyat öncesi lens durumu, daha önce geçirdiği ameliyatlar, kullanılan tamponad cinsi, komplikasyonlar, ilave tedavi girişimleri ve son göz muayene bulguları incelendi.
Bulgular: Yaş ortalaması 64.8±9.5 yıl idi. Diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), DM+HT, koroner arter hastalığı sırasıyla hastaların %74, %56, %45 ve %18.7’sinde mevcuttu. Fakovitrektomi ameliyatı yapılma endikasyonlarını %52 olguda maküla yüzey hastalığı, %31 olguda vitreus hemorajisi (VH), %11 olguda diyabete bağlı traksiyonel retina dekolmanı (TRD), diyabetik retinopati ya da proliferatif vitreoretinopati (PVR) ve %5.5 olguda regmatojen retina dekolmanı (RRD) oluşturdu. Ortalama takip süresi 14.2±10.7 (2-39) ay idi. Ortalama DEİGK değerleri preoperatif ve postoperatif dönemlerde sırasıyla 0.10±0.14 ve 0.122±0.22(0.001-0.9) idi (p<0.001). DEİGK olguların %61’inde arttı, %24’ünde değişmedi. En sık komplikasyonlar ön segmentte %16.5 oranında GİL ile ilgili, arka segmentte ise %11 oranında VH idi. Son muayenede makülanın fonksiyonel olduğu 63 gözde retina yatışık idi. Takip süresi sonunda görme azalması ya da kaybı foveada atrofi, makülada delik oluşması, optik atrofi, VH, nüks RD ya da fitizise bağlı olarak görüldü.
Sonuç: Fakovitrektomi+GİL implantasyonu ameliyat esnasında ortamın iyi görülebilmesini sağlayarak ve sonradan oluşacak katarakt için gerekecek başka bir cerrahi işlemin önüne geçerek özellikle sistemik hastalıkları olan hastalar için etkili ve güvenli bir tedavi yaklaşımıdır.

Anahtar Kelimeler: Arka segment patolojileri, fakoemülsifikasyon, katarakt, vitrektomi.

Dilek Güven, Mehmet Demir, Erdem Ergen, Yekta Sendul, Atakhan Yıldız, Sönmez Cınar. Surgical results of 23G pars plana vitrectomy combined with phacoemulsification and intraocular lens implantation. Med Bull Sisli Etfal Hosp. 2016; 50(3): 186-192

Corresponding Author: Dilek Güven, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale